גליונות שבת שלום

ויצא תשנ"ח (גליון מספר 7)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayetze אציו תשרפ ח"נשת 7 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תעפשהב םולשל "תימשג"ה הבירמהו תודחאל ךפוה יובירה "ילכשה רבדה" ילע ":תרמוא תאז ,וז םע וז תובירמ (םינבאה) וליחתה דימ ,"חיני ילע":תרמוא תאזו "ושאר תא קידצ חיני םש רשא ןבאה תא חקיו 'אנש והזו תחא ןבא ה"בקה ןאשע (א"י,חכ תישארב י"שר).ויתושארמ םה םיימשג יובר ןאכ היה יכ ,הבירמ היה ךכ ליבשבו חיני ילע' רמא הזש ,ויתושארמ תחת חינה רשא םינבאה וב ןיאו תודחא וב שי ילכשה רבדה יכ 'ושאר תא קידצ רבדב לבא .תקולחמ היה םינבאה יובר ינפמ ןאכו ,יובר ל"רהמל הירא רוג)...

תולדות תשנ"ח (גליון מספר 6)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Toldot תודלות תשרפ ח"נשת 6 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .םולש ךותמ קר הנביי ישילשה שדקמה ישילשה שדקמה תיב יכ ,הילע ובר אל ישילשה ראבבו הברמל" (ו ,ט היעשי) :וב רמאנש חישמה ךלמ י"ע הנבי היהי תמאו םולש ךא יכ ,"ץק ןיא םולשלו הרשמה תא 'ה ביחרי זא יכ תובוחר ארקנ ןכ לע ,וימיב ,םיצנ םירבע ינש וא הייוצמ הבירמהש ןמזב יכ ,םלובג תבשל םתוא אשנ אל איכוטנאכ הלודג ריעב םתויהב ףא םוקמה םהל רצ ,דואמ םידי תבחר םוקמב ףאו ,וידחי יוצמ הז גהנמ םויה דוע ונינועב רשא ,םלבסי אלו ונירפש פ"עא...

חיי שרה תשנ"ח (גליון מספר 5)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Chayei Sarah הרש ייח תשרפ ח"נשת 5 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .תורוד ןיבו תומשנ ןיב רוביחכ ןורבחו הרעמה םהש עברא תירק יכ :"והדש הצקב רשא הלפכמה תרעמ" רובח רמול הצר ,ןורבח אוה םדאו בקעיו קחצי םהרבא החנמה ץמוק ךותמ).העבראה ולאב תולולכש תושפנה לכ (.ןילבולמ ןהכה קודצ יברל ?הרעמה הצקב רואה רזייל סחנפ עמשש םדא לע רפוסמ םייטסירולקלופה םירופיסה דחאב טילחה .רומוה שוח םהל שישו םכח םע םה םידוהיהש הרייעל ,ןכ םא ,אוה ךלה .םידוהיהמ דומלל תכלל שיאה ןנובתהו ,םידוהי לש לודג זוכיר היה הב ,הכומסה השיומ – ידוהיב אוה לקתנ ,דחא...

וירא תשנ"ח (גליון מספר 4)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayera אריו תשרפ ח"נשת 4 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ןיא ,שקבמ התא םלוע םא .טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה זוחאל הצור התא .םלוע ןיא ,שקבמ התא ןיד םאו .ןיד .ןיד שקבמ התאו םלוע שקבמ התא ,ויתוצק ינשב לבחב תישארב).םייקתהל לוכי םלועה ןיא,טעמ רתוומ ךניא םא (ט"מ ,הבר ."תענומ" השינע ןיא אוה ו י ש כ ע השוע אוהש םישעמ יפל :"םש אוה רשאב" ויהש יפל .תושעל ד י ת ע אוהש המ יפל אלו, ןודנ ימ ,םלוע לש ונוביר": םירמואו םיגרטקמ תרשה יכאלמ ול הלעמ התא ,אמצב ךינב תימהל וערז...

לך לך תשנ"ח (גליון מספר 3)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Lech Lecha ךל-ךל תשרפ ח"נשת 3 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םולשב םויקה וד תונמא תומוא ינש הנה האר ול רמא :טול לא םרבא רמאיו אלו הולשבו םולשב ץראב בשוי יזרפו ינענכ תודרופמ ונחנאש ךניבו הבירמ היהת ךיאו ,הז תא הז ואנקי ןייצמ הבירמש ,הבירמ ןיבו ביר ןיב לדבה שיו ,םיחא אוהש- הבירמה אלה רמול ונוצר ,בירה תא םרוגה ןינעה םישנאש המ אוה ךניבו יניב -בירה תא םרוגה הבסה םידי תבחר ץראה הנה ,םיחא ונייה אל םאש,ונחנא םיחא דצמ קרו ,הנקמל םוקמ אצומ היה דחא לכו ,ונינפל דחא םוקמב ודחי תבשל םירבחתמו...

נח תשנ"ח (גליון מספר 2)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Noach חנ תשרפ ח"נשת 2 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .םולשל תוא,תירבה תוא ויהיש ואשע אל תשקה יכ הזה תואה םעטב ורמאו … חלשיו ,וב םירומ םימשה ןמ ולאכ האריש הלעמל וילגר אלש תוארהל הזמ ךפהב ואשע לבא ,ץראב םציפיו ויצח ותוא ךופהל םימחלנה ךרד ןכו ,םימשה ןמ וב ורוי ןיאש דועו .םדגנכש ימל םולשל וארקי רשאכ הככ םדיב לע ן"במרה שוריפ).וילע םיצח ןנוכל (רתימ) רתי תשקל ( ב"י ,ט תישארב םיכרד תשרפ לע ןיילק םחנמ םיביטומ .שדחמ ליחתמה םלוע לע תרפסמ חנ תשרפ ]א[ לבא חנ תשרפב םיעיפומו םירזוח תישארב תשרפ...

בראשית תשנ"ח (גליון מספר 1)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Bereshit תישארב תשרפ ח"נשת 1 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) …..תישארבמ ליחתהל תא רוביצה חילש חתופ ךכ,"ליחשהל חיש יתוצפב יתארי" תמיא"מ והשמ ןכאו ןטייפה ןושלב הנשה שארב ותליפת תוחילש ימצע לע חקול ינא רשאכ ,יתשוחת תא הולמ "ןידה .עובש תשרפ לש שדח ןוילג תכירע לש תירוביצ תונוילג ,השעמלו םינוש תסנכ יתבב םיצפומ םיבר תונוילג יתב לכב םנמא.הרותל שיש םינפה םיעבש תא םיאטבמ ולא ךא השרפ התוא תא תבש התואב םיארוק םלועב תסנכה םתלוכי יפל אלא רסמה תודיחא יפל תדדמנ הניא "תודחא"ה ולאו ולא" תניחבב,םינוש םירסמ ליכהלו לובסל םישנא לש ."םייח םיקולא ירבד...