כי תשא

כי תשא תשס"ב (גליון מספר 228)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת כי תשא גליון מס' 228 תשס"ב(קישור לדף המקורי) וְדִבֶּר ה' אֶל מֹשֶׁה פָּנִים אֶל פָּנִים, כַּאֲשֶׁר יְדַבֵּר אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ וְשָׁב אֶל הַמַּחֲנֶה, וּמְשָׁרְתוֹ יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן נַעַר לֹא יָמִישׁ מִתּוֹךְ הָאֹהֶל.   (שמות לג, יא)     "פנים אל פנים" כלומר: לנוכח, בלי אמצעי וכמו שנאמר 'כה נתראה פנים', ובאר במקום אחר ואמר 'קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול' וכנה את זה 'פנים בפנים', כך אמרו 'ודבר ה' אל משה פנים אל פנים' כינוי על אמרו באופן הדבור 'וישמע את הקול מִדבר אליו',...

Ki Tisa 5761 – Gilayon #178

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parshat Ki Tissa- Para "This is what they are to give, everyone that goes through the counting: half a shekel" Said Rabbi Abba bar Aha: It is impossible to determine the nature of this people; they are asked to contribute for the calf and they do so, they are asked to contribute to the Mishkan and they comply. (Yerushalmi, Shekalim 1:1)     The Half and the Complete The symbol with which everyone expresses personal commitment to giving and doing is the Machatsit Hashekel — the half-shekel....

כי תשא תשס"א (גליון מספר 178)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat אשת יכ תשרפ הרפ תשרפ א"סשת 178 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) "לקשה תיצחמ םידוקפה לע רבועה לכ ונתי הז" לע דומעל לוכי (ה)תא ןיא :אחא רב אבא יבר רמא ןיעבתנ ,ןינתונו לגעל ןיעבתנ ;וז המוא לש היפוא (א , א םילקש ימלשורי) . ןינתונו ןכשמל םלשהו יצחה םורתל ותובייחתה תא דחאו דחא לכ עיבמ ובש ילמסה יוטיבה אהת וליפא – דיחיה לש ותמורת .לקשה תיצחמ – אוה ,תושעלו לכות אל םלועל תיביטקייבוא הניחבמ – תומלשה תילכתב המלש תצקמ אלא הניא םלועל – דיחי לש ותלועפ .םלש רבד...

כי תשא תש"ס (גליון מספר 123)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat אשת יכ תשרפ ס"שת 123 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) הרות דמל השמ היה הלחתב :ןנחוי יבר רמא :רמאנש ,הנתמב ול הנתינש דע החכשמו ןתיו' (אל תומש) .'ותא רבדל ותלככ השמ לא (א"ע ,חל ףד םירדנ) הפ-לעבש הרותה :"ותא רבדל ותלככ השמ לא ןתיו" .תפתושמ הריציכ הרובגה יפמ עמוש השמ היהש דמלמ :'ותא רבדל' .דחי םהינש הכלהה תא ןינושו ןירזוחו (חי, אל תומש י"שר) ןוכנ היה) יעבמ וילא ,"ותא רבדל" בותכה רמאו… הרות חוכ הזב ללכנ אלא ,השמ לא ארקמה ןושלכ (רתוי םידמל לוכיבכ ויהש ,הבר שרדמב ראובמכו...

Ki Tisa 5759 – Gilayon #72

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ki Tissa (link to original page) Parshat Ki Tissa Leader and Nation by Moshe David Her The Torah portion Ki Tisa deals with, among other things, the episode of the Golden Calf. In this episode, various contradictory viewpoints are expressed regarding what are appropriate characteristics of a leader, and also regarding the thorny question of the connection between a leader and the masses. We already know from the beginning of the book of Exodus that Moses was not a man of words but rather heavy of mouth and tongue (Ex. 4:10)...

כי תשא תשנ"ט (גליון מספר 72)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ki-Tissa אשת-יכ תשרפ ט"נשת 72 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) :'תלחמו לגעה תא אריו הנחמה לא ברק רשאכ יהיו' ןד םדא אהי אלש ן(א)כימ :אחא 'ר םשב היקלח 'ר . (הרעשה ךמס-לע) תודמוא (ה הכלה ד קרפ תינעת ימלשורי) תונוש תויולכתסה :תוחולה תריבש .וביבס :"תלחמו לגעה תא אריו" .םרבש ןכ לע תוחולהמ בתכמה קלתסנ יכ ,רמוא שיו .םרבשל הויצ 'הש םירמוא שיו ופא ןורחבו 'הל אנק יכ ,בותכ אוהש המ ילא בורקהו .םרבש ,םירוענ לעב לשמ השרפה תליחתב ךל יתרמא רבכו .תודעה רטש ערקו ,רטשה םה תירבה תוחולו...

כי תשא תשנ"ח (גליון מספר 21)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ki-Tissa אשת יכ תשרפ ח"נשת 21 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ךותמ םהיניב ןיחבהל ,תולוקל בישקהל תעדל גיהנמה לע .דובכו הוונע לש הדמע ,עשוהי :השמ ול רמא "הערב םעה לוק תא עשוהי עמשיו" עדוי וניא ,אובר םישש לע הררש גיהנהל דיתעש םדא (אי,ט הבר תלהק) !? לוקל לוק ןיב ןיחבהל איה המ תעדל ךירצ ,'"וגו הערב 'וגו עשוהי עמשיו" הכירצ השמ תבושת םג הז לוק המו ,הערב ורמוא תנווכ ,עמשש םיבותכה וראבתיו ,םירבדה תועמשמ דיגהל איבנ יכ (ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי) ל"ז םרמאמ יפ לע וז הגשהו ,וכפוהל םא קדצל םא לוקב...