מקץ תשס"א (גליון מספר 167)


Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshatץקמ תשרפ

א"סשת 167 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


?ןימלוח ןניא תוירבה לכו :'םלוח הערפו'

ולוכ םלועה לכ לש ךלמ לש םולח ,אלא !?אהמתא

(טפ השרפ הבר תישארב) .אוה


םהיהלא לע ןימייקתמ םיעשרה :ןנחוי יבר רמא

,'רואיה לע דמוע הנהו םלוח הערפו' (אמ תישארב)

' רמאנש ,םהילע םייקתמ םהיהלא םיקידצה לבא

יהלא 'ה ינא :רמאיו וילע בצנ 'ה הנהו

.'םהרבא

(טס השרפ הבר תישארב)תויומד תא שרדמב םיגצימה בקעי םגו הערפ ,הרואכל

,םיהולא ינפב םדאה לש ודמעמב םיריכמ ,קידצהו עשרה

ןיב ימוהת לדבה םייק םלוא .ותוא םידבוע ףא םהינשו

הערפ לש ותסיפתב .קידצה לש וז ןיבל עשרה לש ותויתד

טנמורטסניאהו יעצמאה ,ילכה אוה ויהולא ,עשרה

,אוה ומויקלו ודמעמל ,ולש םיסרטניאה םודיקל

,ומויקל סיסבה הווהמ ויהולאש ,איה ותנומא תועמשמו

גשומה תא םגרתנ םאו ;םדאה ןעמל לאה רמוא יוה

יוה ,תילאירה ותועמשמל 'םירצמ יהולא' יגולותימה

הערפ ןכלו ,םירצמ תא סנרפמו םייקמה סולינה רמוא

אוה דגוס המלו ;'רואיה לע דמוע'כ ומצע תא האור

לכ לש קָּפַסה אוה הז ויהולאש םושמ ?ויהולאכ רואיל

,הרידאה םירצמ תכלממ טילשכ ותוא תרשמה אוהו ,ויכרצ

תא דבוע םירצמ ךלמ הערפ יכ אצמנ .םמויק תא רשפאמו

ותנומאו ,ותוא דבוע ויהולא רומאכש םושמ ,ויהולא

רקובב םיכשמ ףא אוהש ,ךכב תאטבתמ הערפ לש תיתדה

הווקמ אוהו ,ונעמל השוע אוהש המ לע ויהולאל הדומו

.ונעמל לועפל ףיסוי ויהולאש,קידצה םדאה אוה רבד לש וכופיה

אלא ,ויכרצ קפסיו ותוא אשי ויהולא יכ שרוד וניאש

ןתינ הז ןבומבו ,ויהולא תא דובעל ומצע לע לבקמ אוה

אצמנו ,וילע ויהולא תא אשונ אוהש ,קידצה לע רמול

תוחיש לש םינש עבש" ךותמ) .וילע םייקתמ ויהולא יכ

(156 'מע ,ל"ז ץיבוביל.י 'פורפל "עובשה תשרפ לע
םירקיה ירוה לש םרכזל רנ

סחנפ תב םירמו רזייל הנשושו בקעי לארשי ןב ןתנ

ל"ז רזייל הנחו

וכז ךא ,הב בשייתהל וכז אל,ןויצ לע ומלח רשא

.הרפעב ןמטיהל


.תואיצמו האובנ ,עדומ-אל ,תומולח

רזייל סחנפ


לש םינש עבש") ןעוט ל"ז ץיבוביל והיעשי 'פורפ

לש הבר הדימב ,(152 'מע ,"עובשה תשרפ לע תוחיש

ללגב "תומולחה שמוח" ארקיהל יואר תישארב רפסש ,קדצ

רפס" אוה הזכש רותבו ,וב םירכזומה םיברה תומולחה

םלועל דוגינב ,"הרעה םדאה תעדותמ הלעמלש תואיצמה

."תילנויצרה הרכהה םלוע" אוהש ,הרות ןתמ רחאלשםיקרפ ,ב קלח ) םיכובנה הרומב תוננובתה ,וזמ הרתי

רשאכ םג ,ם"במרה תעדלש ונתוא תדמלמ (א"מו מ ,ו"ל

שי ,םולחב רבודמש תושרופמ ונל תרפסמ הרותה ןיא

ול סחיל שיש ,םולח ךאלמ םע םדא לש שגפמ לכב תוארל

.יאובנ ךרע םגבחרנ ןויד שידקמ (ז"נ -ה"נ תוכרב ילבב) דומלתה

תנווגמו הכורא המישר איבמ ףאו תומולח לש םתועמשמל

.םולחב םיעיפומה םילמסל םישוריפ לשתומולחה לכ" :איה הז אשונב רתויב תילקידרה הרימאה

תייגוס"ב תשחמומ וז הרימאו "הפה רחא םיכלוה

:םיהדמ רופיס ידי-לע "תומולחהרמא ,אביקע יבר רמא ,אדבז רב אנזיב יבר רמא"

ןקז םושמ םיריב יבר רמא ,םוחנ בר רמא ,אדנפ יבר

ירתופ העבראו םירשע :האנב יבר – ונמו ,דחא

םולח יתמלח תחא םעפ םילשוריב ויה תומולח

הז יל רתפ אל הז יל רתפש המו ,םלוכ לצא יתכלהו

תומולחה לכ' רמאנש המ םייקל ,יב ומייקתנ םלוכו

(ב"ע ,הנ תוכרב ילבב) ". 'הפה רחא םיכלוהםדאהש ,רתויב תילסכודרפה הרוצב ,וז הרימאמ עמתשמ

,ויתומולחל קינעמ אוהש תועמשמב תטלחומ הרוצב טלוש

תויועמשמ דחא םולחל תתל תורשפאה תא וליפא ול שיו

תועמשמ םולחל ןיא ,תורחא םילימב .תורתוס ףאו תובר

תא רוחבל לוכי םלוחה םדאה אלא ,תטלחומו הנותנ תחא

.ומולחל קינעמ אוהש תועמשמה,הנוש םולחל תיארקמה תוסחייתההש הארנ ןושאר טבמב

יפכ – םיחינמ ונא םאש הארנ ףאו ונתשרפב תוחפל

דיגה השוע םיהולאה רשא תא" :הערפל ףסוי תאז רמואש

תא םדאל תתל השק ,יאובנ ךרע שי םולחלש – "הערפל

.ותריחב יפ-לע םולחה תא שרפל שפוחהםולח רופיס לש םינושה םיקלחב תוננובתהש ןכתיי

לכתסהל ונל רשפאת ונתשרפב םיעיפומ םהש יפכ הערפ

.תרחא הרוצב םירבדה לע:םיבלש המכ שי רופיסל(ז-א ,אמ) הערפ לש ומולח לע ונל תרפסמ הרותה .אםעפתו) םלחש םולחהמ דרטומ אוה ,ררועתמ הערפ .ב

(וחורהימכחו םירצמ ימוטרחל ומולח תא רפסמ אוה .גומולחל תונורתפ םיעיצמ םימוטרחה .דהארנ ונניא ןורתפ ףא :"הערפל םתוא רתופ ןיא" .ה

הערפלידכ , ףסוי תא ררחשמ הערפ ,םיקשמה רש תצלמהב .ו

.ומולח תא ול רותפל לכוישתראתמ הרותהו ףסויל ומולח תא רפסמ הערפ .ז

.ףסויל ומולח תא רפסמ הערפ ובש ןפואה תא טורטורפב

ןיב םימיוסמ םילדבה לע ודמע רבכ ארקמה ינשרפו)

ידי-לע םולחה רופיס ןיבל ,ז-א םיקוספב םולחה רואית

(הערפ. םינושה ויטרפ לע הערפ םולח תא שרפמ ףסוי .ח-ג"ל) םולחה תובקעב ץועיי הערפל ןתונ ףסוי .ט

(ו"לומולחל ןתינה שוריפהמ ןוצר תועיבש עיבמ הערפ .י

ויתובקעב אבש ץועייהמותינכותה תא עצביש ידכ ,ךלמל הנשמל ףסוי תא הנממו

.ודי לע תצלמומהתוכיראב ,רופיסה לכ תא ונל תרפסמ הרותהש יל הארנ

םצעב הצור ,ךכ ידי לעו ,ויבלשו ויטרפ לכ לע ,הרתי

שחרתהל היה לוכי ,םיבלשהמ דחא לכבש ונל תוארהל

.הנוש טירסתהעיפומ איה ףאש השיגה תא ץמאל היה לוכי הערפ

אווש תומולח" :ומצעל רמולו תומולחה תייגוסב

.םולחל תובישח סחייל אלו ,"ורבדיתועמשמ היהת םולחלש טילחהל התיה תרחא תורשפא

וא וזכ החסונ ידי-לע םולחה תא "ביטה"לו תיבויח

.תרחאול ונתינש םישוריפה דחא תא ץמאל היה לוכי אוה

יארקמה רופיסה תא ומילשה ל"זחו – םימוטרחה ידי-לע

ח ,אמ י"שר ואר) םימוטרחה ישוריפל ןכות וקצי רשאכ

.(ט"פ ,הבר תישארב תובקעבםולחה תא "ביטיה"ל אל ,םלעתהל אל רחוב הערפ

תא ץמאל אל ףאו ול היוצרה תועמשמה תא ול קינעהלו

אוה .םירצמ ימוטרח ידי-לע ול םיעצומה תונורתפה

בישקהל ,םולחה תא בוש ול רפסל ,ףסויל אורקל רחוב

תא םגו שוריפה תא םג ץמאלו ויתועצהלו ושוריפל

.תוצלמההוניב הרק תמאב המ ןיבמ ,ףסויב ןומא ןתונ הז הערפ

,"ףסוי תא עדי רשא" הערפ אוה ,רפיטופ תשא ןיבל

תליחתמ "ףסוי תא עדי אל" רשא "שדחה ךלמ"ל דוגינב

שדח ךלמ היה "תמאב" אוה םא הנשמ הז ןיאו ,תומש רפס

.תעדל הצר אלו "ויתורזג ושדחתנ"ש וא ,עדי אלוםע ,רחא רופיס רצוי היה תורחאה תויצפואהמ תחא לכ

ללוכה ,הזה רופיסה אקוודש הארנ ןכלו ,תרחא תועמשמ

לכ" השיגב ךמות ליעל וראותש טירסתה יביכרמ לכ תא

.תוכרב תכסממ "הפה רחא םיכלוה תומולחהוניאו קיר ללחב שחרתמה רבד ונניא הערפ לש ומולח

תחוור לע דקפומ ותויהב ,הערפ ;ומצע ינפב דמועה רבד

שרדמה ןושלכ) "ךלמ לש םולח" םלוח ,םירצמ יבשות

"ובל ירוהרה" ןכלו ,דרטומ אוה .(ט"פ הבר תישארבב

םולחב ולצא םיעיפומ ,ףוסה דע ול םינבומ םניאש

.חנעופמ ונניאשםלעתהל אל רחוב קויד רתיל וא ,לוכי וניא אוה

ףוסה דע ןיבמ ונניאש תורמל , הווח אוהש תחנה רסוחמ

הערפש וטלק ןכא םירצמ ימוטרחמ קלח .ויתושוחת תא

,("רבוק התא תונב עבשו דילומ התא תונב עבש") דרטומ

דה אצמ אלש רבד ,תישיא הקוצמכ ותקוצמ תא ושריפ ךא

םתוא רתופ ןיא" :הרותה ןושלב) הערפ לש ושפנב

סנכנ ןלוק היה אלש" :י"שר ןושלכו "הערפל

.("וינזואב,עדומלו תורעל רבעמ איהש העדות) שח הערפש ןכתיי

לכויש ידכ ףסוי תא ררחשל וילעש (ץיבוביל לש ונושלב

לוועה תא ןקתל שיש ןכתיי .ותקוצמל ןורתפ אוצמל

הערפש ינפל הלוכ תירצמה תכרעמה ידי-לע ףסויל םרגנש

ירצמה םעה תקוצמלו ותקוצמל אפרמ אוצמל לכוי

.ותחונמ תא הדירטהשהערפ לוכי ,"רובהמ ףסוי תא ואיצוה" רשאכ ,זא קר

תויתפכא לש תיתימא השוחת ךותמ ומולח רופיס תא רפסל

ומויקלו ודיתעל הגאד ךותמו ירצמה םעה לש ותקוצמל

רבחתהלו הז םולחל בישקהל ףסוי לוכי ,זא קרו

תועמשמה תא ול תתלו םולחה לש םיקומעה םיעינמל

לועפלו הב רוחבל לוכי רבד לש ופוסב הערפש תיאובנה

.הנממ עמתשמה יפ לעהנניא ,םולחל המודב ,וז הסיפת יפ לע ,האובנה םג

תא םירשפאמה םימידקמ םיאנת שי ; קיר ללחב תשחרתמ

םדאה לוכי ,תונמדזהה הנתינש רחאל םגו ,המויק

ךיא ,ול הנתינש תונמדזהה םע השוע אוה המ טילחהל

.התא תושעל המו התוא ןיבהלתורשפאהו ל-אה םע רשקל תוחיתפה רמולכ ,האובנה

ןוקית הנושארו שארב תשרוד ,ולש םירסמל בישקהל

םניאש םישלחהו םירזה ללוכ ,םדא ינבל השענש לוועה

ףסויל המודב ,םייתרקוי ןיד יכרוע רוכשל םילוכי

לש ורורחש .םירצמב "םיחבטה רשל דבע ,ירבעה רענ"ה

תועמשמל בישקהל ,הערפל רשפאמ ,תומולחה לעב ,ףסוי

.ומע תקוצמל רבחתהלו ,ומולח לש תיאובנהו הקומעהרבחתהל ידכש ןאכ ונתוא תדמלמ הרותהש ןכתיי

,גיהנמה ,םדאה בייח ,תוקומע תוינחור תויועמשמל

לכוי רזהו שלחהש ידכ ,רזלו שלחל תושיגר חתפל

לכוי אוהש ידכו ורובע םתוא חנעפל ויתומולחל בישקהל

הגאד ךותמ תעבונה ,תיאובנה םתועמשמ תא םהב תוארל

הבשקה לש , הז בצמש ןכתיי .ומע לש ודיתעל תיתימא

םילוכי םינושה תומולחה וב םוקמה אוה ,תיתימא

.שגנתהל אלו שגפיהל.גולוכיספ אוה ,םולש תבש ךרוע ,רזייל סחנפויחאל ףסוי לש וסחי


ויה הלאה םינינעה לכש רמוא ינא ןכו

הומתל שי יכ ,תומולחה ןורתפב ותמכחמ ףסויב

דיקפ היהו םיבר םימי םירצמב ףסוי דמעש רחא

חלש אל ךיא ,םירצמב לודג רש תיבב דיגנו

םירצמ יכ ,ומחנלו ועידוהל ויבאל דחא בתכ

היה הנש ךלהמ היה וליאו ,םימי הששכ ןורבחל בורק

יכ האור היה לבא …?ויבא דובכל ועידוהל יואר

יא ,ותא וערז לכו ויבא םגו ול ויחא תויוחתשה

םש ותויהל הוקמ היהו ,םצראב תויהל רשפא

ירחא ןכש לכו ,םש הלודגה ותחלצה ותוארב םירצמב

המש םלכ ואבי יכ ול ררבתנש הערפ םולח עמשש

(ט, במ תישארב ן"במר) .ויתומולח לכ ומייקתיוומייקתיש ידכ השעש ן"במרה בתכש הממ ינהמתו

יכ ףאו ,ומייקתישב ול שי תלעות המ יכ ,ויתומולח

.ויבא דגנכ אוטחל ול היה אל ,ול תלעות היהתהאריתש םג .םנורתפ שיגי ,תומולח ןתונה – תומולחהו

םה ירהש ,ויתומולח םייקל םדאה לדתשיש המוצע תולכס

"קחצי תדקע" לעב) !םילעב תעדמ אלש ושעיי רשא םירבד

ץיבוביל המחנ 'פורפל תישארב רפסב םינויעב אבומ

(ל"זן"במרב הרמאנ איה ךאו ,תרחא העד ןכל תיארנו…

לע הלודג המשא הצבר הנה :םירחא םינרשפ ירבדבו ומצע

אל ןיידע רשא לודג אטחו ,וינב תרשע לע ,בקעי תיב

רשא ערה לכ ןווע ,הז םנווע רפכל ולכוי ךיא .רפוכ

תיב תויהל םדחאתהב בוש ולכוי ךיאו ,םהיחאל ובסה

אל הבושת ירעש ןה :רמאת םאו ?רחבנה ערזה בקעי

?םהל רפכתיו הבושתב רוזחי ,ולעננןויסינ ותואל תינש אובל םדאה ךירצ :רמאנ ךכ לע

םא התע ררבתיו תוביסנה ןתואבו הנושאר וב דמע אלש

'מע ,תישארב רפסב םינויע ךותמ) .םעפה – וב דומעי

(327-328"ירוטסיהה קדצ"ל רבסה ןאכ שי םא לואשל שי ןיידע

ולא םירבד םאה וא החגשהה יפ לע םירבדה תולהנתה לש

ויחא יפלכ ףסוי לש ותוגהנתה תא קידצהל םייושע

.ויבא יפלכו (ןימינב ללוכ)(ךרועה)