שמות תשנ"ח (גליון מספר 13)


Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Shemotתומש תשרפ

ח"נשת 13 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


"רוביד"ל "ףוצפצ" ךפוה םדאה קר

הנקהמ אצויה לוקה וניהד ףוצפצהמ תושעל ןילוכי יזאו

טושפ לוק קר אוהש

הפה תואצומ השמח ידי לע ,רובד השענ היהיש ,ףוצפצו

רקע יכ רובדה םיכתחמש

,רובדה ךותח ידי לע אוה ,יחל םדא ןיב שיש לדבהה

רבדמ אוהש םדאה רדג אוהש

ךותח אוה לדבהה רקיעו ,"םדאל הפ םש ימ" תניחבב

השוע םדאהש וניהד ,רובדה

תומהב םג יכ ,רובדהו תויתואה ךותח לוקהו ףוצפצהמ

,ףוצפצו לוק םהל שי תופועו

םדאה רדג והזו ,רובדהו תויתואה ךותח םהל ןיאש קר

.רובדה ךתחל לוכיש(הכר השרפ ,בלסרבמ ןמחנ יברל ן"רהומ יטוקל)


דובעשה דוס :החכש

ןויצ םענ

"תומש" רפס תא םיחתופ ונחנא ,שדח רפס לכ ומכ

תויפיצ ותארקל םיאיבמו תוכירדב

ןוחבל ,הז רמאמב ,עיצמ ינא . תומשגתמ דימת אלש תובר

.ולא תויפיצהמרד ונל חיטבמ םירצמ תאיצי רופיס לש ןונגסה

ונימע לש תיפרגויבוטוא תיתלילע

תיתרוסמ המרד. תיביטקייבואו הקיתע הירוטסה אלו

תרצויש היעבמ עודיכ תחתפתמ

. םויסה וקל הליבומה הלחתה תדוקנמ , חתמה תרתהל חתמ

לכ עדוי ,םידליה ןג זאמ

ןתמ ןכמ רחאלו םירצמ תאיצי אוה םויסה וקש ידוהי

(תומש רפסב םיאישה) הרות

אל . (עשוהי רפס) לארשי ץראל הסינכה ,תינויצ הסרגבו

הרזחהו םירצמ תאיצי ,הרקמב

בי תומש) חספה גחב ,ךיראת ותואב םילח לארשי ץראל

םויסהו החיתפה . ( ה עשוהי,

לש תודרומבו תוילעב הצוענ האירקב האנהה לבא ,םירכומ

ךרדבש תועתפהבו הלילעה

הסינכה ינפל הנש 40 לש ןנכותמ-יתלבה בוכיעה ןוגכ)

תומשב תועתפהה ןהמ .( ץראל

דימת ןורסח תשוחת ? תומש רפסל המדקהב רסח המו א קרפ

ינא המ. תויפיצב תדדמנ

תומש ןויצ ? קתרמ יתלילע רופיסל החיתפמ הפצמ

עקרהו םנמז ,םמוקמ, םירוביגה

ונממש חתמ דקומ וא היעב תגצה דחוימבו םש םתואצמיהל

לש יטמרדה קבאמה חתפתי

חתמ יטרסמ ולא תודוסי תוהזל לכוי דלי לכ . רופיסה

חצרב חתפיהל םיגהונש היזיולטב

םישפחמ ךשמהבו – הרויו ןולח ךרד חדקא הקיזחמה די –

םירזוח םויסבש דע עצבמה תא

ידיב חדקאה תאו החיתפב התארנש דיה תא םיהזמו החיתפל

ילגעמה הנבמה . דושחה

.ארקמה ירופיס תא םג ןייפאמ הלילעה רופיס לש

הברמל .תועתפה יל ליחנה "תומש"ב ןושארה קרפה ,םלוא

ןיב קבאמ םוש ןיא ,אלפה

תובושחה תומולעתה תחא. לארשי ינב ןיבל דבעשמה הערפ

ינב עודמ :איה קרפה לש

,תסחוימה ףסוי תחפשמ – םתוריח תא םידבאמה ןירוח

הרוטפו ןשוג ץרא , המדא תלעב

ןדור דגנ םיקבאנ אל – ( זמ תישארב ) הנידמ יסממ

לש חותינה ךשמהב ?הבוט יופכ

המ תולגל ךכבו תאזה תוליבסל תוביס עיצהל הסננ ,קרפה

םויה םג םישנא תצובקל ץוחנ

רסוח ,תמיוסמ הדימב . המואכ התואמצע לע רומשל ידכ

האצות אוה םע לש תודגנתהה

המכחתנ הבה לש תוינידמה – הערפ לש םיסיסכת לש הרישי

רבגתהל הרומאה ול

תינכותה יהמ .תוממוקתה ררועל ילבמ לארשי ינב לע

ןאכ ? הערפ לש תידוסה

הערפ לש הרטמהש יתיליג א קרפב ;היינשה העתפהה

הנניא תמכחותמה ותוינידמו

. דימשהל אלא דבעשל

, רכז ןיממ לארשי ינב יפלכ אקווד הנפומ הדמשהה דעי

חוכ רקיע םהש ,םירבגה

לש םישגונ , םיסימ ירש תדמעה .הירפמיאה לש הדובעה

תדמעה קר התיה , הדובע סמ

חוכ תא דירוהלו םהייח תא ררמל םדועי ירהש םינפ

יסיסבה קבאמה . םהלש הדוליה

םע חצור ןיב אלא ,םידרומ םידבעושמל ןדור ןיב וניא

תא םיקיזחמש םייחה תוחוכ ןיבל

ףאו שילחהל ןינועמ תומש רפסב ןושארה הערפ . םעה

שובכל אלו םעה תא דימשהל

יתלילעה ביואהש וישכע .ולש הדובעה חוכ תא לצנלו

,יל רסח, ורהבתה ותינכותו

, 6- א תומש תאירקב .ץרפב דומעיש רוביגה ,ארוקכ

םירוביג לש םהיתומש םיגצומ

דחא רוביג ןיאו םיתמ םלוכ ישישה קוספב ךא םיבר

םוקמ תא םינייצמ,םנמוא .קפואב

םתדירי תביסל זמר לכ ןיא ךא – םירצמ ץרא – עוריאה

רכז ןיאו םירצמל לארשי ינב לש

ץרא לש רוכזא ילב . – לארשי ץרא – םאצומ םוקמל

יתלילעה לגעמל החיתפ ןיא ,לארשי

ץראל הרזחבו רבדמה ךרד םירצממ לארשי ינב תא ליבויש

,ללכב . תובאה ץראכ לארשי

רתויב בושחה רוביגהו , קבאמו חתמ לש דקומ ןיידע ןיא

רפסב דחוימבו ארקמה לכב

ולש תוחטבהה םג . םיהולאה אוהו ,רסח – םירצמ תאיצי

הליגש תינכותהו תובאל

החיתפהש ןאכמ . תורכזומ אל םירתבה ןיב תירבב םהרבאל

,ןבומכ .הבזכא איהלש םירורבה ויתובקע םילגתמ ,הקימעמ תוננובתהב

חוככ לעופש – םיהולא – רוביגה

לש רואיתה םצע . הערפ לש תוומה תוחוכ לומ םייח לש

וצרישו ורפ – לארשי ינב

א תומש) םתוא ץראה אלמתו דואמ דואמב ומצעיו ובריו

הכרבה תא ריכזמ – ( 7

םוצעו בר לש ןומזפה .(28 א תישארב) םדאל תיהולאה

ץורפי ןכו הברי ןכ , ונממ

תויהולאה תוחטבהה תא ריכזמ ( 9 , 12, 21 א תומש)

תודלימה – םישנה . המואה תובאל

תא תוגציימ – ב קרפב הערפ תבו השמ םאו א קרפב

תעדומ יתלב הרוצב םיהולאה

תביתל דה – הבית תועצמאב םדא ייח תוליצמ ןה רשאכ

תיתורפס הניחבמ םלוא . חונ

לאה תלועפ תא וריתסה המל יתנבה אל ,תיגולואית ףאו

םירוביג וגיצה אל המלו

ךרד . השמ ינפל רודב קבאמה תא גיהנהל ידכ םילארשי

תומש רפסש תודוהל איה תחא

לכ םשו תישארב רפסל רישי ךשמה אלא ,שדח רפס ונניא

, םלוא . הכלהכ אבומ עקרה

, רופיסה ךשמהב שדחה קרפה קר אוה תומש רפס םא םג

םיטרפ ארוקל ריכזהל גוהנ

םכסמו רזוח ןכא 1-5 א תומש . םדוקה קרפה לש םיינויח

תישארבב חווד רבכש המ תא

לכ…המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו : 27 – ומ

האבה בקעי תיבל שפנה

םיבושח םיטרפ ריכזה אל עודמ ,לבא . םיעבש המירצמ

לארשי ץרא ןוגכ רתוי הברה

?םהרבאל םיהולאה תחטבהו

תליחתב שיגדהש ,רפוסה תמגמ לע דומעל איה הינש ךרד

המ תא םירצמ ץראב הבישיה

– םהל תורסח . הירכונ ץראב םירגהמכ לארשי ינבל רסחש

העדות, תימואל העדות

תומ לע רפסל אב 1-6 א תומש . תינחור העדותו תירוטסה

ורכזש םירגהמה לש רודה לכ

אל םישדחה תורודה עודמ הפיא ןיבהל לכונ . רבעה תא

הערפ לש ונוצר דגנ םיממוקתמ

,הרזע שקבל םיהולאל םיללפתמ םה ןיא עודמ , םדבעשל

םידימעמ םה ןיא עודמו

םניא םה עודמ, םתובא ץראל םתוא ריזחהל תוגיהנמ

רידאה ירפסמה חוכה תא םילצנמ

םש לעבה עבקש יפכ הלואגה דוס אוה ןורכזה . ורבצש

התיה החכשה ,םירצמב. בוט

םירגהמה ידי-לע ולבקתה םה , דובעשה םגו תולגה דוס

.םהילאמ םינבומכ םירבעהתשרופמ הרכזאמ תומלעתהל ןורתפ אוצמל ןתינ ,יתעדל

, לארשי ץרא , םיהולא לש

וז תומלעתה .'א קרפב רודה יגיהנמ לש םהיתומשו תובאה

תודגנתהה רסוחל הרושק

.ךרפמ דובעש ידכ ךות הדמשהה יכילהתל לארשי ינב לש

ונל תתואל התצר הרותה

דחוימבו ץראל ץראמ םרבעב םיבר םירגהמ תדקופש החכשהש

ינבו םהינב תא תדקופ

, ונתוא םג הדקפ ,השדחה םצראב טלקהל םיצורה םהינב

לע םסרופמה שרדמל דוגינב

, דחוימה םשובלמו םנושלו םהיתומש ורמשש לארשי ינב

רוסמל אב א תומשש יתשח

םירצמב לארשי ינבש רמואה ,רחא שרדמל המודה רסמ

לע הלימ תירב ךורעל וקיספה

קר אלו םירצמ ץרא לכ תא אלמלו ללובתהל ולכויש תנמ

ביצנה תעדכ) ןשוג ץרא תא

.(ןיזולוומ

רשא) הערפ יבגל תרזוח תנווכמ וא תיעבט החכשש אשונה

א מש – ףסוי תא עדי אל

(10 ב מש – הערפ תבל – ןבל הל יהיו) השמ יבגל,( 8

םיהולא יבגל לוכיבכ ףאו

ותירב תא םיהולא רכזיו , םתקאנ תא םיהולא עמשיו)

אוה רכזנש לאה.(24 ב מש-

ותוהזל הרזחו הרכזה לש ךילהתל קוקזש,חכשש לא לוכיבכ

ןבה,השמ . תובאה יהולאכ

ויחא לא רוזחל טילחהל בייח ,הערפ תיבב לדגש ץמואמה

חרבש השמ . תורגבתהה ליגב

קוקז ,ורתי תיב ךותב חפתסהו ןתחתה ,םש עקתשהו ןידמל

םיהולאמ תשרופמ האירקל

ויחא לאו ויתובא לא רוזחל ידכ (ךיבא יהלא -)

לש רסמה ,יתעדל .ומע תא איצוהלו

(8 ג"י תומש) ךנבל תדגהו לש הווצמל רושק תומש רפס

ליל רואת עצמאב רכזומה

תא ,ורבע תא רכוז וניאש םע :םירצמב ןושארה רדסה

ופוס ואצומ ץרא תאו ודועי

דוע לכ ישפוח ראשנ ישפוח םע .םידבע תויהלו לפקתהל

*.רודל רודמ רבעומ ורופיס

,ןירוח ינב םניא ךא םירצמב םיברתמ בקעי לש וינב ינב

םייח םה .ימואל-יטילופה ןבומב

קרפב ,ןכלו ,תימואל תינחור העדות רסוח לש הפוקתב

תולגתהל םיהולאה ךרטצי ,'ג

איבהלו םהיתובאל הלגתהש יפכ םהיגיהנמ ינפב שדחמ

,השמ תרזעב טא טא םתוא

שאב רעובה הנסב תולגתהה ןכות .השדח תימצע העדותל

רובע השמל רסמנש רסמהו

תורודל וחכשנש םיירוטסהה םיטרפה יולימ אוה ומע

ורכזוה אלשו םירצמב ודלונש

יכונא":שרופמב השמל םש רמאנ .תומש רפסל החיתפב

. ( 16'ג תומש) "םהרבא יהולא17'ג תומש) "ינענכה ץרא לא םירצמ ינעמ םכתא הלעא"

םה גיהנמו םיהולא ,ץרא ,תובא .(

םיגשומב קר אל ,םעל לארשי ינב תא םיכפוהש תודוסיה

לש םיגשומב אלא ,םיירפסמ

רפס .תואמצע תארקל תינכתו דועי תעדות ,רבע תעדות

תא רפסל קר אל ןינועמ תומש

םג אלא – תוריחל דובעשמ רבעמה -הירוטסהב הרקש המ

לש תובישחה תא שיגדהל

םתוא ומכ ירוטסה ןורכז ול ןיאש ימ .ירוטסהה ןורכזה

רובעל לולע ,םירצמב םיגיהנמה

ףחדה תא דבאלו ,דובעשל תוריחמ ,ךופה ירוטסה ךילהת

.םייאמצע םיימואל םייחל

םזינרדומ-טסופ לש ולאה "םיברה םימיב"

העדותה תקזחתמ רשאכ ,תוינויצ-טסופו

תיתחפשמה העדותה ןובשח לע תיברעמהו תילאודיבידניאה

םילולע ונחנא ,תימואלהו

ןיב גוליפה ,תובורק םיתעל .לילכ רופיסה תא חוכשל

תפסונ הפיחד ןתונ לאמשו ןימי

םירחא םיגוס םג תוחדל ינויצה ןימיל םידגנתמש ולאל

לכש יתווקת .תונויצו תודהי לש

ותחיתפש ימואלה רופיסב קלח תחקל ךרד אצמי ידוהי

תלוזל רשפאלו תומש רפסב

רופיסלו "הרותה תודהי"ל "ימואלה הנחמ"ל ולשמ םישורפ

.םירצמ תאיציתויומלתשה זכרמו םידומיל תוינכת בתוכ ןויצ םענ

ןמטרה םולש ןוכמב םירומל

םילשוריב

לע וקפוהש םיטרסבו ילייה סכלא לש "םישרוש" רפסב*

-הטנוק" םשה תחת רפסה סיסב

.הקירמאל דבעכ חקלנה רגוב רוחש רענ ראותמ ,"יטניק

הירוטסהה תא רכוז ומצע רענה

םירוחשה םידבעה ךא ,ותוריח ןעמל דימת קבאנו וטבש לש

םיניבמ םניא ב"הראב ודלונש

םלבס תורמל םייביספ םיראשנ ןכלו תוריח תאז המ ללכ

לש וינב ינבו וינב. םתלפשהו

ריבעה יטניק הטנוקש ינפמ דורמל םיכישממ יטניק הטנוק

תניחבב רודל רודמ ורופיס תא

."ךנבל תדגהו",והשעמל הקדצה שי רשאכ םג ,גרוהה.הגירהה ןורכז תא קוחמל לוכי וניא

ןב":ול רמא "? התא ימ ןב ,השמ ":השמל ה"בקה ול רמא

."םרמע

ול רמא…."תהק ןב " : ול רמא."?אוה ימ ןב םרמעו"-

יח םדא םוש םהמ ראשנ" :ה"בקה

."ותמ םלוכ":ול רמא"?

ונובר" :ול רמא "!?תויחל הצור התאו":ה"בקה ול רמא

לכאו בנג ןושארה םדא ,םלוע לש

םולכ יתבנג – ינאו ,התימ וילע תסנקו תיצר אלש המ

ידבע" ילע תבתכ רבכו !?ךינפל

םולכ ":ול רמא …?תומא ךיאו – "ןמאנ יתיב לכב השמ

ותוא יתיסינש םהרבאמ לודג התא

לאעמשי ונממ אצי -םהרבא":ול רמא "?תונויסנ הרשעב

."ךינב תא וינב ודבאיש

אציי – קחצי ":ול רמא "?קחצימ לודג התאה":ולרמא

וינבו ךתיב תא בירחיש ימ ויצלחמ

גורהתש ךל יתרמא םולכ":ה"בקה ול רמא "ךינב תא וגרהי

התאו":השמ ול רמא "ירצמה תא

"!?דחא ירצמ ליבשב תומא ינאו םירצמ ירוכב לכ תגרה

,ילא המוד התאו ":ה"בקה ול רמא

"?ינומכ תויחהל לוכי התא םולכ ?היחמו תיממ

םינויעב אבומ "שרדמה תיב" ,"השמ תריטפ" שרדמה ךותמ)

'פורפל תומש רפסל םישדח

(ל"ז 'ץיבוביל המחנ

רעצב תופתתשהב איה הלואגהו תולגתהה דוס,ושארב דחא ששח םא ,וללה םימואתה המ :יאני יבר רמא

רמא ,ןכ שיגרמ וריבח

,אצ םילהת) "הרצב יכנא ומע :לוכיבכ אוה ךורב שודקה

"(וט

םניא ,הרצ םהל שישכ?"הרצב יכנא ומע" והמ רחא רבד

םיארוק

לא םתעוש לעתו":םירצמב .אוה ךורב שודקהל אלא

םיב (גכ ,ב תומש) "םיהלאה

,םיבר הלאכו" 'ה לא לארשי ינב וקעציו ":(י ,די םש)

"רצ ול םתרצ לכב" :רמואו

התא יא :השמל אוה ךורב שודקה ול רמא (ט ,גס היעשי)

,רעצב יורש ינאש שיגרמ

רבדמ ינאש םוקממ עדוי יוה רעצב םיורש לארשיש םשכ

,םיצוקה ךותמ ךמע

(ב השרפ תומש הבר שרדמ ).ןרעצב ףתוש ינא לוכיבכ