בשלח

בשלח תשס"ג (גליון מספר 273)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת בשלח גליון מס' 273 תשס"ג(קישור לדף המקורי) נָחִיתָ בְחַסְדְּךָ עַם זוּ גָּאָלְתָּ נֵהַלְתָּ בְעָזְּךָ אֶל נְוֵה קָדְשֶׁךָ. שָׁמְעוּ עַמִּים יִרְגָּזוּן חִיל אָחַז יֹשְׁבֵי פְּלָשֶׁת. אָז נִבְהֲלוּ אַלּוּפֵי אֱדוֹם אֵילֵי מוֹאָב יֹאחֲזֵמוֹ רָעַד נָמֹגוּ כֹּל יֹשְׁבֵי כְנָעַן.       כבוד עם ישראל וכבוד שמים. רבי יהודה בר' סימון פתח: (דברים ל"ב) 'ויאמר: אסתירה פני מהם' – לבן מלך שיצא לשוק ומכה ואינו לוקה, מבזה ואינו מתבזה, והיה עולה אצל אביו במרוצה, אמר לו אביו: מה את סבור, שבכבודך את מתכבד? אין את מתכבד אלא בכבודי! מה...

Beshalach 5762 – Gilayon #223

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parashat Beshalach  "The waters turned back and covered the chariots and the horsemen – Pharaoh's entire army that followed them into the sea; not one of them remained. But the Israelites had marched through the sea on dry ground, the waters forming a wall for them on their right and on their left. (Shemot 14:28-29)   The Waters as Rage and as a Wall – The Slavers and the Enslaved Are Not Judged In Similar Fashion   "The waters forming a wall" – Samael descended and said...

בשלח תשס"ב (גליון מספר 223)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת בשלח גליון מס' 223 תשס"ב(קישור לדף המקורי) וַיָּשֻׁבוּ הַמַּיִם וַיְכַסּוּ אֶת הָרֶכֶב וְאֶת הַפָּרָשִׁים לְכֹל חֵיל פַּרְעֹה הַבָּאִים אַחֲרֵיהֶם בַּיָּם, לֹא נִשְׁאַר בָּהֶם עַד אֶחָד. וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל הָלְכוּ בַיַּבָּשָׁה בְּתוֹךְ הַיָּם, וְהַמַּיִם לָהֶם חֹמָה, מִימִינָם וּמִשְּׂמֹאלָם. (שמות יד, כח-כט)     המים כחֵמה וכחומה – אין שופטים את המשעבדים ואת המשועבדים בצורה דומה 'והמים להם חֹמה' – שירד סמאל ואמר לפניו: רבונו של עולם, לא עבדו ישראל עבודה זרה במצרים ואתה עושה להם נסים? והיה משמיע קולו לשר של ים ונתמלא עליהם חֵמה ובקש לטבען. מיד השיב...

Beshalach 5761 – Gilayon #173

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Beshalach (link to original page) Parshat Beshalach ". . . had fled (ki barach)" – According to the Masora, this appears twice – "that Yaakov had fled" and "that the people had fled". The midrash relates that Amalek divulged Yitzhak's escape to Lavan and also reported Israel's flight to Pharaoh. "Ki barach" is the numerical equivalent (Gematriya) of "Amalek". (Baal Haturim, Bereishit 31:22)   "Now the king of Egypt was told that the people fled" — Who told him? " . . .that the people fled." Did they flee?! It was...

בשלח תשס"א (גליון מספר 173)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat חלשב תשרפ א"סשת 173 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) גליון מס' 684 תשע"א חרב יכ' ,'בקעי חרב יכ' – תרוסמב 'ב :'חרב יכ' 'םעה לע הערפל םגו בקעי תחירב לע ןבלל דיגה קלמעש שרדמב אתיא תישארב םירוטה לעב) .קלמע אירטמיגב ,חרב יכ ,לארשי תחירב (בכ, אל ?רמא ימ :םעה חרב יכ םירצמ ךמל דגיו רמאנ רבכ אלהו ?ויה םיחרוב יכו .'םעה חרב יכ' יכ" רמול דומלת המו ?המר דיב לארשי ואצי חספה תרחממ ,ולש (םידיקפ) ןירוטקאה תא וכהש ךותמ ,אלא ?"םעה חרב וגרה ,ונממ וכה לארשי האר ול...

Beshalach 5760 – Gilayon #118

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Beshalach (link to original page) Parshat Beshalach Remarks in memory of Yohanan Lorwin, z"l, Inbal Perelson, z"l, and Elias Gerasi, z"l By Deborah Greniman One year ago, peace activist Yohanan Lorwin was swept away in a flash flood in the Judean Desert, together with two other peace activists with whom he had set out on a hike. Yohanan, American-born and religious, was a good friend of several Netivot Shalom members. Inbal Perlson, kibbutz-born and secular, was an expert on Arabic music; Elias Gerasi was a Palestinian peace activist. The following lines,...

בשלח תש"ס (גליון מספר 118)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat חלשב תשרפ טבשב ו"ט ס"שת 118 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) האובנה יכ ,'הירחא םישנה לכ ןאצתו' רמאנ ךכל ,הז דמעמב היתובקעב ואצי םישנה לכו םירמב הליחתה יכ הרוש הניכשה ןיאש יפלו .האובנל וכז םלוכ יכ ןכ לע ,הדיל רעצ םהל שי םישנהו החמש ךותמ םא הירחא םישנה לכ ןאצתו' הדיב ףותה תא החקל ךותמ שדוקה חור םהילע לוחתש ידכ 'תולוחמבו םיפותב .החמש (כ , וט תומש רקי ילכ) םירמ לש התאובנ האיבנש וניצמ ןכיה יכו :'האיבנה םירמ חקתו' התא ךפוס היבאל הרמאש ,אלא ?םירמ התיה ךליו' דימ...

Beshalach 5759 – Gilayon #67

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Beshalach (link to original page) Parshat Beshalach "And G-d did not lead them through the Way of the Philistines": The Goal and the Paths. Ilan Michel At last, it happened. After repeated requests, threatened with and then subjected to plagues, with divine intervention, the Egyptian tyrant finally gives in and accedes to the repeated demand of Moses, the leader of Israel: "Let my people go." A new era in the history of Israel commences, the transition from slavery to freedom. Therefore many commentators tried to understand the essence of the first...

בשלח תשנ"ט (גליון מספר 67)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Bo חלשב תשרפ טבשב ו"ט ט"נשת 67 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .השעי המ עדי אלו שבתשהש םדאכ :'ץראב םה םיכובנ' (וט , ג רתסא תליגמ ארזע ןבא) 'םירבעה רה לא הלע' רמאנש ,השמ אלא 'םיכובנ' ןיא .ובנ רה הזה (א השרפ יהיוד תכסמ חלשב אתליכמ) "הכובמה ןג" :אוה ,ןושארה ןמ השק אוהו ,ינשה תועטהו ,בוט שממ אוה ולאכ ערה םיאורש דע םתיאר העטמש םיקיזחמו םיקזחתמ ךכ ךותמו ער אוה ולאכ בוטהו תמאה תיאר םהמ הרסחש יד ןיא יכ ,םיערה םהישעמ םהל הארנש אלא ,םהינפ דגנ רשא הערה...

בשלח תשנ"ח (גליון מספר 16)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Beshalach חלשב תשרפ ח"נשת 16 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) בייואה תסובת לע החמש תבייחמ הניא הלצהה לע החמשה לש ןתלפמב (חמש ה"בקה םאה) אוה ךורב שודקה ידח ימו ,ץולחה ינפל תאצב" – בותכ ירהו -ביתכ אהו ? םיעשר (כ,ב םימיה ירבד)"ודסח םלועל יכ 'הל ודוה םירמואו האדוהב בוט יכ רמאנ אל המ ינפמ :ןנחוי יבר רמאו , םיעשר לש ןתלפמב חמש אוה ךורב שודקה ןיאש יפל ?וז (ד"י תומש) – בותכש המ – ביתכד יאמ ןנחוי יבר רמאו תרשה יכאלמ ושקב ," הלילה לכ הז לא הז ברק אלו " ןיעבוט...