שובה

Shuva 5769 – Gilayon #570

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Vayelech – Shabbat Teshuva Gates, Locked and Unlocked Rabbi Eliezer said: Since the destruction of the Temple, the gates of prayer are locked, for it is written, Also when I cry out, He shuts out my prayer (Lamentations 3:8). Yet though the gates of prayer are locked, the gates of tears are not,  for it is written, Hear my prayer, O Lord, and give ear unto my cry, hold not your peace at my tears (Psalms 39:13)… Rav...

שובה תשס"ט (גליון מספר 570)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary שובה, יום כיפור גליון מס' 570 תשס"ט(קישור לדף המקורי) פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי פנה יום   שערים נעולים ושערים פתוחים אמר רבי אלעזר: מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר (איכה ג') 'גם כי אזעק ואשוע שתם תפילתי'. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר (תהלים ל"ט) 'שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש'. אמר רב חסדא: כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה, שנאמר (עמוס ז) 'הנה ה' נצב על חומת אנך ובידו אנך'.  (בבלי בבא מציעא נט ע"...