משפטים

משפטים תשס"ג (גליון מספר 275)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת משפטים גליון מס' 275 תשס"ג(קישור לדף המקורי) כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד – וּבַשְּׁבִעִת יֵצֵא לַחָפְשִׁי חִנָּם. וְאִם אָמֹר יֹאמַר הָעֶבֶד: אָהַבְתִּי אֶת אֲדֹנִי אֶת אִשְׁתִּי וְאֶת בָּנָי – לֹא אֵצֵא חָפְשִׁי. וְהִגִּישׁוֹ אֲדֹנָיו אֶל הָאֱלֹהִים וְהִגִּישׁוֹ אֶל הַדֶּלֶת אוֹ אֶל הַמְּזוּזָה וְרָצַע אֲדֹנָי ואֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ – וַעֲבָדוֹ לְעֹלָם.       עַבְדֵי זְמָן עֲבְדֵי עֲבַדִים הֵם – עֶבֶד אֲדֹנָי הוּא לְבַד חָפְשִׁי  (רבי יהודה הלוי)   ומה ראה אוזן להֵרצע מכל שאר אברים שבגוף? אמר רבי יוחנן בן זכאי: (קדושין כב ע"ב)...

Mishpatim 5762 – Gilayon #225

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parashat Mishpatim  "Moshe alone shall come near the Lord, but the others shall not come near, nor shall the people come up with him. Moshe went and repeated to the people all the commands of Lord and all the rules, And the people answered with one voice, saying, "All the things that the Lord has commanded we will do." (Shemot 24:2-3)     Rabbi Yehoshua said: Great is peace, for when Israel stood and declared "All the things that the Lord has commanded we will do," The...

משפטים תשס"ב (גליון מספר 225)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת משפטים גליון מס' 225 תשס"ב(קישור לדף המקורי) וְנִגַּשׁ מֹשֶׁה לְבַדּוֹ אֶל ה', וְהֵם לֹא יִגָּשׁוּ וְהָעָם לֹא יַעֲלוּ עִמּוֹ. וַיָּבֹא מֹשֶׁה וַיְסַפֵּר לָעָם אֵת כָּל דִּבְרֵי ה' וְאֵת כָּל הַמִּשְׁפָּטִים, וַיַּעַן כָּל הָעָם קוֹל אֶחָד וַיֹּאמְרוּ: כָּל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' נַעֲשֶׂה.(שמות כד, ב, ג)   אמר רבי יהושע: גדול הוא השלום, שבשעה שעמדו ישראל ואמרו 'כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע' (שמות כד) , שמח בהן הקב"ה ונתן להם תורתו וברכם בשלום, שנאמר: 'ה' עוז לעמו יתן, ה' יברֵך את עמו בשלום'. (תהלים כט)  (מסכת...

Mishpatim 5761 – Gilayon #175

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parshat Lech Mishpatim "When a man opens up a pit" – one already dug. This possibility is included because God does not want an animal to die needlessly, and also, the animal's owner will suffer damage. (Ibn Ezra, Shemot 21:33) The Responsibility of the "Pit's" Owner Our Sages taught: One may not transfer stones from his private property to public domain (reshut harabim). A man once moved stones from his property to public domain. A chassid saw him, and said: Scoundrel, why do you move stones from...

משפטים תשס"א (גליון מספר 175)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat םיטפשמ תשרפ א"סשת 175 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ןיא יכ הז ריכזהו ,יורכ היהש :'רוב שיא חתפי יכו' לעב קיזי יכ דועו םדא ךרוצל אלש םנח המהב תומתש ץפח םשה (גל ,אכ תומש ארזע ןבא ) .המהבה "רוב"ה לעב לש ותוירחא השעמ – םיברה תושרל ותושרמ םדא לקסי אל :ןנבר ונת ,דחא דיסח ואצמו םיברה תושרל ותושרמ לקסמ היהש דחא םדאב תושרל ךלש הניאש תושרמ לקסמ התא המ ינפמ ,הקיר :ול רמא .וילע גלגל ?ךלש םיברה תושר ותואב ךלהמ היהו והדש רוכמל ךרצנ םימיל – דיסח ותוא...

משפטים תש"ס (גליון מספר 120)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat םיטפשמ תשרפ ס"שת 120 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םיטפשמה הלאו' (א"כ תומש) :אנת רזעלא יבר יבד לכל שיאל השא בותכה הושה 'םהינפל םישת רשא (א"ע ,וט ףד אמק אבב ) . הרותבש ןיניד .ןידה ןמ ענמיהל ןיא ,םימעפל טפשמב ךלמ' :בותכה רמאש הז :'םיטפשמה הלאו' טכ ילשמ) 'הנסרהי תומורת שיאו ,ץרא דימעי .(ד תא דימעמ ,השוע אוהש טפשמב ,הרות לש הכלמ ומצע םדא םישמ םא .הנסרהי תומורת שיאו .ץראה יל המ רמואו תיבה תויוזב תכלשומש וזה המורתכ ,םלוק עומשל יל המ ,םהינידב יל המ ,רובצה חרוטב .םלועה...

Mishpatim 5759 – Gilayon #69

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Mishpatim (link to original page) Parshat Mishpatim The Rights of the Other Efraim Hamiel Why did the Torah choose to start the first Jewish legal codex given to the people of Israel after the giving of the Law on Mt Sinai, concentrated in the portion of Mishpatim, with the laws about the Hebrew slave? This question has exercised the minds of Bible commentators down the generations, as these laws do not seem of central importance in the laws of Israel. Nachmanides decided that this commandment is a reminder of the exodus...

משפטים תשנ"ט (גליון מספר 69)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Mishpatim םיטפשמ תשרפ םילקש תשרפ ט"נשת 69 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) :'םיטפשמה הלאו' לע עספי אלש ןיידל ןיינמ :רזעילא יבר רמא ךימסו 'תולעמב הלעת אל' רמאנש ?שדוק םע ישאר 'םישת רשא םיטפשמה הלאו' (וירחא דימ בותכ) היל .תוירסומל הבורע םניא דומילהו המכחה 'ה תארי' (טי םילהת) :רמא דוד 'םיטפשמה הלאו' הנוש םדא אצומ התא ךכ ?והמ 'דעל תדמוע ,הרוהט ,אטח תארי וב ןיא םאו ,תודגאו תוכלה ,שרדמ שי :וריבחל רמאש םדאל לשמ .םולכ ודיב ןיא ןמש לש תודמ ףלא יל שי ,האובת לש תודמ ףלא יל ןתיל...

משפטים תשנ"ח (גליון מספר 18)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Mishpatim םיטפשמ תשרפ ח"נשת 18 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) .םלוע ןוקיתל םיאיבמה םינטקה םיטרפב אצמנ 'ה רבד םישתש :ךל רמול ?חבזמ תשרפל ןיניד תשרפ הכמסנ המלו .שדקמה לצא ןירדהנס (א,א"כ תומש לע י"שר שוריפ ךותמ) 'ה ירבד לכ תא םעל רפסיו השמ אביו":שרפל שיש הזו לכ תא םעל רפיסש ,רמול ונוצר ,"םיטפשמה לכ תאו ונוצר תכשמה םהש… ,הוצמ לכ ךותב םה רשא 'ה ירבד םיטפשמה תיישע ידי לע אליממ ,ומש ךרבתי ףוס ןיאה םהל רפיס ןכ לע ,שפנה תויחצנ ךשמוי לעופב אקוד .םיטפשמ םהל רפיס , 'ה ירבד תויחצנ (ב/טר ףד...