שבת חיי-שרה תשע"ט בבית הארחה בערד – מפגש חברים וחברות עוז ושלום

גליונות שבת שלום

תצוה תשנ"ח (גליון מספר 20)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Tetzave + Shabbat Zachor הוצת תשרפ רוכז תבש םירופ ח"נשת 20 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תוירבה תא ןהב (ךכזל) ףרצל אלא תווצמ ונתינ אל יתרמא .םכתא תוכזל ליבשב םכל יתיוצ תוחיקל הברה אמש .(ב ,טי רבדמב) "המודא הרפ ךילא וחקיו" :םכל ךכ אל .םכתרהט ליבשב אלא יתישע אל ?יליבשב יתרמא .(טי םש םש) "אמטה לע רוהטה הזהו":ביתכ רודאש ליבשב אל ,(ב הכ תומש)"המורת יל וחקיו ":םכל השק רבד .(ח םש םש)"שדקמ יל ושעו" :ביתכד ?םכיניב וחקיו .םכיניב רודאש יתוא וחק ,םהל רמא לוכיבכ םתא יתוא ,המורת יל וחקיו אלא ,ביתכ ןיא...

תרומה תשנ"ח (גליון מספר 19)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Teruma המורת תשרפ ח"נשת 19 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םדאה ךותב תונבהל ךירצ יתימאה ןכשמה ,םישא חבזמ ןכשמבו ודובכ רדהל הנבא ןכשמ יבבלב ןברקלו ,הדקעה שא תא יל חקא דימת רנלו ודוה ינרקל .הדיחיה ישפנ תא ול בירקא (זנכשא ידיסחל םידרח רפס ךותמ) םישוע םדא-ינבשכ ."םכותב יתנכשו ,שדקמ יל ושעו" .םכותב ןוכשל הניכשה תא םיאיבמ םה ,'ה דובכל ןכשמ םדא-ינב ותרגסמב םא ,ךרעו תועמשמ לבקמ םלועה :יתועמשמ אוה ומצעלשכ םלועה אל .'ה תא םידבוע תשרפ תספות ןכלו .םלועב 'ה תדובע איה תיתועמשמ תאירב רשאמ ךורע-ןיאל לודג םוקמ הרותב ןכשמה .םלועה (ל"ז...

משפטים תשנ"ח (גליון מספר 18)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Mishpatim םיטפשמ תשרפ ח"נשת 18 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .םלוע ןוקיתל םיאיבמה םינטקה םיטרפב אצמנ 'ה רבד םישתש :ךל רמול ?חבזמ תשרפל ןיניד תשרפ הכמסנ המלו .שדקמה לצא ןירדהנס (א,א"כ תומש לע י"שר שוריפ ךותמ) 'ה ירבד לכ תא םעל רפסיו השמ אביו":שרפל שיש הזו לכ תא םעל רפיסש ,רמול ונוצר ,"םיטפשמה לכ תאו ונוצר תכשמה םהש… ,הוצמ לכ ךותב םה רשא 'ה ירבד םיטפשמה תיישע ידי לע אליממ ,ומש ךרבתי ףוס ןיאה םהל רפיס ןכ לע ,שפנה תויחצנ ךשמוי לעופב אקוד .םיטפשמ םהל רפיס , 'ה ירבד תויחצנ (ב/טר ףד...

יתרו תשנ"ח (גליון מספר 17)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Yitro ורתי תשרפ ח"נשת 17 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םיעודיה םירבדה תא םג רמול שי םיתעל השמ היה ךירצ יכו :"'ה לא םעה ירבד תא השמ בשיו" בישהו השמ אב ;ץרא ךרד הרות הדמל ,אלא ?בישהל עדוי אוהש יפ-לע-ףא :השמ רמא ןכש ,וחלשל הבושת .ינחלושל הבושת בישא ,דעו (ב השרפ ,שדחבד תכסמ ,ורתי תשרפ ,אתליכמ) ינאו םירבדמ םה דוע ,הנעא ינאו וארקי םרט היהו" ארקיש םרט ךרבתי םשה הנהד (דכ ,הס היעשי) ,"עמשא תושעל ךרבתי ותבשחמב הלועו והנעי אוה ,קידצה ,ךרבתי םשה והנע רבכש עדוי וניא קידצה הנהו ,ונוצר ,ךרבתי וינפל...

בשלח תשנ"ח (גליון מספר 16)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Beshalach חלשב תשרפ ח"נשת 16 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) בייואה תסובת לע החמש תבייחמ הניא הלצהה לע החמשה לש ןתלפמב (חמש ה"בקה םאה) אוה ךורב שודקה ידח ימו ,ץולחה ינפל תאצב" – בותכ ירהו -ביתכ אהו ? םיעשר (כ,ב םימיה ירבד)"ודסח םלועל יכ 'הל ודוה םירמואו האדוהב בוט יכ רמאנ אל המ ינפמ :ןנחוי יבר רמאו , םיעשר לש ןתלפמב חמש אוה ךורב שודקה ןיאש יפל ?וז (ד"י תומש) – בותכש המ – ביתכד יאמ ןנחוי יבר רמאו תרשה יכאלמ ושקב ," הלילה לכ הז לא הז ברק אלו " ןיעבוט...

בא תשנ"ח (גליון מספר 15)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Bo אב תשרפ ח"נשת 15 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ומצע תא לואשל בייח םדא םינבה ואריש ידכ הזה הלילב יוניש תושעל ךירצו "תולילה לכמ הזה הלילה הנתשנ המ " :ורמאיו ולאשיו ךכו ךכו עריא ךכו ךכ " :םהל רמאיו םהל בישיש דע ,םיזוגאו תוילק םהל קלחמ ? הנשמ דציכו ."היה הצמ ןיפטוחו ,ולכאיש םדוק םהינפלמ ןחלושה םירקועו ותשא ,ןב ול ןיא .ולאה םירבדב אצויכו ,הז דימ הז הלילה הנתשנ המ הז תא הז ןילאוש השא ול ןיא ותלאוש ומצעל לאוש ודבל היה .םימכח ןלוכ ויה וליפאו הזה .הזה הלילה הנתשנ המ...

וארא תשנ"ח (גליון מספר 14)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vaera אראו תשרפ ח"נשת 14 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ידי-לע אל חצנמ ה"בקה:"וקדצהב ץפחו עשרל הפוצה" הגירה " קידצה 'ה" הערפ רמא אל תוכמה לכב :וניתובר ורמא ?המל ,דבלב דרבה תכמב אלא םואתפ ותוא חצנלו וריבח םע םחלהל שקבמ אוהשכ םדאש ה"בקה לבא ,וגרוהו וילע אב אוה ":רמא העש התואב "ךנקמ תא זעה חלש התעו":הערפל רמא ."קידצה 'ה (הפק ןמיס ט קרפ תומש ינועמש טוקלי) דדובה הנומאה שיא ,השמ ךילרא רורד השמ לש םהיסחיב רבשמ לש בצמב תחתפנ "אראו" תשרפ ןושארה קוספה תא.הבקהו ותא רבד ":י"שר שרפמ "השמ לא םיקולא רבדיו...

שמות תשנ"ח (גליון מספר 13)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shemot תומש תשרפ ח"נשת 13 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) "רוביד"ל "ףוצפצ" ךפוה םדאה קר הנקהמ אצויה לוקה וניהד ףוצפצהמ תושעל ןילוכי יזאו טושפ לוק קר אוהש הפה תואצומ השמח ידי לע ,רובד השענ היהיש ,ףוצפצו רקע יכ רובדה םיכתחמש ,רובדה ךותח ידי לע אוה ,יחל םדא ןיב שיש לדבהה רבדמ אוהש םדאה רדג אוהש ךותח אוה לדבהה רקיעו ,"םדאל הפ םש ימ" תניחבב השוע םדאהש וניהד ,רובדה תומהב םג יכ ,רובדהו תויתואה ךותח לוקהו ףוצפצהמ ,ףוצפצו לוק םהל שי תופועו םדאה רדג והזו ,רובדהו תויתואה ךותח םהל ןיאש קר .רובדה ךתחל...

ויחי תשנ"ח (גליון מספר 12)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayechi יחיו תשרפ ח"נשת 12 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) "לאוגה ךאלמה" םה וירצי לע ותורבגתהו םדאה תולעתה יכ ,הרשיה ךרד ותורוהל תמא תרות םדאל הנתנ הז רובעו דאמ ביבח אוה םדאה םדא יכרצב םישמשמ םיכאלמהש םיאור ונא יכ ,םשה ינפל םהרבאב וניצמש ומכ ,קידצ תא ךרבי ער לכמ יתא לאגה ךאלמה" :בקעיו קחציו וניבא "(וט ,חמ תישארב) "םירענה אבש וניצמ דועו .(ה ,בי עשוה) "לכויו ךאלמ לא רשיו :ביתכד ,םתרזעל ךאלמ םיכלמ) "רושא הנחמב ךיו 'ה ךאלמ אציו הלילב יהיו" םיברו ,(הל ,טי :ב לע הברה ןורתי ול שיש םדא שי...

ויגש תשנ"ח (גליון מספר 11)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayigash שגיו תשרפ ח"נשת 11 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) אשמה תונמא – בלה לא םיסנכנ ,בלה ןמ םיאצויה םירבד ןתמו :(ו"ט ילשמ)"ףא הלעי בצע רבדו המח בישי ךר הנעמ" לע : הז בותכב ריהזי ךלמה המלש יכ ,ךר הנעמב ונושלו ועבט ליגרהלו ושפנ לדגל םדאה סעכ חיניו טיקשי ךרה הנעמה םה ,ךר הנעמ ךפהב םהש םיביצעמה םירבדהו ,סעוכה .המחהו סעכה ודילוי (שגיו תשרפ לע ייחב וניבר שרדמ ) תוגיהנמ לש םילדומ ינש :הדוהיו ףסוי קנזור םעוניבא ינש ןיב שגפמב תחתופ השרפה :"הדוהי וילא שגיו" תחפשמ לש םיליבומה םיחאה ורבע ,ודעונ םיכלמה...