ראש השנה

ראש השנה תש"ע (גליון מספר 618)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary ראש השנה גליון מס' 618 תש"ע(קישור לדף המקורי) בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה – כָּל בָּאֵי עוֹלָם עוֹבְרִין לְפָנָיו כִּבְנֵי מָרוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים לג): "הַיֹּצֵר יַחַד לִבָּם  הַמֵּבִין אֶל כָּל מַעֲשֵׂיהֶם". (משנה ראש השנה א, ב)     בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה כָּל בָּאֵי עוֹלָם וְכוּ'. מַאי ,כִּבְנֵי מָרוֹן'? הָכָא תַרְגִימוּ כִּבְנֵי אִימְרָנָא. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: כְּמַעֲלוֹת בֵּית (חורון) . אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר שְׁמוּאֵל: כַּחֲיָלוֹת שֶׁל בֵּית דָּוִד. (בבלי ראש השנה יח, ע"א)   ובזה יש לפרש פלוגתייהו דבני מרון. דהכא תרגימו 'כבני אימרנא' שהיא שפלות והכנעה, כאמרם ז"ל מה שֶֹה...

ראש השנה תשס"ט (גליון מספר 569)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary ראש השנה גליון מס' 569 תשס"ט(קישור לדף המקורי) תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֵּסֶה לְיוֹם חַגֵּנוּ. (תהלים פא, ד)   אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר: עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם...

Rosh Hashana 5767 – Gilayon #514

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Rosh Hashana RABBI ABAHU SAID: WHY DO WE SOUND A SHOFAR TAKEN FROM A RAM? THE HOLY ONE BLESSED BE HE SAID: SOUND BEFORE ME A SHOFAR TAKEN FROM A RAM IN ORDER THAT I REMEMBER THE BINDING OF ISAAC SON OF ABRAHAM FOR YOUR SAKES, AND CREDIT IT TO YOU AS IF YOU HAD BOUND YOURSELVES BEFORE ME. (Rosh HaShana 16a)   The shofar sounded on Rosh HaShana is straight and its...

ראש השנה תשס"ז (גליון מספר 514)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat ראש השנה גליון מס' 514 תשס"ז(קישור לדף המקורי) אמר רבי אבהו: למה תוקעין בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא: תקעו לפני בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני. (בבלי ראש השנה טז ע"א)   שופר של ראש השנה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב ושתי חצוצרות מן הצדדין, שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות היום בשופר. (משנה ראש השנה ג , ג)   אמר רבי לוי: מצוה של ראש השנה ושל יום הכפורים בכפופין ושל כל השנה...

Rosh Hashana 5766 – Gilayon #465

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Rosh Hashana BEHIND YOUR VEIL, YOU BROW LIKE AN OPEN POMEGRANATE. (Song of Songs 6:7)   Reish Lakish said: The sinners of Israel are untouched by Gehinnom's fire. kal va'homer referring to the Golden Altar. The Golden Altar was overlaid with gold no thicker than a dinar coin, but it withstood the fire for some years, but the sinners of Israel are filled...

ראש השנה תשס"ו (גליון מספר 465)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat ראש השנה גליון מס' 465 תשס"ו(קישור לדף המקורי) כְּפֶלַח הָרִמּוֹן רַקָּתֵךְ מִבַּעַד לְצַמָּתֵךְ. (שיר השירים ו, ז )     אמר ריש לקיש: פושעי ישראל אין אוּר גיהנם שולטת בהן קל וחומר ממזבח הזהב, מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב עמד כמה שנים ולא שלטה בו האוּר, פושעי ישראל שמליאין מצות כרמון שנאמר (שיר השירים ו') 'כפלח הרמון רקתך'. ואמר רבי שמעון בן לקיש: אל תיקרי רקתך אלא ריקתיך, שאפילו ריקנין שבך מליאין מצות כרמון – על אחת כמה וכמה.  (בבלי עירובין יט ע"א)...

Rosh Hashana 5765 – Gilayon #359

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parashat Rosh Hashana YOUR BROW BEHIND YOUR VEIL LIKE A POMEGRANATE SPLIT OPEN. (Shir Ha-Shirim 6:7)   Rabbi Shimon ben Lakish said: Do not say rakateikh , but rather reikateikh , for even the empty ones amongst you are full of commandments as a pomegranate . (Eruvin 19)   Are numerous merits a given, dependent on God's will or on ours? A person should make a custom of...

ראש השנה תשס"ה (גליון מספר 359)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat ראש השנה גליון מס' 359 תשס"ה(קישור לדף המקורי)   כְּפֶלַח הָרִמּוֹן רַקָּתֵךְ מִבַּעַד לְצַמָּתֵךְ (שיר השירים ו, ז) אמר רבי שמעון בן לקיש: אל תיקרי 'רַקָּתֵך' אלא 'רֵיקָתֵיך', שאפילו ריקנין שבך מליאין מצות כרימון (בבלי עירובין יט, ע"א(       האם ריבוי הזכויות הוא מצב נתון, תלוי ברצון ה' או במעשינו? יהא אדם רגיל לאכול בר"ה רוביא דהיינו תלתן, כרתי, סילקא, תמרי, קרא. וכשיאכל רוביא יאמר: יהי רצון שירבו זכיותינו… הגה: ויש נוהגין לאכול תפוח מתוק בדבש (טור), ואומרים: תתחדש עלינו שנה מתוקה (אבודרהם), וכן נוהגין....

Rosh Hashana 5764 – Gilayon #309

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Rosh Hashana At four periods the world is judged; on Pesach – for the grains, on Shavuot – for the fruits of the trees, on Rosh Hashanah all who came into the world pass before Him as sheep, as is written (Psalms 33) "He who fashions the hearts of them all, who discerns all their doings," and on Sukkoth they are judged for water. (Mishnah Rosh Hashanah 1:2)   Only the God of Thoughts Can Evaluate...

ראש השנה תשס"ד (גליון מספר 309)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat ראש השנה גליון מס' 309 תשס"ד(קישור לדף המקורי) בארבעה פרקים העולם נידון; בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר (תהלים ל"ג): 'היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם' ובחג נידונין על המים. (משנה ראש השנה א , ב)       רק א-ל דעות יודע להעריך מיהו חוטא ומיהו צדיק אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו מיד הוא מת ברשעו, שנאמר: 'על רוב עונך' וכן מדינה שעונותיה מרובין מיד היא אובדת, שנאמר: 'זעקת סדום ועמורה כי רבה וגו"...