כי תבוא

כי תבא תש"ס (גליון מספר 152)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat אבת יכ תשרפ ס"שת 152 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ייח דוסיו ליאוה :הדשב התא ךורבו ריעב התא ךורב תווצמ םויק םתירחאו תירוסמ הרהט אוה םעהו דיחיה ירפ תא ךרבי ,הדשב ותכרב תא 'ה ךל ןתי ,דסחהו קדצה ידכ םידלונ ךינב ירהש ;ךירדעו ךתמדא-ירפו ךנטב .הבוחל םינמאנו םיקדוצ ,םיירסומ םייח תויחל (ד-ג ,חכ םירבד לע שריה ר"שרה שוריפ ךותמ) .הב קלחתהל ותוא תבייחמ הל הכוז םדאהש הכרב לכ אצויה ךערז תאובת לכ תא רשעת רשע' " :ירפסב רמאנ תאובת אלא יל ןיא ,(בכ ,די םירבד) 'הנש הנש הדשה...

כי תבוא תשנ"ט (גליון מספר 97)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ki tavo אובת יכ תשרפ ט"נשת 97 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) 'תישארמ תחקלו' :"וגו ץראה לא ואובת יכ היהו' אוה ,המדאה ירפ לש היזרו הכזה הבשחמה אוה, 'ךצראמ איבת רשא' ,המדאב םישענה םיבוט םישעמ .ךבלו ךנוצרמ ונייה (ב/כר ףד ב"ח םינפ בטיי) ירפמ תונהיל רתיהה :"המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו" ."האולמו ץראה 'הל"ש הרכהב רושק ץראה 'ה תאמ יכ ,םירוכיבה תאבהב ימצע לע ינא דיעמו תחקלו' רמאנש הזו ,הנתמו הנמל יל ץראה התיה ךל רמול 'תחקלו' אלא רמאנ אל תתנו ,'תישארמ 'ה תיב איבת רשא הז תישארמש...