וירא תש"ס (גליון מספר 106)


Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshatאריו תשרפ

ס"שת 106 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


'אריו' :'וילע םיבצנ םישנא השלש הנהו אריו'

.םיכאלמב אריו ,הניכשב אריו'ר רמא .םדיב ולע םישדח תומש :אנינח יבר רמא

ול המדנ דחאו יקריס תומדב ול המדנ דחא :יול

םא :רמא .יברע תומדכ ול המדנ דחאו יטוונ תומדב

םדא ינב ןהש עדוי ינא ,םהל תנתממ הניכש האור ינא

. םינגוה

(חי קרפ תישארב ינועמש טוקלי)

.תינחור היאר :"וחמשיו םירשי וארי"


תיארמש יפל ,ראת םיקידצ לש םהיניע תיארמ …

,הנוילעה הלעמל םתוא הלעמ םיקידצ לש םהיניע

הנהו אריו ויניע אשיו' (ח"י תישארב) :בותככ

(ט"כ םש) 'ליא הנהו אריו' (ב"כ םש) םישנא השלש

הנהו אריו' ('ג תומש) 'הדשב ראב הנהו אריו'

'סחנפ אריו' (ה"כ רבדמב) 'הנסהםילהת) רמאנש ,םהיניע תיארמב םיחמש םה ךכיפל

(ז השרפ הבר רתסא) .'וחמשיו םירשי וארי' (ז"ק


םייחה אלא ,'ה תברק ידיל האיבמ תטשפומה הבשחמה אל

לארשיב האובנה יכ .םייחה רוקממ םיכפמה םיננערה

;שפנה תוחוכ יוריג לש ,ינלוח ןוימד לש האצות הנניא

האצות איהו ,םיאירבה םייחה םוחתב הנריכי המוקמ אלא

היהש העש :ונחנא םיאור…הריציה תוודחו תונריע לש

תישעמ תולילצ לש בצמב היה אוה ,איבנל ןאכ םהרבא

.היזה לכמ קוחר ,תטלחומ

(ג-ב ,ח"י תישארב לע שריה ר"שרה שוריפ ךותמ)ךפהתמה לוקה טהל

טובחב םולש


תחא םע דדומתהל תורשפאה תא ונל תנתונ הדקעה תשרפ

ןה ,תינרדומה הרבחה תלקתנ הבש תויזכרמה תויעבה

השרפב .םייטילופ-םייתרבחה םייחב ןהו םייתדה םייחב

,הנושארה םעפב .םימעפ רפסמ םהרבא לא 'ה הנופ

:רמאנ ,(ב-א ,בכ קרפ תישארב) ןויסינה תליחתבםהרבא תא הסנ םיקלאהו הלאה םירבדה רחא יהיו"

.יננה רמאיו ,םהרבא וילא רמאיותא תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא אנ חק רמאיו

לע הלעל םש והלעהו הירמה ץרא לא ךל ךלו קחצי

".ךילא רמא רשא םירהה דחא


,תחא םעפ םהרבא לש ומש תאירקב 'ה קפתסמ ןאכ

.ונב תא בירקהל 'ה תשירדל דימ הנענ םהרבאש ינפמ

בירקהל וניבא םהרבא לש ותונוכנ לע רמאנו בתכנ הברה

םירבדה .וייח ךשמב שכרש המ לכמ ול רקיה תא

תוארל רשפא לבא ,םהרבא לש וחבשל ללכ ךרדב םירמאנ

אלל ירומאה יכרדב תכלל תונוכנ םג וז ותוגהנתהב

הבש הרבחה ןיבל וניב ןיחבמ היה אלש רבד ,תוטבלתה

וצל דימ הנענשכ ,ןושארה לוקל ועמשב ,ךכ םא .יח אוה

ומצע תא םיאתה אלא ,דחוימ ץמוא םהרבא הארה אל ,'ה

.םוקמהו ןמזה יגהנמלידכ ,םהרבא לא הנופ 'ה ךאלמשכ ,הינשה האירקב

:רמאנ ,(א"י קוספ) ונב תא טוחשל וילע רוסאלםהרבא :רמאיו םימשה ןמ 'ה ךאלמ וילא ארקיו"

.יננה רמאיו ,םהרבאהמואמ ול שעת לאו רענה לא ךדי חלשת לא :רמאיו

תא תכשח אלו התא םיקלא ארי יכ יתעדי התע יכ

".ינממ ךדיחי תא ךנבןאממ וליאכ ,ומשב םיימעפ אורקל בייח אוה ןאכ

וצה ירחאש ןימאה אל םהרבא .ךאלמל בישקהל םהרבא

.ונב תברקה תא לטביש ינש וצל םוקמ היהי ןושארה

יקולאה וצה תא םייקל םהרבא הצור ,הווצמה טהל ךותמ

םג ויוטיב תא אצומה רבד ,ונב תא בירקהלו ףוסה דע

:שרדמבורשנ ?היה ןכיה ןיכסו 'ךדי חלשת לא רמאיו' "

.ןיכסה תחשו תרשה יכאלממ תועמד שלש

.ונקנחא :ול רמא

.רענה לא ךדי חלשת לא :ול רמא

םד תפט ונממ איצוא :ול רמא

.המומ ול שעת לא – 'המואמ ול שעת לא' :ול רמא

תכשח אלו ינבהוא תאש לכל יתעדוה 'יתעדי התע יכ'

ןניא ףוגל ץוחש םיאלחה לכ רמאת אלש 'וגו

ךמצע ברקה ךל יתרמא וליאכ ךילע ינא הלעמ אלא םיאלח

(ז ,ו"נ הבר תישארב) ".תבכיע אלו יל


םומ תוחפל ליטהל םהרבא הצר ,הבר שרדמב בותכה יפל

וצה תא לבקל םהרבא השקתמ ,הארנה יפכ .ונבב והשלכ

ומיאתהש ,ונמז תומכסומ םע שגנתמ אוהש ינפמ ינשה

אקווד ,ןכ םא ,התיה םהרבא לש ותלודג .ןושארה וצל

.ינשה לוקל עומשל ותוחיתפבלש סופיט-באל קחצי תדקע הכפהנ לארשי םע תודלותב

עיגמה רסמה ,תאז לכבו .'ה שודיקלו הברקהל תונוכנ

ארבנש םדא ייח בירקהל ןיאש ,אוה הדקעהמ ונילא

שורדל לוכי 'ה ןיאשו יהשלכ הרטמל םיקולא םלצב

םדא ינב תלצהב רבודמש הרקמב וליפא ,םייח תברקה

לכ תא ליצהל ידכ ,תרחא תד תרבוסש יפכ ,וא םירחא

.תושונאהותומב תמייתסמ הניא קחצי תדקעש הדבועה םצע ,ןכל

הב ,תידוהיה הבישחה ינייפאממ דחא ונל הארמ קחצי לש

.םיעצמאה תא תשדקמ הניא הרטמההרבחב ןה תימואלניבה הרבחב ןה ,םויה תמייק

ףחודה ,ןושארה לוקל אקווד עומשל הייטנ ,תילארשיה

,המישמה יולימ טהלב קדצ תשוחת רודחה ,םדאה תא

ןיב תומחלמלו תויגולואידיא תומחלמל ,תד תומחלמל

תוקוקז ןניא וז הייטנ לש היתונכס .ורבחל םדא

תומחלמב הפוצר תישונאה הירוטסיהה ;השחמהל

ענכושמ דצ לכ רשאכ ,בר םד ךפשנ ןהב "תויגולואידיא"

ינפמ םינסוחמ ונניא ונחנא םג ,ונרעצל .ודצל ל-אהש

.וז תינסרה הייטנארוקה ,ינשה לוקל בישקהל תונוכנ אוצמל רתוי השק

לע שגדה תא םישל תרשפאמה הדימ , תבהוא הנובתל

– וניבא קחצי תלצה ,ישונאה ןיינבה ךשמה לש ותובישח

הרקמב וליפא ,םדא ייח תחיקלב הכורכה הסירהה דגנכ

.'ה תווצמכ הארנשהוולתמה הרזה הדובעה דגנ םחלנ וניבא םהרבאש םשכ

בייח ךכ ,הווצמכ תיארנ איהשכ וליפא ,םדאה תטיחשל

ותוא םיפחודה תוחוכה םע דדומתהל ינרדומה םדאה

תכלל םינכומ היהנש לככ .םיינסרהה וירציל תייצל

םישגהל חילצנ ךכ ,"רענה" תא ליצהל םהרבא לש וכרדב

:וילע 'ה ירבד תאלכ וב וכרבנו םוצעו לודג יוגל היהי ויה םהרבאו"

תאו וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ . ץראה ייוג

."…טפשמו הקדצ תושעל 'ה ךרד ורמשו וירחא ותיבתא שדחמ הלגי אוהש םוקמ לכב לארשי םעש ןמזה עיגה

בישקהל שדחמ דמליו םימעה תחפשמב תירוקמה ותוחילש

."רענה תא ליצהל" ,ינשה לוקל


םיינחור םיתורישל הקלחמה להנמ ,טובחב םולש ברה

רפסה תיבב הקיסיפל הצרמ אוה ,הילטיא תוליהקל

.אמור תטיסרבינואב האופרלםיביגמ םיארוק


שי ךא – (ו"ט ,ג"י הבר רבדמב) "הרותל םינפ םיעבש"

.תונשרפה שפוחל לובג םגלע ססבתה אוה .ולא תולובג קב יכדרמ רבע ,(ס"שת

הטוב ןפואב םלעתהו טסקטב םיבותכ םניאש םירבד

.םישרופמ םיקוספמ"היצזיגולוכיספ" בתוכה השוע םינושארה םיעטקב

ותשאל םיבכרומה ויסחי תא חתנמו םהרבא לש תניינעמ

לע םיססובמ וירואית :אקע אד ,ךא…'וכו וינבלו

אלש עוריא ,שאה ןשבכל םהרבא תכלשה תובקעב המוארטה

.ל"זח תודגאמ תחאב ןיוצ אלא הרותב ללכ רכזנתוישרפה יתש תא :םישרופמ םיבותכמ תומלעתהל רשאבו

ראתמ ,קחצי תדקעו לאעמשי שוריג ,הנשה שארב תוארקנה

לש םירידא תונולשכ ינש לע םירפסמה' םיעטקכ רבחמה

ה"בקה הפיא :ומצע תא לאוש ארוקהו 'המואה ילודג

םהרבא לש םישעמה ,הרותב ירהו ?וז תינשרפ תולכתסב

!!יקולא וצ לע תושרופמ םייונב הרשורבדה עריו" הרש תעצה םייקל םא ססהמ םהרבא :הברדא

וב ץיאמ ה"בקהו "ונב תודוא לע םהרבא יניעב דאמ

ריהזמ דיתע םג חיטבמו הרש ירבד םייקל תיעמשמ-דח

.לאעמשילתא םייקל םהרבא לש תונכומה ירה :הדקעל רשאבו

םגו תורודל הכרבל הכוז שרופמה יקולאה יווצה

םיאור םיארונה םימיב םירמאנה םיטויפהו תוליפתה

ארוקהו .לארשי םעל יזכרמ תוכז רוקמ הדיקעל הכילהב

ינב לע תוישרפה יתש תא שרפל ןכתי ךיא :לואשל ךישממ

סיסב םיווהמה 'ה ירבדמ תטלחומ תומלעתה ךות םהרבא

?רפוסמלהנשה שארב תוארקנה תישארב תוישרפ ,קפס ןיא

שי ךא – תיתנומא תודדומתה תושרודו הבשחמל תוררועמ

.תונמאנבו רשויב ,םיבותכב אלמ ןויע ךותמ ןכ תושעלםילשורי ,ןהכ .ח לאירבג ר"ד

:ביגמ ,רמאמה בתוכ ,קב יכדרמ


,יארקמה טסקטל תקפסמ תונמאנ-רסוחב יתוא םימישאמ

רופיסב ה"בקה לש ודיקפתמ תומלעתה ידי-לע רקיעב

הנניאש היצזיגולוכיספ לע ירבד סוסיב תובקעבו

.םיבותכב היד תססובמאל םגו ,תינבר תרוסמל םיכוז ונייה אל ,ןוימד אלל

שגפמ לש רצות םה הכלהבו הדגאב ל"זח ישרדמ .הרותל

בטימל .תישונאה תואיצמה ןיבל טסקטה ןיב םכחותמ

ידיחיה ןוירטירקהו ישונאה ןוימדל לובג ןיא ,יתעידי

ןיבהל ידכ וננוימדב תושעל םירחוב ונאש שומישה אוה

,ןהכ ר"ד ירבדכ ,ןכא .תרוסמב םילולכה םירסמה תא

תואירקל ולא "םינפ" םצמצל לבחו "הרותל םינפ םיעבש"

."תיגולואית תוניקת"ל ששח ךותמ "טשפ" לשרנרל לאכימ ידי-לע השענש שומישה תא רקבמ ןהכ ר"ד

ןיא .שאה ןשבכ ךות לא םהרבא לש ותכלשה תדגאב ורפסב

הדגא .וז הדגא איצמה אל רנרלש ,ןבומכ ,רמול ךרוצ

רופיס רשאכ ,ובטימב "יל"זחה ןוימדה" תא תגציימ וז

וא םירעפ תמלשה .יארקמה רופיסב םירעפ םילשהל אב הז

תונשרפהמ דרפנ יתלב קלח איה "ןיטישה ןיב האירק"

קקזנ ,םייתרוסמה םינשרפה לודג ,י"שר םגש תיל"זחה

.הלםתאירק תא ריבסהל ידכ ןהכ ר"ד ירבדב ןיא ,יתעדל

.הנשה שארב ולא םיקרפ לשויוויצ ךא ,םירופיסה ינשב עיפומ ה"בקה ,ןבומכ

תא חולשל םיכסהל םהרבא לע המל .םירבסומ םניא

תא ל-אה שרוד המל ?רבדמב חוטב תוומ לא לאעמשי

רשאכ םג ,תולק ןניא ולא תולאש ?קחצי לש ותברקה

.רופיסב ל-אה לש ותוחכונ תא ןובשחב םיחקולםיגשומב םהרבא לש ורבע תא חתנל ןויסינה

הרות יארוק לש ףסונ ךבדנ הוהמ םייטילנאוכיספ

ריבסהל הדעונש תונשרפה תלשלשב ונרוד ינב םייניצר

שדוקמה טסקטל יברימ דובכ ךותמ ,ולא םימותס םירופיס

ולא םירופיס לש תויטנבלרה תא רמשל ןויסינ ךותמו

.םויה ונייחל