שבת חיי-שרה תשע"ט בבית הארחה בערד – מפגש חברים וחברות עוז ושלום

גליונות שבת שלום

חקת תשנ"ח (גליון מספר 37)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Hukat תקח תשרפ ח"נשת 37 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .תועט ללכל אב ,סעכ ללכל אבש יפל וניבר השמ (ופשת ןמיס, אל רבדמב ינועמש טוקלי) .טבשה רסומו הפ-לעבש רסומה ונממ ךשמנ "םימעפ והטמב עלסה תא ךיו" רמאנש המב ויאיבנ לוקבו ה לוקב ועמשי אל לארשיש הנומאה טועימ , ןיבמב הרעג תחת" יכ, תובר תואכה ירחא םא יכ טוקליב רכזומש יפכ ( י זי ילשמ) "האמ ליסכ תוכהמ .םתרבדו אלא, רמאנ אל םתיכהו "עלסה לא םתרבדו" לידגהש ןויכ ,ותוא הכמו ודמלמ ובר ןטק רענהשכ עלסה היהשכ :השמל ה"בקה רמא ךכ ורסימ אוה רובדב...

קרח תשנ"ח (גליון מספר 36)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Korach חרק תשרפ ח"נשת 36 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ,"הובג ץע יתלפשה 'ה ינא יכ הדשה יצע לכ ועדיו" יכ" :רמאנש ומכ תוירבה ולא – הדשה יצע לכ ועדיו ,חרק הז "הובג ץע יתלפשה 'ה ינא יכ ,"הדשה ץע םדאה הטמ חרפ הנהו" רמאנש ןרהא הז "לפש ץע יתהבגה" ."ןרהא (זנש ןמיס, זי לאקזחי ינועמש טוקלי) ןורהא לש ותלודג אל ןהכה ןרהא ירהש ,םולשה אוה לודג :רמוא ג"בשר םולש ףדורו םולש בהוא היהש ,םולשה ליבשב אלא חבתשנ םולשב"(ב יכאלמ) רמאנש, םולש בישמו םולש םידקמו ."ןועמ בישה םיברו" :וירחאלו "יתא ךלה רושימבו...

שלח תשנ"ח (גליון מספר 35)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shelach חלש תשרפ ח"נשת 35 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) לא" (אכק םילהת) ?טומב והמ "םינשב טומב והואשיו" ."ךלגר טומל ןתי (א/סק ףד ,ךל חלש תשרפ רהזה רפס) תדעוימ הזוחאה :לארשי ץראל וסנכי םייוארה קר .טומב םיזחואל עשוהי ולא ;"םינשב טומב והואשיו" שרדמב יתיארו אלו ,טומ וארק שלתנשכו ,הרומז ארקנ רבוחמבו .בלכו בלכו עשוהיו טומ ותוא תאשל חכ הרשעה לכב םהב היה היה והזו ,םינשב טומב והואשיו ךכלו ,םדבל והואשנ הזוחא םהל תויהלו ץראל סנכיל םיואר םהש םהל זמר .הכותב (גכ ,גי רבדמב ייחב וניבר) יגארט םויס- תלברוסמ תחלשמ ףרוצ ןנחוי הטרחנ...

בהעלותך תשנ"ח (גליון מספר 34)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Behalotcha ךתולעהב תשרפ ח"נשת 34 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תורנל ךירצ ינאש ליבשב אל :השמל ה"בקה ול רמא .םתוכזל אלא ,תורנה לע ךיתרהזה (וט השרפ הבר רבדמב) .לארשיל ה"בקה ןיב ןילמוג-יסחיכ תורנה ינפל לארשי ורמא (חי םילהת) "ירנ ריאת התא יכ" אוה התא ,ךינפל ריאנש רמוא התא ונל ,ע"שבר :ה"בקה (ב לאינד) ביתכד ?ךלצא הרד הרואהו םלוע לש ורוא "הרונמה ינפ לומ לא" רמוא התאו "ארש הימע ארוהנו" :אוה ךורב שודקה םהל רמא ?"ירנ ריאת התא יכ" יוה ,םכל יתראהש ךרדכ יל וריאתש אלא ,םכל ךירצ ינאש אל ואר :םירמוא ויהיש...

נשא תשנ"ח (גליון מספר 33)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Nasso אשנ תשרפ ח"נשת 33 רפסמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םולש ,ךתאיציב םולש ,ךתסינכב םולש :"םולש ךל םשיו" ם ד א ל כ םע (במ ,אשנ תשרפ ירפיס) "הכ דע הכלנ רענהו ינאו" ריכזהל :"וכרבת הכ" ,(זי עשוהי) "'ה ינכרב הכ דע רשא " ,(ב"כ תישארב) הכרב ןושל םימעפ ה"כ .(וט תישארב) "ךערז היהי הכ" "ךכרבי" ליחתמ ךכל ,שמוחב םולש םימעפ ה"כו שמוחב םולש ה"כ – םולשב ומע תא ךרבי 'ה – םולש" םייסמו .היעשיב ה"כ "יואו יוה" ןמ ןגהל ,היעשיב תשרפ לע אזיימרגמ רזעלא יברל "חקורה" שוריפ ךותמ) (אשנ םש שי...

במדבר תשנ"ח (גליון מספר 32)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Bamidbar – Hag Shavout רבדמב תשרפ ח"נשת תועובשה גח ח"נשת 32 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) השוע וניאש ימ לכ :"יניס רבדמב השמ לא 'ה רבדיו" המכחה תא תונקל לוכי וניא ,רקפה רבדמכ ומצע "יניס רבדמב" רמאנ ךכל ,הרותהו (א הבר רבדמב) .םלוע יאב לכל םניח הנתינ הרותה ןאכמ ?יניס רבדמב המל "יניס רבדמב השמ לא 'ה רבדיו" םימבו שאב ;הרותה הנתינ םירבד 'גב :םימכח ונש .רבדמבו ,םימבו .(טי תומש) "ולוכ ןשע יניס רהו" ?ןינמ ,שאב "םימ ופטנ םיבע םג ,ופטנ םימש םג" :רמאנש ?ןינמ רבדמב השמ לא 'ה רבדיו" ?ןינמ ,רבדמבו...

בחוקותי תשנ"ח (גליון מספר 31)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Behukotai יתוקוחב תשרפ םילשורי םוי ח"נשת 31 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םלועל ונתינש תונתמ 'ג :ןנחוי יבר רמא ."םימשה עיקרב םיהלא םתוא ןתיו" :ןה ולאו םלועל הנתמ ונתנ םירבד .םימשגהו תורואמהו הרותה ."'וגו השמ לא ןתיו" (בל תומש) :רמאנש ?ןינמ ,הרותה םיהלא םתא ןתיו" (א תישארב) :רמאנש ?ןינמ ,תורואמה ."םימשה עיקרב םכימשג יתתנו" )וכ ארקיו) :רמאנש ?ןינמ ,םימשג ."םתעב ,םולשה ףא :רמוא ןומיס ר"ב הדוהי יבר םשב הירזע יבר "ץראב םולש יתתנו" (םש) :רמאנש (ו השרפ הבר תישארב) הרותה ,םלועל הנתמ םה םירבד השלש יכ ןנחוי 'ר שריפו ןמ איה הרותה...

בהר תשנ"ח (גליון מספר 30)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Behar רהב תשרפ ח"נשת 30 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ידי-לע יכ הזו ,'ה דבועה ונייה – יול :"םיולה ירעו" .בוט תופסוהב ,דבא רשא לכ גישהל םדאה לכוי הדובע אציבזיאמ ףסוי יכדרמ יברל "חולשה ימ" שוריפ ךותמ) (רהב תשרפ לע "ץראה יל יכ" .ך ל ש ה נ י א ש ,הב ךניע ערת לא (ג"כ ,ה"כ ארקיו לע י"שר שוריפ ךותמ) :ורמא אוהו תמייק הריכמ לארשי ץראב רוכמל אלש ריהזה ."תותימצל רכמת אל ץראהו" (זכר השעת אל תווצמ ,ם"במרל תווצמה רפס ךותמ) (םהיתודשו םייולה ירע ישרגמ תונשל אלש) הוצמה ישרשמ ראש...

אמר תשנ"ח (גליון מספר 29)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Emor רמא תשרפ ח"נשת 29 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) :"םתולבסב אריו" ול שיש ימ :הערפל רמאו ךלה ,החונמ םהל ןיאש האר ךידבע ולאו ,תמ אוה עובשב דחא םוי חנ וניא םא ,דבע רמא .םיתמ םה ,עובשב דחא םוי םהל חינמ התא ןיא םא תא םהל ןקתו השמ ךלה ,רמאתש ומכ ןהל השעו ךל :ול .חונל תבשה םוי (א הבר תומש) לש ויתולובג תא דבכמה ,םולשה תא תלמסמ תבש רנ תוצמ דחאו דחא לכ תיב םולש אוה רנה יכ שממ רנ היהיש ךירצ תבש לש רנ ,תיב םולש הז ןיאש ינפמ ,הרודמ...

םישודק תומ ירחא תשנ"ח (גליון מספר 28)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Acharai Mott – Kedoshim םישודק-תומ ירחא ח"נשת 28 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) וילע ןילעמ ,יוארכ ינעל האפו החכש טקל ןתונה לכ .וכותב ויתונברק וילע בירקהו שדקמה תיב הנב וליאכ (בכ ,גכ ארקיו י"שר) ןוקית ?לבקמה ?ןתונה לש ותלעותל "םיינע תונתמ" ?םלועה לכב םירטועמ ,רחב רשא ומע תויהל הצר ךרבתי 'ה יכ .הבידנ חורו הכורב שפנ םהל היהישו הרקיו הבוט הדימ היהתו שפנה לעפתת תולועפה ךותמ יכ ,יתבתכ רבכו םדאה ריתוהב יכ קפס ןיאו .הב 'ה תכרב לוחתו הבוט וב ונהייש ,םריקפיו והדשב ויתוריפמ דחא קלח ,ךרובמו ןוכנ חורו ןוצר עבוש ושפנ...