סוכות

סוכות תשס"ה (גליון מספר 361)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat סוכות גליון מס' 361 תשס"ה(קישור לדף המקורי) מַה שֶּׁהָיָה כְּבָר הוּא וַאֲשֶׁר לִהְיוֹת כְּבָר הָיָה  וְהָאֱלֹהִים יְבַקֵּשׁ אֶת נִרְדָּף. (קהלת ג, טו)     זה שאמר הכתוב 'והאלהים יבקש את נרדף' (קהלת ג) רבי הונא בשם רבי יוסף אמר: עתיד הקב"ה לתבוע דמן של נרדפין מיד רודפיהן; צדיק רודף צדיק – 'והאלהים יבקש את נרדף', רשע רודף רשע ורשע רודף צדיק – 'והאלהים יבקש את נרדף' נמצאת אומר שאפילו צדיק רודף רשע, מכל מקום: 'והאלהים יבקש את נרדף'. תדע לך שהוא כן, שהרי הבל היה נרדף מפני...

Sukkot 5764 – Gilayon #311

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Sukkot IN HUTS YOU ARE TO STAY FOR SEVEN DAYS, EVERY NATIVE IN ISRAEL IS TO STAY IN HUTS- IN ORDER THAT YOUR GENERATIONS MAY KNOW THAT IN HUTS I HAD THE CHILDREN OF ISRAEL STAY WHEN I BROUGHT THEM OUT OF THE LAND OF EGYPT, I AM THE LORD YOUR GOD! (Vayikra 23:42-43)   Transience and Lack of Acquisitiveness as Expressions of Faith The mitzvah of Sukkah requires a temporary dwelling (Sukkah 2a). The author...

סוכות תשס"ד (גליון מספר 311)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat סוכות גליון מס' 311 תשס"ד(קישור לדף המקורי) בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים  כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת. לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם  אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם. (ויקרא כג, מ"ב-מ"ג)     הארעיות וחוסר הרכושנות כביטוי לאמונה והנה מצות סוכה דירת ארעי בעינן (סוכה ב' ע"א), וכתב בעל העקידה בטעם הפשוט לרמז לאדם שיספיק לו לאדם בעולם הזה די ההכרח בלבד כדירת ארעי ראשו ורובו ושלחנו, כי עולם הזה דירת ארעי, כי כל קנייני עולם הזה בתים ושדות וכרמים, אין לו לאדם...

Sukkot 5763 – Gilayon #256

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Sukkot MARK, ON THE FIFTEENTH DAY OF THE SEVENTH MONTH, WHEN YOU HAVE GATHERED IN THE YIELD OF YOUR LAND, YOU SHALL OBSERVE THE FESTIVAL OF THE LORD SEVEN DAYS: A COMPLETE REST ON THE FIRST DAY, AND A COMPLETE REST ON THE EIGHTH DAY. ON THE FIRST DAY YOU SHALL TAKE THE PRODUCT OF THE HADAR TREES, BRANCHES OF PALM TREES, BOUGHS OF LEAFY TREES, AND WILLOWS OF THE BROOK, AND YOU SHALL REJOICE BEFORE THE LORD YOUR GOD SEVEN DAYS.  (Vayikra 23:39)   On Rejoicing...

סוכות תשס"ג (גליון מספר 256)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat סוכות גליון מס' 256 תשס"ג(קישור לדף המקורי) אַךְ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי, בְּאָסְפְּכֶם אֶת תְּבוּאַת הָאָרֶץ, תָּחֹגּוּ אֶת חַג ה' שִׁבְעַת יָמִים – בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן שַׁבָּתוֹן וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי שַׁבָּתוֹן. וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים וַעֲנַף עֵץ עָבֹת וְעַרְבֵי נָחַל וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים.     על השמחה – מתי, כמה ואיך? … כל שבעת ימי החג, אנו קורין בהן את ההלל, אבל בפסח אין אנו קורין את ההלל, אלא ביום טוב הראשון ולילו, למה? משום 'בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו...

Sukkot 5762 – Gilayon #207

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Sukkot All seven days, one makes his sukkah permanent and his home temporary. If rains fall, at what point may he leave the sukkah? When the porridge spoils. spun a parable: To what may this be compared – to a servant who came to pour a cup for his master, and he poured a  jug on his face.  (Mishna Sukkah 2:9)   A question was asked of the scholars: Who poured on whom? Come and hear that which was taught in a berayta: His master...

סוכות תשס"ב (גליון מספר 207)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat משפחת לזר 2 495 2001-06-06T15:21:00Z 2001-06-11T05:14:00Z 2001-06-11T05:14:00Z 5 1408 8030 66 16 9861 9.3821 0 0 סוכות גליון מס' 207 תשס"ב(קישור לדף המקורי)   כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי. ירדו גשמים, מאימתימותרלפנות? משתסרח המקפה. משלו משל: למה הדבר דומה – לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו. (משנה סוכה ב , ט)   איבעיא  להו (נשאלה ללומדים שאלה):  מי  שפך  למי?  תא שמע דתניא (בוא ושמע מה ששנינו בברייתא): שפך לו רבו  קיתון  על  פניו ואמר לו: אי אפשי בשימושך...

א"סשת תוכוס תשס"א (גליון מספר 156)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat א"סשת תוכוס א"סשת 156 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םלוע תקח הנשב םימי תעבש 'הל גח ותא םתגחו םכיתרדל .ותא וגחת יעיבשה שדחב (אמ , גכ ארקיו) .תינחורה החמשה תא תוגציימ תוישחומה גחה תווצמ לודגה םשה גח תא וגוחת :השרפה לכ םעט הנהו םהל וכמסתו ,תישארב השעמבש םימי תעבש תינימשה לע חצנמל' רמאנש ןינעכ ,תרצע ינימשה ץע ירפ םהב וחקת העבשה ןתואב םגו ,(א ו םיליהת) ' לבא ,גורתאה םידקה ךכלו ,הדוגאב בלולהו ,רדה הזו ,רדה ומצע אוה יכ ,ךירצ וניא ינימשב ,'הנשב םימי תעבש 'הל גח ותוא...

תוכוסה גח תש"ס (גליון מספר 101)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – Sukkot תוכוסה גח ס"שת 101 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ןירתוס וירבדש ינפמ ,תלהק רפס זונגל םימכח ושקב .הז תא הז ירבד ותליחתש ינפמ ?והוזנג אל המ ינפמו .הרות ירבד ופוסו הרות (ב"ע ,ל תבש ילבב) םייחה תוירוזחמכ הנשה תוירוזחמ "תלהק" תא אורקל גהנמה ןיב רשק שיש יל הארנו :תלהק טוקליב ןתנוי יבר ירבדל תוכוסה גחב ךכ רחאו הלחת בתכ םירישה ריש רמא ןתנוי יבר " ךרדמ ןתנוי יבר הל יתיימו ,תלהק ךכ רחאו ילשמ ירבד רמוא ,לידגה ,רמז ירבד רמוא רענ םדאשכ ,ץרא "..םילבה ירבד רמוא ןיקזה ,לשמ...

תוכוס דעומה לוח תשנ"ט (גליון מספר 51)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – Hol Hamoed Sucot תוכוס דעומה לוח ט"נשת 51 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) הנושאר הנשל ןרדה 2000 םע ךרדל ונאצי ,תישארב תבשב ,הנשכ ינפל םיבר :תוששחו םיסוסיהב התוול ונכרד תליחת .םיקתוע וניא ובורב יתדה רוביצה ,תסנכה יתבב םיצפומה םיפדה .םיינקפס םייוטיב הנהכ דועו וניתודמע תא דהוא השוחתה ללגבו רסמה תובישחב ונמאהש ינפמ ,תאז תורמל ינרות לוק םע דדומתהלו עומשל ןיינועמ רוביצהש ונדמתה ,ומע םיכסהל ןכומ דימת אל אוה םא םג ,הנוש החמשב ,םיארוקה ,םכתא ףתשל םיחמש ונאו ונתמישמב יתבב השענל ליבקמב ,רשאכ ,הרות תחמשב ונתוא הוולמה םיחתופו רוזחמ םירגוס...