גליונות שבת שלום

ויגש תשנ"ח (גליון מספר 11)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayigash שגיו תשרפ ח"נשת 11 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) אשמה תונמא – בלה לא םיסנכנ ,בלה ןמ םיאצויה םירבד ןתמו :(ו"ט ילשמ)"ףא הלעי בצע רבדו המח בישי ךר הנעמ" לע : הז בותכב ריהזי ךלמה המלש יכ ,ךר הנעמב ונושלו ועבט ליגרהלו ושפנ לדגל םדאה סעכ חיניו טיקשי ךרה הנעמה םה ,ךר הנעמ ךפהב םהש םיביצעמה םירבדהו ,סעוכה .המחהו סעכה ודילוי (שגיו תשרפ לע ייחב וניבר שרדמ ) תוגיהנמ לש םילדומ ינש :הדוהיו ףסוי קנזור םעוניבא ינש ןיב שגפמב תחתופ השרפה :"הדוהי וילא שגיו" תחפשמ לש םיליבומה םיחאה ורבע ,ודעונ םיכלמה...

מקץ תשנ"ח (גליון מספר 10)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Miketz ץקמ תשרפ ח"נשת 10 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םולשו ןויווש ,יתרבח קדצ רשפאמ ילכלכה עפשה ןישענ תוירבה ,תופי םינשהש העשב :"רואיה ןמ הנהו" :"וחאב הניערתו" .ולאל ולא ןיחא םויב ךינקמ הערי " :רמוא אוה ןכו .םלועב הוחאו הבהא יריכ (ל היעשי) "בחרנ רכ אוהה .ןודא (ושוריפש) יריק (ל הווש אוה) דבע (ושוריפש) "םולש םירה ואשי" :רמוא אוה ןכו םירהה יכו ,"םירה ואשנ ":אחא ר"א .(בע םיליהת) ןמזב ,םולש ןתאישנ אלא ? םולש םיאשונ .םלועב םולשה ,םיבורמ תוריפהש (םיליהת טוקליו טפ הבר תישארב פ"ע ) .גיהנמה – חנעפ תנפצ לטנקנרפ קחצי...

וישב תשנ"ח (גליון מספר 9)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayeshev בשיו תשרפ ח"נשת 9 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תומולח לע טילש- "תומולחה לעב" – ער םולח הארשכ – אשיב אמלח יזח הוה יכ ,לאומש "ורבדי אושה תומלחו" :רמא -בוט םולח הארשכ -אבט אמלח יזח הוה יכ .(י ,הירכז) אושה תומולחה יכו ":רמא "וב רבדא םולחב" :רמאנ ירהו – ביתכהו "?ורבדי !!! ( ב"י ,רבדמב) (ב"ע,הנ תוכרב ,ילבב ) \ הריחבו הרוכב לע רנייר ןנחלא לש יזכרמה ךלהמה תא ואישל קפס אלב האיבמ בשיו תשרפ ךלהמה ,תישארב רפס םירצמב לארשי םע חתפתי ונממש ןיערגה רצוויי ופוסבש תא .בקעי תחפשמ ביבס לספמה...

וישלח תשנ"ח (גליון מספר 8)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayishla חלשיו תשרפ ח"נשת 8 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םדאל םיה-ולא ןיב רשקל םייוטיבכ חבזמו הבצמ לע תחא ןבא איהש אלא ,םדא ינב ידיב היושע הניאש הבצמ ןורכז ןבא שמשל המיאתמ ,'ה השעמ ,יעבטה הבצמב הבוהא" התיה ןכל ,םדא ינב םע השע רשא 'ה ידסחל תא ריכהל הנושארו שארב היה םדיקפתמ יכ ,"תובאל עבטב ויתולועפ לעופש ימכ םלועב ומש עידוהלו םארוב .הירוטסיהבו לכ תתל םדאה תאמ שרדנ אלו הרות הנתינ אל ןיידע ןכל .ארובה ןוצר תמשגהל -ללכה ייחו טרפה ייח -וייח לעו ,םדא ינב םע 'ה ישעמ למס -הבצמל םג םוקמ...

ויצא תשנ"ח (גליון מספר 7)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayetze אציו תשרפ ח"נשת 7 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תעפשהב םולשל "תימשג"ה הבירמהו תודחאל ךפוה יובירה "ילכשה רבדה" ילע ":תרמוא תאז ,וז םע וז תובירמ (םינבאה) וליחתה דימ ,"חיני ילע":תרמוא תאזו "ושאר תא קידצ חיני םש רשא ןבאה תא חקיו 'אנש והזו תחא ןבא ה"בקה ןאשע (א"י,חכ תישארב י"שר).ויתושארמ םה םיימשג יובר ןאכ היה יכ ,הבירמ היה ךכ ליבשבו חיני ילע' רמא הזש ,ויתושארמ תחת חינה רשא םינבאה וב ןיאו תודחא וב שי ילכשה רבדה יכ 'ושאר תא קידצ רבדב לבא .תקולחמ היה םינבאה יובר ינפמ ןאכו ,יובר ל"רהמל הירא רוג)...

תולדות תשנ"ח (גליון מספר 6)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Toldot תודלות תשרפ ח"נשת 6 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .םולש ךותמ קר הנביי ישילשה שדקמה ישילשה שדקמה תיב יכ ,הילע ובר אל ישילשה ראבבו הברמל" (ו ,ט היעשי) :וב רמאנש חישמה ךלמ י"ע הנבי היהי תמאו םולש ךא יכ ,"ץק ןיא םולשלו הרשמה תא 'ה ביחרי זא יכ תובוחר ארקנ ןכ לע ,וימיב ,םיצנ םירבע ינש וא הייוצמ הבירמהש ןמזב יכ ,םלובג תבשל םתוא אשנ אל איכוטנאכ הלודג ריעב םתויהב ףא םוקמה םהל רצ ,דואמ םידי תבחר םוקמב ףאו ,וידחי יוצמ הז גהנמ םויה דוע ונינועב רשא ,םלבסי אלו ונירפש פ"עא...

חיי שרה תשנ"ח (גליון מספר 5)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Chayei Sarah הרש ייח תשרפ ח"נשת 5 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .תורוד ןיבו תומשנ ןיב רוביחכ ןורבחו הרעמה םהש עברא תירק יכ :"והדש הצקב רשא הלפכמה תרעמ" רובח רמול הצר ,ןורבח אוה םדאו בקעיו קחצי םהרבא החנמה ץמוק ךותמ).העבראה ולאב תולולכש תושפנה לכ (.ןילבולמ ןהכה קודצ יברל ?הרעמה הצקב רואה רזייל סחנפ עמשש םדא לע רפוסמ םייטסירולקלופה םירופיסה דחאב טילחה .רומוה שוח םהל שישו םכח םע םה םידוהיהש הרייעל ,ןכ םא ,אוה ךלה .םידוהיהמ דומלל תכלל שיאה ןנובתהו ,םידוהי לש לודג זוכיר היה הב ,הכומסה השיומ – ידוהיב אוה לקתנ ,דחא...

וירא תשנ"ח (גליון מספר 4)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayera אריו תשרפ ח"נשת 4 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ןיא ,שקבמ התא םלוע םא .טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה זוחאל הצור התא .םלוע ןיא ,שקבמ התא ןיד םאו .ןיד .ןיד שקבמ התאו םלוע שקבמ התא ,ויתוצק ינשב לבחב תישארב).םייקתהל לוכי םלועה ןיא,טעמ רתוומ ךניא םא (ט"מ ,הבר ."תענומ" השינע ןיא אוה ו י ש כ ע השוע אוהש םישעמ יפל :"םש אוה רשאב" ויהש יפל .תושעל ד י ת ע אוהש המ יפל אלו, ןודנ ימ ,םלוע לש ונוביר": םירמואו םיגרטקמ תרשה יכאלמ ול הלעמ התא ,אמצב ךינב תימהל וערז...

לך לך תשנ"ח (גליון מספר 3)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Lech Lecha ךל-ךל תשרפ ח"נשת 3 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םולשב םויקה וד תונמא תומוא ינש הנה האר ול רמא :טול לא םרבא רמאיו אלו הולשבו םולשב ץראב בשוי יזרפו ינענכ תודרופמ ונחנאש ךניבו הבירמ היהת ךיאו ,הז תא הז ואנקי ןייצמ הבירמש ,הבירמ ןיבו ביר ןיב לדבה שיו ,םיחא אוהש- הבירמה אלה רמול ונוצר ,בירה תא םרוגה ןינעה םישנאש המ אוה ךניבו יניב -בירה תא םרוגה הבסה םידי תבחר ץראה הנה ,םיחא ונייה אל םאש,ונחנא םיחא דצמ קרו ,הנקמל םוקמ אצומ היה דחא לכו ,ונינפל דחא םוקמב ודחי תבשל םירבחתמו...

נח תשנ"ח (גליון מספר 2)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Noach חנ תשרפ ח"נשת 2 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .םולשל תוא,תירבה תוא ויהיש ואשע אל תשקה יכ הזה תואה םעטב ורמאו … חלשיו ,וב םירומ םימשה ןמ ולאכ האריש הלעמל וילגר אלש תוארהל הזמ ךפהב ואשע לבא ,ץראב םציפיו ויצח ותוא ךופהל םימחלנה ךרד ןכו ,םימשה ןמ וב ורוי ןיאש דועו .םדגנכש ימל םולשל וארקי רשאכ הככ םדיב לע ן"במרה שוריפ).וילע םיצח ןנוכל (רתימ) רתי תשקל ( ב"י ,ט תישארב םיכרד תשרפ לע ןיילק םחנמ םיביטומ .שדחמ ליחתמה םלוע לע תרפסמ חנ תשרפ ]א[ לבא חנ תשרפב םיעיפומו םירזוח תישארב תשרפ...