גליונות שבת שלום

בא תשנ"ח (גליון מספר 15)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Bo אב תשרפ ח"נשת 15 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ומצע תא לואשל בייח םדא םינבה ואריש ידכ הזה הלילב יוניש תושעל ךירצו "תולילה לכמ הזה הלילה הנתשנ המ " :ורמאיו ולאשיו ךכו ךכו עריא ךכו ךכ " :םהל רמאיו םהל בישיש דע ,םיזוגאו תוילק םהל קלחמ ? הנשמ דציכו ."היה הצמ ןיפטוחו ,ולכאיש םדוק םהינפלמ ןחלושה םירקועו ותשא ,ןב ול ןיא .ולאה םירבדב אצויכו ,הז דימ הז הלילה הנתשנ המ הז תא הז ןילאוש השא ול ןיא ותלאוש ומצעל לאוש ודבל היה .םימכח ןלוכ ויה וליפאו הזה .הזה הלילה הנתשנ המ...

וארא תשנ"ח (גליון מספר 14)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vaera אראו תשרפ ח"נשת 14 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ידי-לע אל חצנמ ה"בקה:"וקדצהב ץפחו עשרל הפוצה" הגירה " קידצה 'ה" הערפ רמא אל תוכמה לכב :וניתובר ורמא ?המל ,דבלב דרבה תכמב אלא םואתפ ותוא חצנלו וריבח םע םחלהל שקבמ אוהשכ םדאש ה"בקה לבא ,וגרוהו וילע אב אוה ":רמא העש התואב "ךנקמ תא זעה חלש התעו":הערפל רמא ."קידצה 'ה (הפק ןמיס ט קרפ תומש ינועמש טוקלי) דדובה הנומאה שיא ,השמ ךילרא רורד השמ לש םהיסחיב רבשמ לש בצמב תחתפנ "אראו" תשרפ ןושארה קוספה תא.הבקהו ותא רבד ":י"שר שרפמ "השמ לא םיקולא רבדיו...

שמות תשנ"ח (גליון מספר 13)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shemot תומש תשרפ ח"נשת 13 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) "רוביד"ל "ףוצפצ" ךפוה םדאה קר הנקהמ אצויה לוקה וניהד ףוצפצהמ תושעל ןילוכי יזאו טושפ לוק קר אוהש הפה תואצומ השמח ידי לע ,רובד השענ היהיש ,ףוצפצו רקע יכ רובדה םיכתחמש ,רובדה ךותח ידי לע אוה ,יחל םדא ןיב שיש לדבהה רבדמ אוהש םדאה רדג אוהש ךותח אוה לדבהה רקיעו ,"םדאל הפ םש ימ" תניחבב השוע םדאהש וניהד ,רובדה תומהב םג יכ ,רובדהו תויתואה ךותח לוקהו ףוצפצהמ ,ףוצפצו לוק םהל שי תופועו םדאה רדג והזו ,רובדהו תויתואה ךותח םהל ןיאש קר .רובדה ךתחל...

ויחי תשנ"ח (גליון מספר 12)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayechi יחיו תשרפ ח"נשת 12 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) "לאוגה ךאלמה" םה וירצי לע ותורבגתהו םדאה תולעתה יכ ,הרשיה ךרד ותורוהל תמא תרות םדאל הנתנ הז רובעו דאמ ביבח אוה םדאה םדא יכרצב םישמשמ םיכאלמהש םיאור ונא יכ ,םשה ינפל םהרבאב וניצמש ומכ ,קידצ תא ךרבי ער לכמ יתא לאגה ךאלמה" :בקעיו קחציו וניבא "(וט ,חמ תישארב) "םירענה אבש וניצמ דועו .(ה ,בי עשוה) "לכויו ךאלמ לא רשיו :ביתכד ,םתרזעל ךאלמ םיכלמ) "רושא הנחמב ךיו 'ה ךאלמ אציו הלילב יהיו" םיברו ,(הל ,טי :ב לע הברה ןורתי ול שיש םדא שי...

ויגש תשנ"ח (גליון מספר 11)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayigash שגיו תשרפ ח"נשת 11 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) אשמה תונמא – בלה לא םיסנכנ ,בלה ןמ םיאצויה םירבד ןתמו :(ו"ט ילשמ)"ףא הלעי בצע רבדו המח בישי ךר הנעמ" לע : הז בותכב ריהזי ךלמה המלש יכ ,ךר הנעמב ונושלו ועבט ליגרהלו ושפנ לדגל םדאה סעכ חיניו טיקשי ךרה הנעמה םה ,ךר הנעמ ךפהב םהש םיביצעמה םירבדהו ,סעוכה .המחהו סעכה ודילוי (שגיו תשרפ לע ייחב וניבר שרדמ ) תוגיהנמ לש םילדומ ינש :הדוהיו ףסוי קנזור םעוניבא ינש ןיב שגפמב תחתופ השרפה :"הדוהי וילא שגיו" תחפשמ לש םיליבומה םיחאה ורבע ,ודעונ םיכלמה...

מקץ תשנ"ח (גליון מספר 10)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Miketz ץקמ תשרפ ח"נשת 10 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םולשו ןויווש ,יתרבח קדצ רשפאמ ילכלכה עפשה ןישענ תוירבה ,תופי םינשהש העשב :"רואיה ןמ הנהו" :"וחאב הניערתו" .ולאל ולא ןיחא םויב ךינקמ הערי " :רמוא אוה ןכו .םלועב הוחאו הבהא יריכ (ל היעשי) "בחרנ רכ אוהה .ןודא (ושוריפש) יריק (ל הווש אוה) דבע (ושוריפש) "םולש םירה ואשי" :רמוא אוה ןכו םירהה יכו ,"םירה ואשנ ":אחא ר"א .(בע םיליהת) ןמזב ,םולש ןתאישנ אלא ? םולש םיאשונ .םלועב םולשה ,םיבורמ תוריפהש (םיליהת טוקליו טפ הבר תישארב פ"ע ) .גיהנמה – חנעפ תנפצ לטנקנרפ קחצי...

וישב תשנ"ח (גליון מספר 9)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayeshev בשיו תשרפ ח"נשת 9 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תומולח לע טילש- "תומולחה לעב" – ער םולח הארשכ – אשיב אמלח יזח הוה יכ ,לאומש "ורבדי אושה תומלחו" :רמא -בוט םולח הארשכ -אבט אמלח יזח הוה יכ .(י ,הירכז) אושה תומולחה יכו ":רמא "וב רבדא םולחב" :רמאנ ירהו – ביתכהו "?ורבדי !!! ( ב"י ,רבדמב) (ב"ע,הנ תוכרב ,ילבב ) \ הריחבו הרוכב לע רנייר ןנחלא לש יזכרמה ךלהמה תא ואישל קפס אלב האיבמ בשיו תשרפ ךלהמה ,תישארב רפס םירצמב לארשי םע חתפתי ונממש ןיערגה רצוויי ופוסבש תא .בקעי תחפשמ ביבס לספמה...

וישלח תשנ"ח (גליון מספר 8)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayishla חלשיו תשרפ ח"נשת 8 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םדאל םיה-ולא ןיב רשקל םייוטיבכ חבזמו הבצמ לע תחא ןבא איהש אלא ,םדא ינב ידיב היושע הניאש הבצמ ןורכז ןבא שמשל המיאתמ ,'ה השעמ ,יעבטה הבצמב הבוהא" התיה ןכל ,םדא ינב םע השע רשא 'ה ידסחל תא ריכהל הנושארו שארב היה םדיקפתמ יכ ,"תובאל עבטב ויתולועפ לעופש ימכ םלועב ומש עידוהלו םארוב .הירוטסיהבו לכ תתל םדאה תאמ שרדנ אלו הרות הנתינ אל ןיידע ןכל .ארובה ןוצר תמשגהל -ללכה ייחו טרפה ייח -וייח לעו ,םדא ינב םע 'ה ישעמ למס -הבצמל םג םוקמ...

ויצא תשנ"ח (גליון מספר 7)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayetze אציו תשרפ ח"נשת 7 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תעפשהב םולשל "תימשג"ה הבירמהו תודחאל ךפוה יובירה "ילכשה רבדה" ילע ":תרמוא תאז ,וז םע וז תובירמ (םינבאה) וליחתה דימ ,"חיני ילע":תרמוא תאזו "ושאר תא קידצ חיני םש רשא ןבאה תא חקיו 'אנש והזו תחא ןבא ה"בקה ןאשע (א"י,חכ תישארב י"שר).ויתושארמ םה םיימשג יובר ןאכ היה יכ ,הבירמ היה ךכ ליבשבו חיני ילע' רמא הזש ,ויתושארמ תחת חינה רשא םינבאה וב ןיאו תודחא וב שי ילכשה רבדה יכ 'ושאר תא קידצ רבדב לבא .תקולחמ היה םינבאה יובר ינפמ ןאכו ,יובר ל"רהמל הירא רוג)...

תולדות תשנ"ח (גליון מספר 6)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Toldot תודלות תשרפ ח"נשת 6 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .םולש ךותמ קר הנביי ישילשה שדקמה ישילשה שדקמה תיב יכ ,הילע ובר אל ישילשה ראבבו הברמל" (ו ,ט היעשי) :וב רמאנש חישמה ךלמ י"ע הנבי היהי תמאו םולש ךא יכ ,"ץק ןיא םולשלו הרשמה תא 'ה ביחרי זא יכ תובוחר ארקנ ןכ לע ,וימיב ,םיצנ םירבע ינש וא הייוצמ הבירמהש ןמזב יכ ,םלובג תבשל םתוא אשנ אל איכוטנאכ הלודג ריעב םתויהב ףא םוקמה םהל רצ ,דואמ םידי תבחר םוקמב ףאו ,וידחי יוצמ הז גהנמ םויה דוע ונינועב רשא ,םלבסי אלו ונירפש פ"עא...