בלק

Balak 5772 – Gilayon #756

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Balak How goodly are your tents, o Jacob, Your dwellings, o Israel! (Bemidbar 24:4)   How goodly are your tents, O Jacob – Two tents of Jacob's multitude. These are tents of men and tents of women. Your dwelling, O Israel – 'Dwelling' is the gathering of the people's leadership which exits in two forms; the assembly of those appointed to deal with public needs in worldly matters, and the gathering of the great scholars of Israel...

בלק תשע"ב (גליון מספר 756)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת בלק גליון מס' 756 תשע"ב(קישור לדף המקורי) מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל. (במדבר כ"ד, ה')     מה טבו אהליך יעקב – שני אהלים של המון יעקב. היינו אהלי נשים ואהלי אנשים. משכנותיך ישראל – משכן הוא אסיפה של ראשי העם והמה בשני אופנים; אסיפה של קריאי מועד לצרכי צבור בעניני העולם. ואסיפה של גדולי ישראל לתורה ולתעודה, וזהו משכנותיך ישראל. ואמר מה טבו. דמשמעו בהפלגה יתירה שהראהו הקב"ה השבח היותר מופלג בכל פרט ופרט שאפשר להיות כאשר הוא מבאר. (העמק דבר שם, שם)   המשכן הה"ד...

Balak 5771 – Gilayon #709

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Balak And Balaam raised his eyes and saw Israel dwelling by its tribes, and the spirit of God was upon him… How fair are your tents, O Yaakov, your dwellings, O Yisrael! (Bemidbar 24:5)   Your dwellings  – How fair are they even when they are in ruins because then they are a pledge for you , and the fact that they are in...

בלק תשע"א (גליון מספר 709)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת בלק גליון מס' 709 תשע"א(קישור לדף המקורי) וַיִּשָּׂא בִלְעָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן לִשְׁבָטָיו  וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים… מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל. (במדבר כ"ד, ג-ה)     משכנותיך – אף כשהן חרבין, לפי שהן משכון עליכם, וחורבנן כפרה על הנפשות, שנאמר 'כלה ה' את חמתו' (איכה ד יא); ובמה כילה? 'ויצת אש בציון'. (רש"י במדבר שם, שם)   וירא את ישראל שוכן לשבטיו – לא כראיה ראשונה לתת עליהם עין רעה, אלא באהבה שהשיג באותה שעה, וכן כתב הרשב"ם, ומתוך כך כתיב: 'ותהי עליו...

Balak 5770 – Gilayon #656

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Balak How goodly are your tents, O Jacob, your dwelling places, O Israel! (Bamidbar 24:5)   The Mishkan as Mashkon On the day that Moses finished setting up the Tabernacle (Bamidbar 7:1): This relates to that which is written: How fair are your tents, O Jacob, your dwellings, O Israel! (24: 5) If your tents, why your dwellings, and if your dwellings, your tents? Rather, how fair are...

בלק תש"ע (גליון מספר 656)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת בלק גליון מס' 656 תש"ע(קישור לדף המקורי) מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל. (במדבר כד,ה)     המשכן כמשכון 'ויהי ביום כלות משה': זה שאמר הכתוב: 'מה טובו אהליך יעקב, משכנותיך ישראל' (במד' כד ה). אם אהליך, למה משכנותיך. ואם משכנותיך, למה אהליך? אלא, 'מה טבו אוהליך' אלו אהלים. 'ומשכנותיך', אל תהא קורא משכנותיך אלא משכונותיך. אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל שיעשו משכן. שאם יחטאו, יהא מתמשכן על ידיהם.  (תנחומא נשא פרק יד)   מה טובו אהליך יעקב – אמר רבי יוחנן: מברכותיו של...

Balak 5769 – Gilayon #608

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Balak How goodly are your tents, O Jacob, your dwelling places, O Israel! (Bamidbar 24:5)   Your dwelling places : even when they are desolate, for they are held as a pledge for you, and their desolate state atones for your souls, as it says, The Lord has spent His fury (Lamentations 4:11). How did He spend it? He has kindled a fire in Zion. (Rashi Bamidbar 24:5, Judaica Press translation)   It is written, A...

בלק תשס"ט (גליון מספר 608)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת בלק גליון מס' 608 תשס"ט(קישור לדף המקורי) מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל. (במדבר כ"ד, ה')     משכנותיך – אף כשהן חרבין, לפי שהן משכון עליכם, וחורבנן כפרה על הנפשות, שנאמר 'כלה ה' את חמתו' (איכה ד יא); ובמה כילה? 'ויצת אש בציון'. (רש"י במדבר שם, שם)   כתיב (תהלים ע"ט) 'מזמור לאסף: אלהים באו גוים בנחלתך' לא הוה קרא צריך למימר (היה צריך לומר) אלא 'בכי לאסף' 'נהי לאסף' 'קינה לאסף', ומה אומר מזמור לאסף? אלא, משל למלך שעשה בית חופה לבנו וסיידה וכיידה וציירה ויצא...

Balak 5768 – Gilayon #557

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Balak THE LORD PLACED SOMETHING INTO BALAAM'S MOUTH, AND HE SAID, "RETURN TO BALAK AND SAY AS FOLLOWS." BALAAM RAISED HIS EYES AND SAW ISRAEL DWELLING ACCORDING TO ITS TRIBES, AND THE SPIRIT OF GOD RESTED UPON HIM… HOW GOODLY ARE YOUR TENTS, O JACOB, YOUR DWELLING PLACES, O ISRAEL!   A Curse into a Blessing or a Blessing into a Curse? Love and Hate. And the Lord put a thing in the mouth of Balaam. R....

בלק תשס"ח (גליון מספר 557)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת בלק גליון מס' 557 תשס"ח(קישור לדף המקורי) וַיָּשֶׂם ה' דָּבָר בְּפִי בִלְעָם, וַיֹּאמֶר: שׁוּב אֶל בָּלָק וְכֹה תְדַבֵּר… וַיִּשָּׂא בִלְעָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן לִשְׁבָטָיו  וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים… מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל.   קללה לברכה או ברכה לקללה? בין שנאה לאהבה (במדבר כ"ג) 'וישם דבר בפי בלעם' – רבי אלעזר אומר: מלאך, רבי יונתן אמר: חכה. אמר רבי יוחנן: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות – (במדבר כ"ד) 'מה טבו אהליך...