גליונות שבת שלום

נח תשנ"ח (גליון מספר 2)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Noach חנ תשרפ ח"נשת 2 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .םולשל תוא,תירבה תוא ויהיש ואשע אל תשקה יכ הזה תואה םעטב ורמאו … חלשיו ,וב םירומ םימשה ןמ ולאכ האריש הלעמל וילגר אלש תוארהל הזמ ךפהב ואשע לבא ,ץראב םציפיו ויצח ותוא ךופהל םימחלנה ךרד ןכו ,םימשה ןמ וב ורוי ןיאש דועו .םדגנכש ימל םולשל וארקי רשאכ הככ םדיב לע ן"במרה שוריפ).וילע םיצח ןנוכל (רתימ) רתי תשקל ( ב"י ,ט תישארב םיכרד תשרפ לע ןיילק םחנמ םיביטומ .שדחמ ליחתמה םלוע לע תרפסמ חנ תשרפ ]א[ לבא חנ תשרפב םיעיפומו םירזוח תישארב תשרפ...

בראשית תשנ"ח (גליון מספר 1)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Bereshit תישארב תשרפ ח"נשת 1 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) …..תישארבמ ליחתהל תא רוביצה חילש חתופ ךכ,"ליחשהל חיש יתוצפב יתארי" תמיא"מ והשמ ןכאו ןטייפה ןושלב הנשה שארב ותליפת תוחילש ימצע לע חקול ינא רשאכ ,יתשוחת תא הולמ "ןידה .עובש תשרפ לש שדח ןוילג תכירע לש תירוביצ תונוילג ,השעמלו םינוש תסנכ יתבב םיצפומ םיבר תונוילג יתב לכב םנמא.הרותל שיש םינפה םיעבש תא םיאטבמ ולא ךא השרפ התוא תא תבש התואב םיארוק םלועב תסנכה םתלוכי יפל אלא רסמה תודיחא יפל תדדמנ הניא "תודחא"ה ולאו ולא" תניחבב,םינוש םירסמ ליכהלו לובסל םישנא לש ."םייח םיקולא ירבד...