שמות

שמות תשס"ב (גליון מספר 220)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת שמות גליון מס' 220 תשס"ב(קישור לדף המקורי) וַיְהִי כָּל נֶפֶשׁ יֹצְאֵי יֶרֶךְ יַעֲקֹב שִׁבְעִים נָפֶשׁ וְיוֹסֵף  הָיָה בְמִצְרָיִם. וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל אֶחָיו וְכֹל הַדּוֹר הַהוּא. וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד מְאֹד וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ אֹתָם. (שמות א, ה-ז) וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד מְאֹד …   כִּי בָרֵךְ אֲבָרֶכְךָ, וְהַרְבָּה אַרְבֶּה אֶת זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְכַחוֹל אֲשֶׁר עַל שְׂפַת הַיָּם – וְיִרַשׁ זַרְעֲךָ אֵת שַׁעַר אֹיְבָיו. (בראשית כב, יז)   מה הכוכבים אינן שולטין אלא בלילה, כך ישראל אינן  מושלין  בתורה  אלא בלילה.  דבר אחר:...

Shemot 5761 – Gilayon #170

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parshat Shemot "Now let me turn aside that I may see . ." – I will observe and see 'why the bush does not burn up' – why , with all their beatings cannot the Egyptians prevail, similar to "and they shall burn it and devour it." (Sforno, Shemot 3:3) "There Is No Place Where He Is Not" Said Rabbi Eliezer: Just as the bush is the lowliest of all the world's trees, so were the Israelites low and degraded in Egypt, therefore the Holy One revealed...

שמות תשס"א (גליון מספר 170)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat תומש תשרפ א"סשת 170 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) אל עודמ' ,האראו ןנובתא – 'האראו אנ הרוסא' ,םתוכמ ברב םירצמה ולכי אל המל – 'הנסה רעבי (ג , ג תומש ונרופס) .םולכאו םהב וקלדו ןינעכ "הינימ יונפ רתא תיל" תונליאה לכמ לפש הנסה המ :רמוא רזעילא יבר ,םירצמל םידורי םילפש לארשי ויה ךכ ,םלועבש רמאנש ,םלאגו אוה ךורב שודקה םהילע הלגנ ךכיפל יבר .'םירצמ דימ וליצהל דראו' (ח ,ג תומש) לכו תונליאה לכמ השק הנסהש םשכ :רמוא יסוי היה ךכ ,םולשב אצוי ןיא הנסה ךותל סנכנש ףוע םידובעשה...

שמות תש"ס (גליון מספר 115)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shmot תומש תשרפ ס"שת 115 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) די לע תכלה היתרענו ראיה לע ץחרל הערפ תב דרתו תא חלשתו ףוסה ךותב הבתה תא ארתו ראיה הכב רענ הנהו דליה תא והארתו חתפתו .החקתו התמא רמאתו' .הז םירבעה ידלימ :רמאתו ,וילע למחתו ןמ תקנימ השא ךל יתארקו ךלאה :הערפ תב לא ותחא ,ו ,ה םיקוספ ,ב תומש) ?דליה תא ךל קניתו תירבעה (ז ןב ךונח :ןה ולאו ,ןדע ןגב םהייחב וסנכנ 'ט םריחו ,םהרבא דבע רזעילאו ,חישמו והילאו ,דרי יבר לש ונב ץבעיו ,ישוכה ךלמ דבעו...

Shemot 5759 – Gilayon #64

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shemot (link to original page) Parshat Shemot "All Those Who Seek Your Life Have Died" by Yaakov Bing At the burning bush, G-d appointed Moshe to carry out a great mission: to approach Pharaoh and take the Children of Israel out of Egypt. G-d saw the distress of His people in Egypt and heard their cry. Moshe tries to refuse G-d's command and claims that the mission is too great for him ("Who am I?"). The Children of Israel won't believe him, he isn't a man of "words", and even refuses...

שמות תשנ"ט (גליון מספר 64)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shmot תומש תשרפ ט"נשת 64 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) שדח :רמא דח ,לאומשו בר 'םירצמ לע שדח ךלמ םקיו' .ויתוריזג ושדחתנש :רמא דחו ,שממ (א"ע ,גנ ןיבוריע ילבב) .ףסוי לש תוירסומה ויתורזג לטבמ שדחה ךלמה ,הערפ 'ףסוי תא עדי אל רשא םירצמ לע שדח ךלמ םקיו' לע אתדח אכלמ םקו' סולקנוא םוגרת .(ח א תומש) הטוס תכסמב הנהו .'ףסוי תריזג םייקמ אל יד םירצמ דחו ,שממ שדח רמא דח ,לאומשו בר יגילפ(א"ע ,א"י) לע הומתל שי ןכ םאו ..ויתורזג ושדחתנש רמא הארנו .לאומשכ אלו ברכ אל םגריתש...

שמות תשנ"ח (גליון מספר 13)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shemot תומש תשרפ ח"נשת 13 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) "רוביד"ל "ףוצפצ" ךפוה םדאה קר הנקהמ אצויה לוקה וניהד ףוצפצהמ תושעל ןילוכי יזאו טושפ לוק קר אוהש הפה תואצומ השמח ידי לע ,רובד השענ היהיש ,ףוצפצו רקע יכ רובדה םיכתחמש ,רובדה ךותח ידי לע אוה ,יחל םדא ןיב שיש לדבהה רבדמ אוהש םדאה רדג אוהש ךותח אוה לדבהה רקיעו ,"םדאל הפ םש ימ" תניחבב השוע םדאהש וניהד ,רובדה תומהב םג יכ ,רובדהו תויתואה ךותח לוקהו ףוצפצהמ ,ףוצפצו לוק םהל שי תופועו םדאה רדג והזו ,רובדהו תויתואה ךותח םהל ןיאש קר .רובדה ךתחל...