אחרי מות

אחרי מות-קדשים תש"ף, גיליון 1150

אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ, אֲנִי ה' אֱלֹהֵכֶם. (ויקרא פרק יט, ג) מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ, אֲנִי ה'. (ויקרא יט, לב) איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו. כלומר אעפ"י שאמרתי לכם בעשרת הדברות כן, שהרי אמרתי: כבד את אביך לפי הפשט כבוד ויראה ענין אחד להם, אמר עתה: אני ה' אלהיכם, כלומר, לשם שמים תעשו מה שתעשו, לשם שמים תיראו אותם ולשם שמים תשמרו שבת ולשם שמים תחללו, כמו שפירשו רבותינו: שאם יאמר לך אביך לעבור על דברי תורה אל תשמע, שאתה והוא חיבים בכבודי. ולשם שמים תחללו שבת, כגון...

אחרי מות תשע"ט, גיליון 1099

שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו.  (מתוך ההגדה) איור: הרי לנגבהיים   שמואל הקטן אומר: בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו. (משנה אבות ד, יט) ר' יהושע בן לוי פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא (דברים כח, סג): 'והיה כאשר שש ה' עליכם להיטיב אתכם, כן ישיש להרע אתכם' ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים (האם הקב"ה שמח במפלתם של רשעים?) והא כתיב (דברי הימים ב כ, כא) 'בצאת לפני החלוץ ואומרים הודו לה' כי לעולם חסדו', וא"ר יוחנן: מפני מה לא נאמר 'כי טוב' בהודאה זו? לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים....

אחרי מות-קדשים תשע"ח, גיליון 1050

וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם, אֲנִי ה'. (ויקרא י"ח, ה') איור: הרי לנגבהיים   כבר היה ר' ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מהלכין בדרך ולוי הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מהלכין אחריהן נשאלה שאלה זו בפניהם: מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת? …נענה רבי אלעזר ואמר: ומה מילה שהיא אחד ממאתים וארבעים ושמונה איברים שבאדם דוחה את השבת, קל וחומר לכל גופו שדוחה את השבת. רבי יוסי בר' יהודה אומר (שמות לא, יג): את שבתותי תשמורו יכול לכל ת"ל אך חלק רבי יונתן בן יוסף אומר (שמות לא,...

אחרי מות-קדשים תשע"ז, גיליון 1001

אַל תִּפְנוּ אֶל הָאֹבֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים (ויקרא יט,לא)   איור: הרי לנגבהיים   הידעונים לשון ידיעה, החושבים שהם יודעי עתידות. (רס"ג שם, שם)   והידענים – מגזרת דעת, שיבקשו לדעת העתידות. וריקי מוח אמרו לולי שהאובות אמת גם כן דרך הכישוף, לא אסרם הכתוב, ואני אומר הֵפך דבריהם' כי הכתוב לא אסר האמת, רק השקר, והעד: האלילים הפסילים, ולולי שאין רצוני להאריך, הייתי מבאר דבר בעלת אוב בראיות גמורות. וטעם 'אל תפנו' – ליודע האומנות. וטעם אל תבקשו – לשאול כשאול. וטעם אני ה' אלהיכם – שלא תבקשו כי אם השם לבדו והנה הזכיר לטמאה כי נפש הפונה והמבקש טמאה...

אחרי מות תשע"ו (גליון מספר 950)

פרשת אחרי-מות, שביעי של פסח, יום השואה גליון מס' 950 תשע"ו(קישור לדף המקורי) את מוצא שלשה שמות נקראו לו לאדם, אחד מה שקוראים לו אביו ואמו, ואחד מה שקוראין לו בני אדם, ואחד מה שקונה הוא לעצמו.  טוב מכולן מה שקונה הוא לעצמו. (תנחומא ויקהל, א)     לְכָל אִישׁ יֵשׁ שֵׁם שֶׁנָּתַן לוֹ אֱלֹהִים וְנָתְנוּ לוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ, לְכָל אִישׁ יֵשׁ שֵׁם שֶׁנָּתְנוּ לוֹ קוֹמָתוֹ וְאֹפֶן חִיּוּכוֹ וְנָתַן לוֹ הָאָרִיג, לְכָל אִישׁ יֵשׁ שֵׁם שֶׁנָתְנוּ לוֹ הֶהָרִים וְנָתְנוּ לוֹ כְּתָלָיו, … לְכָל אִישׁ יֵשׁ שֵׁם שֶׁנָתְנוּ לוֹ חֲטָאָיו וְנָתְנָה לוֹ כְּמִיהָתוֹ, לְכָל אִישׁ יֵשׁ שֵׁם שֶׁנָתְנוּ לו שׂונְאָיו...

אחרי מות תשע"ד (גליון מספר 846)

פרשת אחרי מות – שבת הגדול – פסח גליון מס' 846 תשע"ד(קישור לדף המקורי) מה נשתנה הלילה הזה?   וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו 'מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?' עד שישיב להם ויאמר להם: כך וכך אירע, וכך וכך היה. וכיצד משנה? מחלק להם קליות ואגוזים, ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו, וחוטפין מצה זה מיד זה, וכיוצא בדברים האלו. אין לו בן, אשתו שואלתו; אין לו אשה, שואלין זה את זה 'מה נשתנה הלילה הזה?', ואפילו היו כולן חכמים; היה לבדו, שואל לעצמו 'מה נשתנה הלילה הזה'. [השגת הראב"ד – חוטפין מצה א"א...

Acharei Mot 5773 – Gilayon #795

(link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Achary Mot – Kedoshim You shall rise before the aged and show deference to the old; You shall fear your god: i am the lord. (Vayikra 19:32)   even before an aged sinner; therefore the verse comes to teach zaken and zaken can refer only to one who has obtained knowledge – so explains Rashi. Torat Kohanim (Chap 7, 11) presents the text as...

אחרי מות תשע"ג (גליון מספר 795)

פרשת אחרי מות – קדשים גליון מס' 795 תשע"ג(קישור לדף המקורי) מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן  וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ, אֲנִי ה'. (ויקרא יט, לב)     מפני שיבה תקום – יכול מפני זקן אשמאי? תלמוד לומר: זקן, אין זקן אלא שקנה חכמה, לשון רש"י, ולשון תורת כהנים (פרק ז יא) והוא השנוי בגמרא במסכת קדושין (לב ע"ב), תלמוד לומר זקן, אין זקן אלא חכם, שנאמר (במדבר יא טז) 'אספה לי שבעים איש מזקני ישראל', ורבי; יוסי הגלילי אומר: אין זקן אלא שקנה חכמה, שנאמר (משלי ח כב) 'ה' קנני ראשית דרכו'. והנה לדברי שניהם אין המצוה אלא בחכם. ואונקלוס...

Acharei Mot 5771 – Gilayon #698

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Achary Mot – Pessah Rabbi Hiya taught: the Torah spoke of four son; a wise son, a wicked son, a stupid son, and a son who does not know how to ask. (Yerushalmi Pesahim 10,4)   My honored father of blessed memory said: that at first it was said, "Blessed be He who gave Torah to His people Israel, blessed be He," and afterward, "the Torah spoke of four sons," because by virtue of the Torah it...

אחרי מות תשע"א (גליון מספר 698)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת אחרי מות – שבת הגדול – פסח גליון מס' 698 תשע"א(קישור לדף המקורי) תני ר' חייה: כנגד ארבעה בנים דיברה תורה; בן חכם, בן רשע, בן טיפש, בן שאינו יודע לשאול. (ירושלמי פסחים י, ד)     אאזז"ל אמר: שבתחילה נאמר 'ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא' ואחר כך 'כנגד ארבעה בנים דברה תורה' כי על ידי כח התורה אפשר לתקן גם את הבן הרשע, גלות מצרים היתה בחומר ובלבנים ואיתא בזוה"ק 'בחומר' – בקל וחומר; 'ובלבנים' – בליבון הלכתא, בהכשר כלים יש הגעלה ויש ליבון וההכשר...