דברים

דברים תשס"ב (גליון מספר 247)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת דברים גליון מס' 247 תשס"ב(קישור לדף המקורי) הָבוּ לָכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וּנְבֹנִים וִידֻעִים לְשִׁבְטֵיכֶם וַאֲשִׂימֵם בְּרָאשֵׁיכֶם. (דברים א, י"ג)   אנשים חכמים וידועים – אבל נבונים לא מצאתי. זו אחת משבע מדות שאמר יתרו למשה ולא מצא אלא שלוש – אנשים צדיקים, חכמים וידועים. (רש"י שם, שם)   הדרישות ההלכתיות מדיינים בית דין של שלושה, אף על פי שאין מדקדקין בהן בכל אלו הדברים, צריך שיהא בכל אחד מהן שבעה דברים ואלו הן: חכמה, וענוה, ויראה, ושנאת ממון, ואהבת האמת, ואהבת הבריות להן, ובעלי שם טוב,...

Devarim 5761 – Gilayon #197

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parshat Devarim   YOU SHALL NOT BE PARTIAL IN JUDGEMENT . . . YOU ARE NOT TO BE IN FEAR OF ANY MAN, FOR JUDGEMENT IS GOD’S. (Devarim 1:17)   Said Rabbi Yehoshua ben Korha: From where do we know that if one sits before a judge, and you know a point in favor of the poor against the rich, you may not remain silent? Says Scripture: “You are not to be in fear of any man.” (Tosefta, Sanhedrin 1:4)   “FOR JUDGEMENT IS GOD’S” – When...

דברים תשס"א (גליון מספר 197)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat שבת שלום פרשת דברים גליון מס' 197 תשס"א(קישור לדף המקורי) לא  תכירו  פנים  במשפט  …  לא תגורו  מפני  איש כי  המשפט  לאלהים הוא  (דברים פרק א , יז)   אמר  ר'  יהושע  בן  קרחה: מנין שאם היה יושב לפני דיין  ויודע  אתה  זכות  לעני  וחובה לעשיר, אין אתה רשאי  לשתוק  ת"ל  "לא  תגורו  מפני איש" . (תוספתא סנהדרין א , ד)   ”כי המשפט לאלהים הוא" – כאשר אתם פוסקים את הדין, אתם עוסקים במלאכת שמים. אין זה עניין שלכם, שאתם יכולים להשתמט ממנו כרצונכם, אלא המשפט...

דברים תש"ס (גליון מספר 146)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat םירבד תשרפ ןוזח תבש ס"שת 146 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) יבכוככ םויה םכנהו םכתא הברה םכיהלא 'ה (י ,א םירבד) .ברל םימשה םינוש םייומיד :םימשה יבכוכ םימשה יבכוככ יכו :'םימשה יבכוככ םויה םכנהו' והמ ?אובר 'ס אלא ויה אל אלהו ?םויה ותואב ויה םימייק םויכ םילושמ םכנה ?'םויה םכנהו' . םיבכוככו הנבלכו המחכ םלועל (י ,א םירבד י"שר) :'בורל םימשה יבכוככ'- תומכב :'םכתא הברה' ילודג רבדמה רוד לכ היה אלש בג לע ףאד ,תוכיאב יראשמ רתוי ךרעה ילודג הברה ויה םוקמ לכמ ,ךרעה ,םימש יבכוככ המה םכמ...

דברים תשנ"ט (גליון מספר 89)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Devarim םירבד תשרפ באב 'ט – ןוזח תבש ט"נשת 89 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ךכ רחאו 'םכתא תאש ידבל לכוא אל' רמאנש המו ינשב ושרפל שי '… םכחרט ידבל אשא הכיא' רמא לע הרומ 'לכוא אל' ןושלש אוה דחאה ;םינפ הרומ 'אשא הכיא' ןושלו ללכ ירשפא יתלבו ענמנה רבדה אל'ו ,ותושעל יוארה ןמ וניאש ךא ,ירשפא רבד לע ,םש אוה רשאב אוהה ןמזב יכ אבהל םג עמשמ 'לכוא .ענמנ אלו ירשפא רבדה היה (ט , א םירבד רקי ילכ) "םכיטבשל םיעדיו םינבנו םימכח םישנא םכל ובה" םישנא...

Devarim 5758 – Gilayon #41

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Devarim (link to original page) Parshat Devarim War Against the Slave Ethic Gitit Nahaliel-Rotberg This week's Torah portion Devarim is the first section of Deuteronomy. Throughout this book Moses, prior to his death, addresses the Israelites who are about to enter the Land of Israel. Deuteronomy consists mostly of ethical teachings and accounts of the Israelites' conquests before their entry to the Land of Israel. Moses recounts events of the recent past to teach the Israelites ethical lessons. Moses is fully aware that he will not lead the Israelites into the...

דברים תשנ"ח (גליון מספר 41)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Devarim םירבד תשרפ ח"נשת באב העשת ,ןוזח תבש ח"נשת 41 רפסמ ןוילג(קישור לדף המקורי) "ם כ ב י ר ו םכאשמו םכחרט ,ידבל אשא הכיא" ולא םע ולא הטטקו הבירמ ילעב ויהש ךדמל (בי , א םירבד ייחב וניבר) תובירמ ןיזמה ישונאה עורל הפורתכ קוחה ןוטלש .תומחלמו רפס הזו , ןוממ תעיבתו ןידה יניינעב ,:"םכבירו" ץראל וסנכיש םתוא רשבש יפ-לע-ףאש םעשפ תא םריכזהל דובכהו תלעותה בר הנינע היהש , המחלמ םוש יתלב וענמנ אל ,רבדמב םהיניינעו םהיסכנ לכמ רתוי ךרצוהש ןפואב ,וריבח לע שיא תוביר ירבד ררועלמ ויה םהמ הרשע לכש...