מקץ תשנ"ח (גליון מספר 10)


Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Miketzץקמ תשרפ

ח"נשת 10 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


םולשו ןויווש ,יתרבח קדצ רשפאמ ילכלכה עפשה

ןישענ תוירבה ,תופי םינשהש העשב :"רואיה ןמ הנהו"

:"וחאב הניערתו" .ולאל ולא ןיחא

םויב ךינקמ הערי " :רמוא אוה ןכו .םלועב הוחאו הבהא

יריכ (ל היעשי) "בחרנ רכ אוהה

.ןודא (ושוריפש) יריק (ל הווש אוה) דבע (ושוריפש)

"םולש םירה ואשי" :רמוא אוה ןכו

םירהה יכו ,"םירה ואשנ ":אחא ר"א .(בע םיליהת)

ןמזב ,םולש ןתאישנ אלא ? םולש םיאשונ

.םלועב םולשה ,םיבורמ תוריפהש(םיליהת טוקליו טפ הבר תישארב פ"ע ).גיהנמה – חנעפ תנפצ

לטנקנרפ קחצי

יחא לש םתדיריל ,ףסוי לש ותיילעל םידע ונא ,ונתשרפב

תדירי .הערפ לש ותציקילו ףסוי

ול השעש בקעי ויבא "עויסב" ויחא ללגב התייה ףסוי

,המרגנ ותיילע וליאו ,םיספ תנותכ

ותציקי ,רמולכ ,"הערפ ץקייו" ידי-לע ,אלפה תיברמל

ול תתל ךרוצהו ומולחמ הערפ לש

.ףסוי לש ותיילעל ,יארקמה רופיסב ,םרוגה םה תועמשמ

תא ריקומה ךלמ ,יבויח ךלמ אוה תישארב רפס לש הערפ

םתויה תורמל – םידוהיהו ףסוי

,ו"מ תישארב) ןאצ יעורכ םקוסיע ללגב ,"םירצמ תבעות"

,רתוי רחואמ בלשב קר – (ד"ל

םקיו":בותככ ,"ערה ךלמה" עיפומ ,תומש תשרפ תליחתב

עדי אל רשא םירצמ לע שדח ךלמ

.(ח ,'א תומש) "ףסוי תא

לארשיו"- ףסוי יפלכ בקעי לש ףדעומהו דחוימה וסחי

,ז"ל תישארב) "וינב לכמ ףסוי תא בהא

לש ותפדעה .םיחאה ןיב האנש לש הידגרטל ליבוה – (ג

תמרוג םירחא םיחא ינפ-לע דחא חא

תינחור הדירילו םיחאה ןיב הביאו האנשל חרכהב

התעו" :רמאנש יפכו חצר ןונכת תרשפאמה

העפות הניא וז תוחתפתה .(כ,ז"ל 'רב)"והגרהנו וכל

תיחרכה טעמכ האצות אלא תירקמ

ינחורה העורהו גיהנמה ,החפשמה יבא , בקעי לש ותועטמ

בשוי םת שיא" ותויה תורמל

."םילהא

העורה , בקעי ךיא םיאור ונא ,רתוי רחואמ ,ןכאו

תשרפב ,י"שר – ינחורה וחוכ תא דביא ,ינחורה

:"םהיבא בקעי חור יחתו":ל"זח תובקעב שרפמ ,שגיו

– ונממ השריפש הניכש וילע התרש

תקזחב היה ףסויש הפוקתה לכ ךשמב בקעיל לארשימ ךפהנו

אוה ךיא םיאור ונא ."רדענ"

ויה םיערו טעמ" :הערפל רמואו אטח לע הכמו רסייתמ

ייח ינש ימי תא וגישה אלו ייח ינש ימי

ריכמ בקעי ; (ט ,ז"מ תישארב) "םהירוגמ ימיב יתובא

" :הערפ תלאשל הבושתכו ויתויועטב

.תבאוכה ותבושת תא הנוע אוה ,"? ךייח ינש ימי המכ

םג בקעי לש ותבושת ךותמ ןיבמ הערפ

םולחל ליגרה םדא היה הערפ .רמא אל בקעיש םירבדה תא

,ברל ןכ-םא ןיבהו תונופצ חנעפל ,

חילצה אלש תומולחב לקתנ רשאכ ןכלו ,םולחה תפש תא

וחילצה אל וימוטרח םגשו ,חנעפל

"חנעפ תנפצ" ול ארקו ףסוי תמכחב ריכה ,חנעפל

.(המ ,זל תישארב),בקעי:"תומולח ילעב" השולש םע ונשגפנ ,תישארב רפסב

םלוס" לע םלוח בקעי :הערפו ףסוי

הנהו …םידרויו םילוע םיהול-א יכאלמו… הצרא בצמ

;(גי-בי ,ו"כ תישארב ) "…וילע בצינ 'ה

הלגמה םולח ,ל-אה םע בקעי תא שיגפמה יאובנ םולח

ה"בקה לש ותואיצמ לע חפט בקעיל

לש ויפוא .ותוחילשב םילעופה "ויכאלמ" לעו םלועב

ומלוע םע שגפנו ינחור אוה הז םולח

.בקעי לש ינחורה

ונא ,דחמ ;םינווגמו םיבכרומ ףסוי לש ויתומולח

המק הנהו": תומולאה םולח לע םיארוק

הניוחתשתו םכיתמולא הניבוסת הנהו ,הבצינ םגו יתמולא

יאדוב ןתינש (ז ,זל) "יתמולאל

החלצהל הפיאש רמולכ ,חכו הטילשל הפיאש וב תוארל

,ךדיאמו ,יצראה ,"ימשג"ה םלועב

םלוע ,ימימש םלוע ילוא םיגציימ חריהו שמשה םולח

.ףסוי םלוח וילע ינחורךא ,םיהולאה לע םלוח הערפ םגש רמול ןתינ ,הרואכל

ןכש ,םיהולאכ ומצע תא האור אוה

ןיא ירהו , ('א ,א"מ) "רואיה לע" דמוע אוה ומולחב

,הערפ ךא ,"רואיה לע" דומעל לוכיש םדא

לעו תורפ לע םלוח הערפ .לוכי םיהולאכ ומצע תא האורה

.םיימשגו םייצרא םירבד ,םילוביש

ויתופיאש רמולכ ,ושארש ,בקעי ןיב ףסוי רבחמ ,השעמל

ךכב ,המימשה עיגמ ,תוינחורה

לע םלוחש הערפ ןיבו םיבכוכהו חריה ,שמשה לע םלוחש

.והומכ ,תומולאהדחמ רובה תיתחת לא והוליבוה ףסוי לש ויתומולח

תלבק ידכ ךות ,ךדיאמ םלש םע תלצהלו

םכחו ןובנ ןיא" :הרותה ןושלבו הערפ תאמ האלמ הרכה

ךיפ לעו יתיב לע היהת התא ,ךומכ

,א"מ) "םירצמ ץרא לכ לע ךתוא יתתנ האר…ימע לכ קשי

םירצמ לכ ואוביו" :ךשמהבו (מ-טל

"ךדגנ תומנ המלו םחל ונל הבה :רומאל ףסוי לא

.(וט,זמ)תויהל ול ורשפאש ,ףסוי לש םינויפאב ןנובתהל יאדכ

יארחא דיקפתל עיגהלו חנעפ תנפצ

םינויפאה דחאש יל הארנ .םירצמב דבוכמ דמעמלו

חולסל ותונוכנ אוה ףסוי לש םייזכרמה

לכ לעו רובל ותכלשה לע , ותוא חוצרל םנוצר לע ויחאל

,ןכא .םירצמב וילע רבעש המ

:הרותה ונל תרפסמש יפכ ירסומ םודא וק וצח םיחאה

וכל ,התעו …ותימהל וילא ולכנתיו"

.(כ ,זל ) "והתלכא הער היח':ונרמאו … והגרהנו

הנווכ ךותמ חצרה תינכת תא החד םנמא ןבואר

תא הדוהי "ןתימ" ,רבד לש ופוסבו ףסוי תא ליצהל

ידי-לע וליצהל חילצהו םיחאה תונווכ

תנתממ העפשה םע םיחא ינש ןאכ שי .םילאעמשיל ותריכמ

םהש םירחאה םיחאה תמועל

הז אוה ףסוי קר לבא ,האנקו האנש ילוכאו םקנ יבאת

לא תשגרנ היינפבו לחומש ,חלוסש

רחי לאו ,ובצעת לא התעו" :םהל רמוא אוה ,ויחא

היחמל יכ ,הנה יתוא םתרכמ יכ םכיניעב

ףסוי לש ותונוכנ. (ה ,ה"מ) "םכינפל םיהולא ינחלש

תויהל ותלכיל סיסב ןכ-םא הוהמ חולסל

הרכהה איהו ,וז תוגיהנמל ףסונ יאנת םייק ךא ,גיהנמ

תא ףסוי ןעיו" :ולש תלוכיה תורוקמב

םולש תא הנעי םיהול-א ,ידעלב':רומאל הערפ

וחוכ" אלש ריהצמו עדוי ףסוי (זט,אמ)."'הערפ

ותרזעב לעופ אוהש אלא , "הזה ליחה תא ושע ודי םצועו

םיליהתב .ותארשהבו ה"בקה לש

ץרא לע ותאצב ,ומש ףסוהיב תודע " :רמאנ ('ו ,א"פ)

הז קוספ ."עמשא יתעדי אל תפש ,םירצמ

ףסוי רשאכ ,ףסויל הערפ ןיב גולאידה לש רשקהב שרפתמ

ףסוי .ומולח תא הערפל רתופ

הערפ רשאכ ,"עמשא יתעדי אל תפש" :הערפל ךכ-םא רמוא

ידי-לע ,ףסוי תא לישכהל הסנמ

חפב לפונ וניא ףסוי ךא ,ומולח לש קיודמ-יתלב רואית

,א"מ) םולחה רואיתב .הערפ ול ןמטש

הערפ ."רואיה לע דמוע ה נהו םלוח הערפו" :רמאנ (א

לע דמוע יננה ,ימולחב" :ףסויל רפסמ

אל תפש" :ול רמוא ףסוי זאו (ז"י ,א"מ)"רואיה תפש

ךממ עמוש ינא ;רמולכ ,"עמשא יתעדי

,רואיה תפש לע דמוע התאש תמלח אל ,תמאהמ הנוש רואית

.רואיה לע התאש תמלח אלאתנפצ ףסוי םש הערפ ארקיו" :הערפ לש ותבוגת התיה ךכל

(המ ,א"מ) "חנעפ

רקיע ןיב לידבהל עדויש ,"חנעפ תנפצ" אוהש גיהנמ קר

תקיודמ הרוצב בישקהלו לפטל

םיבאשמה תקולח תא ןנכתל עדויה גיהנמ ,תבכרומ הפשל

תא ןיכהלו הנובנ הרוצב םעה לש

לע גילבהל עדויה גיהנמ ,תושק םינש םע תודדומתהל םעה

אוהש עדויה , וב עוגפל ןויסנ

וילעו םעה תא גיהנהל לגוסמ ,ה"בקהמ ויתוחוכ תא באוש

"חילצמ 'ה ,השוע אוה רשאו":רמאנ

(ג"כ ,ט"ל)

ינחור םלועל ,ץראלו םימשל רבוחמה ,גיהנמה אוה ףסוי

ואצי ונממ ,"ימשג" ,יצרא םלועלו

יפ-לע "ףסוי ןב חישמ" אצי ונממו ,השנמו םירפא

וכרד תליחתב העט ףסוי ,ןכא .תרוסמה

דאמ רקי ריחמ ויתויועט לע םלישו הרתי תוברברתהב

םירצמ תולגב לבס לש םינש ידי-לע

קורימב םג ,לבסב םג ךא ,םיבורמ תונויסנב הדימעו

-א תוחילש ףסוי האור תונויסנבו ויתונווע

.תיהול

ץראב ןושארה ידוהיה גיהנמה תא ןכ-םא גציימ ףסוי

תודוסיה תא חינהשו םלש םע לכלכש ,הרז

תיזכרמ היווח הווהמה ,םירצמב ידוהיה םעה לש ובוציעל

לארשי םע לש ותוחתפתהב

.ךשמהב

"םולשו זוע-םולש -תוביתנ" ל"כזמ אוה לטנקנרפ קחצי

ITM ל"כנמו


תכרעמה ןחלושמ


תובר תובוגת תכרעמל ועיגה ,םינורחאה תועובשב

םיבתוכה לכל תונעל ונלדתשה .םיארוקמ

לכ תא םסרפל ונתורשפאב ןיא ,ונרעצל ;ישיא ןפואב

רצוק תאפמ ,ונילא םיעיגמה םיבתכמה

לכ טעמכ .רצק בתכמ םסרפל םעפ ידימ חמשנ .העיריה

;תובוגת וררוע ומסרופש םירמאמה

,חכוותה רחאה םקלח ,םירבדה לע וכרב םיארוקהמ קלח

ובלענ וא ועזעדזה םירחא וליאו

ןומיס לאירוא 'פורפ לש ורמאמ .ומסרופש םירבדמ

(אריו תשרפ ןוילגב ,"לאעמשי תדיקע")

םיארוק .דעס תצובק ןולע יבג לעמ רעוס חוכיו ררוע

םינמזומ םירבדה תא תוארל םינינועמה

תונוילגמ דחאב םמסרפל לכונש ןכתיי .דרשמל תונפל

תעגונ היגוסה יכ ,"םולש היתוביתנ"

.םלוע תפקשהל התקיזו תונשרפ לש םיימיטיגלה תולובגל

ובתכש םיארוקה לכל םידומ ונחנא

סחייתהל םיחיטבמו בותכלו ךישמהל םכתא םינימזמ ,ונל

.היוארה תוניצרב הבוגת לכל

,חמש םירוא גחו םולש תבש תכרבב

ךרועה

רתויב דבכה שנועה אוה – ימינפה שנועה – ןוועה ןורכז

הרקי וז הצילמ :(ב"ל ,ד"מ)"םימיה לכ יבאל יתאטחו"

וניאש רבד עבצאב הרומ ותויהל ,דאמ דע

ןוועה קר ,ןוועה תלוז שנועה ןיא :אוהו ,הרותב שרופמ

טפשמה ינפל שנועה ומצעב אוה

רמאש והזו ,שנועהו רכש םולשת םוקמבו – יהולאה

."םימיה לכ יבאל יתאטחו":הדוהי(גזומא ןב והילא יברל "ארקמל םא" שוריפ ךותמ)


םדוק ותיב רנ ךא ,סנה םוסרפ אוה הכונח רנשודקו ותיב רנ וא ,הכונח רנו ותיב רנ וינפל היה

ותיב םולש םושמ םדוק ותיב רנ ,םויה

לודג .ותשאל שיא ןיב םולש תושעל קחמנ םשה ירהש

הנתינ הרותה לכש םולשה

לכו םענ יכרד היכרד " :רמאנש םלועב םולש תושעל

.(ג ילשמ)" םולש היתוביתנ,ד קרפ:הכונחו הליגמ תוכלה ,ם"במרהל הרות הנשמ)

(די הכלה


םייניעהו רואה , םלועה


םיאלפנ תודוסו תורואמ אלמ םלועה ,יובאו יוא

ינפב תדמוע םדאה לש הנטקה דיהו ,םיארונו

.םילודג םירוא תוארלמ תבכעמו םייניעהםולשה אוה רקיעה


תכסמ) "םולשה אלא הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל"

הכרבהו , ילכה אוה םולשה :(ןיצקוע

המ ,תיבב םירוגס תונולחה ןיא םא יכ .תוימינפה איה

וחקיו םיבנג ואובי אלה ? רשועב עצב

.םלש תויהל ילכה ךירצ ,ןכל .לכה

(בוט םש לעב לארשי יבר לש ויתורות ךותמ )