ראש השנה

Rosh Hashana 5764 – Gilayon #309

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Rosh Hashana At four periods the world is judged; on Pesach – for the grains, on Shavuot – for the fruits of the trees, on Rosh Hashanah all who came into the world pass before Him as sheep, as is written (Psalms 33) "He who fashions the hearts of them all, who discerns all their doings," and on Sukkoth they are judged for water. (Mishnah Rosh Hashanah 1:2)   Only the God of Thoughts Can Evaluate...

ראש השנה תשס"ד (גליון מספר 309)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat ראש השנה גליון מס' 309 תשס"ד(קישור לדף המקורי) בארבעה פרקים העולם נידון; בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר (תהלים ל"ג): 'היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם' ובחג נידונין על המים. (משנה ראש השנה א , ב)       רק א-ל דעות יודע להעריך מיהו חוטא ומיהו צדיק אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו מיד הוא מת ברשעו, שנאמר: 'על רוב עונך' וכן מדינה שעונותיה מרובין מיד היא אובדת, שנאמר: 'זעקת סדום ועמורה כי רבה וגו"...

Rosh Hashana 5763 – Gilayon #254

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Rosh Hashana  Remember us for life,  O King who delightest in life;  Inscribe us in the book of life for thy sake,  O living God.   FATEFUL HOURS ARE NOT FIT FOR SONG, THEY ARE APPROPRIATE FOR INTROSPECTION   The Book of Life is the heavens, and there all future decrees are inscribed on the day of their creation. (Ibn Ezra, Psalms, 69:29)   "The court sat, and books were opened" (Daniel 7:10). He does not need a book, for He knows thoughts yet unthought, but this...

ראש השנה תשס"ג (גליון מספר 254)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat ראש השנה גליון מס' 254 תשס"ג(קישור לדף המקורי) זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכתבנו בספר החיים למענך אלֹהים חיים       שעה גורלית איננה מתאימה לשירה, היא מתאימה להתבוננות. ספר החיים הם השמים ושָם כל הגזירות העתידות להיות כתובות ביום הבראם.  (אבן עזרא תהלים סט , כט)   'דִּינָא יְתִב וְסִפְרִין פְּתִיחו'ּ (דניאל ז , י) – והוא אינו צריך ספר, כי יודע המחשבות עד שלא נוצרו, אלא כמנהגינו "דברה תורה כלשון בני אדם'. (ספר חסידים סימן לב, מובא ב'ימים נוראים' לש"י עגנון)   מאי טעמא...

הנשה שאר א"סשת תשס"א (גליון מספר 154)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat הנשה שאר א"סשת א"סשת 154 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תוקומע הלוגל ןיד םויב תובבל ןחובל ,ןיד ךרוע לאל .ןידב .קידצ והימו אטוח והימ ךירעהל עדוי תועד ל-א קר אוה דימ ויתויכז לע ןיבורמ ויתונועש םדא הנידמ ןכו 'ךנוע בור לע' :רמאנש ,ועשרב תמ תקעז' :רמאנש ,תדבוא איה דימ ןיבורמ היתונועש ולוכ םלועה לכ ןכו "וגו הבר יכ הרומעו םודס ןה דימ ,ןהיתויכזמ ןיבורמ םהיתונוע ויה םא 'םדאה תער הבר יכ 'ה אריו' :רמאנש ,ןיתחשנ אלא ,תונועהו תויכזה ןינמ יפל וניא הז לוקשו ,תונוע המכ דגנכ איהש תוכז...

ס"שת הנשה שאר תשנ"ט (גליון מספר 99)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – Rosh hashana 5760 ס"שת הנשה שאר ט"נשת 99 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ינבכ וינפל ןירבוע םלוע יאב לכ הנשה שארב לכ לא ןיבמה םבל דחי רצויה' :רמאנש ,ןורמ (ב ,א הנשה שאר) (גל םילהת ) 'םהישעמ דחיהו דיחיה דוסב לא ןיבמה םבל דחי רצויה' (שוריפ המ) אמעט המ ?'םהישעמ לכ לכ תא ןיבה רבכ םבל דחי רצויה :יול יבר רמא .םהישעמ הזה רצויל חונ המ םלועבש גהונב :רזעל יבר רמא אל ?ןהב לכתסהל וא ,םינקנק האמ תושעל ?ןהב לכתסהל .וילא דיחי ןביל אהיש הצור ןרצוי :היכרב יבר רמא...