וירא

Vayeira 5762 – Gilayon #211

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parashat Vayera NOW HIS WIFE GAZED BEHIND HIM, AND SHE BECAME A PILLAR OF SALT  (Bereishit 19:26)   “And she became a pillar of salt” – Lot’s Wife or the Earth? “Gazed behind him” – Said Rabbi Yizhak: She sinned using salt; on the night that the messengers came to Lot, what did she do? She went to all her neighbors and said to them: Give me salt, for we have guests. Her intention was that the townfolk should be aware of them, therefore “she became...

וירא תשס"ב (גליון מספר 211)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat משפחת לזר 2 495 2001-06-06T15:21:00Z 2001-06-11T05:14:00Z 2001-06-11T05:14:00Z 5 1408 8030 66 16 9861 9.3821 0 0 פרשת וירא גליון מס' 211 תשס"ב(קישור לדף המקורי) ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. (בראשית יט , כו)     'ותהי נציב מלח' – אשת לוט או הארץ?  'ותבט אשתו מאחריו' – רבי יצחק אמר: שחטאה במלח; באותו  הלילה  שבאו  המלאכים  אל  לוט,  מה  היא עושה?  הולכת  אל  כל  שכינותיה ואומרת להן: תנו לי מלח  שיש  לנו  אורחים  והיא  מכוונת  שיכירו  בהן אנשי העיר, על כן 'ותהי נציב מלח'. (בראשית רבה...

Vayeira 5761 – Gilayon #161

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayera (link to original page) Parshat Vayera "Indeed I will bless you, I will make your seed many, yes, many, like the stars of the heavens and like the sand that is on the shore of the sea. Your seed shall inherit the gate of their enemies." Bereishit 22:17   Like the stars of the heavens – like the sand of the earth? Just as the stars rule only at night, so Israel rules the Torah only at night. Just as the stars honor each other, and there is peace between...

וירא תשס"א (גליון מספר 161)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat אריו תשרפ א"סשת 161 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םימשה יבכוככ ךערז תא הברא הברהו ךכרבא ךרב יכ .ויביא רעש תא ךערז שריו םיה תפש לע רשא לוחכו (זי ,בכ תישארב) "?ץראה רפעכ – םימשה יבכוככ" ןניא לארשי ךכ ,הלילב אלא ןיטלוש ןניא םיבכוכה המ םיקלוח םיבכוכה המ .הלילב אלא הרותב ןילשומ םולש השוע' םהיניב םולשו ,הזל הז דובכ םיקלוח םיקידצה ךכ ,('ב ה"כ בויא) 'וימורמב ןיא םיבכוכהש םשכ .הזל הז םיבהואו הזל הזדובכ המ .םהיניב בוט רצי םיקידצה ךכ ,הבירמ םהל ךכ ,םלועה לכ תא ףורשל םהמ...

Vayeira 5760 – Gilayon #106

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parshat Vayera Transforming the Burning Voice Shalom Bahbut The story of the binding of Isaac provides us with the opportunity to grapple with one of the central issues facing modern society within both the religious and society/political realms. G-d addresses Abraham in this event on several occasions. The first time, at the beginning of the test, it is written: "After these events, G-d tested Abraham and said to him, 'Abraham', and Abraham said, 'Here I am.' 'Take your son, the only one you love – Isaac –...

וירא תש"ס (גליון מספר 106)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat אריו תשרפ ס"שת 106 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) 'אריו' :'וילע םיבצנ םישנא השלש הנהו אריו' .םיכאלמב אריו ,הניכשב אריו 'ר רמא .םדיב ולע םישדח תומש :אנינח יבר רמא ול המדנ דחאו יקריס תומדב ול המדנ דחא :יול םא :רמא .יברע תומדכ ול המדנ דחאו יטוונ תומדב םדא ינב ןהש עדוי ינא ,םהל תנתממ הניכש האור ינא . םינגוה (חי קרפ תישארב ינועמש טוקלי) .תינחור היאר :"וחמשיו םירשי וארי" תיארמש יפל ,ראת םיקידצ לש םהיניע תיארמ … ,הנוילעה הלעמל םתוא הלעמ םיקידצ לש םהיניע הנהו אריו ויניע אשיו'...

Vayeira 5759 – Gilayon #55

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayera (link to original page) Parshat Vayera "Will You Destroy the Righteous with the Wicked?" Rabbi Paul (Pinchas) Laderman There are four examples in the Bible where G-d announces that evil will befall a community and Biblical characters respond – each in his own way. NOAH does everything that G-d asks of him. He does not argue with G-d. He does not attempt to defend mankind from their impending doom. His response is to save himself and his family, no more. (See the story of Noah -Genesis 6:13 – 22.) ABRAHAM...

וירא תשנ"ט (גליון מספר 55)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat אריו תשרפ ט"נשת 55 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) אשיו' :רמאנש ,םתוא הלעמ םיקידצ לש םהיניע תיארמ (ב ,חי תישארב) 'םיבצנ םישנא השלש הנהו ,אריו ויניע םיקידצ וארי' :רמאנש ,םהיניע תיארמב םיחמש ךכיפלו… 'וחמשיו .(טי ,בכ בויא) (ג השרפ ןוירוג אבא שרדמ) .תיתרבח תוירחאל םגדכ וניבא םהרבא לש דסחה תדימ וקקחש קחה אוהו ,לכה ןמ הבורמ היולה רכש ירבוע ליכאמ ;הב גהנש דסחה ךרדו וניבא םהרבא תסנכה הלודגו .ןתוא הולמו ןתוא הקשמו םיכרד הנהו אריו" :רמאנש ,הניכש ינפ תלבקהמ םיחרוא לכ :םימכח ורמא .ןתסנכהמ רתוי םייוולו "םישנא השלש...

וירא תשנ"ח (גליון מספר 4)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayera אריו תשרפ ח"נשת 4 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ןיא ,שקבמ התא םלוע םא .טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה זוחאל הצור התא .םלוע ןיא ,שקבמ התא ןיד םאו .ןיד .ןיד שקבמ התאו םלוע שקבמ התא ,ויתוצק ינשב לבחב תישארב).םייקתהל לוכי םלועה ןיא,טעמ רתוומ ךניא םא (ט"מ ,הבר ."תענומ" השינע ןיא אוה ו י ש כ ע השוע אוהש םישעמ יפל :"םש אוה רשאב" ויהש יפל .תושעל ד י ת ע אוהש המ יפל אלו, ןודנ ימ ,םלוע לש ונוביר": םירמואו םיגרטקמ תרשה יכאלמ ול הלעמ התא ,אמצב ךינב תימהל וערז...