שבת חיי-שרה תשע"ט בבית הארחה בערד – מפגש חברים וחברות עוז ושלום

גליונות שבת שלום

תוכוס דעומה לוח תשנ"ט (גליון מספר 51)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – Hol Hamoed Sucot תוכוס דעומה לוח ט"נשת 51 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) הנושאר הנשל ןרדה 2000 םע ךרדל ונאצי ,תישארב תבשב ,הנשכ ינפל םיבר :תוששחו םיסוסיהב התוול ונכרד תליחת .םיקתוע וניא ובורב יתדה רוביצה ,תסנכה יתבב םיצפומה םיפדה .םיינקפס םייוטיב הנהכ דועו וניתודמע תא דהוא השוחתה ללגבו רסמה תובישחב ונמאהש ינפמ ,תאז תורמל ינרות לוק םע דדומתהלו עומשל ןיינועמ רוביצהש ונדמתה ,ומע םיכסהל ןכומ דימת אל אוה םא םג ,הנוש החמשב ,םיארוקה ,םכתא ףתשל םיחמש ונאו ונתמישמב יתבב השענל ליבקמב ,רשאכ ,הרות תחמשב ונתוא הוולמה םיחתופו רוזחמ םירגוס...

בראשית תשנ"ט (גליון מספר 103)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Bereshit תישארב תשרפ ט"נשת 103 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) יבר שרד 'ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש' וילע םילעמ ,םימד ךפוש אוהש ימ לכ :אביקע יהמ) אמעט יאמ .תומדה תא טעממ אוה ולאכ .'ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש' ?(הביסה .'םדאה תא השע םיהלא םלצב יכ' ?המ ינפמ (דל השרפ הבר תישארב) .םלצב וארבנ םלוע יאב לכ :רמאנש … הריתי הבח םלצב ארבנש םדא ביבח' לכבו… (די ,ג תובא) '.םדאה תא השע םיהלא םלצב' ונממש היארה אוהש ומכו .אביקע יבר רמא ,םדא םדבל לארשי ינבל אל ,חנ...

האזינו תשנ"ט (גליון מספר 50)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ha'azino וניזאה תשרפ תוכוסה גח ט"נשת 50 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) דמל התא ןאכמ :ןינכיסד עשוהי ר"א "םימשה וניזאה" .ןזואו .בלו .הפ םימשל שיש דובכ םירפסמ םימשה" (טי םילהת) ביתכד ?ןינמ הפ "לא דע שאב רעוב רההו" (ה םירבד) ביתכד ?ןינמ בלו "םימשה בל םירבד הבר שרדמ) ."וניזאה" ביתכד ?ןלנמ ןזואו (י השרפ םוחר באכ ה"בקה יומיד :"ונק ריעי רשנכ" לע ונק ריעי רשנכ" ,רמאנש ,אוה ינמחר רשנה לבא והאשי ,והחקי ויפנכ שורפי ,ףחרי וילזוג ,ןהב ןימאמ וניאש .(אי ,בל 'בד) "ותרבא לע ?השוע אוה המ .ןתוא...

הרות תחמש תשנ"ט (גליון מספר 102)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat הרות תחמש ט"נשת 102 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) הינש הנשל ןרדה תבש לש ינש רוזחמ םימייסמ ונא ,הז ןויליג םע .םולש יכ ונבתכ ,(ח"נשת תישארב תשרפ) ןושארה ןויליגב תונויליגה דצל ,םיארוקה ינפב גיצהל םינינועמ ונא דדומתהל הסנמה עובשה תשרפ לש תפסונ האירק ,םימייקה ונימיב תיתדה תונויצה לש בכרומה יכרעה םלועה םע .וז המישמב םידמוע ונאש םיוקמ ונאו ,ןויליגה יפד לעמ חתפתמש ןוידהמ םידדועמ ונא םיווקמ ונאו ץראה יבחרב וניארוקמ ונלביקש תובוגתהמ תא קימעהלו גולאידב ךישמהל תישילשה הנשב ה"יא םימש םשל תקולחמ תוברת לש הריצי ךרד יכרעה רוריבה...

וילך תשנ"ט (גליון מספר 49)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayelech ךליו תשרפ הבוש תבש ט"נשת 49 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ,דובכה אסכ דע תעגמש הבושת הלודג :יול יבר רמא ,ופ ףד אמוי ילבב) "ךיהלא 'ה דע לארשי הבוש" רמאנש (א"ע םינוש םיטביה :השמ לש ותלוכי תולובג דומלת ? וחכ ששתש לוכי :"אובלו תאצל דוע לכוא אל" אל" והמ אלא "החל סנ אלו וניע התהכ אל" רמול הנתינו תושרה ינממ הלטינש יאשר יניא ?"לכוא .עשוהיל תאצל דוע לכוא אל שוריפ והז :"ילא רמא 'הו" .ילא רמא 'הש יפל ,אובלו ונממ ומתתסנש דמלמ ,הרות ירבדב אובלו תאצל :רחא...

ניצבים תשנ"ח (גליון מספר 48)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Nitzavim םיבצינ תשרפ הנשה שאר ח"נשת 48 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םיעבשבש רמול ,םיעבש הלוע "םייחב" :"םייחב תרחבו" תשרדנ הרותה םינפ (טי , ל םירבד םירוטה לעב) תוכזל ןתינ הזה םלועב ףוגה ייח ךרד םהש ,שפנה ייחב"םייחה תוצרא" םירופיכה םויבו הנשה שארב םירמוא ונאש המו לע הנווכה ,םייחה רפסב ונבתכו םייחל ונרכז שפנ ייחל הכוז םדאה וב רשא ,הזה םלועב ףוגה ייח ,לארשי לכל םינמוזמה ,םייחה תוצרא דוד םארקש ,אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ" ל"זר ושרדש אוה ושריי םלועל ,םיקידצ םלכ ךמעו" (ס היעשי) :רמאנש לחני יב הסוחהו": (זנ...

כי תצא תשנ"ח (גליון מספר 46)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat אצת-יכ תשרפ ח"נשת 46 רפסמ ןוילג(קישור לדף המקורי) יכרד ריכזהש רחא :"הפיאו הפיא ךתיבב ךל היהי אל" תא לאה אנש דבלב אלש ריהזה ,לארשיב הניכש תארשה םינכומ םילכב קיזחמה ןכ-םג אנשי לבא ,ןידה תווע לעגת ןפ םילכה םתוא קיחרהל ךירצשו לוע תושעל לכ ךיהלא 'ה תבעות יכ" ורמאכ ,ונתוא ושפנ ."הלא השוע (די קוספ ,הכ קרפ םירבד ונרופס) םויקל סיסבכ יתרבחה קדצה :ןבאו ןבא ,הפיאו הפיא .חוטב הפיא ןבאו ןבא" :יבר םשב יבר יב אמוחנת יבר חתפ ינזאמ" ('י ,'כ ילשמ) "םהינש םג 'ה תבעות ,הפיאו אב" וירחא בתכ המ ('א...

שופטים תשנ"ח (גליון מספר 45)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shoftim םיטפוש תשרפ ח"נשת 45 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ץע םדאה יכ" :בותככ הדשה ץע ארקנ םדאה תמאב יכ ושרוש ץעה יכ ךופה ןליא אוהש קר ,(כ םירבד) "הדשה יכ הלעמל ושרש םדאה ולאו ,ץראב עוקת הטמל .םימשה ןמ אוה ולש שרוש אוה המשנה (ב/זמ דומע ,גארפמ ל"רהמל לארשי חצנ) ."הדשה ץע םדאה יכ ,תרכת אל ותואו" ץע אוה ונוזמו םדאה ייח יכ ל"ז םישרפמה ושריפ ,(דכ םירבד) לבוח אוה שפנ יכ בותכש ןינעכו , הדשה יפלו .וב הכרב יכ והתיחשת אלש ךוצמ יכנא ןכ לעו בותכה רואבו תורכת אל לא...

ראה תשנ"ח (גליון מספר 44)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ree האר תשרפ ח"נשת 44 רפסמ ןוילג(קישור לדף המקורי) המ .(אי בי םירבד)/ "'וגו 'ד רחבי רשא םוקמה היהו" טושפה דבלמ ,הריחבה תיב שדקמה תיב ארקנש ארקנש ףאו ,םש ומש ןכשל ול רחב רשא םוקמה אוהש רבד לכב רקיעהש ינפמ ונייה ,הריחבה תיב ולוכ .תוימינפה תויחהו הדוקנה איה (ב/איק ב"ח השמ חמשי ) תא םצמצל ודעונ םיקיודמה םיללכהו "םוקמה" תלבגה . תונברקה תדובע ןהש יפ-לע-ףא תונברקה תברקה רמולכ ,הדובע לש הז גוס הליחתב היהש יפכ וניווטצנ אל ירה ,ךרבתי ומשל לכיה םיקהל אלו ,ןמז לכבו םוקמ לכב בירקהל רמולכ הז לכ...

עקב תשנ"ח (גליון מספר 43)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ekev בקע תשרפ ח"נשת 43 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תא דוקפל התוא שרד "התוא שרוד ךיהולא 'ה רשא ץרא" םהישעמ תא קדקדלו היבשוי (בי קוספ אי קרפ םירבד ינוקזח) תדמתמ השירדב הכורכ ץראלו םעל ה"בקה ןיב תירבה "הב ךיהלא 'ה יניע דימת" םירהב עגי ,דערתו ץראל טיבמה" רמוא דחא בותכו ינש ומייקתי דציכ (ד"ק םיליהת) "ונשעיו ?וללה םיבותכ הב 'ה יניע דימת ,םוקמ לש ונוצר םישוע לארשישכ םוקמ לש ונוצר םישוע לארשי ןיאשכו ,םיקוזנ ןניאו "ונשעיו םירהב עגי דערתו ץראל טיבמה" (מ הקסיפ בקע תשרפ ירפס) בבח אלו...