מקץ תש"ס (גליון מספר 112)


Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Miketzץקמ תשרפ

הכונח תבש

ס"שת 112 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


,תוער םינשהש העשב :'תוקד םילבש עבש הנהו'

.(םימתכ) ןיטטח הלעמ תוירב לש ןפוג

(טפ השרפ הבר תישארב)

םע דחי דחא וא ינשה ןובשח לע דחא :'דחא הנקב'

?ינשה


ןמ רתוי שרופמו .עבושל אוה תוא דחא הנקב תולע

הז הקיניה תא םישיחכמ ווהלד אוה ןידבו ןושארה

.תובוטו תואירב ויה יכה 'יפאו הזל

(ה , אמ תישארב ינוקזח):'דחא הנקב תולוע םילבש עבש הנהו ימולחב אראו'

םג תויהל ךירצ םדא לש ןתמו אשמהו הסנרפה לא זמר

לודג רומיש ןכ םג ךירצו תודחאב ונייהד דחא הנקב ןכ

לכב םדאה ךירצ ןכל ,ל"נכ םולשו סח לשכיי לבל

. השודקהמ קוספי לבל רמשיהלו רהזיהל וישעמ

(ץקמ תשרפ קסנ'זילמ ךלמילא יברל ךלמילא םעונ)רחא םוקמ ,תרחאה הנשב ,רחא םכיחא

רזייל סחנפ


םירקיה ירוה לש םהיתומשנ יוליעל

ד"לשת הכונח תאזב ע"בלנ , ל"ז רזייל הנשושו בקעי לארשי ןב ןתנ

ו"נשת תבטב א"כב ע"בלנ ,ל"ז רזייל הנחו סחנפ תב םירמ


הארנ :'ןימינב תאו רחא םכיחא תא םכל חלשו'"

רובעב ויבא יוצר ןועמש היה אל יכ טשפה ךרד לע

,ןימינב תאו ינב ןועמש תא רמא אל ךכלו ,םכש רבד

םימי םירצמב ובזע רשאכו ,ומשב ונרכזי אל יכ

תא ןיידע חלש אל םחל ותיבב היה וליא ,םיבר

שדקה חור ' בתכ י"שרו .םירצמב והחניו ןימינב

(ג בצ) הבר תישארבבו ,'ףסוי תא תוברל וב הצנצנ

,רחא ,ףסוי הז ,םכיחא תא םכל חלשו ורמא ןכ םג

הלפתה תעב ותעד ןתנ יכ ,אוה ןוכנו ,ןועמש הז

ן"במר)" .יח ונדוע ילוא רחאה לע םג םתס ללפתהל

(ד"י ,גמ תישארבן"במרה שוריפ יפלש תועמשמה ;"רחא"ל תובר םינפ

המודב ,ילילש ןווג "רחא"ל תסחיימ טשפכ תרדגומ

אציש ,ריאמ יבר לש ובר ,היובא ןב עשילא אנתל

יכ ,"רחא" אוה ןועמש ."רחא"ל ךפהו הער תוברתל

ילכ") ושע לש וכרד תא ץמיא אוה ,ויבאל יוצר ונניא

זירכמ ,וימי בורעב ,בקעי ןכלו ("םהיתורכמ סמח

."ידובכ דחת לא םלהקב ,ישפנ אבת לע םדוסב"

.רחא היהנו לארשי להקמ ומצע איצוה אוה ,וישעמב

הכלה שרדמב עיפומ "םירחא םיהולא"ל ןיינעמ שוריפ

םיהלא םמש ארקנ המלו" :(גמ אקסיפ) בקע ירפס

םירחא םיהלא . "םירחא םהידבוע תא םישועש ?םירחא

תספתנ תורחאה רשאכ ,םירחאל םהידבוע תא םיכפוה

שרפל י"שר רחוב הב רחא לש תישרדמה תועמשמה .תורזכ

תרושקתה לש עדומ-אל ,יומס דבורל תסחייתמ הלימה תא

ןאכ סחייתמ ,םלענה ,ירותסמה רחאה .וינבל בקעי ןיב

ףסוי םג .םייחב תוארל וניבא בקעי לחיי ותוא ףסויל

הפו ("הפלז ינב תאו ההלב ינב תא רענ") רחא היה

רתסאל יכדרמ ירבד תא ריכזמ ,םלענה ,רחאה חאל זמרה

םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו חור" רתסא תליגמב

םוקמ"ל תכלל םעלבל עיצמ (ג"כ רבדמב) קלב םג ."רחא

םוקמ"ה .לארשי תא ללקל לכוי םש ילואש ידכ "רחא

םלענה רחאה חאהש יפכ ירותסמ ,םלענ אוה "רחאה

בקעי לש תויומסה תולאשמה םלועב םייק ירותסמהו

רמאמה תא י"שר איבמ ,הל ,ז"ל תישארבב) וניבא

םימוחנת לבקמ םדא ןיא :"םחנתהל ןאמיו" ה"דב ישרדמה

.(תמש רובסו יחה לעתא דלת הרש "תרחאה הנשב"ש םהרבאל עידוה ה"בקה

(א"ע ,ח הרז הדובע ילבב)) ןושארה םדא רשאכ .קחצי

םלועב תוירוזחמ תמייקו גהונ וגהנמכ םלועש ןיבה

הכונחה גח םג .םיבוט םימי "תרחאה הנשל" עבק ,עבטה

,(ב"ע ,א"כ תבש ילבב) "תרחא הנשב" האדוה גחכ עבקנ

לש הנש איה "תרחא"ה הנשה .סנה שחרתהש ירחא הנש

שי וב לאיצנטופה שומימ לש ,הביטקפסרפ לש ,הלשבה

תויהל םג לוכי "תורחא"ה לש לאיצנטופה .הנומאל םוקמ

לש םתועמשמ תא ןוחבל תרשפאמ תרחאה הנשהו ץמחומ

ריכמה "רחא םוקמ"ב הנומאה דצל ,ןמז ךרואל םיכילהת

וכפה וישעמ יכ "רחא" אוה ןועמש .יוניש לש תורשפאב

ההימכה תא גציימ אוה יכ רחא אוה ףסוי ,רחאל ותוא

ויתומולח .ןיעל הארנ ונניאש רחא םלועל הווקתהו

בישקהל ,תומולח חנעפל ותלוכיו רחאל ותוא וכפה

ול םרה דיקפתל ותוא ואיבה םירחא לש םהיתומולחל

.ולוכ רוזאהו ותחפשמ ,םירצמ תבוטל ,םירצמב עיגהינויצה סותימב הבורמ תוירלופופל הכוז הכונחה גח

לש וכרד ךישממכ ומצע האר "שדחה ירבע"הש ןוויכמ

יתולגה ידוהיל דגונמה םחולהו קזחה ילארשיה .םיבכמה

לש סותאה לע ץראב וכנוח תורודו םיבכמה םע ההדזמ

לש וז תינוציק הרדאהש ןכתיי ."םיבר לומ םיטעמ"

םרוג הנידמה לש תונושארה היתונשב השמיש יאבצה חוכה

,אסיג ךדיאמ .ילנויצקנופו יחרכה ינויצביטומ

םייתמחלמה םיטביהה תשגדהו חוכה ןורכישב ןועביקה

,ןועמש תא רידאמש גחל ותוא םיכפוה הכונחה גחב

הלענה תרחאה תועמשמה לע תעדה תא תתל םוקמב ,רחאה

.ןויצ תבישבשתיבמ ,ידרחה םלועב םיינוציקה תונויצה ידגנתמ

םלועה תומוא דגנ דרמ הב ואר ,ראמטסמ יברה לש ושרדמ

הרבחב םיינחוכה םיטנמלאה תא ליכהל ולכי אלו

תועובשה עברא תא תרתוס וז המגמש ןוויכמ ,תידוהיה

התצר תינויצה העונתה .לארשי תא ה"בקה עיבשהש

התיהו הירוטסיהה קיח לא ידוהיה םעה תא ריזחהל

לש העונת לכ לע םילבוקמה םיללכה יפל קחשל הנכומ

,"רחא"ה חאה ,"ןועמש" תרדאה לש הנכסה .ימואל רורחש

םהידבוע םישועש ,םירחא םיהלאל ינויצה ןוזחה תכיפהו

"רחא" תמגודכ) תועיטנב ץוציק ידי-לע ,םירחא

ןיאו תישממ הנכס איה (םימש יכרד ןיבהל רמייתהש

.הנממ םלעתהלהנומאל םוקמ הריאשמה ,תורחאה איה היוצרה תורחאה

הכלה ,םנמא ;הדרחבו קפסב הווקתה תא הוולמה תחכופמה

רוא ףיסוהל םיווצמ ונאו ללה תיב ירבדכ הקספנ

,ללה תיבכ הכלה הקספנ עודמ חוכשל ןיא ךא ,הווקתו

המ ינפמ" (ב"ע ,גי ןיבוריע ,ילבב) ארמגה ירבדכ

ןיחונש ינפמ ?ןתומכ הכלה עובקל ללה תיב וכז

אלו יאמש תיב ירבדו ןהירבד ןינושו ויה ןיבולעו

תיבב ."ןהירבדל יאמש תיב ירבד ןימידקמש אלא דוע

יאמש תיבל םוקמ שי ,ללה תיב יפ-לע להנתמה שרדמ

."ךלוהו תחופ" יכ רובסהםכיחא) ףסויל תרשפאמה איה ןוזחה לש תחכופמ הייאר

בישקהל ,םולחל (ישרדמה שוריפה יפל "רחא"

תפשל םמגרתל םג ךא םניבהל ,םירחא לש םהיתומולחל

.("…םכחו ןובנ שיא הערפ ארי התעו") השעמההב "תרחאה הנש"ב ,יתשגרהל , ונא םייוצמ ןיידע

תונכסה לע רבגתהל ןתינ הב ,רחא םלועל תווקל ןתינ

תונכסל םיחכופמו םיעדומ היהנ םא "תינועמש תורחא"בש

.בגשנלו ירותסמל ,םלענל םיחותפו ולא


גולוכיספ אוה ,םולש תבש ךרוע ,רזייל סחנפ?ימל ריאמ ימ


:ה"בקה ינפל לארשי ורמא :'ירנ ריאת התא יכ'

התא ?ךינפל ריאנש רמוא התא ונל ,םלוע לש ונובר

לאינד) ביתכד ךלצא הרד הרואהו םלוע לש ורוא אוה

ינפ לומ לא' רמוא התאו 'ארש הימע ארוהנו' (ב

שודקה םהל רמא ?'ירנ ריאת התא יכ' יוה 'הרונמה

ךרדכ יל וריאתש אלא ,םכל ךירצ ינאש אל :אוה ךורב

,תומואה ינפב םכתא תולעל ?המל .םכל יתראהש

אוהש ימל ןיריאמ לארשי ךאיה ואר םירמוא ויהיש

אמוסו חקיפל ?המוד רבדה המל לשמ .םלועה לכל ריאמ

אמוסל חקיפ ול רמא ,ךרדב ןיכלהמ ויהש

ריאהו הזה רנה תא יל קלדהו אצ :תיבה ךותל סנכנשכ

התא ךרדב יתייהשכ ,ךתבוטב :אמוסה ול רמא .יל

תייה התא תיבה ךותל ונסנכנש דע ,ינכמסמ תייה

הזה רנה תא יל קלדה רמוא התא וישכעו יתוא הולמ

יל קיזחמ אהת אלש :חקפה ול רמא ?יל ריאהו

.יל ריאה ךל יתרמא ךכל ,ךרדב ךוולמ יתייהש הבוט

המה 'ה יניע' (ד הירכז) רמאנש ,ה"בקה הז חקפה ךכ

רמאנש ,לארשי ולא אמוסהו 'ץראה לכב םיטטושמ

ךורב שודקה היה 'ריק םירועכ הששגנ' (טנ היעשי)

'הו' (גי תומש) 'אנש םהל ריאמו ןגיהנמ אוה

ה"בקה ארק ןכשמה דמעש ןויכ 'םמוי םהינפל ךלוה

'תורנה תא ךתולעהב' 'אנש יל וריאת ול רמאו השמל

.םכל תולעל ליבשב

שדח רפס


חיש-וד :הבוט ןיע) ןליא הבוטל םיעבשה לבוי רפס

תאצוהבו ןליא םחנ תכירעב לארשי תוברתב סומלופו

(הדובעו הרות ינמאנו דחואמה ץוביקהםיבטוחמה םינווגמ םידומע תואמ ן"יע לעמ ליכמ

םייתד ןיב ,השיאה דמעמ ,ךוניח :םיאבה םירעשל

קלח .הכלהב םינויעו תוגהו תורפס ,םיינוליחל

הרמאמ ןוגכ םיירוטסיה םיאשונב קסוע רפסב םירמאמהמ

רפסה תיב תמקה ביבס תקולחמה לע ןמסיוו יבד לש

ןב לע תרמצ יבצ לש ורמאמ וא ;םילשוריב 'ברוח'

היתונשב םידרחלו תיתדה תונויצל וסחיו ןוירוג

קסוע םירמאמה לש רחא קלח .הנידמה לש תונושארה

הדרפה לע לאידקש האל לש הרמאמ ומכ תויתרבח תויגוסב

לחר לש הרמאמ וא םיינוכית רפס יתבב םינימה ןיב

רמאמ .קרב ינבב תילאיצוס תדבועכ הנויסנ לע ילאירא

הרבחהש המ ךות לא ץיצהל הרידנ תונמדזה הווהמ הז

םירוה ןיב תויעב :שיחכהלו ריתסהל תצמאתמ תידרחה

לופיטל םיכרדה םע דחי ,תידרחה החפשמב םידליו

תיברמ .וז הרבח-תת לע תלבוקמה תרגסמב הלא תויעבב

סור רמת .םייתוגה םיאשונ ביבס םיבבוס רפסה ירמאמ

?םימשבש וניבאל ללפתהל ונא תולגוסמ םאה תלאוש

,הטע ירפמ רתיה ןיב ,םירוביח לש הרושל ףרטצמ הרמאמ

אשונ תא יתדה חישה לא םיבר תוינויחבו המצועב ולעהש

המצע תא התצימ תיתד-תיטילופה הכפהמה .השיאה דמעמ

המוקמ תא .ידסומהו ינויערה האיש תא רבכ הרבעו

גזממה םוחתכ תיתד-תיטסינימפה הכפהמה התע תספות

רבע הסיסתהו שודיחה לג .תרוסמו הנרדומ

.תינרדומה-תיתדה השיאה לא ברה-לחנתמה-םחולה-ץולחהמ

ףסוי לש ורמאמל קישמ השיאה דמעמ לש הז ןיינע

.תיתדה הרבחב תוינימה לש סותאבו סותימב ןדה בוטיחא

שיגרה אשונה לע בותכל היוארה ךרדה תא אצמ בוטיחא

לע דמוע בוטיחא .בל יוליגבו תוחיתפב ,היוארה ךרדב

,תיתדה תונויצב 'ברה זכרמ' תלוכסא הללוחש יונישה

סותא תריצי :אבה טפשמב תצמתל ןתינ ותוא יוניש

ורמאמ .יתד-ימואל סותימ תועצמאב קמונמה ידרח יטורא

לש הבר הדימ שרודו ארוק לכל רגתא ונה איגש יבא לש

יופימו הסיפת עיצמ איגש .תטשפומ הבישחו זוכיר

.םיינוליח ןיבל םייתד ןיבש םיחתמלו חישל םישדח

תונחמה ינש ןיב םויכ להנתמה חישה תא רקבמ איגש

עיצמ תויוכזה חיש םוקמב .תויוכז חישכ ותוא ןייפאמו

תא ורמאמב רקבמ איגש .תויוהזה חיש תא חתפל איגש

ידכבש ןעוטו תונחמה ינשמ דחא לכב תיטננימודה השיגה

.םכרדב היזיבר ךורעל םהינש לע רחא גוסמ חיש חתפל

,השיאה דמעמ תודוא לע חישה ןיב הלבקה שי הבר הדימב

דמוע וילע אשונה ןיבל ,תיתד-תיטסינימפה הכפהמה

תויוכזה רושימב ליחתמ יתדה-יטסינימפה חישה .איגש

תא רגתאמ אוה םשו תוהזה םוחתל רבוע אוה הגרדהב ךא

ןיבש םוחתב שחרתי רשא הז ןכא םא .תלבוקמה השיגה

תיליעה תוצובק ןיב תוחפה לכל וא ,םיינוליחל םייתד

ןבאל איגש לש ורמאמ היהי ,תונחמה ינשבש םיליכשמהו

ןודל ךרוצה תא ררועמ איגש לש ורמאמ ,הרקמ לכב .ךרד

םשכ ילאוטקלטניאה םויה רדס לע ודימעהלו אשונה לע

רוביצה לש םויה רדסב יזכרמ ונה השיאה דמעמ אשונש

.יתדהןיילק םחנמ