וירא

וירא תשנ"ט (גליון מספר 55)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat אריו תשרפ ט"נשת 55 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) אשיו' :רמאנש ,םתוא הלעמ םיקידצ לש םהיניע תיארמ (ב ,חי תישארב) 'םיבצנ םישנא השלש הנהו ,אריו ויניע םיקידצ וארי' :רמאנש ,םהיניע תיארמב םיחמש ךכיפלו… 'וחמשיו .(טי ,בכ בויא) (ג השרפ ןוירוג אבא שרדמ) .תיתרבח תוירחאל םגדכ וניבא םהרבא לש דסחה תדימ וקקחש קחה אוהו ,לכה ןמ הבורמ היולה רכש ירבוע ליכאמ ;הב גהנש דסחה ךרדו וניבא םהרבא תסנכה הלודגו .ןתוא הולמו ןתוא הקשמו םיכרד הנהו אריו" :רמאנש ,הניכש ינפ תלבקהמ םיחרוא לכ :םימכח ורמא .ןתסנכהמ רתוי םייוולו "םישנא השלש...

וירא תשנ"ח (גליון מספר 4)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayera אריו תשרפ ח"נשת 4 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ןיא ,שקבמ התא םלוע םא .טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה זוחאל הצור התא .םלוע ןיא ,שקבמ התא ןיד םאו .ןיד .ןיד שקבמ התאו םלוע שקבמ התא ,ויתוצק ינשב לבחב תישארב).םייקתהל לוכי םלועה ןיא,טעמ רתוומ ךניא םא (ט"מ ,הבר ."תענומ" השינע ןיא אוה ו י ש כ ע השוע אוהש םישעמ יפל :"םש אוה רשאב" ויהש יפל .תושעל ד י ת ע אוהש המ יפל אלו, ןודנ ימ ,םלוע לש ונוביר": םירמואו םיגרטקמ תרשה יכאלמ ול הלעמ התא ,אמצב ךינב תימהל וערז...