בלק

בלק תשס"ב (גליון מספר 244)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת בלק גליון מס' 244 תשס"ב(קישור לדף המקורי) וַיָּקָם בִּלְעָם בַּבֹּקֶר וַיַּחֲבֹשׁ אֶת אֲתֹנוֹ וַיֵּלֶךְ עִם שָׂרֵי מוֹאָב… וַתֵּרֶא הָאָתוֹן אֶת מַלְאַךְ ה' נִצָּב בַּדֶּרֶךְ וְחַרְבּוֹ שְׁלוּפָה בְּיָדוֹ וַתֵּט הָאָתוֹן מִן הַדֶּרֶךְ וַתֵּלֶךְ בַּשָּׂדֶה וַיַּךְ בִּלְעָם אֶת הָאָתוֹן לְהַטֹּתָהּ הַדָּרֶךְ… וַתֵּרֶא הָאָתוֹן אֶת מַלְאַךְ ה' וַתִּלָּחֵץ אֶל הַקִּיר וַתִּלְחַץ אֶת רֶגֶל בִּלְעָם אֶל הַקִּיר וַיֹּסֶף לְהַכֹּתָהּ. … וַתֵּרֶא הָאָתוֹן אֶת מַלְאַךְ ה' וַתִּרְבַּץ תַּחַת בִּלְעָם וַיִּחַר אַף בִּלְעָם וַיַּךְ אֶת הָאָתוֹן בַּמַּקֵּל. וַיִּפְתַּח ה' אֶת פִּי הָאָתוֹן, וַתֹּאמֶר לְבִלְעָם: מֶה עָשִׂיתִי לְךָ כִּי הִכִּיתַנִי זֶה שָׁלֹשׁ רְגָלִים....

Balak 5761 – Gilayon #194

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Shabbat Shalom Parshat Balak    “Now Bil’am saw . . . and he saw Israel dwelling by their tribes, and there came upon him the spirit of God.” Not as he saw them at first, with the intention of casting upon them ‘an evil eye’, but with love which he attained at that moment . . . and therefore is it written “there came upon him the spirit of God” – the Holy Spirit rested upon him out of love and affection.” (Haamek Davar, Bemidbar 24:1)  ...

בלק תשס"א (גליון מספר 194)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת בלק גליון 194 תשס"א(קישור לדף המקורי) וירא בלעם…וירא את ישראל שֹכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים לא כראִיה ראשונה לתת עליהם עין רעה, אלא באהבה שהשיג באותה שעה… ומתוך כך כתיב "ותהי עליו רוח אלהים" – שרוח הקודש שרתה עליו מאהבה וחיבה. (העמק דבר במדבר כד, א)     מיהו בלעם במסורת הדורות? "ולא  קם  נביא עוד בישראל כמשה" –  בישראל לא קם, אבל  באומות  העולם  קם.  ואיזה זה? בלעם בן בעור, אלא  שהפרש  יש בין נבואתו של משה לנבואתו של בלעם  בן  בעור;  משה  לא ...

בלק תש"ס (גליון מספר 143)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat קלב תשרפ ס"שת 143 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) (ה ,דכ רבדמב) .לארשי ךיתנכשמ בקעי ךילהא ובט המ ןוכשמכ ןכשמה המ' :בותכה רמאש הז :'השמ תולכ םויב יהיו' .(ה דכ 'דמב) 'לארשי ךיתונכשמ ,בקעי ךילהא ובוט המל ,ךיתונכשמ םאו .ךיתונכשמ המל ,ךילהא םא ?ךילהא ,'ךיתונכשמו' .םילהא ולא 'ךילהוא ובט המ' ,אלא רמא .ךיתונוכשמ אלא ךיתונכשמ ארוק אהת לא ושעיש לארשיל םהל רומא ,השמל אוה ךורב שודקה היל .םהידי לע ןכשמתמ אהי ,ואטחי םאש .ןכשמ להוא חתפ םיכוב המהו…רועפ לעבל לארשי דמציו" "דעומ ןדלא ריאי ירמז השעמו רועפ לעבל...

בלק תשנ"ט (גליון מספר 86)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat קלב תשרפ ט"נשת 86 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) יכ' ,'ינכרביו יתשחנ' ןושל :'בקעיב שחנ אל יכ' :'רחא םוקמ לא יתא אנ ךל' תרמא התא .'וב שחני שחנ ןיאו בקעיב ליעומ ןויסנ םוש ןיאו שוחינ םוש ןיא .םללקל לארשיב ליעומ םסק םוש (גכ , גכ רבדמב ינוקזח) ?םוקמל םירושק הללקהו הכרבה םאה :"רחא םוקמ" םירחא םיהלאו רחא לא ומכ 'רחא םוקמ' שוריפו ודוחי ,דחא ךפיה אוה רחא םלועלד ,ארחא ארטסו ,ןילבולמ ןהכה קודצ יברל םירמאמ יטוקיל) .םלוע לש (יכדרמ הנהו ה"ד לודג יוגל ךשעא םשו ,ךתבוטלו ךתאנהל :"ךל...

בלק תשנ"ח (גליון מספר 38)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Balak קלב תשרפ ח"נשת 38 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) יפ :ןה ולאו ,תושמשה ןיב תבש ברעב וארבנ םירבד הרשע ,הטמהו ,ןמהו ,תשקהו ,ןותאה יפו ראבה יפו ,ץראה .תוחולהו ,בתכמהו ,בתכהו ,רימשהו (ו הנשמ ה קרפ תובא תכסמ) .םלועה םולשו לארשי םע לש ומויק ןיב רשקה המוא רוקעל הצור התא, םילגר שלש הז": י"שר בתכדמו 'ג ןתואש (ךכמ עמתשמ) הנימ עמש ? םילגר שלש תגגוחה תוכוס ןמ ליחתמו , םילגר 'ג דגנכ םה ריכזהש םינמיס (גי זט םירבד) וב רמאנש, הנשה שאר , ירשת שדחב רשא ןמ ןותאה טתו" רמאנ וילעו "...