שבת חיי-שרה תשע"ט בבית הארחה בערד – מפגש חברים וחברות עוז ושלום

גליונות שבת שלום

מטות תשנ"ח (גליון מספר 40)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Mattot – Massai יעסמ – תוטמ תשרפ ח"נשת 40 'סמ ןוילג (קישור לדף המקורי) יאצויל אלא ץראה הנתינ אל:רמוא בקעי ןב רזעילא יבר .באומ תוברעב םידמועל אלא הקלחתנ אלו םירצמ (ג הנשמ ז קרפ ארתב אבב אתפסות) ידי-לע המויקב םג היולת לארשי םעל ה"בקה ןיב תירבה לארשי יכ ןינעהו ,השמ דיב ריכזה (רבדמב רפס ףוסב) ןאכ ובסמב ךלמהש דע ,והולבק ברוחב רשא ןושארה תירבה תיחשמל ךפהנו ,והורימה רוש תינבתב םדובכו ,והולטב ןמאנ ריצו ,םדיב הלע אלו וב וחילצה אל ,םדוה לבא .תוחולה תא וידימ ךילשה ,תוחרופ תויתוא ותוארב 'ה ןיב תירבה...

פינחס תשנ"ח (גליון מספר 39)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Pinchas סחניפ תשרפ ח"נשת 39 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) :רמוא ןתנ יבר , " וניבא יחא ךותב הזוחא ונל הנת" שאר הנתנ" םירמוא םישנא .םישנא חכמ םישנ חכ הפי ונל הנת" תורמוא םישנו (ד"י רבדמב) "המירצמ הבושנו "וניבא יחא ךותב הזוחא ( גלק הקסיפ , קלב תשרפ ירפס) ה"בקה ינפל םיווש םדאה ינב לכ ץראהש דחפלצ תונב ועמשש ןויכ ,"דחפלצ תונב הנברקתו" וז לע וז ןלוכ וצבקתנ ,תובקנל אלו םירכזל תקלחתמ ;םוקמה ימחר ,םדו רשב ימחרכ אל : ורמא . הצע לוטיל ימ לבא ,תובקנה ןמ רתוי םירכזה לע וימחר םדו...

בלק תשנ"ח (גליון מספר 38)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Balak קלב תשרפ ח"נשת 38 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) יפ :ןה ולאו ,תושמשה ןיב תבש ברעב וארבנ םירבד הרשע ,הטמהו ,ןמהו ,תשקהו ,ןותאה יפו ראבה יפו ,ץראה .תוחולהו ,בתכמהו ,בתכהו ,רימשהו (ו הנשמ ה קרפ תובא תכסמ) .םלועה םולשו לארשי םע לש ומויק ןיב רשקה המוא רוקעל הצור התא, םילגר שלש הז": י"שר בתכדמו 'ג ןתואש (ךכמ עמתשמ) הנימ עמש ? םילגר שלש תגגוחה תוכוס ןמ ליחתמו , םילגר 'ג דגנכ םה ריכזהש םינמיס (גי זט םירבד) וב רמאנש, הנשה שאר , ירשת שדחב רשא ןמ ןותאה טתו" רמאנ וילעו "...

חקת תשנ"ח (גליון מספר 37)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Hukat תקח תשרפ ח"נשת 37 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .תועט ללכל אב ,סעכ ללכל אבש יפל וניבר השמ (ופשת ןמיס, אל רבדמב ינועמש טוקלי) .טבשה רסומו הפ-לעבש רסומה ונממ ךשמנ "םימעפ והטמב עלסה תא ךיו" רמאנש המב ויאיבנ לוקבו ה לוקב ועמשי אל לארשיש הנומאה טועימ , ןיבמב הרעג תחת" יכ, תובר תואכה ירחא םא יכ טוקליב רכזומש יפכ ( י זי ילשמ) "האמ ליסכ תוכהמ .םתרבדו אלא, רמאנ אל םתיכהו "עלסה לא םתרבדו" לידגהש ןויכ ,ותוא הכמו ודמלמ ובר ןטק רענהשכ עלסה היהשכ :השמל ה"בקה רמא ךכ ורסימ אוה רובדב...

קרח תשנ"ח (גליון מספר 36)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Korach חרק תשרפ ח"נשת 36 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ,"הובג ץע יתלפשה 'ה ינא יכ הדשה יצע לכ ועדיו" יכ" :רמאנש ומכ תוירבה ולא – הדשה יצע לכ ועדיו ,חרק הז "הובג ץע יתלפשה 'ה ינא יכ ,"הדשה ץע םדאה הטמ חרפ הנהו" רמאנש ןרהא הז "לפש ץע יתהבגה" ."ןרהא (זנש ןמיס, זי לאקזחי ינועמש טוקלי) ןורהא לש ותלודג אל ןהכה ןרהא ירהש ,םולשה אוה לודג :רמוא ג"בשר םולש ףדורו םולש בהוא היהש ,םולשה ליבשב אלא חבתשנ םולשב"(ב יכאלמ) רמאנש, םולש בישמו םולש םידקמו ."ןועמ בישה םיברו" :וירחאלו "יתא ךלה רושימבו...

שלח תשנ"ח (גליון מספר 35)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shelach חלש תשרפ ח"נשת 35 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) לא" (אכק םילהת) ?טומב והמ "םינשב טומב והואשיו" ."ךלגר טומל ןתי (א/סק ףד ,ךל חלש תשרפ רהזה רפס) תדעוימ הזוחאה :לארשי ץראל וסנכי םייוארה קר .טומב םיזחואל עשוהי ולא ;"םינשב טומב והואשיו" שרדמב יתיארו אלו ,טומ וארק שלתנשכו ,הרומז ארקנ רבוחמבו .בלכו בלכו עשוהיו טומ ותוא תאשל חכ הרשעה לכב םהב היה היה והזו ,םינשב טומב והואשיו ךכלו ,םדבל והואשנ הזוחא םהל תויהלו ץראל סנכיל םיואר םהש םהל זמר .הכותב (גכ ,גי רבדמב ייחב וניבר) יגארט םויס- תלברוסמ תחלשמ ףרוצ ןנחוי הטרחנ...

בהעלותך תשנ"ח (גליון מספר 34)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Behalotcha ךתולעהב תשרפ ח"נשת 34 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תורנל ךירצ ינאש ליבשב אל :השמל ה"בקה ול רמא .םתוכזל אלא ,תורנה לע ךיתרהזה (וט השרפ הבר רבדמב) .לארשיל ה"בקה ןיב ןילמוג-יסחיכ תורנה ינפל לארשי ורמא (חי םילהת) "ירנ ריאת התא יכ" אוה התא ,ךינפל ריאנש רמוא התא ונל ,ע"שבר :ה"בקה (ב לאינד) ביתכד ?ךלצא הרד הרואהו םלוע לש ורוא "הרונמה ינפ לומ לא" רמוא התאו "ארש הימע ארוהנו" :אוה ךורב שודקה םהל רמא ?"ירנ ריאת התא יכ" יוה ,םכל יתראהש ךרדכ יל וריאתש אלא ,םכל ךירצ ינאש אל ואר :םירמוא ויהיש...

נשא תשנ"ח (גליון מספר 33)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Nasso אשנ תשרפ ח"נשת 33 רפסמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םולש ,ךתאיציב םולש ,ךתסינכב םולש :"םולש ךל םשיו" ם ד א ל כ םע (במ ,אשנ תשרפ ירפיס) "הכ דע הכלנ רענהו ינאו" ריכזהל :"וכרבת הכ" ,(זי עשוהי) "'ה ינכרב הכ דע רשא " ,(ב"כ תישארב) הכרב ןושל םימעפ ה"כ .(וט תישארב) "ךערז היהי הכ" "ךכרבי" ליחתמ ךכל ,שמוחב םולש םימעפ ה"כו שמוחב םולש ה"כ – םולשב ומע תא ךרבי 'ה – םולש" םייסמו .היעשיב ה"כ "יואו יוה" ןמ ןגהל ,היעשיב תשרפ לע אזיימרגמ רזעלא יברל "חקורה" שוריפ ךותמ) (אשנ םש שי...

במדבר תשנ"ח (גליון מספר 32)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Bamidbar – Hag Shavout רבדמב תשרפ ח"נשת תועובשה גח ח"נשת 32 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) השוע וניאש ימ לכ :"יניס רבדמב השמ לא 'ה רבדיו" המכחה תא תונקל לוכי וניא ,רקפה רבדמכ ומצע "יניס רבדמב" רמאנ ךכל ,הרותהו (א הבר רבדמב) .םלוע יאב לכל םניח הנתינ הרותה ןאכמ ?יניס רבדמב המל "יניס רבדמב השמ לא 'ה רבדיו" םימבו שאב ;הרותה הנתינ םירבד 'גב :םימכח ונש .רבדמבו ,םימבו .(טי תומש) "ולוכ ןשע יניס רהו" ?ןינמ ,שאב "םימ ופטנ םיבע םג ,ופטנ םימש םג" :רמאנש ?ןינמ רבדמב השמ לא 'ה רבדיו" ?ןינמ ,רבדמבו...

בחוקותי תשנ"ח (גליון מספר 31)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Behukotai יתוקוחב תשרפ םילשורי םוי ח"נשת 31 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םלועל ונתינש תונתמ 'ג :ןנחוי יבר רמא ."םימשה עיקרב םיהלא םתוא ןתיו" :ןה ולאו םלועל הנתמ ונתנ םירבד .םימשגהו תורואמהו הרותה ."'וגו השמ לא ןתיו" (בל תומש) :רמאנש ?ןינמ ,הרותה םיהלא םתא ןתיו" (א תישארב) :רמאנש ?ןינמ ,תורואמה ."םימשה עיקרב םכימשג יתתנו" )וכ ארקיו) :רמאנש ?ןינמ ,םימשג ."םתעב ,םולשה ףא :רמוא ןומיס ר"ב הדוהי יבר םשב הירזע יבר "ץראב םולש יתתנו" (םש) :רמאנש (ו השרפ הבר תישארב) הרותה ,םלועל הנתמ םה םירבד השלש יכ ןנחוי 'ר שריפו ןמ איה הרותה...