גליונות שבת שלום

כי תצא תשנ"ח (גליון מספר 46)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat אצת-יכ תשרפ ח"נשת 46 רפסמ ןוילג(קישור לדף המקורי) יכרד ריכזהש רחא :"הפיאו הפיא ךתיבב ךל היהי אל" תא לאה אנש דבלב אלש ריהזה ,לארשיב הניכש תארשה םינכומ םילכב קיזחמה ןכ-םג אנשי לבא ,ןידה תווע לעגת ןפ םילכה םתוא קיחרהל ךירצשו לוע תושעל לכ ךיהלא 'ה תבעות יכ" ורמאכ ,ונתוא ושפנ ."הלא השוע (די קוספ ,הכ קרפ םירבד ונרופס) םויקל סיסבכ יתרבחה קדצה :ןבאו ןבא ,הפיאו הפיא .חוטב הפיא ןבאו ןבא" :יבר םשב יבר יב אמוחנת יבר חתפ ינזאמ" ('י ,'כ ילשמ) "םהינש םג 'ה תבעות ,הפיאו אב" וירחא בתכ המ ('א...

שופטים תשנ"ח (גליון מספר 45)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shoftim םיטפוש תשרפ ח"נשת 45 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ץע םדאה יכ" :בותככ הדשה ץע ארקנ םדאה תמאב יכ ושרוש ץעה יכ ךופה ןליא אוהש קר ,(כ םירבד) "הדשה יכ הלעמל ושרש םדאה ולאו ,ץראב עוקת הטמל .םימשה ןמ אוה ולש שרוש אוה המשנה (ב/זמ דומע ,גארפמ ל"רהמל לארשי חצנ) ."הדשה ץע םדאה יכ ,תרכת אל ותואו" ץע אוה ונוזמו םדאה ייח יכ ל"ז םישרפמה ושריפ ,(דכ םירבד) לבוח אוה שפנ יכ בותכש ןינעכו , הדשה יפלו .וב הכרב יכ והתיחשת אלש ךוצמ יכנא ןכ לעו בותכה רואבו תורכת אל לא...

ראה תשנ"ח (גליון מספר 44)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ree האר תשרפ ח"נשת 44 רפסמ ןוילג(קישור לדף המקורי) המ .(אי בי םירבד)/ "'וגו 'ד רחבי רשא םוקמה היהו" טושפה דבלמ ,הריחבה תיב שדקמה תיב ארקנש ארקנש ףאו ,םש ומש ןכשל ול רחב רשא םוקמה אוהש רבד לכב רקיעהש ינפמ ונייה ,הריחבה תיב ולוכ .תוימינפה תויחהו הדוקנה איה (ב/איק ב"ח השמ חמשי ) תא םצמצל ודעונ םיקיודמה םיללכהו "םוקמה" תלבגה . תונברקה תדובע ןהש יפ-לע-ףא תונברקה תברקה רמולכ ,הדובע לש הז גוס הליחתב היהש יפכ וניווטצנ אל ירה ,ךרבתי ומשל לכיה םיקהל אלו ,ןמז לכבו םוקמ לכב בירקהל רמולכ הז לכ...

עקב תשנ"ח (גליון מספר 43)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ekev בקע תשרפ ח"נשת 43 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תא דוקפל התוא שרד "התוא שרוד ךיהולא 'ה רשא ץרא" םהישעמ תא קדקדלו היבשוי (בי קוספ אי קרפ םירבד ינוקזח) תדמתמ השירדב הכורכ ץראלו םעל ה"בקה ןיב תירבה "הב ךיהלא 'ה יניע דימת" םירהב עגי ,דערתו ץראל טיבמה" רמוא דחא בותכו ינש ומייקתי דציכ (ד"ק םיליהת) "ונשעיו ?וללה םיבותכ הב 'ה יניע דימת ,םוקמ לש ונוצר םישוע לארשישכ םוקמ לש ונוצר םישוע לארשי ןיאשכו ,םיקוזנ ןניאו "ונשעיו םירהב עגי דערתו ץראל טיבמה" (מ הקסיפ בקע תשרפ ירפס) בבח אלו...

ואתחנן תשנ"ח (גליון מספר 42)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vaetchanan ןנחתאו תשרפ ומחנ תבש ח"נשת 42 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) "םימעה לכמ םכבורמ אל" .םמצע םילידגמ םניאש ליבשב םהב קשחש ,ושוריפ (ק דומע ד קלח גארפמ ל"רהמל תודגא ישודיח) ,תובא תירבבו ונתוא 'ה תבהאב יולת לארשי ץראל רשקה .המצעב אלו :ו"המתיו ו"ניבי ב"בל י"שנא ".םימעה לכמ םכברמ אל" הזב םיעוט ויה לארשיש רובס היה וניבר השמ יכו ךרצוהש ,םלועבש תומואה לכמ םיבורמ ויהיש רבדה יכו .םכב 'ה קשח רמאש דועו ?םכבורמ אל רמאל :ושוריפ ךכ אלא ?םתוא 'ה בהאי םיבורמ םהש ליבשב 'וגו יתחה ךינפמ םיבר םיוג לשנו" הלעמל רמאש...

דברים תשנ"ח (גליון מספר 41)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Devarim םירבד תשרפ ח"נשת באב העשת ,ןוזח תבש ח"נשת 41 רפסמ ןוילג(קישור לדף המקורי) "ם כ ב י ר ו םכאשמו םכחרט ,ידבל אשא הכיא" ולא םע ולא הטטקו הבירמ ילעב ויהש ךדמל (בי , א םירבד ייחב וניבר) תובירמ ןיזמה ישונאה עורל הפורתכ קוחה ןוטלש .תומחלמו רפס הזו , ןוממ תעיבתו ןידה יניינעב ,:"םכבירו" ץראל וסנכיש םתוא רשבש יפ-לע-ףאש םעשפ תא םריכזהל דובכהו תלעותה בר הנינע היהש , המחלמ םוש יתלב וענמנ אל ,רבדמב םהיניינעו םהיסכנ לכמ רתוי ךרצוהש ןפואב ,וריבח לע שיא תוביר ירבד ררועלמ ויה םהמ הרשע לכש...

מטות תשנ"ח (גליון מספר 40)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Mattot – Massai יעסמ – תוטמ תשרפ ח"נשת 40 'סמ ןוילג (קישור לדף המקורי) יאצויל אלא ץראה הנתינ אל:רמוא בקעי ןב רזעילא יבר .באומ תוברעב םידמועל אלא הקלחתנ אלו םירצמ (ג הנשמ ז קרפ ארתב אבב אתפסות) ידי-לע המויקב םג היולת לארשי םעל ה"בקה ןיב תירבה לארשי יכ ןינעהו ,השמ דיב ריכזה (רבדמב רפס ףוסב) ןאכ ובסמב ךלמהש דע ,והולבק ברוחב רשא ןושארה תירבה תיחשמל ךפהנו ,והורימה רוש תינבתב םדובכו ,והולטב ןמאנ ריצו ,םדיב הלע אלו וב וחילצה אל ,םדוה לבא .תוחולה תא וידימ ךילשה ,תוחרופ תויתוא ותוארב 'ה ןיב תירבה...

פינחס תשנ"ח (גליון מספר 39)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Pinchas סחניפ תשרפ ח"נשת 39 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) :רמוא ןתנ יבר , " וניבא יחא ךותב הזוחא ונל הנת" שאר הנתנ" םירמוא םישנא .םישנא חכמ םישנ חכ הפי ונל הנת" תורמוא םישנו (ד"י רבדמב) "המירצמ הבושנו "וניבא יחא ךותב הזוחא ( גלק הקסיפ , קלב תשרפ ירפס) ה"בקה ינפל םיווש םדאה ינב לכ ץראהש דחפלצ תונב ועמשש ןויכ ,"דחפלצ תונב הנברקתו" וז לע וז ןלוכ וצבקתנ ,תובקנל אלו םירכזל תקלחתמ ;םוקמה ימחר ,םדו רשב ימחרכ אל : ורמא . הצע לוטיל ימ לבא ,תובקנה ןמ רתוי םירכזה לע וימחר םדו...

בלק תשנ"ח (גליון מספר 38)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Balak קלב תשרפ ח"נשת 38 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) יפ :ןה ולאו ,תושמשה ןיב תבש ברעב וארבנ םירבד הרשע ,הטמהו ,ןמהו ,תשקהו ,ןותאה יפו ראבה יפו ,ץראה .תוחולהו ,בתכמהו ,בתכהו ,רימשהו (ו הנשמ ה קרפ תובא תכסמ) .םלועה םולשו לארשי םע לש ומויק ןיב רשקה המוא רוקעל הצור התא, םילגר שלש הז": י"שר בתכדמו 'ג ןתואש (ךכמ עמתשמ) הנימ עמש ? םילגר שלש תגגוחה תוכוס ןמ ליחתמו , םילגר 'ג דגנכ םה ריכזהש םינמיס (גי זט םירבד) וב רמאנש, הנשה שאר , ירשת שדחב רשא ןמ ןותאה טתו" רמאנ וילעו "...

חקת תשנ"ח (גליון מספר 37)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Hukat תקח תשרפ ח"נשת 37 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .תועט ללכל אב ,סעכ ללכל אבש יפל וניבר השמ (ופשת ןמיס, אל רבדמב ינועמש טוקלי) .טבשה רסומו הפ-לעבש רסומה ונממ ךשמנ "םימעפ והטמב עלסה תא ךיו" רמאנש המב ויאיבנ לוקבו ה לוקב ועמשי אל לארשיש הנומאה טועימ , ןיבמב הרעג תחת" יכ, תובר תואכה ירחא םא יכ טוקליב רכזומש יפכ ( י זי ילשמ) "האמ ליסכ תוכהמ .םתרבדו אלא, רמאנ אל םתיכהו "עלסה לא םתרבדו" לידגהש ןויכ ,ותוא הכמו ודמלמ ובר ןטק רענהשכ עלסה היהשכ :השמל ה"בקה רמא ךכ ורסימ אוה רובדב...