וישב

וישב תשס"ב (גליון מספר 216)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת וישב גליון מס' 216 תשס"ב(קישור לדף המקורי) אַף אֲנִי בַּחֲלוֹמִי: וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה סַלֵּי חֹרִי עַל רֹאשִׁי. וּבַסַּל הָעֶלְיוֹן: מִכֹּל מַאֲכַל פַּרְעֹה, מַעֲשֵׂה אֹפֶה וְהָעוֹף אֹכֵל אֹתָם מִן הַסַּל מֵעַל רֹאשִׁי. וַיַּעַן יוֹסֵף וַיֹּאמֶר: זֶה פִּתְרֹנוֹ – שְׁלֹשֶׁת הַסַּלִּים – שְׁלֹשֶׁת יָמִים הֵם. בְּעוֹד שְׁלֹשֶׁת יָמִים, יִשָּׂא פַרְעֹה אֶת רֹאשְׁךָ מֵעָלֶיךָ וְתָלָה אוֹתְךָ עַל עֵץ וְאָכַל הָעוֹף אֶת בְּשָׂרְךָ מֵעָלֶיךָ.  (בראשית מ, טז-יח)   החלום, החולם ופותר החלומות. 'וירא שר האופים' – מנא ידע (מנין ידע)? אמר רבי אלעזר: מלמד שכל אחד ואחד הראוהו חלומו ופתרון חלומו...

Vayeshev 5761 – Gilayon #166

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parshat Vayeshev Birthday and Independence Day as Rebirth "And thus it was, on the third day, Pharaoh's birthday, that he made a great drinking-feast for all his servants, and he lifted up the head of the chief cupbearer and the head of the chief baker amidst his servants." (Bereishit 40;20) "Let this New-Moon shall be for you the beginning of New-Moons." – By way of example: A son was born to a king, and the king made a celebration. The son was taken into captivity for many...

וישב תשס"א (גליון מספר 166)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat בשיו תשרפ הכונח תבש א"סשת 166 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) התשמ שעיו הערפ תא תדלה םוי ישילשה םויב יהיו רש שאר תאו םיקשמה רש שאר תא אשיו וידבע לכל (כ ,מ תישארב) .וידבע ךותב םיפאה .שדחמ הדילכ רורחשה םויו תדלוה םוי ול דלונש ךלמל לשמ – 'םישדח שאר םכל הזה שדחה' ןמז םש השעו ןבה ותוא הבשנו בוט םוי השעו ןב םוי ךלמה ול השעו ןבה ותוא הדפנ ןמז רחא ,הבורמ ויה םירצמל לארשי ודרי אלש דע ךכ ,איסונג שודקה םהל השע םש ודבעתשנו ודרישמ ,דובעשל ןינומ...

וישב תש"ס (גליון מספר 111)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat בשיו תשרפ הכונח תבש ס"שת 111 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ידי לעש ,'םימולא םימלאמ ונחנא הנהו' דוס הז .ה"י אלב םלא השענ םיאטחה (ב/זמק ףד א"ח םינפ בטיי) .רתסב תושעל שי םיבוט םישעמ הנהו הדשה ךותב םימולא םימלאמ ונחנא הנהו' ורמא הרואכל 'יתמולאל ןיוחתשתו םכיתומלא הניבוסת הזב הנווכה רשפא לבא .רתי תפש אוה הדשה ךותב ריש) ביתכד יאמ' (ב"ע ט"מ) הכוסב רמאנש המ יפל הרות ירבד ףא רתסב ךרי המ ,ךיכרי יקומח(ב ז םירישה ךממ שרוד 'ה המ' (ח ו הכימ) ביתכד ונייהו ,רתסב םירבד וליפאו ,'ךיקלא...

Vayeshev 5759 – Gilayon #60

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayeshev (link to original page) Parshat Vayeshev Israel and the Nations: Inside and/or Out? Together and/or Separate? Yosef Haim Banjo In Vayeshev, as well as in the portions of Miketz and Vayigash, the Torah deals with the figure of Joseph. It should be noted that the reading of these portions always falls on Hanukkah, as if the Sages wanted to emphasize the connection between Joseph and Hanukkah. Indeed, the story of Joseph, who, as a Jew, enters the history of Egypt and influences it, is reminiscent of the meeting of Judaism...

וישב תשנ"ט (גליון מספר 60)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayeshev בשיו תשרפ ט"נשת 60 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) -אירקמ אלד אתרגאכ ,רשפמ אלד אמלח :אדסח בר רמא .הארקנ אלש תרגאכ ,רתפנ אלש םולח (ב"ע ,הנ תוכרב ילבב) תא ןיבהלו שרפל שפוחה : "הפה רחא" םיכלוה תומולחה .םייחל םולחה לש ותועמשמ יבר (?והימ) ונמו דחא ןקז םושמ …אביקע יבר רמא .םילשוריב ויה תומולח ירתופ העבראו םירשע :האנב יל רתפש המו ,םלוכ לצא יתכלהו םולח יתמלח תחא םעפ רמאנש המ םייקל ,יב ומייקתנ םלוכו ,הז יל רתפ אל הז תומולחה לכ' וטא .'הפה רחא םיכלוה תומולחה לכ' (ןכא=)...

וישב תשנ"ח (גליון מספר 9)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayeshev בשיו תשרפ ח"נשת 9 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תומולח לע טילש- "תומולחה לעב" – ער םולח הארשכ – אשיב אמלח יזח הוה יכ ,לאומש "ורבדי אושה תומלחו" :רמא -בוט םולח הארשכ -אבט אמלח יזח הוה יכ .(י ,הירכז) אושה תומולחה יכו ":רמא "וב רבדא םולחב" :רמאנ ירהו – ביתכהו "?ורבדי !!! ( ב"י ,רבדמב) (ב"ע,הנ תוכרב ,ילבב ) \ הריחבו הרוכב לע רנייר ןנחלא לש יזכרמה ךלהמה תא ואישל קפס אלב האיבמ בשיו תשרפ ךלהמה ,תישארב רפס םירצמב לארשי םע חתפתי ונממש ןיערגה רצוויי ופוסבש תא .בקעי תחפשמ ביבס לספמה...