שבת חיי-שרה תשע"ט בבית הארחה בערד – מפגש חברים וחברות עוז ושלום

גליונות שבת שלום

לך לך תשנ"ח (גליון מספר 3)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Lech Lecha ךל-ךל תשרפ ח"נשת 3 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םולשב םויקה וד תונמא תומוא ינש הנה האר ול רמא :טול לא םרבא רמאיו אלו הולשבו םולשב ץראב בשוי יזרפו ינענכ תודרופמ ונחנאש ךניבו הבירמ היהת ךיאו ,הז תא הז ואנקי ןייצמ הבירמש ,הבירמ ןיבו ביר ןיב לדבה שיו ,םיחא אוהש- הבירמה אלה רמול ונוצר ,בירה תא םרוגה ןינעה םישנאש המ אוה ךניבו יניב -בירה תא םרוגה הבסה םידי תבחר ץראה הנה ,םיחא ונייה אל םאש,ונחנא םיחא דצמ קרו ,הנקמל םוקמ אצומ היה דחא לכו ,ונינפל דחא םוקמב ודחי תבשל םירבחתמו...

נח תשנ"ח (גליון מספר 2)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Noach חנ תשרפ ח"נשת 2 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .םולשל תוא,תירבה תוא ויהיש ואשע אל תשקה יכ הזה תואה םעטב ורמאו … חלשיו ,וב םירומ םימשה ןמ ולאכ האריש הלעמל וילגר אלש תוארהל הזמ ךפהב ואשע לבא ,ץראב םציפיו ויצח ותוא ךופהל םימחלנה ךרד ןכו ,םימשה ןמ וב ורוי ןיאש דועו .םדגנכש ימל םולשל וארקי רשאכ הככ םדיב לע ן"במרה שוריפ).וילע םיצח ןנוכל (רתימ) רתי תשקל ( ב"י ,ט תישארב םיכרד תשרפ לע ןיילק םחנמ םיביטומ .שדחמ ליחתמה םלוע לע תרפסמ חנ תשרפ ]א[ לבא חנ תשרפב םיעיפומו םירזוח תישארב תשרפ...

בראשית תשנ"ח (גליון מספר 1)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Bereshit תישארב תשרפ ח"נשת 1 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) …..תישארבמ ליחתהל תא רוביצה חילש חתופ ךכ,"ליחשהל חיש יתוצפב יתארי" תמיא"מ והשמ ןכאו ןטייפה ןושלב הנשה שארב ותליפת תוחילש ימצע לע חקול ינא רשאכ ,יתשוחת תא הולמ "ןידה .עובש תשרפ לש שדח ןוילג תכירע לש תירוביצ תונוילג ,השעמלו םינוש תסנכ יתבב םיצפומ םיבר תונוילג יתב לכב םנמא.הרותל שיש םינפה םיעבש תא םיאטבמ ולא ךא השרפ התוא תא תבש התואב םיארוק םלועב תסנכה םתלוכי יפל אלא רסמה תודיחא יפל תדדמנ הניא "תודחא"ה ולאו ולא" תניחבב,םינוש םירסמ ליכהלו לובסל םישנא לש ."םייח םיקולא ירבד...