גליונות שבת שלום

ויקרא תשנ"ח (גליון מספר 23)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayikra ארקיו תשרפ ח"נשת 23 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) שא ארקנ ףוגה ןמ לדבנה רבדה :- בותככ – ביתכדכו ,שאל המוד לכשהש קפס ןיא יכ שיטפכו ,'ה םאנ שאכ ירבד הכ אלה" (ג"כ והימרי) לכשה לא יואר רתוי םש ןיא :רבדה ללכ ."עלס ץצופי – ביתכדכ ךרבתי םשהל ףא חנוה הז םש יכ ,שא ןמ ",אוה הלכוא שא ךיקלא 'ה יכ" ('ד םירבד) :- בותככ , שא םשב ארקנ ףוגה ןמ לדבנה רבדה יכ הזמ הארתש ,דואמ ראובמ הז רבדו .שא ארקנ לדבנה לכשה ךכל תד שא ונימימ" (ג"ל םירבד) ביתכדכ...

ויקהל פקודי תשנ"ח (גליון מספר 22)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat ידוקפ-להקיו תשרפ ח"נשת 22 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םוקמ לכב תויהל "םוקמ"ל רשפאמ םוצמצה דוס דבל ותכאלמ ןוראב שריפ המלו :ןוראה תא לאלצב שעיו ,אוה ךורב שודקה לש ולצ םשש ליבשב ?ודיב ואשעו השעש ,לאלצב וארק ךכיפלו .ותניכש םש םצמצמ אוהש :רמאנש ,םיבורכה ינש ןיב אוה ךורב שודקה לש ולצ .(בכ ,הכ תו'מש) 'וגו ךתא יתרבדו םש ךל יתדעונו" ?"אלמ ינא ץראה תאו םימשה תא אלה":רמאנ רבכ אלהו יבר םשב ןינכסד עשוהי יבר רמא .(דכ , גכ והמרי) ,םיה שעג ,םיה תפש לע הנותנ איהש הרעמל לשמ :יול אוה ךורב שודקה...

כי תשא תשנ"ח (גליון מספר 21)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ki-Tissa אשת יכ תשרפ ח"נשת 21 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ךותמ םהיניב ןיחבהל ,תולוקל בישקהל תעדל גיהנמה לע .דובכו הוונע לש הדמע ,עשוהי :השמ ול רמא "הערב םעה לוק תא עשוהי עמשיו" עדוי וניא ,אובר םישש לע הררש גיהנהל דיתעש םדא (אי,ט הבר תלהק) !? לוקל לוק ןיב ןיחבהל איה המ תעדל ךירצ ,'"וגו הערב 'וגו עשוהי עמשיו" הכירצ השמ תבושת םג הז לוק המו ,הערב ורמוא תנווכ ,עמשש םיבותכה וראבתיו ,םירבדה תועמשמ דיגהל איבנ יכ (ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי) ל"ז םרמאמ יפ לע וז הגשהו ,וכפוהל םא קדצל םא לוקב...

תצוה תשנ"ח (גליון מספר 20)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Tetzave + Shabbat Zachor הוצת תשרפ רוכז תבש םירופ ח"נשת 20 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תוירבה תא ןהב (ךכזל) ףרצל אלא תווצמ ונתינ אל יתרמא .םכתא תוכזל ליבשב םכל יתיוצ תוחיקל הברה אמש .(ב ,טי רבדמב) "המודא הרפ ךילא וחקיו" :םכל ךכ אל .םכתרהט ליבשב אלא יתישע אל ?יליבשב יתרמא .(טי םש םש) "אמטה לע רוהטה הזהו":ביתכ רודאש ליבשב אל ,(ב הכ תומש)"המורת יל וחקיו ":םכל השק רבד .(ח םש םש)"שדקמ יל ושעו" :ביתכד ?םכיניב וחקיו .םכיניב רודאש יתוא וחק ,םהל רמא לוכיבכ םתא יתוא ,המורת יל וחקיו אלא ,ביתכ ןיא...

תרומה תשנ"ח (גליון מספר 19)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Teruma המורת תשרפ ח"נשת 19 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םדאה ךותב תונבהל ךירצ יתימאה ןכשמה ,םישא חבזמ ןכשמבו ודובכ רדהל הנבא ןכשמ יבבלב ןברקלו ,הדקעה שא תא יל חקא דימת רנלו ודוה ינרקל .הדיחיה ישפנ תא ול בירקא (זנכשא ידיסחל םידרח רפס ךותמ) םישוע םדא-ינבשכ ."םכותב יתנכשו ,שדקמ יל ושעו" .םכותב ןוכשל הניכשה תא םיאיבמ םה ,'ה דובכל ןכשמ םדא-ינב ותרגסמב םא ,ךרעו תועמשמ לבקמ םלועה :יתועמשמ אוה ומצעלשכ םלועה אל .'ה תא םידבוע תשרפ תספות ןכלו .םלועב 'ה תדובע איה תיתועמשמ תאירב רשאמ ךורע-ןיאל לודג םוקמ הרותב ןכשמה .םלועה (ל"ז...

משפטים תשנ"ח (גליון מספר 18)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Mishpatim םיטפשמ תשרפ ח"נשת 18 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .םלוע ןוקיתל םיאיבמה םינטקה םיטרפב אצמנ 'ה רבד םישתש :ךל רמול ?חבזמ תשרפל ןיניד תשרפ הכמסנ המלו .שדקמה לצא ןירדהנס (א,א"כ תומש לע י"שר שוריפ ךותמ) 'ה ירבד לכ תא םעל רפסיו השמ אביו":שרפל שיש הזו לכ תא םעל רפיסש ,רמול ונוצר ,"םיטפשמה לכ תאו ונוצר תכשמה םהש… ,הוצמ לכ ךותב םה רשא 'ה ירבד םיטפשמה תיישע ידי לע אליממ ,ומש ךרבתי ףוס ןיאה םהל רפיס ןכ לע ,שפנה תויחצנ ךשמוי לעופב אקוד .םיטפשמ םהל רפיס , 'ה ירבד תויחצנ (ב/טר ףד...

יתרו תשנ"ח (גליון מספר 17)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Yitro ורתי תשרפ ח"נשת 17 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םיעודיה םירבדה תא םג רמול שי םיתעל השמ היה ךירצ יכו :"'ה לא םעה ירבד תא השמ בשיו" בישהו השמ אב ;ץרא ךרד הרות הדמל ,אלא ?בישהל עדוי אוהש יפ-לע-ףא :השמ רמא ןכש ,וחלשל הבושת .ינחלושל הבושת בישא ,דעו (ב השרפ ,שדחבד תכסמ ,ורתי תשרפ ,אתליכמ) ינאו םירבדמ םה דוע ,הנעא ינאו וארקי םרט היהו" ארקיש םרט ךרבתי םשה הנהד (דכ ,הס היעשי) ,"עמשא תושעל ךרבתי ותבשחמב הלועו והנעי אוה ,קידצה ,ךרבתי םשה והנע רבכש עדוי וניא קידצה הנהו ,ונוצר ,ךרבתי וינפל...

בשלח תשנ"ח (גליון מספר 16)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Beshalach חלשב תשרפ ח"נשת 16 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) בייואה תסובת לע החמש תבייחמ הניא הלצהה לע החמשה לש ןתלפמב (חמש ה"בקה םאה) אוה ךורב שודקה ידח ימו ,ץולחה ינפל תאצב" – בותכ ירהו -ביתכ אהו ? םיעשר (כ,ב םימיה ירבד)"ודסח םלועל יכ 'הל ודוה םירמואו האדוהב בוט יכ רמאנ אל המ ינפמ :ןנחוי יבר רמאו , םיעשר לש ןתלפמב חמש אוה ךורב שודקה ןיאש יפל ?וז (ד"י תומש) – בותכש המ – ביתכד יאמ ןנחוי יבר רמאו תרשה יכאלמ ושקב ," הלילה לכ הז לא הז ברק אלו " ןיעבוט...

בא תשנ"ח (גליון מספר 15)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Bo אב תשרפ ח"נשת 15 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ומצע תא לואשל בייח םדא םינבה ואריש ידכ הזה הלילב יוניש תושעל ךירצו "תולילה לכמ הזה הלילה הנתשנ המ " :ורמאיו ולאשיו ךכו ךכו עריא ךכו ךכ " :םהל רמאיו םהל בישיש דע ,םיזוגאו תוילק םהל קלחמ ? הנשמ דציכו ."היה הצמ ןיפטוחו ,ולכאיש םדוק םהינפלמ ןחלושה םירקועו ותשא ,ןב ול ןיא .ולאה םירבדב אצויכו ,הז דימ הז הלילה הנתשנ המ הז תא הז ןילאוש השא ול ןיא ותלאוש ומצעל לאוש ודבל היה .םימכח ןלוכ ויה וליפאו הזה .הזה הלילה הנתשנ המ...

וארא תשנ"ח (גליון מספר 14)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vaera אראו תשרפ ח"נשת 14 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ידי-לע אל חצנמ ה"בקה:"וקדצהב ץפחו עשרל הפוצה" הגירה " קידצה 'ה" הערפ רמא אל תוכמה לכב :וניתובר ורמא ?המל ,דבלב דרבה תכמב אלא םואתפ ותוא חצנלו וריבח םע םחלהל שקבמ אוהשכ םדאש ה"בקה לבא ,וגרוהו וילע אב אוה ":רמא העש התואב "ךנקמ תא זעה חלש התעו":הערפל רמא ."קידצה 'ה (הפק ןמיס ט קרפ תומש ינועמש טוקלי) דדובה הנומאה שיא ,השמ ךילרא רורד השמ לש םהיסחיב רבשמ לש בצמב תחתפנ "אראו" תשרפ ןושארה קוספה תא.הבקהו ותא רבד ":י"שר שרפמ "השמ לא םיקולא רבדיו...