שמות תשס"א (גליון מספר 170)


Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshatתומש תשרפ

א"סשת 170 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


אל עודמ' ,האראו ןנובתא – 'האראו אנ הרוסא'

,םתוכמ ברב םירצמה ולכי אל המל – 'הנסה רעבי

(ג , ג תומש ונרופס) .םולכאו םהב וקלדו ןינעכ

"הינימ יונפ רתא תיל"


תונליאה לכמ לפש הנסה המ :רמוא רזעילא יבר

,םירצמל םידורי םילפש לארשי ויה ךכ ,םלועבש

רמאנש ,םלאגו אוה ךורב שודקה םהילע הלגנ ךכיפל

יבר .'םירצמ דימ וליצהל דראו' (ח ,ג תומש)

לכו תונליאה לכמ השק הנסהש םשכ :רמוא יסוי

היה ךכ ,םולשב אצוי ןיא הנסה ךותל סנכנש ףוע

םידובעשה לכמ םוקמה ינפל השק םירצמ דובעש

תא יתיאר האר 'ה רמאיו' (ז ,םש םש) רמאנש ,םלועבש

(ב השרפ הבר תומש) . 'ימע ינע


ינפמ :היל רמא – לאילמג ןבר תא לאש דחא יוג

?הנסב השמל ה"בקה הלגנ המ

הנאת לע וא דחא בורח לע ול הלגנ ולא :ול רמא

?רמוא תייה המ ,תחא

אתקיספ) .הניכשה ןמ יונפ ץראב םוקמ ןיאש ,אלא

(א השרפ אנהכ ברד


הווהה ןנוכמכ דיתעה :תומש תשרפ

ריאמ השמ


היוור וילע תלטומה תוגיהנמה תמישמל השמ לש ותבוגת

ריבשהו ישונאה ןפה תא הלגמו תוששחו םידחפ

ךלא יכ יכנא ימ ,םיהל-אה לא השמ רמאיו" .ותוישיאב

רשאכ ".םירצממ לארשי ינב תא איצוא יכו ,הערפ לא

אלו יל ונימאי אל ןהו…" – וידחפ תא אטבמו השמ רזוח

ול ןתונ – " 'ה ךילא הארנ אל ורמאי יכ ילוקב ועמשי

תכפוהה דיה ,שחנל ךפהנה הטמה ,שממ לש תותוא םיהל-א

ןושארה הנעמה ךא .םדל םיכפוהה םימהו גלשכ תערוצמ

ותוא ליכמה רבידהו ,רחא גוסמ תוא אוה םיהול-א לש

יכ :רמאיו" :םינוש םישוריפמ םישוריפ ררועמו רזומ

תא ךאיצוהב ,ךיתחלש יכנא יכ תואה ךל הזו ,ךמע היהא

יפ לע ".הזה רהה לע םיהל-אה תא ןודבעת םירצממ םעה

ןורחאה וקלח לא בסומ "תואה ךל הזו" ,ארקמ לש וטושפ

םירצממ םעה תא ךאיצוהב"ש אוה תואה רמולכ ,קוספה לש

וז האירק ךא ."הזה רהה לע םיהל-אה תא ןודבעת

הווהב תפומ ותויה אוה תואה לש ותוהמ ירהש ,השקומ

ןאכ וליאו ,דיתעב ןוחטיבה תא וא דיתעה תא ןנוכמה

,קוחרה דיתעב – שחרתי םא – שחרתיש רבד אוה תואה

?בורקה דיתעב ןוחטיב רוציל לוכי אוה דציכותדובע וניא תואה יכ ורוה הזה ישוקב ושחש םישרפמה

םנמוא הנועה ,הנסה וא אלא ,רהה לע תידיתעה םיהולא

וא ,קוספב עיפומ וניא ךא 'תוא'ל הדימה תומא לע

,קוספל המדקמב העיפומה הדבוע ,השמ םע םיהול-א תויה

אוה ללכ ךרדבש 'תוא' לש הדימה תמא לע הנוע הניא ךא

.עבטה ךרדמ גרוחה םיוסמ עוריא,אוה תואה .רחא ןפואב רבידה תא עומשל רשפא ךא

תועמשמ .רהה לע תידיתעה הדובעה ,הטושפה האירקכ

ךרדב .תואה לש הליגרה תועמשמה ךופיה איה רבידה

ינפמ תואדוו רסוחב יורשה ,דחופמה םדאה הפצמ ללכ

וב שיש ,הווהב םייקתמה רורב והשמל ,עודי אלה דיתעה

.ויתויפיצל םאתהב שחרתי דיתעה ףא יכ חיטבהל ידכ

,תילכתה ,קוחרה דיתעה .תרחא ךרד השמל הרומ םיהול-א

חוכ םעלו ול תתל םירומאש הלא םה ,ןוזחה ,דעיה

.ובוחב ןפוצ בורקה דיתעהש םיישקה םע דדומתהלהנעמבו השמ עיבמש תפסונ הקוצמב תבלתשמ וז האירק

ינב לא אב יכנא הנה :םיהל-אה לא השמ רמאיו" .הל

,םכילא ינחלש םכיתובא יהל-א םהילא יתרמאו לארשי

רמאיו" :הנעמהו "?םהילא רמוא המ .ומש המ יל ורמאו

רמאת הכ :רמאיו .היהא רשא היהא :השמ לא םיהל-א

".םכילא ינחלש היהא :לארשי ינבללע הרומכ יוטיבה תא שרפל םיטונ םישרפמה בור

היהא רשא היהא" :ג"סר בתוכ ךכ .םיהל-א לש ותויחצנ

ףוס ןיא רשא תואיצמה ביוחמ םייקה ןומדקה –

בתוכ ךכ ?ויראת הלאש ל-אמ תרזגנה יהמו ".ותואיצמל

ימש עדוי ךניא םא .השמ לא םיהל-א רמאיו" :ם"בשר

המ םייקל ינא לוכיו םלועל היהא ימש יכ ךל רמוא

".חיטבמ ינאשםיהל-א .רחא ןפואב אורקל רשפא ונתאירק יפ לע ךא

אלו דיתעב היהיש הז אוה ותוהמו ומש יכ השמל הרומ

ןאכ ליצמה תא ,הדופה תא ,חכונה תא שפחמש ימ .הווהב

ותוא אצמי אל – ןישיב ןיערמו םיעגפ לכמ וישכעו

סחיב קר אל טלחומה רחאה אוה םיהל-א .םיהול-אב

לש ותולגתה .ןמזל סחיב םג אלא ,רמוחלו םוקמל

הצקב ןויצ תדוקנ ,קוחר דיתע ,דיתע ןמזב איה םיהל-א

חוכ ןירקמ אוה םשמו ,תיפוס ןיאה םלועה תרהנמ לש

.הווהה לש תואדווה יא יכשחמב םייוצמל תומוצעתוהטמה ,'םיישממ'ה תותואב בוש ןנובתהל רשפא התע

– תותוא יגוס ינש םנשי .תערוצמה דיהו שחנל ךפהש

םירצויה תותואה .םיסרוה תותואו םירצוי תותוא

ןמ םילייח לש תוסייג תעפוה ,עלסמ םימ תאצוה םיללוכ

תצובק תא םיללוכ םיסרוהה תותואה .המודכו ןיאה

תערוצמה דיה תאזה הצובקב םילולכ .השמ לביקש תותואה

תמייאמו תנכוסמ היחכ שחנה ףאו ,םדל וכפהש םימהו

תותואב םיהל-א רחב עודמ .הלהבב סונל השמל תמרוגה

?םירצוי תותואב אלו םיסרוהוכרעב המיגפ אוה ןוזחה חוכמ םייחל יחרכה יאנת אמש

יוטיב ידיל אבה יוושכעה הטילשה חוכ לש ,שיה לש

םייחה לש ,תערצב ותאכה ידי לע – ףוגה לש ,הטמב

השמ לש ותשדקה תכרעמ לכ .למס םהל םיווהמ םימהש

הווהל 'אל' רמול ןכומה םע בצעל תנווכמ איבנל

.דיתעה ןוזחל וייח תא דבעשלוהשק המליד בצעמו יכפה וק ודגנכ חימצמ הזה וקה

לומ .דיחיה ייחו םעה ייח לש יוארה ןפואל סחיב

תואלמ תאצומה היצפוא תדמוע דיתעה ינפב הווהה לוטיב

רחמ יכ התשו לוכא' ,תונתנהנ לש תואלמ אל ,הווהב

םתועמשמ םיאצומה םייח לש קמוע תואלמ אלא ,'תומנ

אצמנ תאזה תורשפאל קזח יוטיב ."וישכע"בו "ןאכ"ב

שומימ הב תוארל רשפא ילואו ןודרוג .ד .א לש ותוגהב

.תונויצה לש התוהמ.'היווח' :ולש הרכהה תרותב שדח גשומ בציע ןודרוג

תאנה לש תועמשמ לביקו תרבודמה תירבעב שרתשה גשומה

הרז התיהש תועמשמ ,לק רודיבמ ללכ ךרדב ,םישוח

תרכינ גשומל ןודרוג ןתנש תועמשמה .לכו לכמ ןודרוגל

,'םייח'ו 'היווה' םיגשומה ףורצמ יונב ותויהב

דגנומה תואיצמה תרכה ןפוא לע הרומ אוה יכ הנעטבו

ןיב תורחא לש סחיו רוכינ םייק הב ,תילכשה הרכהל

םע םייחה תודכלתהב ללוחמה הרכה ןפוא ,רכומל ריכמה

.המדאה תדובעב דחוימב תשחרתמה תודכלתה ,היווהה

ידכ ךות דיתעל הינפב ,"היהא רשא היהא"ל דוגינב

םע תודכלתהו ןה תרימא הנשי ןאכ ,הווהבש שיה לוטיב

.דיתעב 'היהא' אלו ,הווהב 'היווה' ,שיההיהו ,ךתדובע תא ךדבעב היהו " :ןודרוג בתוכ ךכ

– עבטהו התאו הכאלמה תיב םלוע לש וללח ךיניעב

םויב תרמאו .תחא חורו םכינשל דחא בלו .םידבועה

חורב םייתעבש הפי לבא ,וינפב עבטה אוה הפי :אוהה

ןב ,ךתדובע ירפ היהי אוהה םויב …ותדובעב ,וייח

עגר דבאי אלו .ךתדובעב ךייח ויהי יכ ,םייח – םדא

.[עבטהו םדאה] ".הלטבל ךייח יעגרמםדא תדכלמה הווהבש תואלמ יוטיב ידיל האב ןאכ

.עבטו םדא ,המדאו םדא ,םוקמוןמזה תדוקנב םייח ונא ובש םיקרפתמה םיכרעה םלועב

ןושארה .םימגדה ינש תא םיקירכ עיקוהל לק ,ונלש

ינשהו ,םלועל גשוי אלש דיתע ןעמל םייחה תא לטבמכ

הפשב 'היווח' תארוהכ תינכרצ תונתנהנל חרכהב ליבומכ

תויצפואה יתשב תוארל יוארש המוד ךא .תיוושכעה

םתוא ודקפש חורה ילודלד אלל ,תורוהט תויורשפא

היתודלותש השקה המלידה חכונ דומעל ,םימיה תוברב

תורזגנ תוערכה הברהו ,המלש םלוע תנומת תוקבוח

דוסי לע הווהה ןוניכ ןיב – תינושארה הריחבהמ

.ותייווהב הווהה תואלמ ןיבו ,דיתעההטיסרבינואב לארשי תבשחמל גוחב דמלמ ריאמ השמ

םילשוריב תירבעהוהמ :"אוה שדק-תמדא וילע דמוע התא רשא םוקמה"

?םוקמ


לש וכרע אוה לשמנהו ,לשמ אוה "םוקמה" שוריפב םג

םוקי ימו 'ה רהב הלעי ימ" רומאכו ,דאמ הובג השמ

תומש "רבד קמעה") ."בבל רבו םיפכ יקנ ?ושדק םוקמב

(ה ,גדדובתהל ףיסוה אלש ,ותושנאל :"ומוקמל בש םהרבאו"

אלב םג ללפתהלו דדובתהל רשפאש בג לע ףא ,ללפתהלו

רחא תוהלאה ןויע וילע ריסה םוקמ לכמ ,הניכש יולג

,חי תישארב "רבד קמעה") .ומוקמל בשו 'ה ןוצר ןיבהש

(גלדבוע היהא אלש ,יכרעל :"יצראלו ימוקמ לא הכלאו"

בשיו" קוספה לע ,הבר תישארבב ושוריפ ךכו ,םירחאל

(הכ ,ל תישארב "רבד קמעה") .ורוסל – "ומוקמל ןבלרמולכ ,"ומוקממ 'ה ךורב" רמאנ וז הלאשה ךרד לעו…

ןכיה לכ ןכו ,תואיצמב ודובכ תוממורו ותלעמ יפכ

תלעמ אלא וב הנווכה ןיא ,'ה יפלכ םוקמ רכזנש

הרומ) .יומד אלו לשמ הל ןיא רשא הלעתי ותואיצמ

(ח ,'א קלח ,ם"במרל םיכובנה