צו

Tzav 5762 – Gilayon #231

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parashat Tsav THE FIRE ON THE ALTAR SHALL BE KEPT BURNING, NOT TO GO OUT; EVERY MORNING THE PRIEST SHALL FEED WOOD TO IT, LAY OUT THE BURNT OFFERING ON IT, AND TURN INTO SMOKE THE FAT PARTS OF THE OFFERINGS OF WELL-BEING. A PERPETUAL FIRE SHALL BE KEPT BURNING ON THE ALTAR, NOT TO GO OUT.                                                                                                                                                  (Vayikra 6:5-6)     THE SPIRITUAL FIRE, THE FIRE WHICH CONSUMES, AND THE FIRE WHICH LIVES IN PEACE WITH WATER Had you been deserving you would be reading in...

צו תשס"ב (גליון מספר 231)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת צו גליון מס' 231 תשס"ב(קישור לדף המקורי) וְהָאֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ לֹא תִכְבֶּה, וּבִעֵר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן עֵצִים בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר וְעָרַךְ עָלֶיהָ הָעֹלָה, וְהִקְטִיר עָלֶיהָ חֶלְבֵי הַשְּׁלָמִים. אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ – לֹא תִכְבֶּה. (ויקרא ו, ה-ו)     האש הרוחנית, האש השורפת והאש החיה בשלום עם המים   אלו זכיתם, הייתם קוראים בתורה "אש תמיד תוקד על המזבח" ועכשיו שלא זכיתם, הרי אתם קוראים: "ממרום שלח אש בעצמותי" (איכה רבה,פתיחתא)   אמר רבי יהודה בר שלום – אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא :...

Tzav 5761 – Gilayon #181

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat tzav – pesach (link to original page) Parshat Tzav – Passover The priest is to clothe himself in his wide-raiment of linen, with breeches of linen he is to clothe himself, over his "flesh"; he is to set aside the ashes from which the fire has consumed the offering-up on the slaughter site, and is to put them beside the slaughter-site. (Vayikra 6:3) The Holy Service Requires Humility Said Rabbi Yehuda HaLevi, son of Rabbi Shalom: The conduct of the Holy One, Blessed be He, is not like the conduct of...

צו תשס"א (גליון מספר 181)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat וצ תשרפ חספה גח א"סשת 181 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ןשדה תא םירהו ורשב לע שבלי דב יסנכמו דב ודמ ןהכה שבלו ארקיו).חבזמה לצא ומשו חבזמה לע הלעה תא שאה לכאת רשא (ג , ו הוונע תשרוד שדוקה תדובע ה"בקה לש וישעמ ןיא :םולש יבר ןב יולה הדוהי יבר רמא רשב לש (םילישבת השוע) סדיגמ דיבע ?המל – םדו רשב השעמכ אוה קושל אצוי אוהש העשב ,םיאנ םילכ ול שי םדו םיפיה תא טשופ ,לשבל דמוע אוהש העשב לבא ,םשבול תא ףרוג אוהש העשב דועו (םיכלכולמו) אטסוזו...

צו תש"ס (גליון מספר 127)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat וצ תשרפ הרפ תשרפ ס"שת 127 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) הבכת אל ,וב דקות חבזמה לע שאהו ןמ איבהל הוצמ ,םימשה ןמ תדרוי שאש יפ לע ףא" (ב"ע ,א"כ אמוי) "טוידהה "תדשא" איה הרותה יכ ;הרותה תא תלמסמ חבזמה שא איה ףא .ונשפנ תא הייחתו קקזת איהו , תממחמו הריאמ חוכבו ירא תרובגב יכ ;"הלכוא שא"לו "לאירא"ל הלושמ הל היהנ ןעמל ,ונל רשא לכ תאו ונתוא טולקת איה שא שדוקה תא םייקנ ןעמל :רמוא הוה ;"השא םחל" ןמ שא לע טוידה שא םיפיסומ ךכ םושמ .ץראב ונסנרפנו...

צו תשנ"ט (גליון מספר 75)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat וצ תשרפ לודגה תבש ט"נשת 75 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ,שפנ לכאיש שפנ לעבל ןיא יכ :"ולכאת אל םד לכו" המהבה שפנכו םדאה שפנכ' הנה ,לאל ןלוכ תושפנה יכ דחא חורו הז תומ ןכ הז תומכ ,םהל דחא הרקמו הנה ול .(טי ,ג תלהק) 'לכל (בי-אי , זי ארקיו ן"במר) "שפנה אוה םדה" ,וגזמ עור דבלמ יכ :םדה רוסיאב דוע רמול רשפא תדימב ןיינק תצק ותליכאב היהי ,גזמה ער אוהש ותוא ,ףוגב ותומכש םייח ילעבמ םדא עלביש ,תוירזכא .וב תרשקנ םשפנו וילע יולת שממ תויחהש ,ןהבש רבדה...

צו תשנ"ח (גליון מספר 24)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Tzav – Shabbat Hagadol וצ תשרפ לודגה תבש ח"נשת 24 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םירפכמ םגו םיסכמ הנוהכה ידגב , "ןירפכמ הנוהכ ידגב ךכ ,ןירפכמ תונברקהש םשכ" רפכמ ןשוח .הנוהכ ידגבל תונברקה תשרפ הכמסנ הזלו ."טפשמ ןשח תישעו" (חכ תומש) :רמאנש ,םיניידה לע ןיאו" (ד ,ג עשוה) :רמאנש ,הרז הדובע לע רפכמ דופא ןועדג ותוא שעיו" (ח םיטפוש) :ביתכו ,"םיפרתו דופא (חכ תומש) :רמאנש ערה ןושל לע רפכמ ליעמ ."דופאל ,לוק השעמ לע רפכיו ,לוקבש רבד אבי "ולוק עמשנו" ערה ןושל לבא ,איסהרפבש ערה ןושל ,הז ערה ןושלו תוכיפש לע תרפכמ...