שופטים

Shoftim 5761 – Gilayon #201

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parshat Shoftim   “When there is found among you, within one of your gates that the Lord your God is giving you, a man or a woman that does what is ill in the eyes of the Lord your God, to cross his covenant, going and serving other gods and prostrating oneself to them – to the sun or to the moon or to any of the forces of heaven that I have not commanded –  and it is told to you, you are to hear and...

שופטים תשס"א (גליון מספר 201)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת שופטים גליון מס' 201 תשס"א(קישור לדף המקורי)   הרע  מקרבך':   אולי  שירמוז  לאותו שקראו הקדוש  ברוך  הוא  בשם  זה דכתיב (בראשית ח כא) 'יצר  לב  האדם  רע',  ולזה אמר הרע הידוע,  והכוונה בזה  כי  כשיעשו  משפט  בכיוצא  בזה  מתבער הרע וניתש  כוחו,   ולא יתעצם בלבות בני אדם,  כאומרו 'מקרבך'. (אור החיים דברים  יג , ו) … כי יצר הרע בעצמותו  רע, אבל לכלל הוא טוב שעל ידו יש שכר טוב  לצדיק  הכובש  את  יצרו.  והנה יש שני בחינות בכבישות  יצר  הרע,    דוד  הרגו,  שנאמר  'ולבי  חלל...

שופטים תש"ס (גליון מספר 150)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat םיטפוש תשרפ ס"שת 150 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ךל ןתנ ךיהלא ה רשא המדאב ללח אצמי יכ ךינקז ואציו .והכה ימ עדונ אל הדשב לפנ התשרל םירבד) .ללחה תביבס רשא םירעה לא ודדמו ךיטפשו (ב-א ,אכ לארשימ הניכשה תקלסמ תירסומ תורדרדתה ,םינחצרה וברשמ :רמוא יאכז ןב ןנחוי יבר האב הפורע הלגע ןיאש יפל – הפורע הלגע הלטב .יולגב ןיגרוהה ובר וישכע ,קפסה לע אלא ןיאש יפל ,םירמ ימ וקספ , ןיפאנמה וברשמ ובר רבכ וישכע ,קפסה לע אלא ןיאב םירמ ימ …יולגב ןיאורה םישעמה ותועתנ ,ןיד תיבב...

שופטים תשנ"ט (גליון מספר 95)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat םיטפוש תשרפ ט"נשת 95 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) הטמו דחוש חקולש ןייד לכו :'ףדרת קדצ קדצ' ,תוהכ ויניעש דע הנקזה ןמ תמ וניא ,ןידה תא רועי דחשה יכ חקת אל דחשו' (גכ תומש) ,רמאנש '.'וגו םיחקפ (ט ,ח האפ הנשמ) קדצ תיישעב היולת ץראה תשורי הנוילעה תילכתה אהי קדצה :"ףדרת קדצ קדצ" םשל קר קדצה לא ףואשל שיו ,ימואלה ללכה לש הדיחיהו דבעתשהל םיבייח םילוקישה לכ ראש וליאו ,ומצע קדצה לש םיסחיה לכ בוציע אלא "קדצ" ןיאו .וז תילכתל ודיקפת .'ה תרות לש תושירדה יפ לע ללכה...

שופטים תשנ"ח (גליון מספר 45)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shoftim םיטפוש תשרפ ח"נשת 45 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ץע םדאה יכ" :בותככ הדשה ץע ארקנ םדאה תמאב יכ ושרוש ץעה יכ ךופה ןליא אוהש קר ,(כ םירבד) "הדשה יכ הלעמל ושרש םדאה ולאו ,ץראב עוקת הטמל .םימשה ןמ אוה ולש שרוש אוה המשנה (ב/זמ דומע ,גארפמ ל"רהמל לארשי חצנ) ."הדשה ץע םדאה יכ ,תרכת אל ותואו" ץע אוה ונוזמו םדאה ייח יכ ל"ז םישרפמה ושריפ ,(דכ םירבד) לבוח אוה שפנ יכ בותכש ןינעכו , הדשה יפלו .וב הכרב יכ והתיחשת אלש ךוצמ יכנא ןכ לעו בותכה רואבו תורכת אל לא...