וירא תשס"א (גליון מספר 161)


Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshatאריו תשרפ

א"סשת 161 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


םימשה יבכוככ ךערז תא הברא הברהו ךכרבא ךרב יכ

.ויביא רעש תא ךערז שריו םיה תפש לע רשא לוחכו

(זי ,בכ תישארב)

"?ץראה רפעכ – םימשה יבכוככ"


ןניא לארשי ךכ ,הלילב אלא ןיטלוש ןניא םיבכוכה המ

םיקלוח םיבכוכה המ .הלילב אלא הרותב ןילשומ

םולש השוע' םהיניב םולשו ,הזל הז דובכ

םיקלוח םיקידצה ךכ ,('ב ה"כ בויא) 'וימורמב

ןיא םיבכוכהש םשכ .הזל הז םיבהואו הזל הזדובכ

המ .םהיניב בוט רצי םיקידצה ךכ ,הבירמ םהל

ךכ ,םלועה לכ תא ףורשל םהמ דחא לוכי םיבכוכה

ורובידב תדרוי שאה התיהש ,והילא ןוגכ םיקידצה םה

לכאתו םימשה ןמ שא דרת ינא םיהלאה שיא םא'

) .(.ב"י 'א 'ב םיכלמ) "וגו ךישימח תאו ךתוא

(אי השרפ יתבר אתקיספןמזב יכ ,תולפשה ןמז לע הרומ רפעה ןוימדו

לפשמ ולעי םשמ ,הנותחת הטוידב שודל רפעכ ויהיש

(די חכ םש) בותכש ומכ ,חור לכל וצרפיו םבצמ

ומכו 'המדקו המי תצרפו ץראה רפעכ ךערז היהו'

המו 'ונישפנ רפעל החש יכ' (וכ דמ םילהת) בותכש

:רבד לש ומעטו 'ונל התרזע המוק' ?הירתב ביתכ

םא יכ ,םבבל לכב 'ה תא םישרוד לארשי ןיאש יפל

תורודה לכ יכרדמ עודיכ תולפשה תילכתב םהש ןמזב

םירצמ תולג לא רפעה ןוימדב זמר ילואו ,ונירודו

םישרוחש רפעה ומכ םבג לע םישרוח םירצמה ויהש

רקי ילכ) . הילעשדקומ

, ויערלו ,ריקי ,ינבל

,ןונבלב םיכוראה םתורש ימיש

.םירבדה ירוהרה לא ינואיבה


"…וננודא ןתיא תבהא…"

ינינפ יסוי


ל"זח תורפסב תרתוכל וכז הרותב תוטעמ תוישרפ קר

. ןהמ תחא איה "הדיקעה תשרפ"ולש בחר ןווגמל קחצי תדיקע התכז תורודה ךרואל

תויועמתשהו תויצטפרטניא ,תויונשרפ

ואצמ םינורחאה תורודה םג .תוילאוטקא-תויטנוולור

הארשה ,זוקינל ,קיפאו רוקמ ,ןליאו הדש וז השרפב

.םהיתוקוצמו םהיתונומא ,םהייוואמ לש יוטיבותוכלה .רורב הרואכל הארנ הדיקעה תשרפ לש המוחית

המוחית תא תיפארג ונל תורידגמ הרותה רפס לש הביתכה

יפ לע םג] תלבוקמה םיקוספה תקולח .[החותפ השרפ]

.היקוספ רשע העשתל השרפה תא תקלחמ [ארקמה ימעטתשרפ תא ריטפמב אורקל םיגהונ ונא לארשי יגח לכב

םתואב האירק הל םידקהלו גח ותואב הרושקה תונברוקה

יזכרמה קלחב .אמויד יניינע םהב םימולגש ארקמ יקרפ

לש ןושארה םויב ,םיארוק ונא הנשה שארב האירקה לש

ב"כ קרפ תא ינשה םויבו תישארבבש א"כ קרפ תא ה"ר

ןיבל [הדיקעה תשרפ] ב"כ קרפ ןיבש הקיזה .תישארבבש

,ה"ר לש הליפתה תואחסונב בטיה תמנפומ הנשה שאר

ההימתה .הז קרפב האירקה תא ריבסהל ךרוצ ןיא אליממו

הנשה שאר לש ןושארה םויב האירקה לע איה תררועתמה

ךרוצה םאה .[לאעמשיו רגה שוריג תשרפ] א"כ קרפב

ימ תא איבהש אוה התומלשב הדיקעה תשרפ תא איבהל

אל םאש – ? ןושארה םויה תאירקב הז קרפ םקמל איבהש

ארקמה ךותמ םירחא האירק יקרפ ורחבנ אל עודמ ,ןכ

,לגעה תשרפ] הנשה שארב ארקיהל םייואר םהו רשפאש

ןמ – ,הז קרפ רחבנ תאז לכב םאו ?[רוצה תרקנ תשרפ

ןיבל וניב הקיז אטבל אב אוהש רשפא – ידכב אל םתסה

תשרפמ ילארגטניא קלח אוה ילואו הדיקעה תשרפ

ובש "רתסנ שרדמ" ונינפלש ירה ,ןכ ןכא םאו .הדיקעה

ונל ריבעה הנשה שארב הרותב האירקה לש עבוקהו בצעמה

תשרפ לש המוחיתש :היומס תונשרפו יומס רסמ ןיעמ

התוארל שי אלא היקוספ הרשע העשתב וניא הדיקעה

תא ןהו רגה שוריג תא ןה ללוכה הלש "יתימאה" רשקהב

.הדיקעה רופיסיואר ,הדיקעה תשרפ לש "המוחית" תלאש ןוחבל ידכב

:תואבה תולאשה תא ןוחבלןיב תרשקמה תיתורפס הקיזב ןיחבהל ןתינ םאה .1

? תושרפה יתשתולאשל הנעמ הדיקעה תשרפב אוצמל ןתינ םאה .2

,רגה שוריג תשרפב תולועה תויתורפס-תוילאוטסקטה

.? ךפיהלןוילע וצ לומ םהרבא לש ותדמעהב תוקסוע תושרפה יתש

חלשל ["םייוג ןומה בא"] םהרבא לע ,וילעש :ועמשמש

לא וצה ,רגה שוריג תשרפב .ותומ לא וינבמ דחא תא

ול תרמואש לככ תושעל הווצמ םהרבא – ףיקע אוה םהרבא

: ["הלקב עמש הרש ךילא רמאת רשא לכ"] ותשא הרש

["..אנ חק"] רישי אוה וצה ,תאז תמועל ,הדקעה תשרפב,םימ תמחו םחל םע תחלושמ איה רגה שוריג תשרפב

.קחצי ידי לע תלכאמהו שאה םיאשינ הדיקעה תשרפבוהדיקעה תשרפבו תמחה ןמ םימה םילכ רגה שוריג תשרפב

.הלועל השה [קחצי יניעמ תוחפל] םלענהנפמ ןהב לח ,יגרטה ןמויסל תובורק תושרפה יתשכ

.םימשה ןמ םיהולאה ךאלמ תולגתה םע עיתפמרגה לש םדוק שוריג תשרפבש ףיסוהל ןתינ ףא ילואו]

תושחרתהה םוקמל רגה תארוק ,המויסב , [זט תישארב]

השעמ לש תושחרתהה םוקמל ארוק םהרבאו ,"יאור יח לא"

[.הבורק ,תומוקמה תומש תועמשמו "הארי 'ה" הדיקעה:המתי יאדו ומות יפל הדיקעה רופיסב ארוקה[םירענה ,קחצי ,םהרבא] עסמה יפתתשמ ושע המ .1

הארנש דעו עבש ראבמ םתאיצי ןיבש םימיה תשולשב

? קוחרמ םוקמהותשאו קחצי לש ומא ,הרשש הרוק דציכ .2

תפתושמ וא הפתוש הניא ,םהרבא לש ךכ לכ תיטננימודה

? הדיקעה רופיסב? "םימשה ןמ תינש" ורובידב ךאלמה שדיח המ .3הדיקעה רפסמשכ ,השרפה ףוסב קחצי םלענ ןאל .4

לא םהרבא בשיו"] וירענ לא ודבל םהרבא תא קר בישמ

? ["וירענלע ונל חוודמ אוה םיתיעלש יארקמה רופיסה לש וכרד

םיתיעלו [ "..ישילשה םויב" ] םבצקו םירבד לש םרדס

םילמב םירבדה םירומא םג ךכ .וינמז תא חוורמ אוה

-"הלאה םירבדה רחא " הדיקעה רופיס תא תוחתופה

"הלאה םירבדה" ןיב ףלחש ןמזה תא בצוק וניא רפסמהו

.ונל תרפוסמה תושחרתהה ןיבלהקיזהו וניתוישרפל סחיב םג םירומא םירבדה ךכ

.ןהיניבשםהרבא לע ונל רמאנ רגה שוריג תא םידקמה רואיתב

,[אי] "ונב תודוא לע םהרבא יניעב דאמ רבדה עריו"

-ויוויצ-ותרימא תא איבמ ויתובקעב אבה קוספהו

"… רענה לע ךיניעב ערי -לא " םיהולאה לש ותבוגת

עריו"] םיעוראה ינשש הלוע הנושאר האירקמ .[בי]

םשכ ,הזל הז ןמזב םיכומס[ "'וגו ערי לא"ו "'וגו

תוכימס ךא .הזל הז םידומצ םתוא םיאיבמה םיקוספהש

,םיעוריאה תוכימס תא חרכהב תבייחמ הניא םיקוספה

םהרבא תשוחת לע השגדהה םצע .תיפוליח האירק ןכתיתו

הקעומ התוא םע המ ןמז ךלהתמ םהרבאש תדמלמ ילוא

עריו" ידכ דע תמצעתמו תכלוה איה ןמזה ףלוחש לככו

"…דאמ רבדה,הליל תונויזחו תומולח ירופיסב עפושמ תישארב רפס

רבוע ,םירתבה ןיב תירבב םהרבא לש ונויזחמ לחה

– ףסוי תומולחל םהמו ,בקעי תומולחלבצעמ לש "יומסה ושרדמ" תא ןוחבל יוארה ןמ ילוא

הדיקעה רופיסש זמור אוה וליאכ הנשה שארב האירקה

ןתינ וליפאש תוהלב םולח ,םהרבא לש םולח ,םולח אוה

קוספה ירבדב יוטיב ידיל אב אוהו ,תילאוטסקט ומקמל

אוה הדיקעה רופיס ."םהרבא יניעב דאמ רבדה עריו "

בנשא ונינפל חותפל האבה ,תיתורפס הבחרה ןיעמ

הכרדכו .םהרבא לש תבאוכהו תרסוימה ,תרעוסה ושפנל

ןויגיה םהל שיו םירודס םירבדה ןיא ,םדאה שפנ לש

םירבד ונל רזפמ ונינפל םירבדה איבמ .םהלש ימינפה

.םירבד יזמירורופיסה תא עמושה דחוימבו , הדיקעה רופיסב ארוקה

ה.א.ר לעופה לש ותרזחמ םלעתהל לוכי וניאתא אריו ויניע תא םהרבא אשיו ישילשה םויב (ד)

:קחרמ םוקמהינב הלעל השה ול הארי םיהלא םהרבא רמאיו (ח)

:ודחי םהינש וכליורחא ליא הנהו אריו ויניע תא םהרבא אשיו (גי)

…וינרקב ךבסב זחאנרמאי רשא הארי 'ה אוהה םוקמה םש םהרבא ארקיו (די)

:הארי 'ה רהב םויהתשרפב "אריו" לש לילצה תברקמ םלעתהל דאמ דע השק

רגה שוריג תשרפמ "עריו" לש וזל קחצי תדיקע

.רבדב התיה תנווכמ די וליאכ הארנו ,לאעמשיוםויסה ירבדמ ,םירבד לש םעקרב ומכ ,ףסונ דה ילואו

:זט קרפב ונל רפוסמה רגה לש םדוקה השוריג לשהרמא יכ יאר לא התא הילא רבדה 'ה םש ארקתו (גי)

:יאר ירחא יתיאר םלה םגה


שדק ןיב הנה יאר יחל ראב ראבל ארק ןכ לע (די)

:דרב ןיבו


רופיס אוה ,אדירג השעמ רופיס וניא הדיקעה רופיס

םיהולאה וצ לע םהרבא לש תימינפה ,תישפנה ותבוגת

ףוקישב ומכ ,םיפשחנ ונינפל .לאעמשיו רגה חולישב

.םהרבא לש תרסוימה ושפנ ינמכמ ,ןגטנרלא לאעמשי לש שוריגה רופיס תא ךילשמ-הטמ םהרבא

תא ןחוב ומכ םהרבא .קחצי לא – "בוהאה" "דיחיה" ןבה

הרש לש התיינפל סחיב וירוסי םוהת תאו ובאכ קמוע

אוהש ךות ,ונב אוהש – "..המאה ןב תא שרג " ותשא

התעיבת תנחבנ תאזה המזירפבו קחציב לאעמשי תא ריממ

.הרש לשםיביחרמ ףא ["הארי 'ה" – "יאר לא"] םירבדה יזמר

ירהש ,םהרבא דמוע הינפבש תיטמוארטה היווחה קמוע תא

לש העיריהש רשפא .תחלתשמ רגהש הנושארה םעפה וז ןיא

דוע תנרקומו הנירקמו ,רתוי ףא הבחר הדיקעה תשרפ

רגה לש םינושארה הנוירה ימיל ,ןכל םדוק תובר םינש

אלא טלפמ האצמ אלש ךכ ידכ דע ,ירש ידי לע היוניעו

.[זט קרפ האר] רבדמל החירבבםצע הדיקעה רופיסב העיפומ הניא הרש ידכב אל

סעכהו באכה קמוע תא ילוא אטבמ רופיסה ןמ "התמלעה"

רגהל הסחי ללגב םיבר םימי הדגנכ םהרבא רצונש

.ורוכב ונב אוהש ,הנב לאעמשיוינייפוא קר אוה םימיה תשולש רופיס לע גולידה

יקוח וב םילח חרכהב אלש ,םולחה השעמו שפנה יקמעמל

.ןמזהיתרימא – רמול ומכ םיימעפ וירבד לע רזוח ךאלמה

לש תורימאה יתשב .ירבד לא ךביל םישו ,תירקמ הניא

םיהולא ארי יכ יתעדי התע יכ" .1 :תוליפכ שי ךאלמה

יכ" .2 [בי] "ינממ ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו התא

תא ךנב תא תכשח אלו הזה רבדה תא תישע רשא ןעי

השרפה תישארב 'ה תולמ תודהדהמ וירבדב [זט] "ךדיחי

ךאלמה ירבדב וליאו ,"תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא"

ךנב תא" רואתה תולימ שולש ךותמ םייתש קר םיעיפומ

הדיקעה רופיס לכש ונירבד םינוכנ םא ." ךדיחי תא

םג ונא םילוכי הנה המינפ םהרבא לש ובילב שחרתמ

,רמול לכות לכה :רסייתמה ימינפה ולוק תא עומשל

ימוחתב ןהו ,הנומאה ימוחתב ןה ,ריבסהלו קמנל

רמול לכות אל דחא רבד לבא ,וצה ימוחתב ןהו החטבהה

בוש :ךמצעל אל רקיעבו ,ךנבל אל ,ךתביבסל אל – דוע

יכ ."יתבהא רשא ינב" קחציל ,ךנבל רמול לכות אל

לע ךנב ייח תברקהל ,השעמה תיישעל תונוכנה םצעב

בושו – ךבבל ימוחתמ הבהאה תא תעקפה ,ךתנומא ךבזמ

.םתיארמכ םירבד ויהי אלתשרפ ףוסב קחצי לש "ותומלעיה" םג תנבומ אליממ

יכ םירענל םהרבא חיטבה ןושארה הכלהמבש ,הדיקעה

בש אוה הנהו "םכילא הבושנו הכ דע הכלנ רענהו ינא"

חבזמ לע ונב תא בירקהל ןוכנה בא :רמול הצור .ופגב

דבאי – לעופה לא חוכה ןמ האצי אל וז םא םג ותנומא

תא בירקהל תונוכנה םצעב ,רמול רתוי ןוכנ – ותוא

ותיא בושת אל םלועלו ,ךנבל ךתבהא תא תדביא ,ךנב

.הירומה רהמ.י"לת ןרקב ךוניחה ףגא להנמ אוה ינינפ יסוי– א"סשת ןושחרמב ב"י דע ו"נשת ןושחרמב ב"ימ

.לומתא םויכ םינש שמח


ןיבר חצרל ןורכיזה םויל ונסחייתה אל ,םנמא

ךא ,ונתאמ םלענ ארונה ןורכיזהש ןוויכמ אל ,ודעומב

תא םיתעל שטשטמ םייח ונא הכותבש השקה תואיצמב והשמ

.ןמזה יגשומהמוקמ תא התניפ השמומ אלש "קחצי תדיקע" ילואו

אלא ,יקולא יוויצ חוכמ אל ,העצובש קחצי תדיקעל

לש ירקיעה רסמה רשאכ ,'ה רבד לש רומח תוויע ךותמ

ריתמש ימ לכו "רענה לא ךדי חלשת לא" :אוה הדיקעה

אלא וניא , רחא וא הז םיהולא םשב ,םדא לש ומד תא

.חידמ וא תיסמןיא ,חוכשל אלו רוכזל םישרדנ ונא רשאכש ןכתיי

תועמשמ התוא תא סחייל ונתאמ דחאו דחא לש ותורשפאב

יבגל גלופמ ןיידע לארשיב רוביצהש ןוויכמ ,ןורכיזל

.הנוכנה תינידמה ךרדה– ויהיש לככ םייבטוק – ולא תועד יקוליח ,ךא

הכרעהו דובכ ךותמ ,בקונ חיש-ודל ונתוא םיבייחמ

אתיירבהש יפכ ,אתגולפ-ירבו םיבירי לש םהיתודמעל

יאמש תיב לש םהיסחי תא תראתמ (ב"ע ,די) תומביב

תויגוסב םתעדב םיקולח ויה רשאכ םג ,ללה תיבו

:תוינורקע,תויחאבו תורצב ללה תיבו יאמש תיב וקלחנש פ"עא

הנלו ותשא תא שרגמבו שיא תשא קפסבו , ןשי טגב

הושבו הטורפב ,ףסכ הושבו ףסכב ,קדנופב ומע

ללה תיבמ םישנ אשילמ יאמש תיב וענמנ אל , הטורפ

תועירו הביחש ךדמלל יאמש תיבמ ללה תיב אלו

(ח הירכז ): רמאנש המ םייקל , הזב הז םיגהונ

."ובהא םולשהו תמאה"םולשל (ה"בקה לש ומתוח) תמא ןיב ןוכנה ןוזיאה

יללכ לע תטלחומה הדפקההו (ה"בקה לש ויתומשמ דחא)

םה ,השק תקולחמ לש םירקמב םג ,םיתואנה חוכיווה

.דחאתהל ךירצו רשפא הז ביבסו ןיבר חצרמ שרדנה חקלה