פסח

פסח תשס"ט (גליון מספר 597)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פסח גליון מס' 597 תשס"ט(קישור לדף המקורי) תני ר' חייה: כנגד ארבעה בנים דיברה תורה בן חכם, בן רשע, בן טיפש, בן שאינו יודע לשאול. (ירושלמי פסחים ע, ע"ב)     בכל אחד מאיתנו יש משהו מארבעת הבנים כנגד ארבעה בנים כו'. נראה שהוא נגד הארבע לשונות של גאולה. שהגאולה היא מכל הד' גלויות. ושאלות הללו יש בכל איש ישראל. מצד חקירות השכל שעי"ז היצר הרע מהרהר אחר החוקים ועל זה צריך להיות התשובה מוכן בלב האדם כי לעשות רצון השי"ת יש מזה יותר טעם ושמחה מהבנת טעם המצוה....

Pessach 5766 – Gilayon #442

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Pesach THEY BROUGHT MATZAH AND HAZERET AND HAROSET AND TWO COOKED DISHES BEFORE HIM, EVEN THOUGH THERE IS NO COMMANDMENT REGARDING HAROSET. R. ELIEZER SAID IN THE NAME OF R. ZADOK: IT IS A COMMANDMENT. (Mishnah Pesahim 10:3)   Even though there is no commandment regarding haroset – and if there is no commandment, why is it brought? Rabbi Ami said: Because of worms in the vegetables… R. Eliezer said in the name of R. Zadok:...

פסח תשס"ו (גליון מספר 442)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פסח גליון מס' 442 תשס"ו(קישור לדף המקורי) הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין, אף על פי שאין חרוסת מצוה.  רבי אליעזר ברבי צדוק אומר: מצוה. (משנה פסחים י, ג)     'אף על פי שאין חרוסת מצוה' – ואי לא מצוה, משום מאי מייתי לה? (למה מביאים?) אמר רבי אמי: משום קפא (תולעת שבירק)… רבי אלעזר ברבי צדוק אומר: מצוה וכו'. מאי מצוה? רבי לוי אומר: זכר לתפוח. ורבי יוחנן אומר: זכר לטיט. אמר אביי: הלכך צריך לקהוייה (להקהותו- לעשות חריף או חמצמץ), וצריך לסמוכיה (לעשותו...

Pessach 5763 – Gilayon #285

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Pesach "ACCORDING TO HIS INTELLIGENCE, HIS FATHER TEACHES HIM" (Mishna, Pesahim 10:4)   Change, Question, and Story Our Rabbi taught: If his son is wise, he – the son – asks him. If he is not wise, his wife asks. If not – he asks himself. Even two scholars, who are well versed in the laws of Pessach – they ask each other, "In what way is this night different from all other nights? On all...

פסח תשס"ג (גליון מספר 285)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פסח גליון מס' 285 תשס"ג(קישור לדף המקורי) "ולפי דעתו של בן אביו מלמדו" (משנה פסחים י , ד)     השינוי, השאלה והסיפור. תנו רבנן: חכם בנו – שואלו, ואם אינו חכם – אשתו שואלתו. ואם לאו – הוא שואל לעצמו. ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח – שואלין זה לזה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. … מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות? רב אמר: מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו. ושמואל אמר: עבדים היינו....

Pessach 5762 – Gilayon #232

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Pesach I ADJURE YOU, O MAIDENS OF JERUSALEM, BY GAZELLES OR BY HINDS OF THE FIELD: DO NOT WAKE OR ROUSE LOVE UNTIL IT PLEASE!  (Song of Songs 2:7)   The Pledge of Love, the Redemption from Egypt, and the Future Redemption "I adjure you, O maidens of Yerushalayim" – What shall you tell him? That I am faint with love. Just as this sufferer awaits healing, so the generation in Egypt awaits redemption. (Shir HaShirim Rabba 5)   "I adjure you, O maidens of Yerushalayim… love"...

שבת פסח תשס"ב (גליון מספר 232)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat שבת פסח גליון מס' 232 תשס"ב(קישור לדף המקורי) הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִַם, בִּצְבָאוֹת אוֹ בְּאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה,  אִם תָּעִירוּ וְאִם תְּעוֹרְרוּ אֶת הָאַהֲבָה, עַד שֶׁתֶּחְפָּץ. (שיר השירים ב, ז)    שבועת האהבה , גאולת מצרים והגאולה העתידית "השבעתי אתכם בנות ירושלים" – מה תגידו לו? שחולת אהבה אני; מה חולה זו  מצפה לרפואה, כך הדור שבמצרים מצפה לגאולה. (שיר השירים רבה ה) "השבעתי אתכם בנות ירושלים… את האהבה" – איזו היא האהבה? זו ירושלים, שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל: בניתם את בית המקדש וחרב, לא תבנו עוד עד...

חספ תש"ס (גליון מספר 131)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat חספ ס"שת 131 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ץמח ךל הארי אלו לכ .רנה רואל ץמחה תא ןיקדוב ,רשע העבראל רוא הנשמ) .הקידב ךירצ ןיא ,ץמח וב ןיסינכמ ןיאש םוקמ (א , א םיחספ – רנה רואל ץמחה תא ןיקדוב רשע העבראל רוא אלא הנבלה רואל אלו המחה רואל אל ןיקדוב ןיא ןיאש פ"עא רנה רואל (א הינפצ) רבדל רכז ,רבדל היאר :רמואו 'תורנב םילשורי תא שפחא איהה תעב היהו' .'םדא תמשנ םיהלא רנ' (כ ילשמ) (א הנשמ א קרפ םיחספ אתפסות) ץמחה...

חספ ט"נשת תשנ"ט (גליון מספר 76)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – Pesach חספ ט"נשת ט"נשת 76 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םהמ תחא ןיא וזה הנויה המ :'םינוי ךיניע' לש תורוש השלש ךכ ,התרבח לש הכבושל תסנכנ .ומוקמ תא ריכמ דחאו דחא לכ ,םימכח ידימלת (הפקתת ןמיס ,א םירישה ריש ינועמש טוקלי) :"םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד" (ג ילשמ) הז קוספב ונעידוה ה"ע ךלמה המלש רקיע וניצמ ןכו ,םולש הרקעו הרותה דוסי יכ ותאירב השעמ לכ :ל"זר ושרד ךכלו םולשה אוהש םלוע לש ,וארבנ ןתעדב ,וארבנ ןתמוקב תישארב .'םאבצ לכו' (ב תישארב) רמאנש ,וארבנ םנויבצב יפל םימש וארקנו ,הלחת...

חספ תשנ"ח (גליון מספר 25)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – Passover חספ ח"נשת 25 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תרשפאמ איהש ינחורה דועיב הלואג לש התועמשמ םדוק םצראמ ונשרגל חכ םירצמל תתל ה"בקה האר המ םש ונדימעהל ודיב ירה ?ץימחהל וניתובא תקצב קיפסהש :רבדל הבושת ?ךרדל הדיצ םהל וניכיש דעו ,ץמחתש דע ,רורמו הצמ חספ תוצמ םייקל ילע יתלבקש הז רובעב 'ה השע הז רובעב .םירצממ יתאצב םיסנה יל 'ה השע הז רבד ,רמולכ עשר ןבל הבושת זמר" :י"שר שריפ ,יל ףאש ,דמלנ יל תביתמו ,לואשל עדוי וניאש ןבל דיגת ."ךל אלו יל רמולכ עשר ןבל הבושת וז גי תומש לע חונמ ןב...