חספ לש יעיבש תשס"א (גליון מספר 182)


Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat pesachחספ לש יעיבש

א"סשת 182 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


(א , דיק םילהת) .זעל םעמ בקעי תיב םירצממ לארשי תאצב

דיתעו הווה ,רבע ןיב םירצמ תלואג


וב שיש ללה הז :ןיבא 'ר רמא "ךיתואלפנ לכ רפסלו"

וב שיו וללה תורודל וב שיו אבל דיתעל וב שיו רבעשל

לארשי תאצב" ;גוגמו גוג תומיל וב שיו חישמה תומיל

יכ יתבהא" ,וללה תורודל – "'ה ונל אל" רבעשל – "םירצממ

גוג תומיל -"ינובבס םיוג לכ" ,חישמה תומיל – "'ה עמשי

ארקיו) .אבל דיתעל – "ךממורא יהלא ךדואו התא ילא" ,גוגמו

(ל השרפ הבר

םינודאה תא םג ררחשמ םידבעה רורחש


"םתאצב םירצמ חמש" בותכה רמאש והז :"םירצממ לארשי תאצב"

(חל הק םילהת)הז – רומחה לע בכור היהש רשב לעבל לשמ :היכרב 'ר רמא

,ילעמ הז דרי יתמ :רמוא הזו רומחה ןמ דרא יתמ :רמוא

דוד הארש ןויכ ,רתויב חמש ימ עדוי יניאו דריש ןמז עיגה

תאיצי לע סלקמ ליחתה ,םירצממ םתאצב םיחמש ויה ךאיה

."םירצממ לארשי תאצב" רמואו םירצמ


(דיק רומזמ םילהת שרדמ)
ןייטשניבור יולה יכדרמ לאומש ,יבא רכזל
,לודגה םיל םדקמ ןוכשל ,שא לש םי הצחש
.תשוחנה םי תפש לע ,גח בורע םע רטפנו"וניתולכל ונילע םידמוע םויו םוי לכבש"

וימי עצמאב ףוס לש םי ול שי םדא לכ

ןייטשניבור םייח


םלוע לש ורש ריישש םויב הריש
,וידירש תא

.ול לכיו םי לש ורש םע רשש
עיקרל לעמש םימומה
,וילגל ואתשהו ,םינותחת םימל
םילגלגתמ ,םיטאוש
.םיב בר םע לע םישעוג
,ןדס םהל םיה
.םבגב םירצמ תבקמו ,טק דוע
.םמטוחל דע םימהו קר דוע
םדועמ םימה
וארבנ אל
קר אלא
.עיקרב וצחנ
,םיחנוצו הלעמ הלעמ םיבבוס םהו
ןניאש וילג ומכ ,אלמ וניא םיהו
.בושו תכלמ םיקסופ

םי לש ופוח לע ,םילגר תפחי ,החפש ינא
תינש םיעגונו םיגוסנ ,ינהבב םיעגונ םילגה
,םשונ וליאכ ,ילגר תופכ תחת ךירפה לוחה
,ירחאמ טאושה הערפ ליח תא תחכוש ינא עגרל
,ןושחנ לש והזחל םיעיגמה םימה תא
.לוחכה ךותמ קיהבמה ,שמשה תורוונס תא
.םיענ הכ םימה עגמ
הלקה חורה םע תודיערמה תוודאב ץוענ יטבמ
םידרוי-םילוע ,םימוה תישארב-ימ
.םישעוג
אלש םימל םימ ןיב םסח םיהולא
.וגג תיילעל דעו ויתויתחת רובמ םלועה ףצוי

דוד ירענמ רענ ינא
המחב טהול עלס לע ןועש יבג
תומוצע יניע
הזוה
,יתיב ,למרכ יליבשב
השופ רבדמה תומימח
ירבאו
.המדרתב םיחנוצ
םיטהולה לוחה יריגרג
םיברוצ
.ילגר תופכ תא
תוניפב םיצובר יער
.םיקוצה לצ
םיקחרמב אשנ לואש אבצ ןנע
טאוש ,םירבעה תא ףפוא
,ינטבב םולהי הז לג ילוא ,הפוסכ
.ירבעל רחמה תא ףורגי

,ליגר ויתס רקובב םג
ביבא-לת לש הרוביעב
השרו וא
,המוח תבצינו שי
,שעוג םי
.ןויטבמס
ינא ,הכרדמה דיל ,םש םג
ההות
.אבה דעצה המ
,לואש לומ דומעל
,יפא לא םיסכמ םימה
וישרפו הערפ ליחו
םיטאוש
.יבגל רבעמ

םערו ,םיקרב תפוס יברקב
,ינזא ןיב ול לגלגתמ
לדלדימ ןרותה
.םירבעה לכל הכמ חורהו
םילגה תולברכ
םינבנבל
הלועה לפרעו
– םיהמ
.םירוונס
תוגח ,תועקובמ םייתכרי
עיקביש המ ןיאו
ןבלה ריקה
.יפערשב

ול שי םדא לכ
ףוס לש םי
וימי עצמאב
וילגו
.ועיבטהל םימייאמ
וכרדב בצינ ריק
.וטטומל םייאמ

,שא לש םי
,לוח לש םי
,שעוג םי
.םירבשימ המוה
ךלא יכ םג"
תוומלצ איגב
יכ ,ער אריא אל
"ידמע התא

דנ לומ דומע םויב
תוומ ירבשמב ףופא
הנרעפת תומוהת
,לעילב ילחנב תעובמ
זא וא
:םי בלב תמהת ואפק
םימ ומרענ
.םילזנ דנ ומכ ובצנ
לגתו
.םיה ךותב השביה
יל יטלפמו יתדצמו יעלס
םדא ול אצומ טלפמ
ויהולאב
הברחב ותוצחב
.ותובכל ועיגהש םימ
וירחאו רחמ םויב

םע םגו םדא לוכי
ימנוצ ,םימ-דנ ,לשכמ אוצמל
םילועו םיעיגמ םימהו
םיפצוק ,םייתלוברעמ
םיה ןמ הלעש םויב
דחפה ןמ םיפטונ ןיידע וידגבו
הריש רמוא
םי ומסכ ךחורב תפשנ
םירידא םימב תרפועכ וללצ
:ולוק ןתי ןוילעו 'ה םימש ןמ םערי
לבת תודסומ ולגי ,םימ יקפא ואריו
ופא חור תמשנמ 'ה תרעגב
:םיבר םיממ ינשמי ,ינחקי םורממ חלשי
:ינממ וצמא יכ יאנשמ ,זע יביאמ ינליצי
:יל ןעשמ 'ה יהיו ידיא םויב ינמדקי


שיו וישכע הב שי ,רבעשל הב שיש ,הריש הלודג :ךרועה תרעה

תרוצב הרות רבד םעפה ונמסרפ ,ונכרדכ אלש – אבל דיתעל הב

תאירקש ןוויכמ .ןייטשניבור םייח ונרבח לש וטע ירפ ,ריש

חסונ" םג םימסרפמ ונא ,םיארוקהמ קלח לע תושקהל הלולע הריש

.וניארוקמ קלחל רתוי ןבומ תויהל יושעה "רחאםימ ןיב ותדרפה אלא תרכזומ אל ותאירבש רמוחה םה םימה

.םידימתו םייחצנ ,םירחא תומלועמ אוה ךושמ וליאכ .םימל

ורוקמ ,תורתסנ תויוהמל ,תורחא תורוצל תעגונ ותוהמ וליאכ

םיה לא םיכלוה םילחנה לכ – יפוס-ןיא ךילהת ולוכ לכ ,םייח

,הרוצ שבולו הרוצ ףילחמ ,ימניד ולוכ לכ – אלמ וניא םיהו

וקיחב ,עודי אל וקמוע ,האלמ ותויח ,םיגוסנו םיאב םילג

.םימלענ תומוהת
.םיימעפ םימעפל .וייח עצמאב ףוס לש םי ול שי םדא לכל

הכ אוה ךלוה .םיב םותמ ןיאו ,רשג ןיאו ,ףוחה לע אוה דמוע

ירבשמ .בשו טבוח ,הכמו רבשנ ,רמגנ וניא םיהו הכב אוה ךלוהו

.קרקרי ךפוה םיה לש ועבצו ,םיעלסה לע םפצק םיליטמ םילגה

.וילג ןיב ליבש ול סלפל .הזה רבדמה תא הצחי ךיא
םירצמ-אבצ םג ול שי ,וייחב ףֹוס לש םי ול שיש םדא לכל

לא ובג תא םיצחומ םהו טעמ דוע .םירהוד-םיטעוש ,וירוחאמ

השוחת .תחפהו םוהתה יפ-לע ,ךובמהמ אצומ ןיא .םילגה לומ

.אצומ-אלל ךרד לש השק
םוקמב .ךובמ לש וחתפל חתפמה איה הריש התאצותש הנומאה

םהשכ םג דמע אלו םימה ךות לא ןושחנ ץפק ,לשכ ןויגההש

ךרדהו ,הברחה התלגתנ ,םיה הצחנ קנשנש ינפל עגר .ופאל ועיגה

םיפטונ םהידגב ,םיחטבמה ףוח לע ולעשכ .החתפנ ירבדמה ףוחל

קוספ רבדמ היה השמ הנה יכ" הריש רמול ולחה דחפו םימ ןיידע

סוס ,האג האג יכ 'הל הרישא" וילע םיבישמ ויה םהו דבלב דחא

ןינוע לארשי ויהש דמלמ" (חלשב ,לאנברבא) "םיב המר ובכורו

'ה קרפ ,הטוס) "ללהה תא ןירוקכ רבדו רבד לכ לע השמלש וירחא

.('ד הנשמ
,םילואגה םישנאה תרישב היוטיב תא האצמ ,םעה לש ותלואג

לארשי ושגפיי םיבר םימי .ויתואלפנ תא םיממורמו 'הל םידומה

תריש ,תוחפ םישעוג םהמו רתוי םירעוס םהמ ,הירוטסיה ךלהמב

תארקנה הרובד תרישו םהמ דחאל יוטיב איה הרטפהכ תארקנה דוד

םיווקב הילא המוד ,הדעומב תארקנה "חלשב" השרפ התואל הרטפהכ

.םיבר
םהיניע ונתנ םיה ןמ לארשי ולעש העשב :ילילגה יסוי יבר שרד

קוניתו ומא יכרב לע לטומ ללוע הריש ורמא דציכו הריש רמול

וראוצ היבגה ללוע הניכשה תא וארש ןויכ ומא ידשמ קנוי

םיללוע יפמ רמאנש והונאו ילא הז ורמאו ויפמ דד טמש קוניתו

םירבוע 'יפאש ןינמ רמוא ריאמ יבר היה זוע תדסי םיקנויו

רוקממ 'ה םיהלא וכרב תולהקמב רמאנש הריש ורמא ןמא יעמבש

אירלקפסאכ ןהל השענ סרכ םוחנת יבר רמא וזח אל אהו) לארשי

(ב"ע ,ל ףד הטוס) (וארו הריאמה
םיברה םימיה תא יכ ,ותנומאב התיה לארשי םע לש ותודירש

םויו .ונויגה אל ,ותנומא חוכב אלא הצח אל – ויתודלותב הצחש

לע הלחש הריש ,הריש וב םירמואש םוי אוה ,חספ לש יעיבש ,הז

םוי ,תרצע לש םוי ,תוירוביצכ תויטרפ , תולואגה לכ

םייח לש עובש ,םירצמ תאיצימ תוממי העבש קחרמ .וב םירצועש

,שפוחל יוטיבכ ,םילואגה תריש תא רשו השמ דמוע ,םעכ םייאמצע

תוצחל חוכה תא ולימרתב ידוהי לכ חקול ונממו .הידוהו הנומא

.לאמשמו ןימימ םימה ידנו ,הברחה אצמת דימתש העידיב ,םימי
.ךוניחב קסוע ןייטשניבור םייח


םדא ינבל דוגינב םיתעל ,םיעשר לש םתלפמב חמש וניא ה"בקה

.תרשה יכאלמלו


ןנחוי יבר רמא ."ודסח םלועל יכ 'הל ודוה" םירמואו

חמש ה"בקה ןיאש יפל ?וז האדוהב "בוט יכ" רמאנ אל המ ינפמ

יאמ :ןתנוי רמא ינמחנ רב לאומש רמאד ,םיעשר לש ןתלפמב

תרשה יכאלמ ושקב – "הלילה לכ הז לא הז ברק אלו" ביתכד

םירמוא םתאו םיב םיעבוט ידי ישעמ :ה"בקה רמא ,הריש רמול

לבא ,שש וניא אוה :אנינח רב יסוי רמא !?הריש ינפל

."שושי" ביתכ אלו "שישי ןכ" ביתכד ימנ אקידו שישמ םירחא

( כ קרפ ב םימיה ירבד ינועמש טוקלי)

תומילש ול שי רשאכ אוה החמשה יכ שוריפ :'וכו שש וניא

.לכה תליע אוהש ינפמ םתאירבב הצר 'הו ,החמשה אצמנ זאו

"וישעמב 'ה חמשי" (ד"ק םילהת) רמאנ םלועה ארבנ רשאכו

דספהב חמשי ךיאו ,וישעמב ץפחו הצור י 'הש ינפמ

רמול םיצור םתאו םיעבוט ידי ישעמ" ורמאש ומכ ,םהלש

םיארבנל יכ םירחא שישמ לבא ,שש וניא אוה ךכל ."?הריש

ושישיש יואר ןתלפמבו םהל םידגנתמו םיריצמ םיעשרה ,םירחא

.ראובמ הזו םירחא
'וכו ?םיעשר לש ןתלפמב אוה ךירב אשדוק ידח ימו

אקיד שישמ םירחא לבא ,שש וניא אוה :אנינח רב יסוי רמא

שושי ביתכ אלו שישי ביתכ "'וגו 'ה שש רשאכ היהו" ביתכד ימנ

.שושי ןכ ביתכ אלו שישי ןכ ביתכד ימנ אקיד {.מ"ש

םירחא תא שישמ אוהש ושוריפש ,הזב קדקדמש שוריפה ןיא

תא חמשמ םדאהש המש ךחרכ לע אלא .ללכ רמול ןיא הזו

,ומצע שישמש ליעפה ןושל ךייש ,ומצעל החמשה איבמו ומצע

אוהש ושוריפ יאדוב ביתכד שישי יכ רמול ךל ןיאש ושוריפ קר

אוה ןכ לע אלא .שושי בתכמל יוה ןכ םאד ,ומצעב שושי

שישמ ותוא שרפל שי ליעפה ןושל אוהש ןויכו ליעפה ןושל

םיעשר לש ןתלפמב שישמ ה"בקה היהיש ארבס ןיאש ,ירמגל םירחא

תודגא ישודיח) .ליעפה ןושל אוהש קר הייאר איבמ וניאו

(זנק דומע ,ג קלח ל"רהמל


לש יעיבש םויבש ינפמ – "'וכו גולידב ללהה ןירוק"

םיב ןיעבוט ידי ישעמ" ה"בקה רמא ,םירצמה ועבטנ חספ

לע ותוא םירמוא ןיא 'זבש ןויכו "?ינפל הריש םירמוא םתאו

ףידע היהי אלש ,ותוא םירמוא ןיא ןכ םג דעומה לוחב ןכ

(ז ק"ס ,צת ןמיס הרורב הנשמ) .ןורחא בוט םוימ