ראה

Re'eh 5759 – Gilayon #94

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Reeh (link to original page) Parshat Reeh "And you shall be only joyful" (Deut.16:15) : The Danger of Thumb-twiddling. by Shira Leibowitz Schmidt In describing the fall harvest holiday of Sukkot (Deut.16:14-15) the Torah uses the word for joy (simha) twice:"You shall be joyful in your holiday…..and you shall be only joyful." (The popular holiday song merges these phrases, from two different verses, into one lyric: "v'samahta b'hagekha, v'hayita akh smeah"). Not only is the superfluity puzzling, but the meaning of being "only joyful" is obscure. Abraham Ibn Ezra posits that...

ראה תשנ"ט (גליון מספר 94)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat האר תשרפ ט"נשת 94 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םדא רמאי אלש ןינמ :רמוא הירזע ןב רזעלא 'ר רשב לוכאל ישפא יא ,זנטעש שובלל ישפיא יא ישפיא לבא .הורעה לע אובל ישפיא יא,ריזח ל"ת ?ךכ ילע רזג םימשבש יבאו השעא המו ןמ שרופ אצמנ 'יל תויהל םימעה ןמ םכתא לידבאו' .םימש תוכלמ וילע לבקמו הריבעה (י השרפ םישודק ארפיס) יעבט ןפואב עתרנ םדאה םאה :"הבעות לכ לכאת אל" ?םירוסא תולכאממ אוהש דצמ קחרמ ישונא עבטש המ אוה הבעות תועמשמ שפנו ,ךל יתבעיתש לכ עמשמ הבעות לכ ןושל לבא...

ראה תשנ"ח (גליון מספר 44)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ree האר תשרפ ח"נשת 44 רפסמ ןוילג(קישור לדף המקורי) המ .(אי בי םירבד)/ "'וגו 'ד רחבי רשא םוקמה היהו" טושפה דבלמ ,הריחבה תיב שדקמה תיב ארקנש ארקנש ףאו ,םש ומש ןכשל ול רחב רשא םוקמה אוהש רבד לכב רקיעהש ינפמ ונייה ,הריחבה תיב ולוכ .תוימינפה תויחהו הדוקנה איה (ב/איק ב"ח השמ חמשי ) תא םצמצל ודעונ םיקיודמה םיללכהו "םוקמה" תלבגה . תונברקה תדובע ןהש יפ-לע-ףא תונברקה תברקה רמולכ ,הדובע לש הז גוס הליחתב היהש יפכ וניווטצנ אל ירה ,ךרבתי ומשל לכיה םיקהל אלו ,ןמז לכבו םוקמ לכב בירקהל רמולכ הז לכ...