שמות תשנ"ט (גליון מספר 64)


Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shmotתומש תשרפ

ט"נשת 64 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


שדח :רמא דח ,לאומשו בר 'םירצמ לע שדח ךלמ םקיו'

.ויתוריזג ושדחתנש :רמא דחו ,שממ

(א"ע ,גנ ןיבוריע ילבב)

.ףסוי לש תוירסומה ויתורזג לטבמ שדחה ךלמה ,הערפ


'ףסוי תא עדי אל רשא םירצמ לע שדח ךלמ םקיו'

לע אתדח אכלמ םקו' סולקנוא םוגרת .(ח א תומש)

הטוס תכסמב הנהו .'ףסוי תריזג םייקמ אל יד םירצמ

דחו ,שממ שדח רמא דח ,לאומשו בר יגילפ(א"ע ,א"י)

לע הומתל שי ןכ םאו ..ויתורזג ושדחתנש רמא

הארנו .לאומשכ אלו ברכ אל םגריתש םוגרתה

הי יטבש וקלחנ רשא ,… םינומדקב ראובמה יפ לע

םא ,הנתינ אלש דע הרותה םויק ןינעב ףסוי םהיחא םע

ארמוחל ןיב אלוקל ןיב ירמגל חנ ינב ללכמ ואצי

ואצי אלד רבסו הזב רימחמ היה ףסויו ,אל וא

ךלמה הנהו…אלוקל אלו ארמוחל קר חנ ינב ללכמ ירמגל

םישנ תודליימהל ורמאב םכחתהל הצרש םירצמב שדחה

אוה ןב םא םינבאה לע ןתיארו' דבכוי תוינקדצ

ירמגל ואציד םיטבשה תרבס םייקל חרכומ היה‘ ,וגו

לבא,ןירבועה לע ןיווצמ םניא ןכ םאו ,חנ ינב ללכמ

אלד ןויכ ,ןירבועה לע ףא םיווצמ םנה ףסוי תרבסל

תודלימה םילוכי ויה אלו ,חנ ינב ללכמ ירמגל ואצי

סולקנוא םגרית ןכ לע , 'םינבאה לע םידליה תא תימהל

,אלוקל אלו ארמוחל קר ואציש ףסוי תריזג םייקמ אלד

הוצמ וניא ןכ םאו ,אלוקל ףא ואציד םיטבשה תעדכ אלא

. ןירבועה לע

(אמ דומע הניב יעדוי)


"ךשפנ תא םישקבמה םישנאה לכ ותמ יכ"

גניב בקעי


לא תכלל :הלודג המישמ השמ לע 'ה ליטמ ,הנסה דמעמב

ינוע תא האר 'ה .םירצממ לארשי ינב תא איצוהלו הערפ

יכ הנעטב ברסל הסנמ השמ .םתקעצ תא עמשו םירצמב ומע

,ול ונימאי אלש ,("?יכונא ימ") וילע הלודג המישמה

ורמואב הביס ןתמ אלל בריס וליפאו םירבד שיא וניאש

ול הרומו ותדמע תא לבקמ וניא 'ה ."חלשת דיב אנ חלש"

ילרוגה חיש-ודה לכב .ןורהא תרזעב המישמה תא לבקל

רוזחישכ השמל תברועה הנכסל תוסחייתה ןיא ,הזה

.םכסומ הזה אשונה ,םירצמלרמאיו" :זאו ונממ דרפנו ונתוח ורתי לא רזוח השמ

םישנאה לכ ותמ יכ ,םירצמ בוש ךל :ןידמב השמ לא 'ה

חכומ" הז קוספמ .(ט"י ,'ד תומש) "ךשפנ תא םישקבמה

היה אל ,ושפנ תא םישקבמה [םישנאה] םייח ויה םאש

לכש יפ לע ףא .םירצממ לארשי ינב איצוהל [השמ] ךירצ

"הנכסב ומצע סינכהל ךירצ וניא ,וילא םיכירצ לארשי

.(המכח ךשמ)העיפומה הכלהל סיסב ונקוספב האור "המכח ךשמ"-ה

הרקמב הנד וז הנשמ .('ז הנשמ ,'ב קרפ) תוכמ הנשמב

המש ראשיהלו טלקמ ריעל תולגל ךירצש גגושב חצורה לש

,טלקמה ריעמ הלוגה אצי םא .לודגה ןהכה לש ותומ דע

.ותוא גורהל ,חצרנה לש ובורק ,םדה לאוגל היהי רתומ

…אצוי וניא טלקמ ריעל הלוגה" :הנשמה ןושל הנה

באויכ לארשי אבצ רש וליפאו ול םיכירצ לארשי וליפאו

."םשמ אצוי וניא היורצ ןב

ןיבל השמ לש לודגה דועייה ןיב הקומע הריתס תמייק

לבס לארשי ינב םילבוס דחא דצמ .ישיאה ולרוגל הגאדה

ותומיש ןיתממ השמ ינש דצמו ,םיצחלנו םינועמ ,בר

הריתס .םירצמל בושיש ינפל ושפנ תא םישקבמה םישנאה

השמש איה תפסונ הלאש .ונינשרפ תא תובר הקיסעה וז

ללכב אוה םאה :לארשי תלואג לש יעבט-לע ךילהתב אצמנ

יכ" השמל רמא 'הש םיעדוי ונא אלה ?ושפנל שושחל ךירצ

?('ב"י 'ג תומש) "ךמע היהא

אלא ,שעמ אלל ןיתמהל ןווכתה אל השמש שרפמ ן"במרה

הנכהכ יניעידומ ףוסיא לש תיתרתחמ המישמ עצבל טילחה

ידיחי תכלל רובס היה" :ונושלב ,הלודגה תוחילשל

איצוהלו הערפ לא תכלל םוקמב "…רוקיב ךרדכ … רכנתמ

.םירצממ לארשי ינב תאלכלכל ,ונתאמ דחא לכ לע ומכ ,השמ לעש רמוא ג"בלרה

וזו תיצראה ,תיעבטה תואיצמב ינויגה ןפואב וישעמ תא

יפ לע ףא ,הנכסב ומצע רוסמל םדאל יואר ןיא" :ונושל

רמא הלעתי םשה יכ הארת אלה .הלעתי םשה תווצמב ךליש

םישנאה ותמ רבכש םירצמל בושיש ותוא ותווצב השמל

אל םיתמ ויה אל םא יכ תואל הזו .ושפנ תא םישקבמה

לע ךומסיש םדאל יואר ןיא יכ ,םש תכלל השמ םיכסמ היה

."סנהתאז ."סנה לע ךומסל (רוסא =) ןיא"-ש םידמל ונא

תחקל ןיא ,תושק תוטלחה לבקל םיכירצ ונחנאשכש תרמוא

םילוקיש סיסב לע אלא "רוזעי 'ה"-ש ךמס לע םינוכיס

.תיצראה תואיצמה לש ,םיריבס:איבנה לאומשל ארקש עוריא ריכזמו ךישממ ג"בלרה

ינאו לואש לא לבאתמ התא יתמ דע :לאומש לא 'ה רמאיו"

לא ךחלשא ךלו ןמש ךנרק אלמ ,לארשי לע ךולממ ויתסאמ

:לאומש רמאיו .ךלמ יל וינבב יתיאר יכ ימחלה תיב ישי

חקת רקב תלגע :'ה רמאיו ?ינוגרהו לואש עמשו ךלא ךיא

,ז'ט ,'א לאומש) "יתאב 'הל חובזל תרמאו ךדיב

.('ב-'אתוכלמה סכמ ודירוהל 'ה טילחמ ,אטח לואשש רחאל

,לואשש דחפמ לאומש םלוא .דוד תא חושמל לאומשמ שקבמו

לואש תא תומרל ול רמוא 'ה .ותוא גורהי ,תאז עמשישכ

םדאל יואר ןיא" :בתוכ ג"בלרה .ןברק לש הנאותב

קבד אוהו דואמ םלש אוהש יפ לע ףאו ,סנה לע ךומסיש

ארי ותלעמ לודג םע ,לאומש יכ הארת אלה ,ךרבתי םשב

לע ךמסנ אלו הזמ טלמי ךיא תוצע חקלו ,לואש והגרהיש

ןוצר יכ ךרבתי םשה תוצמב ךלוה היהש יפ לע ףא סנה

יכ ,ותלצהב תויוארה תובסב םדאה לדתשיש ךרבתי םשה

תומוקמב םא יכ ךרבתי םשה והשעי אל (סנה=) תפומה

'ה תווצמב חלשנש ימ םגש שיגדמ ג"בלרה ןאכ ."םיחרכהה

.סנה לע ךומסל ול רוסא וילא בורקו

ךילהתב םיאצמנ ונאש םינימאמש םישנא וניניב שי

ךילהת םלוא .ךכ לע םיקלוחש םירחא וניניב שיו יחישמ

.םידדצה ינשל ההזו ףתושמ תויהל ךירצ תוטלחהה תלבק

םהל רוסא ,יחישמ ךילהת תעכ שיש םינימאמש ולא םג

.תישעמה םכרד לע םיטילחמ םהשכ וז הנומא לע ססבתהל

לש ,םיריבס םילוקיש ךמס לע קרו ךא טילחהל ונלוכ לע

.סנה לע ךומסל ילב ,תיעבטה תואיצמה


ילוהינ ילכלכ ץעוי אוה גניב בקעי (רבעשל) ץ"נת


םדוקה ןוילגהמ הדיחל הבושתה


,קוק ברה ,ד"בח ,אביקע יבר .המ רמא ימ הנשמ אל

יכו תיאדוו הלואגהש םלוכ ובשח ,יתזעה ןתנ ,לידבהלו

ימ .ועט םה לבא .ךכל םייעמשמ דח םינמיס םימייק םעפה

ימכח לכו אוה (6) ם"במרה יפלש ,אביקע יברמ לודג ונל

הררבתנ גרהנשכ קרו ,אבכוכ רב יבגל ועט [!] ורוד

תויהל ונילע ןכל .דואמ רקי ריחמ התלעש תועט ,םתועט

הלואגה לע "תויאדו" תואובנ יבגל רתויב םיינקפס

,וננזואב ןתוא עימשמש ימ לכלו ,ונלתוכ רחא תדמועה

לבא ,רבעב ךכ ובשח ונממ םיבוטו םילודגש ול ריכזנ

וז לבא ,אלימ ,תינויע תועטב רבודמ היה וליאו .ועט

.ןוסא תורה םיתעל הלש תוכלשההש תועט


.קדצה ןעמל םוחלל קיספמ וניא ,ותחירב תעב םג ,השמ


לע בשיו ןידמ ץראב בשיו הערפ ינפמ השמ חרביו'

ןעישויו השמ םקיו ,םושרגיו םיעורה ואביו .ראבה

ואביו' ראבה לע בשיו השמ אב .'םנאצ תא קשיו

תא קשיו ןעישויו השמ םקיו םושרגיו ,םיעורה

:םהל רמא ,ןידב םהילע בשיו השמ אב .'םנאצ

םישנ ןאכ ,תוקשמ םישנו ןיאלממ םישנא םלוע לש וגהנמ

.ןאכ שי ןידה תווע ,ןיקשמ ןישנאו תולוד

(א הנשמ םירשע קרפ ןתנ יברד תובא)