שמות תש"ס (גליון מספר 115)


Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shmotתומש תשרפ

ס"שת 115 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


די לע תכלה היתרענו ראיה לע ץחרל הערפ תב דרתו

תא חלשתו ףוסה ךותב הבתה תא ארתו ראיה

הכב רענ הנהו דליה תא והארתו חתפתו .החקתו התמא

רמאתו' .הז םירבעה ידלימ :רמאתו ,וילע למחתו

ןמ תקנימ השא ךל יתארקו ךלאה :הערפ תב לא ותחא

,ו ,ה םיקוספ ,ב תומש) ?דליה תא ךל קניתו תירבעהןב ךונח :ןה ולאו ,ןדע ןגב םהייחב וסנכנ 'ט

םריחו ,םהרבא דבע רזעילאו ,חישמו והילאו ,דרי

יבר לש ונב ץבעיו ,ישוכה ךלמ דבעו ,רוצ ךלמ

שיו ,רשא תב חרסו ,הערפ תב היתבו ,אישנה הדוהי

אטוז ץרא ךרד תכסמ) .יול ןב עשוהי 'ר ףא םירמוא

(ח הנשמ ,ןושאר קרפיבא רבח תאו רודג יבא דרי תא הדלי הידהיה ותשאו

תב היתב ינב הלאו חונז יבא לאיתוקי תאו וכוש

(חי ,ד ; א םימיה ירבד) .דרמ חקל רשא הערפירק יאמא :'דרמ חקל רשא הערפ תב היתב ינב הלאו'

הדובעב הרפכש םוש לע ?הידוהי (הל םיארוק המל) הל

לע ץוחרל הערפ תב דרתו' {'ב תומש} ביתכד ,הרז

ילוליגמ ץוחרל הדריש :ןנחוי יבר רמאו 'רואיה

קר איה ירה) היתיבר ייובר אהו !?הדלי .היבא תיב

ךותב המותיו םותי לדגמה לכש ךל רמול ? (ותוא הלדיג

,השמ הז דרי .ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ ,ותיב

,וימיב ןמ לארשיל םהל דריש ?דרי ומש ארקנ המלו

תא רביחש רבח ,לארשי לש ןהיתוצרפ רדגש רודג

לארשיל םהל השענש וכוס ,םימשבש ןהיבאל לארשי

חונז ,וימיב לאל לארשי ווקש לאיתוקי ,הכוסכ

הרותב בא ,יבא יבא יבא ,לארשי לש ןהיתונוע חינזהש

רשא היתב ינב הלאו' .תואיבנב בא המכחב בא

רמא ?ומש בלכ אלהו ,ומש דרמ יכו ;'דרמ חקל

תצעב דרמש בלכ אבי :אוה ךורב שודקה

.היבא תיב ילולגב הדרמש הערפ תב תא אשיו םילגרמ

(א"ע ,גי הליגמ ילבב)
ינימשה םויב הלימ תירב

ןרטשנגרומ יסוי


: וניבר השמ לש ותדיל לע רפוסמ ונתשרפבוהנפצתו אוה בוט יכ ותא ארתו ,ןב דלתו השאה רהתו"

.(ב ,ב תומש) ."םיחרי השלש:ונורתפ ןתונו קוספב האילפה לע ריעמ ן"במרהםניאשו םיפי ,םהינב תא תובהוא םישנה לכ יכ עודי"

ךרוצ ןיאו ,ןתלכי לכב ןתוא הנינפצת הנלכו ,םיפי

,תאזה הבוטה שוריפ לבא .אוה בוט יכ הנעטל היאר

. "…לצניו סנ וב עראי יכ הבשחו שדוחמ בוט וב התארש

השמ לש ומא התארש "בוט"הש ונתוא דמלל הצור ן"במרה

לכ ירהש – םא לש תיביטקייבוס השגרה התיה אל ונבר

בוט היה אלא ,'בוט' אוה דלונה ןבהש תובשוח תוהמאה

ריבסמ הז שוריפב .התאר איהש השמב יביטקייבוא

תא שרפשכ י"שרל השק היה המ ,בגא ךרדבכ, ן"במרה

ן"במרה םלוא ,"הרוא ולכ תיבה אלמתנ דלונשכ" קוספה

.הז שוריפ לבקמ וניא:ארמגב אצמנ י"שר ירבדל רוקמהבוט :רמוא מ"ר :אינת – אוה בוט יכ ותוא ארתו"

:רמוא הימחנ יבר ;ומש היבוט :רמוא הדוהי 'ר ;ומש

;לוהמ אוהשכ דלונ :םירמוא םירחא ;תואיבנל ןוגה

ולוכ תיבה אלמתנ – השמ דלונש העשב :םירמוא םימכחו

,"אוה בוט יכ ותוא ארתו" :(ןאכ) אכה ביתכ ,רוא

רואה תא םיהלא אריו" (א תישארב) :(םש) םתה ביתכו

.('א 'פ הבר תומש ; 'א"ע , ב"י הטוס) : ".בוט יכשוריפל שי יכ ,ארמגב םימכחה תעד יפ לע שרפמ י"שר

'בוט' הלימהש הנושארה םעפב – בותכה ןושלב הזיחא הז

ןעוט ךכיפל .רוא גשומל תסחייתמ איה הרותב העיפומ

.רואל רושק השמב דחוימהש י"שרןיינמ .ארמגב העד דוע ריבסהל רשפא הז יפלש המדנ

תישארבב בותכב ?לוהמ דלונ השמש ארמגב "םירחא" תעדל

בוט ושוריפ "בוט"ה "בוט יכ רואה תא םיהלא אריו"

בוט וניא ה"בקה לצא בוטה .םגפ אלל – םלשומ – טלחומ

.םוגפ ןיידע אוה הלרוע םע דלונ דליה רשאכ .יסחי

באהש רחאל קר .דליה תאירבב םיפתוש ה"בקהו באה

םייקל יוארו םלשומ דליה ,הלימ תירב תוצמ םייקמ

.תווצמרפסב עיפומ ,םדאה ןיבל ה"בקה ןיב תופתושה ןויער

ןינעו" :הלימ תוצמ ,'ב הווצמ ,ךל-ךל תשרפ ,ךוניחה

םילשהל ךרבתי םשה ץפח רחבנה םעהו …איה וז הוצמ

וארב אלו ,םדאה ידי לע המלשהה תויהל הצרו ,ותנוכת

לע ופוג תרוצ םולשת רשאכ יכ וילא זומרל ,ןטבמ םלש

".ויתולועפ רשכהב ושפנ תרוצ םילשהל ודיב ןכ ,ודיםאה .לוהמ דלונ השמ ארמגב "םירחא" תעד יפל

םילימב וא – םגפ אלל אוהש התארו דליה לע הלכתסה

שרדמ לע "ףסוי ץע" שוריפ יפל ."אוה בוט יכ" תורחא

היה ירהש ,קוספה ןושלב הז שוריפל זמר שי , הבר

ארתו" בותכ המל ."אוה בוט יכ ארתו…" בותכל רשפא

שוריפ יפל ,תסחייתמו תרתוימ "ותא" הלימה ?"ותא

."אוה בוט"ש הניבה ךכיפלו ומא התארש הלימל ,הזתוצמ תא םייקל וניווטצנ עודמ ריבסהל ןתינ ךכיפל

ליעל ונרבסהש יפכ .ינימשה םויב אקווד הלימ תירב

םלועה תאירבב םיפתוש םדאהו ה"בקה ,ךוניחה רפס יפל,

.םלוע לש ונוקיתב קסוע םדאהו ןיאמ שי ארוב ה"בקה –

.תישארב השעמב ףתתשמו ךישממ , המדאה תא דבוע םדאה

דליה .הלימ תירב תוצמב יוטיב ידיל אב הזה ףותישה

תווצמ םייקל ונממ תענומ ופוגב הלרועה .םוגפ דלונ

האירב השענ דליה ,באה השעמ ידי לע קר .תומלשב

ה"בקה .יוארכ הרותה תווצמ תא םייקל לוכיו המילש

םדאה ינימשה םויבו – םימי העבשב םלועה תא ארב

.םלועה ןקתמכ ודיקפת תא ליחתמ.םדאל ה"בקה ידי-לע הנתינש הנתמ אוה ינימשה םויה

לש אלפנה םלועל סנכנ םדאה ,תישארב ימי העבש ירחא

וא ןטק – םדא השעמ לכ .האירבל ףתוש השענו ה"בקה

תיתימאה תירבה וזו .םלוע לש ונוקית הווהמ – לודג

.ה"בקה ןיבל וניניבועקשוה םיבאשמ דאמ הברה ."םייפלא גאב" לח וז תבשב

.ינשרד תרמוא תבשב לח אוהש הדבועה ,וז היעב ןורתפל

תרשי בשחמהש – םלועה תא ןקתל ימלוע ץמאמ םייק

תא ונדמלל האב וז תבש .ונילע טלתשי אלו ונתוא

ךכ .ה"בקה לש ףתוש תויהל רשפא םהב תונושה םיכרדה

לע הבישיב ןה .םלוע לש ונוקיתב םיקסעתמ ונא ךכ וא

.תבשה ןחלוש די לע הבישיב ןהו בשחמה ךסמ די


ימואל קנבב םיבשחמ תנכתמ אוה ןרטשנגרומ יסוי

.ןליא רב תטיסרבינואב ך"נתב ינש ראת םייסמו
לא טיבהמ ארי יכ וינפ השמ רתסיו …"

?חבש וא יאנג:(ו ,ג תומש) ".םיהלאה


:'ינפ תא תוארל לכות אל :רמאיו' {ג"ל תומש}

ול רמא ךכ :החרק ןב עשוהי יברד הימשמ אנת

וישכע ,תיצר אל יתיצרשכ :השמל אוה ךורב שודקה

רב לאומש יברד אגילפו .הצור יניא ,הצור התאש

רמא ינמחנ רב לאומש יבר רמאד ,ןתנוי יבר רמא ינמחנ

תומש} רכשב ;שלשל הכז שלש רכשב :ןתנוי יבר

רכשב ,םינפ רתסלקל הכז 'וינפ השמ רתסיו' {ד"ל

תשגמ וארייו'ל {'ג תומש} הכז 'ארי יכ'

תנומתו'ל {ב"י רבדמב} הכז 'טיבהמ' רכשב ,'וילא

(א"ע ,ז תוכרב ילבב) .'טיבי 'ה


"םיהלאה לא טיבהמ ארי יכ" וינפ ריתסה השמש רמאנ

השמ לא 'ה רבדו" וילע רמאנ ךכ רחאש השמ והז ירהו

הריתס ןיא ."טיבי 'ה תנומתו" םגו ,"םינפ לא םינפ

םיהלא תרכה – "טיבי 'ה תנומת" .הלאה םירבדה ןיב

תא ריכמ םדאה ןיאש הרכהה אקווד איה – תיתימא

ריכה אוהש םושמ ,"וינפ תא ריתסמ" השמ ןכלו .םיהלאה

.םיהלאה תאונא ובש ,י"שר רתויב תבקונ הרוצב רמא הז רבדו

ירבד לע ,המלשה ךא המימתה הנומאה םלגמ תא םיאור

,הריאמ הניאש אירלקפסאב ולכתסה םיאיבנה לכ" :ארמגה

ףיסומ י"שר ."הריאמ אירלקפסאב לכתסנ ונבר השמו

הריאמ הניאש אירלקפסאב ולכתסה םיאיבנה לכ" :ריבסמו

אירלקפסאב לכתסה ונבר השמו ,ותוא וארש ובשחו –

לאה תרכה איה תאז ."וינפב והאר אלש עדיו – הריאמ

'פורפל עובשה תוישרפל תורעה ךותמ) .יטנדנצסנרטה

(41 'מע ,ל"ז 'ץיבוביל והיעשי"שדוק תמדא"


המחכ השמ ינפ' (הע ,ארתב אבב) ל"זר ושריפ

דחא דצמ הריאמ הנבלהש ומכ יכ 'הנבלכ עשוהיו

היהו ,לכשה דצמ ריאה עשוהי ךכ ,ינש דצמ הכושחו

המחכ השמ ינפ לבא ,וב ראשנש תוירמוחה דצמ ךושח

תוירמוחה קלחב םג ךכדזנ השמ ךכ ,דצ לכמ הריאמה

,רמוחה ינפ רוע ןוריקל הכזש דע ךכ לכ ובש

היתשו הליכא אלב םוי 'מ רהב דמעש י"ע ךכדזנ יכ

השמל רמאנ ךכל ,ךרבתי ותניכש ויז ןמ ןוזינ היהו

תולילשל זמר – עמשמב םינש – 'ךילענ לש'

ןמ ילכשה חכ ךוכיז ןה ,ויקלח ינש לכ ןמ תוירמוחה

ומצע ירמוחה חכ ךוכיז ןה ,ובש תוירמוחה תוברעתה

דמוע התא רשא םוקמה יכ' םעט ןתונכ רמא ךכלו

,הגירדמה לע הרומ םוקמ םשו 'שדוק תמדא וילע

קלח וליפאש איה הב דמוע התא רשא הגירדמה יכ רמאו

שדוק תמדא' :בותכה רמאש הז אוה שדוק ךבש המדאה

יתרמא ןכ-לע ,וזכ הלודג הגירדמב התאש יפלו 'אוה

ינארי אל יכ' הניכשב ץיצהל 'םולה ברקת לא'

וילא םיברקתמ ןניא םיכאלמה וליפאו 'יחו םדאה

ותויהב םדאה ןכש לכ ,ךרבתי ותוהמב טיבהל ךרבתי

(ה , ג תומש רקי ילכ) .הזה םלועב םייחבםירחא לש םלבס ןובשח לע חרכהב הניא ונתבוט


רוקמה םעט הזו ,יתיאר םנמא :'יתיאר האר' םעטו

,לכונ לוכי הלענ הלע ומכ ,לפכל םשוישכ םוקמ לכב

ףא ,אוה ךכ תמאהש תורוהל םנמא םעטכ ונינע יכ

יתעדי ןינעכ ,הז ךפה רמאיו ןעוטה ןועטיש יפ לע

ימע ינע תא יתיארש יפ לע ףא ,רמולכ יתעדי ינב

הרוהש ומכ ,םירצמב רשאםהירצ לעש יפ לע ףאו ,הנסה ךותב ךאלמה תויה

אל םוקמ לכמ ,הנסב שאה הרוהש ומכ ידי בישא

ומכ ,םב חלשאש תוכמ לכב םתוא םירצה םירצמה ופוסי

ןיא םנמא יכ ,לכא ונניא הנסהו ןינע הרוהש

בישוהלו םתירכהל םהילע איבאש תוכמב הנוכה

םבישוהלו םדימ לארשי ליצהל לבא ,םמוקמב לארשי

(ז ,ג תומש ונרופס) .רחא םוקמב


ווהו ריאמ יברד היתובבשב ווהד ינוירב והנה

ותונכשב ורגש ולא םינוירב) אבוט היל ורעצמ אק

יבר יעב אק הוה . (תובר ותוא ורעיצ ריאמ יבר לש

יברו) ותומילד יכיה יכ והיולע ימחר ריאמ

(ותומיש םהילע ללפתמ היה ריאמ:(ותשא הירורב ול הרמא) והתיבד אירורב היל הרמא

ימ 'םיאטח ומתי' {ד"ק םילהת} ביתכד םושמ ךתעד יאמ

!'ביתכ םיאטח ?(?םיאטוח בותכ םאה) םיאטוח ביתכ

היפיסל ליפש דועו'םניא דוע םיעשרו' (קוספה לש ופוסל ךל) ארקד

יעב אלא 'םניא דוע םיעשרו ,םיאטח ומתיד' ןויכ

אלא) םניא דוע םיעשרו הבושתב ורדהלד והיולע ימחר

.(הבושתב ורזחיש םהילע ללפתתםהילע ללפתה) הבושתב ורדהו והיולע ימחר אעב

(א"ע ,י תוכרב ילבב) .(הבושתב ורזחו