מקץ

מקץ תשס"ג (גליון מספר 267)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת מקץ גליון מס' 267 תשס"ג(קישור לדף המקורי) וּפַרְעֹה חֹלֵם וְהִנֵּה עֹמֵד עַל הַיְאֹר… ַיִּישָׁן וַיַּחֲלֹם שֵׁנִית: וְהִנֵּה שֶׁבַע שִׁבֳּלִים עֹלוֹת בְּקָנֶה אֶחָד בְּרִיאוֹת וְטֹבוֹת. וְהִנֵּה שֶׁבַע שִׁבֳּלִים דַּקּוֹת וּשְׁדוּפֹת קָדִים צֹמְחוֹת אַחֲרֵיהֶן. וַתִּבְלַעְנָה הַשִּׁבֳּלִי ם הַדַּקּוֹת אֵת שֶׁבַע הַשִּׁבֳּלִים הַבְּרִיאוֹת וְהַמְּלֵאוֹת וַיִּיקַץ פַּרְעֹה וְהִנֵּה חֲלוֹם. (בראשית מא, ה-ז)       בין האמונה כסיפוק צורך לבין האמונה כמשימה. אמר רבי יוחנן: הרשעים מתקיימין על אלהיהם (בראשית מא) 'ופרעה חולם והנה עומד על היאור, אבל הצדיקים, אלהיהם מתקיים עליהם, שנאמר 'והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה'...

Miketz 5762 – Gilayon #217

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parashat Miketz Then Yosef commanded that they fill their vessels with grain and return their silver-pieces into each man’s sack, and give them victuals for the journey. They did so for them. Then they loaded their rations onto their donkeys and went from there. But as one opened his sack to give his donkey fodder at the night camp, he saw his silver – there it was in the mouth of his pack! He said to his brothers: My silver has been returned – yes, here in...

מקץ תשס"ב (גליון מספר 217)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Miketz פרשת מקץ גליון מס' 217 תשס"ב(קישור לדף המקורי) וַיְצַו יוֹסֵף וַיְמַלְאוּ אֶת כְּלֵיהֶם בָּר וּלְהָשִׁיב כַּסְפֵּיהֶם אִישׁ אֶל שַׂקּוֹ וְלָתֵת לָהֶם צֵדָה לַדָּרֶךְ וַיַּעַשׂ לָהֶם כֵּן. וַיִּשְׂאוּ אֶת שִׁבְרָם עַל חֲמֹרֵיהֶם וַיֵּלְכוּ מִשָּׁם. וַיִּפְתַּח הָאֶחָד אֶת שַׂקּוֹ לָתֵת מִסְפּוֹא לַחֲמֹרוֹ בַּמָּלוֹן וַיַּרְא אֶת כַּסְפּוֹ – וְהִנֵּה הוּא בְּפִי אַמְתַּחְתּוֹ. וַיֹּאמֶר אֶל אֶחָיו: הוּשַׁב כַּסְפִּי וְגַם הִנֵּה בְאַמְתַּחְתִּי, וַיֵּצֵא לִבָּם וַיֶּחֶרְדוּ אִישׁ אֶל אָחִיו, לֵאמֹר; מַה זֹּאת עָשָׂה אֱלֹהִים לָנוּ. (בראשית מב, כה-כח)     עלילה, ניסיון ותשובה. והנה עם הניסיון שעשה יוסף לאחיו בעלילת המרגלים, עוד נשאר...

Miketz 5761 – Gilayon #167

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parshat Miketz 'And Pharaoh dreamt': Doesn't everyone dream? A puzzlement!? But, a king's dream is the dream of the entire world. (Bereishit Rabba, 89) Rabbi Yochanan said: The wicked exist on their gods, 'Pharaoh dreamt: here, he was standing on the Nile,' but the righteous – their gods exist on them, as is written, 'Behold, God is standing upon him and He said: I am God, Lord of Avraham.' (Bereishit Rabba 69) At first it would seem that both Pharaoh and Yaakov, who represent in the midrash...

מקץ תשס"א (גליון מספר 167)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat ץקמ תשרפ א"סשת 167 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ?ןימלוח ןניא תוירבה לכו :'םלוח הערפו' ולוכ םלועה לכ לש ךלמ לש םולח ,אלא !?אהמתא (טפ השרפ הבר תישארב) .אוה םהיהלא לע ןימייקתמ םיעשרה :ןנחוי יבר רמא ,'רואיה לע דמוע הנהו םלוח הערפו' (אמ תישארב) ' רמאנש ,םהילע םייקתמ םהיהלא םיקידצה לבא יהלא 'ה ינא :רמאיו וילע בצנ 'ה הנהו .'םהרבא (טס השרפ הבר תישארב) תויומד תא שרדמב םיגצימה בקעי םגו הערפ ,הרואכל ,םיהולא ינפב םדאה לש ודמעמב םיריכמ ,קידצהו עשרה ןיב ימוהת לדבה םייק םלוא .ותוא םידבוע ףא...

Miketz 5760 – Gilayon #112

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Miketz (link to original page) Parshat Miketz Your Other Brother, In another Year, Another Place Pinchas Leiser In memory of the souls of my dear parents Natan Ben Yisrael Ya'akov and Shoshanah Leiser Zal, who died on the eighth day of Hanukah 5734 Miriam Bat Pinchas and Chanah Leiser Zal, who died on the 21st of Tevet 5756. "'And he will send away your other brother, and Binyamin': It seems that according to the p'shat, Shimon was not wanted by his father because of what happened in Sh'chem. Therefore it is...

מקץ תש"ס (גליון מספר 112)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Miketz ץקמ תשרפ הכונח תבש ס"שת 112 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ,תוער םינשהש העשב :'תוקד םילבש עבש הנהו' .(םימתכ) ןיטטח הלעמ תוירב לש ןפוג (טפ השרפ הבר תישארב) םע דחי דחא וא ינשה ןובשח לע דחא :'דחא הנקב' ?ינשה ןמ רתוי שרופמו .עבושל אוה תוא דחא הנקב תולע הז הקיניה תא םישיחכמ ווהלד אוה ןידבו ןושארה .תובוטו תואירב ויה יכה 'יפאו הזל (ה , אמ תישארב ינוקזח) :'דחא הנקב תולוע םילבש עבש הנהו ימולחב אראו' םג תויהל ךירצ םדא לש ןתמו אשמהו הסנרפה לא זמר לודג רומיש...

Miketz 5759 – Gilayon #61

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Miketz (link to original page) Parshat Miketz Dreams that put in danger and dreams that Heal Joseph was only sold because of his dreams, as it says 'Behold, this dreamer comes. Come now therefore, and let us slay him.'(Gen 37:20), yet also he was healed by a dream:' And it happened at the end of two years that Pharaoh dreamed'. It is written 'For I will restore health to thee and I will heal thee of thy wounds,' (Jeremiah 30:17) Midrash Hagadat Bereshit (Chap 67) Rabbi Hanina said: If one sees...

מקץ תשנ"ט (גליון מספר 61)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Miketz ץקמ תשרפ הכונח תבש ט"נשת 61 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ,התימ תולבונ ;ןה תולבונ 'ג :רמא קחצי יברב אנינח 'ר ,אבה םלועה תולבונ .םולח ,האובנ תולבונ .הניש .תבש (זע ןמיס ,וט קרפ תישארב ינועמש טוקלי) .אפרמה םולחהו ןכסמה םולחה לעב הנה' רמאנש ,תומולח ליבשב אלא רכמנ אל ףסוי '… והגרהנו וכל התעו' …'אב הזלה תומולחה םיתנש ץקמ יהיו' :םולחב אפרתנו (כ- טי ,זל תישארב) :בותככ 'םלוח הערפו םימי ,ל והימרי) 'ךאפרא ךיתוכממו ,ךל הכורא הלעא יכ' .(זי (זס קרפ תישארב תדגא שרדמ) :רמאנש ,םולש האור םולחב...

מקץ תשנ"ח (גליון מספר 10)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Miketz ץקמ תשרפ ח"נשת 10 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) םולשו ןויווש ,יתרבח קדצ רשפאמ ילכלכה עפשה ןישענ תוירבה ,תופי םינשהש העשב :"רואיה ןמ הנהו" :"וחאב הניערתו" .ולאל ולא ןיחא םויב ךינקמ הערי " :רמוא אוה ןכו .םלועב הוחאו הבהא יריכ (ל היעשי) "בחרנ רכ אוהה .ןודא (ושוריפש) יריק (ל הווש אוה) דבע (ושוריפש) "םולש םירה ואשי" :רמוא אוה ןכו םירהה יכו ,"םירה ואשנ ":אחא ר"א .(בע םיליהת) ןמזב ,םולש ןתאישנ אלא ? םולש םיאשונ .םלועב םולשה ,םיבורמ תוריפהש (םיליהת טוקליו טפ הבר תישארב פ"ע ) .גיהנמה – חנעפ תנפצ לטנקנרפ קחצי...