מקץ תשנ"ט (גליון מספר 61)


Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Miketzץקמ תשרפ

הכונח תבש

ט"נשת 61 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


,התימ תולבונ ;ןה תולבונ 'ג :רמא קחצי יברב אנינח 'ר

,אבה םלועה תולבונ .םולח ,האובנ תולבונ .הניש

.תבש
(זע ןמיס ,וט קרפ תישארב ינועמש טוקלי)

.אפרמה םולחהו ןכסמה םולחה


לעב הנה' רמאנש ,תומולח ליבשב אלא רכמנ אל ףסוי

'… והגרהנו וכל התעו' …'אב הזלה תומולחה

םיתנש ץקמ יהיו' :םולחב אפרתנו (כ- טי ,זל תישארב)

:בותככ 'םלוח הערפו םימי
,ל והימרי) 'ךאפרא ךיתוכממו ,ךל הכורא הלעא יכ'

.(זי
(זס קרפ תישארב תדגא שרדמ):רמאנש ,םולש האור םולחב ראב האורה :אנינח יבר רמא

קחצי ידבע ורפחיו' (וכ תישארב)
.'םימ ראב םש ואצמיו ,לחנב
(ב"ע ,ונ תוכרב ילבב)םיכשי ,םולחב רהנ האורה :יול ןב עשוהי יבר רמא

ונמדקיש םדוק 'םולש רהנכ הילא הטונ יננה' רמאיו

.'רצ רהנכ אבי יכ' (ט"נ והיעשי) רחא קוספ
(ב"ע ,ונ תוכרב ילבב)


סוכויטנאל ףסוי לש הערפ ןיב

זואהטר לאירא


םימעל לארשי-ינב ןיב םיסחיה תא הגיצמ "ץקמ" תשרפ

יתמרדה ץקועה תא םהמ תלטונה ,תימיטפוא הייאר ךותמ

.ארקמה לש םירחא םיקלחב םרואית תא ןייפאמהרסמל דאמ חותפ הארנ ףסוי ךלשוה וכותלש ילילאה םלועה

לש ואצומ לע עדוי הערפ .היכרעלו םהרבא תחפשמ לש יתדה

ול רפסמ "םיחבטה רשל דבע ירבע רענ ונתא םשו") ףסוי

תודוהל ןכומ אוהו ,(בי ,אמ "תישארב" ,םיקשמה-רש

יהשלכ תוגייתסהל רכז ןיא .םיהולאה ןמ ול האבה ותמכחב

םירידגמ ונייהש תוגייתסה) ףסוי לש "ירבע"ה ואצומ םצעמ

ןיב םיארוקה םישרפמ םגו ,("תוימשיטנא יוליג"כ םויה

אלש םידומ ,התיה ןכא וזכ תוגייתסהש םינעוטהו ,ןיטישה

ופידעהש דע םירצמה תא ךכ לכ הרוונסש הביא ןאכ התיה

לע ,לשמל .רזה ואצומ ללגב קר ףסוי לש ותנובת לע רתוול

חור רשא שיא הזכ אצמנה ,וידבע לא הערפ רמאיו" קוספה

רובעב" :ךכ ן"במרה בתוכ (חל קוספ ,םש ) "וב םיהלא

אלו םעגמ ולכאי אל ,םיירצמה שפנ יאונש םהו ירבע היהש

[הערפ] הצר אל ןכ לע ,םלצא םה םיאמט יכ ,םהמע ורבחתי

אל יכ םהל רמא ךכלו ,םתושר אלב [ךלמל] הנשמ ותונמל

ףיסומ ן"במרהו ."וב םיהלא חור יכ והומכ ירצמ ואצמי

ףסויל הנפ אוה זאו ,הערפל "ול ודוה" םירצמהש םיעטמו

םירצמה ןיב םנמא ויה :רמולכ .ךלמל-הנשמ ותוא הנימו

תושימג םג ויה הלא תושגר םע דחי לבא ,הביא תושגר

ףסוי תא םירצמה ולביק ,םהל יאדכש וניבהש עגרב :הנבהו

דבעה :תוארקמה טשפ רבכ אוה ךשמההו .םטילשכ ירבעה

השיאל ,"ךרבא" ראותל ,הבכרמל ,שש ידגבל הכוז רבעשל

'וכו דמעמלו ןוטלשל ,תסחוימלארשי-ינב ןיב םיסחיב ילידיא טעמכ בצמ רומאכ והז

היולג הריתסב דמוע אוהש רמול טלחהב רשפאו ,םימעל

תבשב םימעפל םהב םירכזנ ונאש םירחא םיירוטסיה םיבצמל

."ץקמ"– לשמל ,הנשה ומכ – רתויב תובורק םיתעל תארקנ ונתשרפ

ינפל ,ףסומ תליפתבו תירחש תליפתב זאו , הכונח-תבשב

תא "םידומ" תכרבב םיבלשמ ונא ,הירחאו הרותה תאירק

תוכלמ" דגנכ השקה קבאמה תא םיריכזמו "םיסנה לע" עטקה

ימיספ טבמ ,הרואכל ,אטבמ הכונחה-גח ."העשרה ןווי

רבודמ אל ירה :תומואל לארשי ןיב םיסחיה לא ינוציק

,שממ ןיוזמ קבאמב אלא ,דבלב תיתד-תיתוברת תודדומתהב

ךפה תידוהיה תירוטסיהה העדותבש הארנ םימעפל .המחלמב

ןיב םיררושה הביאה יסחי לש ינמז-לע למסל טעמכ גחה

"יתעושי רוצ זועמ" טויפה ;תורודה ךשמב תומואל לארשי

םכסמ אוה אלא ,דבלב םיאנומשחה תמחלמ תא ריכזמ וניא

ימי דעו םירצמ תאיצימ םייוגל םידוהי ןיב הביאה יסחי תא

םירצמה םירכזומ אל טויפבש ןייצל רתומל .ינשה תיבה

םירצמה אקווד אלא ,"םיהולא חור" וב שיש ףסוי לע ורמאש

לע ףוס-םיב הילכ ובייחתהש הלא ,"ףסוי תא ועדי אלש"

ודרי /וערז לכו /הערפ ליח" :לארשיל םתאנשו םתועשר

."הלוצמב ןבאכ,אופא ,ונתוא ץלאמ ויתוכופהת לע ירבעה הנשה-חול

חקלה יכ ןכתייו ,תורתוס תויווח םע םעפ-ידמ דדומתהל

"ץקמ" תשרפ תא הב םיארוקש הכונח-תבשמ קיפהל לכונש

,תידוהיה הירוטסיהב תודגונמ תומגמ שי :הז אקווד אוה

ןתינ דימת אלש ןיבהלו הזה דוגינה ךותב תויחל ונילעו

םא ,"םולש תעו המחלמ תע" :םידגונמה תוחוכה ןיב רשגל

הלאכ ויהיש ,ןבומכ ,םג ןכתייו ."תלהק" ןושלב תאז חסנל

,תכל-תוקיחרמ תוימיספ תונקסמ הזה דוגינהמ וקיסיש

אליממ איה המחלמה יכ םולשל תועמשמ לכ ןיאש ונעטיו

וירבדו ףסוי לש הערפש ודיגיש וא ,תענמנ-יתלבו תיחצנ

השמ לש הערפ ךכ-רחא ומק אליממ יכ םייניע תזיחא םה

.עשרה סוכויטנאותומלוה ןניא הלאכ תורדוק תונקסמש ,תאז לכב ,הארנ לבא

אל ויתוכלהו גחה יגהנמ .םירואה גח לש תיתימאה וחור תא

,םיאנומשחה תמחלמ רכז תאו סנה רכז תא חיצנהל קר ודעונ

יפכ – רבעה ןמ רתוי בוט דיתעל הווקת ונב חיפהל םג אלא

םיפיסומ ונאו ללה-תיבכ העבקנ הכלההש הדבועה החיכומש

שדוקב ןילעמ" ללכל םאתהב ,םוי לכב רנ (םיערוג אלו)

."ןידירומ אלוירבדב םג ,המודמכ ,יוטיב ידיל האב וזכ תיבויח השיג

תב יחמשו ינר" ,הכונח לש הנושארה תבשל העבקנש הרטפהה

.(ז ,ד – די ,ב) "הירכז" רפס ךותמ ,"ןויציוצמ הכונח ןיינעל תאזה הרטפהה ןיב קהבומה רשקה

תרונמ ונוזחב האור איבנה ןאכ :ד קרפ לש ז-ב םיקוספב

תרונמ תא םג ןבומכ ריכזמה הארמ – היתורנ העבש לע בהז

האור םג איבנה ,רוכזכ .הכונח תורנ תנומש תא םגו שדקמה

"הלאמש לע דחאו הלוגה ןימימ דחא ,הילע םיתיז םיינש"

תועמשמ יהמ וילא הלגנה ךאלמה תא לאוש אוה ;(ג ,ד םש)

:רמאל לבבורז לא 'ה רבד הז" :וז הבושת לבקמו ,ןוזחה

,םש) "תואבצ 'ה רמא ,יחורב םא יכ חוכב אלו ליחב אל

.(וןיב םיעד-תומימת תמייק הזה םסרופמה קוספה תנבהב

םיריבסמ ,ארקמב שרופמ רבדה ןיאש תורמל :ונינשרפ ילודג

םיתיז האור איבנהש דוד תדוצמו ק"דר ,ארזע ןבא ,י"שר

אלל ,וילאמ הרונמה ךות לא קצונה ןמשו םהילאמ םיטחסנה

,חוכ תלעפה אלל אובת הלואגהש ןמיס והזו ,םדאה תוברעתה

תבוטל עיפשתו םייוגה לע הכוסנ היהתש 'ה חור תרזעב

לש םיבקונה וירבד תא הז רשקהב איבהל יוארה ןמו .לארשי

ם"וכעה לע [לבבורז לש] ותלשממ :רמול הצור" :דוד תדוצמ

הנשבכי ועורז חוכב אלו ברה וליח רובעב היהי אל

,ינוצרב םא יכ המחלמ חרוט ילבמ םב לושמי לבא ,המחלמב

,ותעמשמל םירסו ול םיענכנ תויהל ם"וכעה בלב ןתא יכ

לבא חרוט ילבמ ויהש הרונמה תורנ תכירעל המוד היהיו

,םמצעמ וכרדנו םמצעמ ושלתנ םיתיזה יכ ,ומצעמ השענ לכה

"…הלוגה לא ןמשה ךשמנ ומצעמולש הנושארה תבשה לש הרותה-תאירקל אופא ודימצה ונימכח

התיהש תוניועה ישגר תא םיפקשמ םניאש םיקוספ הכונח

יפל ,ךפהל ;סוכויטנא ימיב ,םינוויל םידוהי ןיב תמייק

חור תא ,רומאכ ,הלא םיקוספ םיאטבמ םינשרפה ילודג

חור תא – תומואל לארשי ןיב הלועפה-ףותישו תוסייפתהה

ותעמשמל רוסל ומיכסה םירצמה יכ רפוסמ הב ,"ץקמ" תשרפ

אקווד ,לארשי ימכח ומיעטה וז ךרדב .ףסוי לש

םניא םייוגל םידוהי ןיב חתמה יעגרש ,הכונחה-גחב

אלו ליחב אל לאגייש םלוע םג תומדל ןתינשו ,לוכה-תוזח

.'ה חורב םא יכ ,חוכבתלוכי לע תוטשפב הדיעמה הכלה ,םויסל ,ריכזהל יאדכו

םירבדה תורמל :תונדשחהו האנשה לעמ תולעתהל ונימכח

אקוודש ארמגב וקספ ,"העשרה ןווי תוכלמ" לע םיטובה

הב בותכל רתומש םימעה תונושל ןיב הדיחיה איה תינוויה

,ט הליגמ ילבב) .המצע שדוקה-ןושלב ומכ ,הרות רפס

.(א"עדמלמ ,םגרתמו תורפס רקוח ,זואהטר לאירא ר"ד

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב


.תינתלעות הנומא תמועל "המשל" 'ה תדובע


םהיהלא לע ןימייקתמ םיעשרה :ןנחוי יבר רמא"

לע דמוע הנהו ,םלוח הערפו' (אמ תישארב),םהילע םייקתמ םהיהלא ,םיקידצה לבא 'רואיה

'ה ינא רמאיו וילע בצנ 'ה הנהו' :רמאנש

(טס השרפ הבר תישארב) ".'םהרבא יהלאלע – ןושלה יפל לבא ,םלוסה לע – 'וילע' טשפה יפל…

רבודמ םירקמה ינשב ?הזה בקונה רבדה תועמשמ המ .בקעי

םדא-ינב – םיהלא ינפל םדאה דמעמל םיעדומה םדא-ינב לע

,ןימאמ םדא-ןב אוה ,םילילאה דבוע ,הערפ םג .םינימאמ

אוה .ויכרצ קופיסל יעצמאכ ספות אוה ויהולא תא לבא

לא ;וילע ותוא אשונה לא ול שי ."ויהולא לע םייקתמ"

תויהל ומצע לע לבקמ בקעי לבא .ומויקלו ותבוטל ,ונעמל

ןעמל ילכ ונניא ויהלא .םיהלאב הנומאה תא םייקמ

תא אליממו ,םדאה תא האור אוה אלא ;םיישונא םיסרטניא

.'ה תארי םויקל םילככ ,םלועה לכ,תילילא הנומא ןיבו תיתימא תיתד הנומא ןיב לדבהה והז

ןיב ,"המשל אלש" ןיבו "המשל" ןיב – ל"זח ןושלב – וא

.םלוחה םירצמ ךלמ הערפ ןיבו םלוחה תובאה ריחב

'ץיבוביל והיעשי 'פורפל עובשה תוישרפל תורעה ךותמ)

(34 'מע ,ל"ז


?"ךלוהו ףיסומ" וא "ךלוהו תחופ" :הכונח תורנ


ןירדהמהו ,ותיבו שיא רנ הכונח תוצמ :ןנבר ונת"

יאמש תיב ;ןירדהמה ןמ ןירדהמהו ,דחאו דחא לכל רנ

תחופ ךליאו ןאכמ ,הנמש קילדמ ןושאר םוי :םירמוא

,ךלוהוןאכמ ,תחא קילדמ ןושאר םוי :םירמוא ללה תיבו

(ב"ע ,אכ תבש ילבב) ". ךלוהו ףיסומ ךליאוםג ,טלחהב ערה תא רעבל םיכירצמו ,םירימחמ יאמש תיב

.ךכ-לכ הלגנו רכינ ונניאש ערה תא םג ,"ערה תוקד" תא

יאמש תיב ירבדכ ,"ומדק םימש" םא םתקולחמ דוס םג והזו

.(א ,י הגיגח ימלשורי) ללה תיב ירבדכ ,המדק ץרא" וא

המ יד אל יאמש תיבל .השעמו הבשחמ תוניחב םה ץראו םימש

היקנ תויהל הכירצ ותבשחמ ףא ,יוארכ היהי םדאה השעמש

ולעפ רשיו ךז םא ,השעמב םיקפתסמ ללה תיב .ער ץמש לכמ

.םדא לש

(ל"ז ןיוז ףסוי לאומש ברל "הכלהה רואל" ךותמ)