במדבר

Bamidbar 5762 – Gilayon #238

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parashat Bamidbar When the Tabernacle is to set out, the Levites shall take it down, and when the Tabernacle is to be pitched, the Levites shall set it up; any outsider who encroaches shall be put to death. The Israelites shall encamp troop by troop, each man with this division and each under his standard. (Bemidbar 1:51-53)     Another story is told of a gentile who was passing behind the Beth Midrash and overheard the voice of a scribe reciting "These are the garments which they...

במדבר תשס"ב (גליון מספר 238)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת במדבר גליון מס' 238 תשס"ב(קישור לדף המקורי) וּבִנְסֹעַ הַמִּשְׁכָּן יוֹרִידוּ אֹתוֹ הַלְוִיִּם, וּבַחֲנֹת הַמִּשְׁכָּן, יָקִימוּ אֹתוֹ הַלְוִיִּם, וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת. וְחָנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ עַל מַחֲנֵהוּ וְאִישׁ עַל דִּגְלוֹ, לְצִבְאֹתָם. וְהַלְוִיִּם יַחֲנוּ סָבִיב לְמִשְׁכַּן הָעֵדֻת וְלֹא יִהְיֶה קֶצֶף עַל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְשָׁמְרוּ הַלְוִיִּם אֶת מִשְׁמֶרֶת מִשְׁכַּן הָעֵדוּת. (במדבר א, נא-נג)     שוב מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש ושמע קול סופר שהיה אומר "אלה הבגדים אשר יעשו: חושן ואפוד". אמר: הללו למי אמרו? אמרו לו: לכהן גדול. אמר אותו נכרי בעצמו: אלך...

Bamidbar 5761 – Gilayon #188

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parshat Bamidbar – Shavuot Take up the head-count of the entire community of the Children of Israel, by their clans, by their Fathers' Houses, according to the number of names, every male per capita. (Bemidbar 1:2) The blessing is not to be found on that which is measured, weighed, or counted. (Tanhuma, Re'eh, 14)   The Blessing in a Census Is Dependent upon the Nation's Moral and Spiritual Standing "Take up ('naso') the head-count of the entire community of the Children of Israel". Israel's worth is determined...

במדבר תשס"א (גליון מספר 188)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat רבדמב תשרפ תועובש גח א"סשת 188 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תומש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל לארשי ינב תדע לכ שאר תא ואש (ב , א רבדמב) .םתלגלגל רכז לכ .יונמה לע אלו ,לוקשה לע אלו ,דודמה לע אל היוצמ הכרבה ןיא (די ןמיס האר אמוחנת) .םעה לש ינחורהו ירסומה ודמעמב היולת ןיינמבש הכרבה אלא לארשי לש ןייולע ןיא :"לארשי ינב תדע לכ שאר תא ואש" ינש ללוכ ןושל אוהש "ואש" ןושל בותכה זחא ןכ לעו ,הרותה םויקב ןכו .שארה תרסה ינשהו ,שאר תואישנ דחאה ;וכפהו רבד –...

Bamidbar 5760 – Gilayon #137

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parshat Bamidbar Order and Chaos Deborah Greniman In The Sacred Canopy, sociologist of religion Peter Berger wrote: On a deeper level, the sacred has another opposed category, that of chaos. The sacred cosmos emerges out of chaos and continues to confront the latter as its terrible contrary. … To be in a "right" relationship with the sacred cosmos is to be protected against the nightmare threats of chaos. (p. 26) The parasha of Bamidbar lays out an ideal order – a cosmic order fleshed out in the...

במדבר תש"ס (גליון מספר 137)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat רבדמב תשרפ ס"שת 137 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ונח ןכ השמ תא 'ה הוצ רשא לככ לארשי ינב ושעיו .ויתבא תיב לע ויתחפשמל שיא ועסנ ןכו םהילגדל (דל , ב רבדמב) "הבהא ילע ולגדו" רה לע ה"בקה הלגנש העשב :'ןייה תיב לא ינאיבה' רמאנש םיכאלמ לש תובבר ב"כ ומע ודרי יניס ויהו 'ןאנש יפלא םיתובר םיהלא בכר' (חס םילהת) לוגד' (ה ריש) רמאנש ,םילגד םילגד םיושע םלוכ םילגד םיושע םהש לארשי ןתוא וארש ןויכ 'הבברמ ונא ךכ יאולה' :ורמא םילגדל םיואתמ וליחתה ,םילגד לא ינאיבה' (ב םש)...

במדבר תשנ"ט (גליון מספר 82)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Bamidbar רבדמב תשרפ םילשורי םוי ט"נשת 82 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) יכאלמכ םילגד םאשעש ה"בקה ןבבח הלודג הביח הבהא אוהש ןינמו ןירכינ ויהיש ידכ ,תרשה תיב לא ינאיבה' (ב ריש) רמוא המלש ןכש ?לארשיל .'הבהא ילע ולגדו ןייה (ב השרפ רבדמב הבר שרדמ) .ליבומ לגד שי לבא ,"ולגד לע שיאו והנחמ לע שיא" םעט :'הדוהי הנחמ לגד :'החרזמ המדק םינוחהו' וב ורבד רבכ ,ןפואה הז לע םילגדה רדסל הזב רמול ילא בורקהו ,ולכש יפל שיא םינושארה תומילש לכ םיללוכה ,תוגירדמ 'ד רדס לע םהש ,תודמה ןינק הירחאו...

במדבר תשנ"ח (גליון מספר 32)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Bamidbar – Hag Shavout רבדמב תשרפ ח"נשת תועובשה גח ח"נשת 32 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) השוע וניאש ימ לכ :"יניס רבדמב השמ לא 'ה רבדיו" המכחה תא תונקל לוכי וניא ,רקפה רבדמכ ומצע "יניס רבדמב" רמאנ ךכל ,הרותהו (א הבר רבדמב) .םלוע יאב לכל םניח הנתינ הרותה ןאכמ ?יניס רבדמב המל "יניס רבדמב השמ לא 'ה רבדיו" םימבו שאב ;הרותה הנתינ םירבד 'גב :םימכח ונש .רבדמבו ,םימבו .(טי תומש) "ולוכ ןשע יניס רהו" ?ןינמ ,שאב "םימ ופטנ םיבע םג ,ופטנ םימש םג" :רמאנש ?ןינמ רבדמב השמ לא 'ה רבדיו" ?ןינמ ,רבדמבו...