גליונות שבת שלום

בהר תשנ"ח (גליון מספר 30)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Behar רהב תשרפ ח"נשת 30 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ידי-לע יכ הזו ,'ה דבועה ונייה – יול :"םיולה ירעו" .בוט תופסוהב ,דבא רשא לכ גישהל םדאה לכוי הדובע אציבזיאמ ףסוי יכדרמ יברל "חולשה ימ" שוריפ ךותמ) (רהב תשרפ לע "ץראה יל יכ" .ך ל ש ה נ י א ש ,הב ךניע ערת לא (ג"כ ,ה"כ ארקיו לע י"שר שוריפ ךותמ) :ורמא אוהו תמייק הריכמ לארשי ץראב רוכמל אלש ריהזה ."תותימצל רכמת אל ץראהו" (זכר השעת אל תווצמ ,ם"במרל תווצמה רפס ךותמ) (םהיתודשו םייולה ירע ישרגמ תונשל אלש) הוצמה ישרשמ ראש...

אמר תשנ"ח (גליון מספר 29)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Emor רמא תשרפ ח"נשת 29 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) :"םתולבסב אריו" ול שיש ימ :הערפל רמאו ךלה ,החונמ םהל ןיאש האר ךידבע ולאו ,תמ אוה עובשב דחא םוי חנ וניא םא ,דבע רמא .םיתמ םה ,עובשב דחא םוי םהל חינמ התא ןיא םא תא םהל ןקתו השמ ךלה ,רמאתש ומכ ןהל השעו ךל :ול .חונל תבשה םוי (א הבר תומש) לש ויתולובג תא דבכמה ,םולשה תא תלמסמ תבש רנ תוצמ דחאו דחא לכ תיב םולש אוה רנה יכ שממ רנ היהיש ךירצ תבש לש רנ ,תיב םולש הז ןיאש ינפמ ,הרודמ...

םישודק תומ ירחא תשנ"ח (גליון מספר 28)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Acharai Mott – Kedoshim םישודק-תומ ירחא ח"נשת 28 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) וילע ןילעמ ,יוארכ ינעל האפו החכש טקל ןתונה לכ .וכותב ויתונברק וילע בירקהו שדקמה תיב הנב וליאכ (בכ ,גכ ארקיו י"שר) ןוקית ?לבקמה ?ןתונה לש ותלעותל "םיינע תונתמ" ?םלועה לכב םירטועמ ,רחב רשא ומע תויהל הצר ךרבתי 'ה יכ .הבידנ חורו הכורב שפנ םהל היהישו הרקיו הבוט הדימ היהתו שפנה לעפתת תולועפה ךותמ יכ ,יתבתכ רבכו םדאה ריתוהב יכ קפס ןיאו .הב 'ה תכרב לוחתו הבוט וב ונהייש ,םריקפיו והדשב ויתוריפמ דחא קלח ,ךרובמו ןוכנ חורו ןוצר עבוש ושפנ...

ערוצמ תשנ"ח (גליון מספר 27)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Tazria Metzura ערוצמ – עירזת ח"נשת 27 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ?בתכנ המלו – תויהל דיתע אלו היה אל עגונמה תיב" .רכש לבקו שורד (א"ע ,ו"ס ןירדהנס) ,שדקמה תיב הז "םכתזוחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו" "םכזע ןואג ישדקמ תא ללחמ יננה":רמאנש (ז,זי הבר ארקיו) ול רשא אב ,ערה ןושל תדימב קיזחהל םדאה ליחתהב יכ איה "תיבה ול רשא"ו ,םדאה אוה "תיבה" יכ ,תיבה -שודקה אוה – ןהכל דיגהו אבו ,וב תנכושה המשנה , "תיבב יל הארנ עגנכ" :ךרבתי ול רמואו ,אוה -ךורב עגניהל לחה (המשנה) וברקב יכונא רשא שיאה אוה...

ינימש תשנ"ח (גליון מספר 26)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shmini – Seventh day of Passover ינימש חספ לש יעיבש ח"נשת 26 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ביתכד ?םינהכ תכרב רחא םולש םיש רמול ואר המו ינאו לארשי ינב לע ימש תא ומשו ":('ו רבדמב) :רמאנש ,ם ו ל ש אוה ךורב שודקהד הכרב , "םכרבא "םולשב ומע תא ךרבי 'ה" ( ב"ע ,חי ףד הליגמ) ינחורו תירסומ המר תשרוד 'ה תדובע ,תונברקה ןמ רתוי הלפת הלודג :רזעלא יבר רמאו :ביתכו ('א והיעשי) "םכיחבז בור יל המל" :רמאנש תא גרהש ןהכ לכ :ןנחוי יבר רמא ."םכיפכ םכשרפבו" "ואלמ םימד םכידי" :רמאנש ויפכ...

חספ תשנ"ח (גליון מספר 25)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – Passover חספ ח"נשת 25 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תרשפאמ איהש ינחורה דועיב הלואג לש התועמשמ םדוק םצראמ ונשרגל חכ םירצמל תתל ה"בקה האר המ םש ונדימעהל ודיב ירה ?ץימחהל וניתובא תקצב קיפסהש :רבדל הבושת ?ךרדל הדיצ םהל וניכיש דעו ,ץמחתש דע ,רורמו הצמ חספ תוצמ םייקל ילע יתלבקש הז רובעב 'ה השע הז רובעב .םירצממ יתאצב םיסנה יל 'ה השע הז רבד ,רמולכ עשר ןבל הבושת זמר" :י"שר שריפ ,יל ףאש ,דמלנ יל תביתמו ,לואשל עדוי וניאש ןבל דיגת ."ךל אלו יל רמולכ עשר ןבל הבושת וז גי תומש לע חונמ ןב...

צו תשנ"ח (גליון מספר 24)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Tzav – Shabbat Hagadol וצ תשרפ לודגה תבש ח"נשת 24 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םירפכמ םגו םיסכמ הנוהכה ידגב , "ןירפכמ הנוהכ ידגב ךכ ,ןירפכמ תונברקהש םשכ" רפכמ ןשוח .הנוהכ ידגבל תונברקה תשרפ הכמסנ הזלו ."טפשמ ןשח תישעו" (חכ תומש) :רמאנש ,םיניידה לע ןיאו" (ד ,ג עשוה) :רמאנש ,הרז הדובע לע רפכמ דופא ןועדג ותוא שעיו" (ח םיטפוש) :ביתכו ,"םיפרתו דופא (חכ תומש) :רמאנש ערה ןושל לע רפכמ ליעמ ."דופאל ,לוק השעמ לע רפכיו ,לוקבש רבד אבי "ולוק עמשנו" ערה ןושל לבא ,איסהרפבש ערה ןושל ,הז ערה ןושלו תוכיפש לע תרפכמ...

ויקרא תשנ"ח (גליון מספר 23)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayikra ארקיו תשרפ ח"נשת 23 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) שא ארקנ ףוגה ןמ לדבנה רבדה :- בותככ – ביתכדכו ,שאל המוד לכשהש קפס ןיא יכ שיטפכו ,'ה םאנ שאכ ירבד הכ אלה" (ג"כ והימרי) לכשה לא יואר רתוי םש ןיא :רבדה ללכ ."עלס ץצופי – ביתכדכ ךרבתי םשהל ףא חנוה הז םש יכ ,שא ןמ ",אוה הלכוא שא ךיקלא 'ה יכ" ('ד םירבד) :- בותככ , שא םשב ארקנ ףוגה ןמ לדבנה רבדה יכ הזמ הארתש ,דואמ ראובמ הז רבדו .שא ארקנ לדבנה לכשה ךכל תד שא ונימימ" (ג"ל םירבד) ביתכדכ...

ויקהל פקודי תשנ"ח (גליון מספר 22)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat ידוקפ-להקיו תשרפ ח"נשת 22 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םוקמ לכב תויהל "םוקמ"ל רשפאמ םוצמצה דוס דבל ותכאלמ ןוראב שריפ המלו :ןוראה תא לאלצב שעיו ,אוה ךורב שודקה לש ולצ םשש ליבשב ?ודיב ואשעו השעש ,לאלצב וארק ךכיפלו .ותניכש םש םצמצמ אוהש :רמאנש ,םיבורכה ינש ןיב אוה ךורב שודקה לש ולצ .(בכ ,הכ תו'מש) 'וגו ךתא יתרבדו םש ךל יתדעונו" ?"אלמ ינא ץראה תאו םימשה תא אלה":רמאנ רבכ אלהו יבר םשב ןינכסד עשוהי יבר רמא .(דכ , גכ והמרי) ,םיה שעג ,םיה תפש לע הנותנ איהש הרעמל לשמ :יול אוה ךורב שודקה...

כי תשא תשנ"ח (גליון מספר 21)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ki-Tissa אשת יכ תשרפ ח"נשת 21 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ךותמ םהיניב ןיחבהל ,תולוקל בישקהל תעדל גיהנמה לע .דובכו הוונע לש הדמע ,עשוהי :השמ ול רמא "הערב םעה לוק תא עשוהי עמשיו" עדוי וניא ,אובר םישש לע הררש גיהנהל דיתעש םדא (אי,ט הבר תלהק) !? לוקל לוק ןיב ןיחבהל איה המ תעדל ךירצ ,'"וגו הערב 'וגו עשוהי עמשיו" הכירצ השמ תבושת םג הז לוק המו ,הערב ורמוא תנווכ ,עמשש םיבותכה וראבתיו ,םירבדה תועמשמ דיגהל איבנ יכ (ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי) ל"ז םרמאמ יפ לע וז הגשהו ,וכפוהל םא קדצל םא לוקב...