חיי שרה

Chayei Sarah 5762 – Gilayon #212

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parashat CHaye Sara WHEN SHE HAD LET HIM DRINK HIS FILL, SHE SAID:“I WILL ALSO DRAW FOR YOUR CAMELS, UNTIL THEY FINISH DRINKING.” (Bereishit 24:19)   The Needs of Man and his Animals, and the Quality of Mercy   Our Sages derived from the passage “And I shall give grass in your fields for your animals” (Devarim 1:15) that one must feed his animals before he eats. Know that this applies only when there is no danger or suffering, but should there be danger or pain, one...

חיי שרה תשס"ב (גליון מספר 212)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat משפחת לזר 2 495 2001-06-06T15:21:00Z 2001-06-11T05:14:00Z 2001-06-11T05:14:00Z 5 1408 8030 66 16 9861 9.3821 0 0 פרשת חיי שרה גליון מס' 212 תשס"ב(קישור לדף המקורי) ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתֹת. (בראשית כד , יט)     צורכי האדם, צורכי בהמתו ומידת החסד. עוד יתבאר על דרך אומרם ז"ל (ברכות מ) בפסוק  'ונתתי עשב בשדך לבהמתך וגו" (דברים יא טו) שצריך  אדם להקדים לתת מזון לבהמתו ואחר כך את עצמו,  ויש לך לדעת כי דווקא באין כאן סכנה או צער, אבל  בסכנה או...

Chayei Sarah 5761 – Gilayon #162

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Chayey Sara (link to original page) Parshat Chayey Sara   "My lord – hear me! A piece of land worth four hundred silver weight, what is that between me and you! You may bury your dead!" (Bereishit 23;14-15) The Cave of Makhpela – Rav and Shmuel (debated). One said – two rooms, one within the other, and the other said – a room and an attic above it [Trans. note – both Rav and Shmuel see the word "Makhpela" based upon the root k'f'l', which means "double"). We have no difficulty...

חיי שרה תשס"א (גליון מספר 162)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat הרש ייח תשרפ א"סשת 162 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ץרא ,ינעמש ינדא :ול רמאל םהרבא תא ןורפע ןעיו ךתמ תאו ,אוה המ ךניבו יניב ףסכ לקש תאמ עברא (וט ,די ;גכ תישארב) .רבק םיתב ינש – רמא דח ;לאומשו בר – הלפכמה תרעמ .ויבג לע היילעו תיב – רמא דחו ,הזמ םינפל הז אלא ,הלפכמ ונייה ,הז בג לע הז רמאד ןאמל אמלשב ?הלפכמ יאמ 'הזמ םינפל הז םיתב ינש' רמאד ןאמל רמא – 'עברא תירק – ארממ' .תוגוזב הלופכש ,הוחו םדא :תוגוז עבראה תירק :קחצי יבר...

חיי שרה תש"ס (גליון מספר 107)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Chayei Sarah הרש ייח תשרפ ס"שת 107 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ?אב ןכיהמ :'הרשל דופסל םהרבא אביו' .אב הרשל חרת לש ותרובקמ :רמא יול יבר ותרובקל המדק חרת לש ותרובק אלהו :יסוי 'ר ל"א !םינש יתש הרש לש .רעצ ותואמ הרש התמו הירומה רהמ ?אב ןכיהמ ,אלא .'הרש ייח ויהיו'ל הדיקע הכמסנ ךכיפל (חנ השרפ הבר תישארב) ל"ז גרוב ףסוי ר"ד ברה הדביא ,תועובש השולשכ ינפל גרוב ר"ד לש ותריטפ םע .הינב יריכבמ דחא תא תיתדה תונויצה ץרא ךרד םע הרות תבלשמה הנותמה וכרדש הווקת ונלוכ לחנתת...

Chayei Sarah 5759 – Gilayon #56

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Chayei Sarah (link to original page) Parshat Haye Sara "And Isaac and Ishmael buried him": Hence we know that Ishmael repented and let Isaac walk before before him, and this is the ripe old age that is attributed to Abraham. (Rashi on Genesis 25,9). Repentence, even that of Ishmael at the end of his life, atones for everything. "The Life of Sarah": Rashi comments, "It is all equal to goodness," and even though regarding Ishmael it is written, "And these are the years of the life of Ishmael," it may be...

חיי שרה תשנ"ט (גליון מספר 56)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Chayei Sarah הרש ייח תשרפ ט"נשת 56 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) לאעמשי השעש ןאכמ (ר"ב) :"לאעמשיו קחצי ותוא ורבקיו" רמאנש הבוט הביש איהו ,וינפל קחצי תא ךילוהו הבושת .םהרבאב (ט ,הכ תישארב י"שר ) .לכה לע תרפכמ ,וימי ףוסב לאעמשי לש םג ,הבושתה ףאו 'הבוטל ןיוש ןלוכ' י"שר שריפ :"הרש ייח" 'לאעמשי ייח ינש הלאו' ביתכ לאעמשי יבגד בג לע יבג י"שר שריפדכ הבושת השעש (רמול שי) רמימל אכיא רייגתנש רגו ,'וינב לאעמשיו קחצי ותוא ורבקיו' לכ ,ןכל םדוק ויהש םינשה לכו ימד דלונש ןטקכ לכ הבושת...

חיי שרה תשנ"ח (גליון מספר 5)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Chayei Sarah הרש ייח תשרפ ח"נשת 5 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .תורוד ןיבו תומשנ ןיב רוביחכ ןורבחו הרעמה םהש עברא תירק יכ :"והדש הצקב רשא הלפכמה תרעמ" רובח רמול הצר ,ןורבח אוה םדאו בקעיו קחצי םהרבא החנמה ץמוק ךותמ).העבראה ולאב תולולכש תושפנה לכ (.ןילבולמ ןהכה קודצ יברל ?הרעמה הצקב רואה רזייל סחנפ עמשש םדא לע רפוסמ םייטסירולקלופה םירופיסה דחאב טילחה .רומוה שוח םהל שישו םכח םע םה םידוהיהש הרייעל ,ןכ םא ,אוה ךלה .םידוהיהמ דומלל תכלל שיאה ןנובתהו ,םידוהי לש לודג זוכיר היה הב ,הכומסה השיומ – ידוהיב אוה לקתנ ,דחא...