בהעלותך

Behaalotecha 5762 – Gilayon #240

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parashat Behaalotcha THE RIFFRAFF IN THEIR MIDST FELT A GLUTTONOUS CRAVING; AND THEN THE ISRAELITES WEPT AND SAID, "IF ONLY WE HAD MEAT TO EAT!"… THE MEAT WAS STILL BETWEEN THEIR TEETH, NOT YET CHEWED, WHEN THE ANGER OF THE LORD BLAZED FORTH AGAINST THE PEOPLE AND THE LORD STUCK THE PEOPLE WITH A VERY SEVERE PLAGUE. THAT PLACE WAS NAMED KIBROTH-HATAAVAH , BECAUSE THERE WERE BURIED THE PEOPLE WHO HAD THE CRAVING.  (Bemidbar 11)     Envy, Lust, and Vainglory Shorten a Person's...

בהעלותך תשס"ב (גליון מספר 240)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת בהעלותך גליון מס' 240 תשס"ב(קישור לדף המקורי) וְהָאסַפְסֻף אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ הִתְאַוּוּ תַּאֲוָה וַיָּשֻׁבוּ וַיִּבְכּוּ גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר… הַבָּשָׂר עוֹדֶנּוּ בֵּין שִׁנֵּיהֶם טֶרֶם יִכָּרֵת וְאַף ה ' חָרָה בָעָם וַיַּךְ ה' בָּעָם מַכָּה רַבָּה מְאֹד. וַיִּקְרָא אֶת שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא קִבְרוֹת הַתַּאֲוָה כִּי שָׁם קָבְרוּ אֶת הָעָם הַמִּתְאַוִּים. (במדבר פרק יא)     הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם קברות התאוה – יכול כך היה שמו מקודם, תלמוד לומר: 'כי שם קברו …' על שאירע נקרא ולא כן היה שמו מקודם,...

Behaalotecha 5761 – Gilayon #190

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parshat Behaalotcha “We recall the fish that we used to eat in Egypt for free” – Is it plausible that the Egyptians gave fish for free? It is written: “So now go – work; no straw will be given to you”? If straw was not given them free of charge, fish were given for free?! What, then, is the meaning “for free”? Free of the mitzvot. (Sifri, Behaalotcha, 87) Love for the Land is related to obligations imposed upon its inhabitants. For this reason people hated the...

בהעלותך תשס"א (גליון מספר 190)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat ךתולעהב תשרפ א"סשת 190 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םהל םינתונ םירצמה ויהש ןינעב שי יכו :"הגדה תא ונרכז" ?םנחב םיגד ('ה תומש) 'םכל ןתני אל ןבתו ודבע וכל םתאו' :רמאנ רבכ אלהו !? םהל םינתונ ויה םיגדו ,םנחב םהל םינתונ ויה אל ןבת םא ?םנחב (זפ אקסיפ ךתולעהב ירפיס) .תוצמה ןמ םנח ?"םנח" רמוא ינא המו .הכותב יחה םדאה לע תולטומה תובוחל הרושק ץראה תביח יריבא ויהש יפל ,ץראה תא םיאנוש םישנאה ויה םעטה הזמו רוטפה םוקממ ךליל ןוצרו ץפח םהל היה אל ,הקדצמ םיקוחרה בבל לכאנ...

בהעלותך תש"ס (גליון מספר 139)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat ךתולעהב תשרפ ס"שת 139 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ךל ויהו ,םתא השעת השקמ ףסכ תרצוצח יתש ךל השע (ב , י רבדמב) .תונחמה תא עסמלו הדעה ארקמל "יונבו המוקבו הארמב תווש והיש :תרצוצח יתש" (ב"ע ךתולעהב ירפס) בותכהו ,םירבד ינשל קר תסחייתמ הוצמש םוקמ לכ אב רפסמה ירה ,םיברה ןושל דצב םינש רפסמ ריכזמ םיקוספב . תוניחבה לכמ םיווש ויהי םינשהש תורוהל ארקמל ןמיס איה תחא הרצוצחב העיקתהש רמאנ ד-ג תימואל הדיחיכ םיפלאה ישארל תארוק איהו ,םיאישנה לכב המואל תארוק תורצוצח יתשב העיקתה וליאו :תחא ןויוושה ןאכ...

בהעלותך תשנ"ט (גליון מספר 84)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Behalotcha ךתולעהב תשרפ ט"נשת 84 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ,ח רבדמב) 'תורנה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא' רואל ךירצ ינאש אל :אוה ךורב שודקה רמא .(ב המ ועדתש אלא ,תורנה לע םכתא יתרהזה םדו רשב (ד , הוצת אמוחנת שרדמ) .ינפל םכתבח לא םינווכמ ךא םינוש םינווכמ םיאב םינושה תורנה .תחא הנווכ לאו דחא ןוויכ ועיפשיו וריאי העבשה לכ :'תורנה תעבש וריאי' םינמיה רוא תויה ורויש לארשיל ןוילע רוא יעצמאה הנקה רוא לא הנופו ןווכמ ,םילאמשה רואו םינימימה תנווכש יואר ןכשו ,הרונמה רקיע אוהש םיקסועה םילאמשמהו...

בהעלותך תשנ"ח (גליון מספר 34)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Behalotcha ךתולעהב תשרפ ח"נשת 34 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תורנל ךירצ ינאש ליבשב אל :השמל ה"בקה ול רמא .םתוכזל אלא ,תורנה לע ךיתרהזה (וט השרפ הבר רבדמב) .לארשיל ה"בקה ןיב ןילמוג-יסחיכ תורנה ינפל לארשי ורמא (חי םילהת) "ירנ ריאת התא יכ" אוה התא ,ךינפל ריאנש רמוא התא ונל ,ע"שבר :ה"בקה (ב לאינד) ביתכד ?ךלצא הרד הרואהו םלוע לש ורוא "הרונמה ינפ לומ לא" רמוא התאו "ארש הימע ארוהנו" :אוה ךורב שודקה םהל רמא ?"ירנ ריאת התא יכ" יוה ,םכל יתראהש ךרדכ יל וריאתש אלא ,םכל ךירצ ינאש אל ואר :םירמוא ויהיש...