עקב

עקב תשפ"א, גיליון 1210

וְאָמַרְתָּ בִּלְבָבֶךָ:  כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי, עָשָׂה לִי אֶת הַחַיִל הַזֶּה. (דברים ח' , י"ז) והקרוב אלי לומר בזה שעיקר הטעם (של נגעי הבית) בעבור צרות העין, כמ"ש רז"ל (ערכין טז) מן פסוק 'ובא אשר לו הבית' – זה שייחד ביתו לו לעצמו ולא היה מהנה ממנו אחרים, כי לבעבור זה נתן ה' לו לאחוזה בית מלא כל טוב לנסותו אם ייטיב מביתו גם לאחרים "כי לי הכסף והזהב אמר ה'" (חגי ב ח) וכל מה שהאדם נותן לאחרים לא משלו הוא נותן, כי אם משולחן גבוה קא זכי ליה (הוא זוכה), לכך נאמר "כי תבואו אל ארץ כנען אשר...

עקב תש"ף, גיליון 1164

וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם, בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ, וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ. (דברים י"א, י"ט) רב יהודה אמר רב: ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל. שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה. מאי דרוש (דברים יא, יט)? 'ולמדתם אותם' 'ולמדתם אֲתֶּם'. התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים מאי דרוש (ישעיהו ב, ג)? 'כי מציון תצא תורה' – ועדיין מי שיש לו אב, היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד. התקינו שיהו מושיבין בכל פלך ופלך ומכניסין אותן כבן ט"ז...

עקב תשע”ט, גיליון 1115

וְאָמַרְתָּ, בִּלְבָבֶךָ: כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי  עָשָׂה לִי אֶת הַחַיִל הַזֶּה. (דברים ח', י"ז) פרשה זו דבוקה וקשורה עם שלמעלה ממנה, כי בתחילה, הזהיר את ישראל על שני דברים, האחד שלא יתלו הצלחתם בכחם ועוצם ידם. והשני שלא יתלו כיבוש הארצות בזכותם. כי למעלה מזה אמר, 'פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצאנך ירביון וגו", 'ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה', 'וזכרת את ה' אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל'. רצה בזה, כי עם היות שאמת הוא שיש באישים סגולות מיוחדות לדבר מהדברים, כמו שיש אנשים מוכנים לקבל החכמה, ואחרים מוכנים לשית...

עקב תשע"ח, גיליון 1063

וְאָמַרְתָּ, בִּלְבָבֶךָ: כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי עָשָׂה לִי אֶת-הַחַיִל הַזֶּה  וְזָכַרְתָּ אֶת ה" אֱלֹהֶיךָ כִּי הוּא הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ, לַעֲשׂוֹת חָיִל.  (דברים ח' י"ז-י"ח) איור: הרי לנגבהיים   ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי. יאמר אולי יגבה לבך כשתראה שפע הטובה הבאה אליך ותאמר כי זה מצד המזל, ואמרת בלבבך כחי כח מזלי למעלה שתחשוב שיש מזל לישראל ועוצם ידי למטה עשה לי את החיל הזה. (רבנו בחיי שם שם) …אולם, ירא אנוכי שההטפה העבדותית של כמרי הציונות העומדת ומכרזת כל היום: "אין לך בן חורין אלא השולט על מדינה וחוגר חרב", כבר הספיקה לעכר מושגי צעירינו עד התהום, לגרש כלה...

עקב תשע"ז, גיליון 1015

שִׂמְלָתְךָ לֹא בָלְתָה מֵעָלֶיךָ וְרַגְלְךָ לֹא בָצֵקָה,  זֶה אַרְבָּעִים שָׁנָה. (דברים ח, ד) איור: הרי לנגבהיים   שמלתך – יש אומרים דרך אות, ואחרים אומרים כי הוציאו מלבושים רבים ממצרים, ויתכן שאין בתולדת המן להוליד זיעה. לא בצקה – מגזרת 'ויאפו את הבצק', כי מנהג רגל האורח שהלך רגלי דרך רב שינפחו רגליו, ויתכן שנתן להם השם כח או הוליכם אט. (אבן עזרא שם, שם) שמלתך וגו'. גם זה היה כדי להודיענו שאפשר להיות במלבושי כבוד גם בתוקף הגלות, ואין לנו גידולים הממציאים צרכי לבישה. כמו שהיה במדבר בדרך פלא. וע' להלן כ"ט ד' *תנחומי משה רבינו על עומק...

עקב תשע"ו (גליון מספר 966)

פרשת עקב גליון מס' 966 תשע"ו(קישור לדף המקורי) וַאֲהַבְתֶּם אֶת הַגֵּר כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם. (דברים י, יט)     ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים – פי' עפ"י מה שכתב הרמב"ם (הל' חו"מ פ"ז ה"ב) בליל פסח יאמר לבניו: היינו כשפחה הזאת וכעבד הזה, משמע כשישראל יושבים על אדמתם כשרים וסגנים, אינם מבינים ענין הגלות והעבדות, עד שמראים באצבע כעבד היינו, והכי נמי 'ואהבתם' שידור גר ביניכם כדי שתוכלו להבין כי גרים הייתם בארץ מצרים. (חתם סופר שם, שם)   כי גרים הייתם בארץ מצרים. ומכ"מ הרי אתם היום רבי הערך. כך הגר השפל הזה...

עקב תשע"ו, גיליון 966

וַאֲהַבְתֶּם אֶת הַגֵּר כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם. (דברים י, יט)   איור: הרי לנגבהיים ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים – פי' עפ"י מה שכתב הרמב"ם (הל' חו"מ פ"ז ה"ב) בליל פסח יאמר לבניו: היינו כשפחה הזאת וכעבד הזה, משמע כשישראל יושבים על אדמתם כשרים וסגנים, אינם מבינים ענין הגלות והעבדות, עד שמראים באצבע כעבד היינו, והכי נמי 'ואהבתם' שידור גר ביניכם כדי שתוכלו להבין כי גרים הייתם בארץ מצרים. (חתם סופר שם, שם) כי גרים הייתם בארץ מצרים. ומכ"מ הרי אתם היום רבי הערך. כך הגר השפל הזה מי יודע הכח הצפון בו ובתולדותיו לימים...

עקב תשע"ה (גליון מספר 913)

פרשת עקב גליון מס' 913 תשע"ה(קישור לדף המקורי) שִׂמְלָתְךָ לֹא בָלְתָה מֵעָלֶיךָ וְרַגְלְךָ לֹא בָצֵקָה זֶה אַרְבָּעִים שָׁנָה. (דברים ח', ד')   שמלתך לא בלתה – ענני כבוד היו שפין בכסותם ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן עמהם כלבוש הזה של חומט שגדל עמו. (רש"י שם, שם)   ר"ל מה חידוש היה בזה שאם מניחים הבגדים בקופסא שלא היו בלין, ומפרש דאע"פ שהיו הבגדים עליהם כל ארבעים שנה לא היו בלין, והטעם משום דענני כבוד וכו', וזהו דכתיב מעליך ר"ל אע"פ שהיו הבגדים עליהם. (שפתי חכמים שם, שם)   לא חסרת חליפות...

עקב תשע"ד (גליון מספר 863)

גיליון 866 בס"ד פרשת עקב תשע"ד פרשת עקב גליון מס' 863 תשע"ד(קישור לדף המקורי) בָּעֵת הַהִוא אָמַר ה' אֵלַי: פְּסָל לְךָ שְׁנֵי לוּחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֹׁנִים … וְאֶכְתֹּב עַל הַלֻּחֹת אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר הָיוּ עַל הַלֻּחֹת הָרִאשֹׁנִים אֲשֶׁר שִׁבַּרְתָּ… (דברים י', א-ב)     בעת ההיא אמר ה' אלי פסל לך – אחר שהתנפלתי לפני ה' את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה נתרצה אלי שיכתוב לוחות שניות, אבל היו הראשונות מעשה אלהים והמכתב מכתב אלהים, ובאלו צוה אותי שיהיו מחצב ידי והמכתב יהיה כמכתב הראשון באצבע אלהים. (רמב"ן שם, שם)   פסל לך – שאלו את רבי יוחנן בן זכאי:...

Eikev 5773 – Gilayon #809

SHABBAT SHALOM (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Ekev And the israelites journeyed onward from beeroth-bene-jaakan To moserah. There aharon died and he was buried there, And eleazar his son served as priest in his stead. From there they journeyed on to gudgod  and from gudgod to jotbath, a land of brooks of water. (Devarim 10:6-7)   From there – "Misham" begins with the letter 'mem' and ends with 'mem'. . This tells that us that...