וירא תשנ"ט (גליון מספר 55)


Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshatאריו תשרפ

ט"נשת 55 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


אשיו' :רמאנש ,םתוא הלעמ םיקידצ לש םהיניע תיארמ

(ב ,חי תישארב) 'םיבצנ םישנא השלש הנהו ,אריו ויניע

םיקידצ וארי' :רמאנש ,םהיניע תיארמב םיחמש ךכיפלו…

'וחמשיו
.(טי ,בכ בויא)


(ג השרפ ןוירוג אבא שרדמ)

.תיתרבח תוירחאל םגדכ וניבא םהרבא לש דסחה תדימ


וקקחש קחה אוהו ,לכה ןמ הבורמ היולה רכש

ירבוע ליכאמ ;הב גהנש דסחה ךרדו וניבא םהרבא

תסנכה הלודגו .ןתוא הולמו ןתוא הקשמו םיכרד

הנהו אריו" :רמאנש ,הניכש ינפ תלבקהמ םיחרוא

לכ :םימכח ורמא .ןתסנכהמ רתוי םייוולו "םישנא השלש

.םימד ךפוש וליאכ ,הולמ וניאש

(ב , די לבא תוכלה ,ם"במרל הרות הנשמ)


"?עשר םע קידצ הפסת ףאה"

ןמרדל (לואפ) סחנפ


:ןברוחו סרה תרושבל תובוגת עברא םישגופ ונא ,ארקמב

השמ לש ותבוגת ,וניבא םהרבא לש ותבוגת ,חנ לש ותבוגת

.איבנה הנוי לש ותבוגתו ,וניבר

אללו תוניידתה אלל ,'ה ותוא הוצ רשא לככ השוע חנ

:הילכ ףס לע תדמועה תושונאה לע תוכז דמלל ןויסנסמח ץראה האלמ יכ ינפל אב רשב לכ ץק" – הרושבה

,רפוג יצע תבת ךל השע .ץראה תא םתיחשמ יננהו םהינפמ

" …רפכב ץוחמו תיבמ התוא תרפכו הבתה תא השעת םינק

לובמה תא איבמ יננה ינאו" .(ד"י ,ג"י ;'ו תישארב)

םימשה תחתמ םייח חור וב רשא רשב לכ תחשל ץראה לע םימ

ךתשאו ךינבו התא הבתה לא תאבו ךתא יתירב תא יתמקהו …

.(ח"י ,ז"י ;םש) "ךתא ךינב ישנוןכ ,םיקלא ותא הוצ רשא לככ חנ שעיו" – הבוגתה

.(ב"כ ,םש) "השע.ןידה רזג תא תונשל הסנמו 'ה םע ןיידתמ וניבא םהרבא

.תושפנ ליצהל ידכ בושו בוש חקמתהל עתרנ ונניא אוההדבכ יכ םתאטחו הבר יכ הרומעו םדס תקעז" – הרושבה

םאו ,הלכ ושע ילא האבה התקעצכה האראו אנ הדרא .דאמ

.(א"כ ,'כ ;ח"י ,םש) "העדא אלםישמח שי ילוא .עשר םע קידצ הפסת ףאה" – הבוגתה

הלילח … םוקמל אשת אלו הפסת ףאה ,ריעה ךותב םיקידצ

קידצכ היהו ,עשר םע קידצ תימהל הזה רבדכ תושעמ ךל

,םש) "?טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה ,ךל הלילח .עשרכ

(ה"כ – ג"כםעה ןוילכ תא עונמל חילצמו 'ה םע חכוותמ וניבר השמ

.שנועה תא ןיטקהלו.אוה ףרע השק םע הנהו הזה םעה תא יתיאר" – הרושבה

יוגל ךתוא השעאו םלכאו םהב יפא רחיו יל החינה התעו

('י ,'ט ;ב"ל תומש) "לודגץראמ תאצוה רשא ךמעב ךפא הרחי 'ה המל" – הבוגתה

.הקזח דיבו לודג חכב םירצמםירהב םתוא גרהל םאיצוה הערב רמאל םירצמ ורמאי המל

לארשילו קחציל םהרבאל רכז … המדאה ינפ לעמ םתלכלו

.(ג"י – א"י ,םש) "םהל תעבשנ רשא ךידבע.בהז יהלא םהל ושעיו הלודג האטח הזה םעה אטח אנא"

"תבתכ רשא ךרפסמ אנ ינחמ ,ןיא םאו ,םתאטח אשת םא התעו

תדמשהל ףתוש תויהל ןכומ ונניא השמ .(ב"ל ,א"ל ;םש)

."לודג יוג" אצי ונממש העצהל התפתמ ונניאו םעה


אוה ונוצרמ אלשו ותוחילשמ חורבל הסנמ איבנה הנוי

.'ה רבד תא עצבמו ודעיל עיגמהילע ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק" – הרושבה

.('ב ,א הנוי)"ינפל םתער התלע ןכדריו 'ה ינפלמ השישרת חורבל הנוי םקיו" – הבוגתה

אובל הב דריו הרכש ןתיו שישרת האב הינא אצמיו ופי

.('ג ,םש) "'ה ינפלמ השישרת םהמע


.םישרפמה תא הדירטה חנ לש ותבוגת אשונב בותכה תקיתשוחירטה המלו" – :ורמואב חנ לע תוכז דמלל הסנמ י"שר

כ"ק הב קסוע לובמה רוד ישנא והואריש ידכ ?הז ןינבב

דיתע :םהל רמוא אוהו ךל תאז המ ותוא ןילאושו הנש

ינב תא ריזחהל ובושי ילוא ,םלועל לובמ איבהל ה"בקה

ךל השע' :ה"ד ,ד"י ;ו תישארב – י"שר) הבושתב ורוד

תוסנלו ורוד ינבל ףיטהל חנל הרשפא הביתה תיינב .('תבת

.הבושתב םריזחהל"ויתורודב היה םימת קידצ שיא" : קוספל ושוריפב י"שר

ןירדהנס ) ןירדהנס תכסמב רמאנש המל סחייתמ ('ט ,םש)

תורודב אלו ויתורודב – ןנחוי 'ר רמא…":(א"ע ,ח"ק

ורוד יפל – יאנגל ותוא םישרודש שיו" :ףיסומו "םירחא

בשחנ היה אל ,םהרבא לש ורודב היה וליאו קידצ היה

אל ,ומלוע תא ךישמהל 'ה ידי לע רחבנש חנ ."םולכל

יפכ – הילכה תרושב לע ביגה אלו םהרבא לש ותגרדל עיגה

.השמו םהרבא וביגהשהסנמ י"שר .םישרפמה יניעב תיתייעב הנוי לש ותבוגת םג

:תוכז וילע דמללו הניבהלהמו … ל"וחב הרוש הניכשה ןיאש ,םיה יל חרבא :רמא"

יבורק ם"וכעה :רמא ?הונינ לא ךליל הצר אלש הנוי האר

תא בייחמ יתאצמנ ,הבושת ושעיו םהל רמוא םא ,םה הבושת

,'א הנוי – י"שר) םיאיבנה ירבדל םיעמוש ןיאש ,לארשי

.('השישרת חורבל' ה"ד 'גקמחתהל הסנמ ,איבנ ותויה תורמל , י"שר תעדל , הנוי

ל"וחב טלוש ונניא ה"בקה היפל תיעטומ הבשחמב ותוחילשמ

,לארשי םעב יפוד ליטהל הצור ונניא וליאכ אלתמאבו

עמוש היה אלו ם"וכעה תגרדמל עיגמ היה אל ותעדלש

. .ותאובנל– חנל העצוהש העצהה התוא תא ה"בקהמ עמוש וניבר השמ

הנוש ותבוגת ךא – "לודג יוגל ךתוא השעאו םלכאו"

לכה תא סורהל ול עיצמ 'הש העצהה תא החוד השמ .ןיטולחל

אטחה תורמל םעה ביר תא בר אוה .ותא שדחמ ליחתהלו

יארונה קזנה םצמצל חילצמו תוכז וילע דמלמ אוה ,אטחש

םיאטוחה .לארשי םע לע לופיל דמעש טלחומ ןברוח עונמלו

.יתורירשו יצוביק ונניא שנועה ךא םשנוע תא םילבקמ


הילכה לע , 'ה יפמ וניבא םהרבא עמוש ,ונתשרפב

,שידא ראשנ ונניא םהרבא .הרומעו םודס לע אובל תדמועה

ם"וכע םוקמה יבשותש הלתמאב תוכז דמללמ קמחתמ אל אוה

אלמ אוה .םה םיעשר יכ עודיו רחאמ "םהל עיגמ"ש ,םה

סחייתמ ונניאש יצוביקה יללכה שנועה לע האילפו המהדת

:םעוז אוה .אוה וישעמו דיחיו דיחי לכ לא!!!עשר םע קידצ הפסת ףאה"אשת אלו הפסת ףאה ,ריעה ךותב םיקידצ םישמח שי ילוא

!!!םוקמל!!!עשר םע קידצ תימהל הזכ רבד תושעמ ךל הלילחתישארב) !!!טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה ,ךל הלילח

.(ה"כ – ג"כ ,ח"י(םהרבא רמוא) הלילח הלילח אחא 'ר רמא" שרדמה ןושלב

השרפ ,הבר תישארב) "רבדב שי םימש םש לולח םימעפ 'ב

.קדצה יא דגנ אימש יפלכ תמוערת וז .(ז"ט הקסיפ ,ט"מ

– יגולואית רבשמב םהרבא .ריבס ןויגה לכ וז העפותל ןיא

.'ה יכרד תא ןיבמ ונניא אוהאל ץראה לכ טפושה ,ךל הלילח … ךל הלילח" :ותוצרפתהב

רסוחו האילפה ,םעזה ,באכה וידחי םיברועמ "טפשמ השעי

.הנבההרומג דוגינב דמוע ,דסח ישעמ וישעמ לכש ,קידצה םהרבא

ךירצ הרואכל .תוירזכאהו עשרה תדימ ילעב םודס ישנאל

לע דסחה ןוחצינ ךכב תוארלו םתדמשהב חומשל םהרבא היה

תליפנב חומשל ונממ תענומ םהרבא לש דסחה תדימ ךא .עשרה

,דסחה תדמ םע תילבקה תרוסמב ההוזמה םהרבא .םיעשר

לגי לא ולשכבו חמשת לא ךביוא לופנב" קוספה יפל גהונ

לע םג תוכז דמלמו ללפתמ אוה .(ז"י ,ד"כ ילשמ) "ךבל

.וישעמ יפל םדא לכל ןגוה טפשמל איבהל הסנמו ויביוא


" :'ה רבדב השרפה ףוסב םייתסמ םהרבא לש וחוכיו רופיס

דימ .(ב"ל ,ח"י תישארב) "הרשעה רובעב תיחשא אל …

םהרבא לא רבדל הלכ רשאכ 'ה ךליו" :רמאנ ןכמ רחאל

םא ןייצמ ונניא בותכה .(ג"ל ,םש) "ומוקמל בש םהרבאו

טושפ השרפה .ביגה דציכו 'ה תקדצ תא לביק םהרבא

,הזה ןיידה" :ריבסמ תירויצה ונושלב שרדמה .תמייתסמ

קתתשנ .ןיתממ אוה ,(תוכז) דמלמ רוגינסהש ןמז לכ

רבדל הלכ רשאכ 'ה ךליו' ךכ .ןיידה ול דמע ,רוגינסה

םינפ ול ריבסמ ןיידהש ןמז לכ ,הזה רוגינסה .'םהרבא לא

ךכ .רוגינסה קתתשנ ,ןיידה ול דמע ,(תוכז) דמלמ אוה

בש םהרבאו' ביתכו 'םהרבא לא רבדל הלכ רשאכ 'ה ךליו'

(תוכז) דמלמ רוגינסהש ןמז לכ הזה רוגיטקה .'ומוקמל

קתתשנו ןיידה ול דמע .ןיתממ ,םינפ ול ריבסמ ןיידהו

השרפ הבר תישארב) ותוחילש תושעל ךלוה גרטקמה ,רוגינסה

.(ו"כ הקסיפ ,ט"כ


םא וא ןידה רזג םע םהרבא םילשה םא ןייצמ בותכה ןיא

ותעדלש המ תא השע אוה .ןוידה תואצותמ ןוצר עבש היה

שיא ותויהל ףסונב ,םהרבא .ןודינב תושעיהל היה ןתינ

ול םירשפאמ הנומאהו דסחה חכ .הנומאה שיא םג אוה ,דסחה

םיעוזעז גופסל ףאו ביגהל ותלוכיב .קועזלו סירתהל

,רחא רשקהב ,רמאנ וילע .ןימאהל ךישמהל ךא ותנומאל

('ו ,ו"ט תישארב) "הקדצל ול הבשחיו 'הב ןימאהו"

לע ,הקדצלו תוכזל םהרבאל הבשח ה"בקה" :י"שר ירבדכו

."וב ןימאהש הנומאה


זכר דיקפתב רבעב שמיש ןמרדל (לואפ) סחנפ ברה

"םולש תוביתנ-םולשו זוע"ב ךוניח


"םודס תדימ וז ,ךלש ךלשו ילש ילש"


הבוטה ךותמ אלא ,םוקמה ינפל ואגתנ אל םודס ישנא

םחל אצי הנממ ץרא' (חכ בויא) :רמאנש םהל עיפשהש

ישנא … טיע ועדי אל ביתנ … הינבא ריפס םוקמ …

בהזו ףסכו ,ונצראמ אצוי ןוזמו ליאוה :ורמא םודס

,ונצראמ תואצוי תוילגרמו תובוט םינבאו ונצראמ אצוי

,ונרסחל אלא ונילע םדא ינב ואביש ןיכירצ ונא ןיא

םהל רמא .וניתוניבמ לגרה תא תיבשנו דומענ

לגרה תא חכשל םישקבמ םתא םכל יתוביטהכ :ה"בקה

חכשאו םכיניבמ לגרה תא חכשא ינא םכיתוניבמ

(בי םש) 'וגו לחנ ץרפ (םש) רמוא והמ םלועה ןמ םכתא

לאקזחי) רמוא אוה ןכו … םידדושל םילהא וילשי

הנה … ךתוחא םודס התשע םא ,םיקלא 'ה םאנ ינא יח' (זט

."'וגו םהל תעבש ןואג ךתוחא םודס ןוע היה הז

(ג הנשמ ג קרפ הטוס אתפסות)


ישונאה טביהה :קחצי תדיקע


קחצי יניעב םהרבא יניע :'חבזמה לע ותוא םשיו'

תולפונו תורשנמ תועמד ויהו ,םימש ימשב קחצי יניעו

:ול רמא .תועמדב תטטושמ ותמוק התיהש ,םהרבא יניעמ

ךל ןימזי ךרצוי ,ךמד תיעיבר לע תלחתהו ליאוה ,ינב

היעג העגו היכבב ויפ רעפ ,העש התואב .ךיתחת רחא ןברק

םירהו הניכשל תופוצו תופפורמ ויניע ויהו ,הלודג

?ירזע אובי ןיאמ םירהה לא יניע אשא' רמאו ולוק

תורוש תורוש תרשה יכאלמ ודמע '…השוע 'ה םעמ ירזע

!טחשנ דיחיו טחוש דיחי ואר :הזל הז םירמואו עיקרב

תעובש ?והונאו ילא הז םיה לע ךינפל רמאי ימ :ורמא

לא ךדי חלשת לא' :דימ ?הל השעת המ 'ךערז היהי הכ'

.'רענה

(אק ןמיס בכ קרפ תישארב ינועמש טוקלי)


.םהרבא לש ונב ראשנ ,המאה ןב ,לאעמשי


ןב היהש יפ לע ףא יכ :"ונב תודוא לע …רבדה עריו"

היהו ורוכב היה יכ ,ותוא בהוא היהו היה ונב ,המאה

יכ ,ךלוה היה הבוט ךרדבו ,םינב לע בא םחרכ וילע םחרמ

דמלמ היה םירחאל וליפא יכ ,'ה ךרד והדמלו ומע לדג היה

ויניעב ער היהו ,ונבל ןכש לכ ,הבוט ךרדב ךירדמו

ומכ ,תיבה םולש ינפמ ותשאב רעג אלו ,ותיבמ והשרגיש

לע רעטצמ היהו ,('ו ,ז"ט תישארב) רגה רבדב ונבתכש

.רבדה וילא אבש דע ותשא תבירמ לבוס היהו רבדה

(א"י ,א"כ תישארב לע ק"דרה שוריפ ךותמ)


."בהזה ליבש" איה 'ה ךרד איהש ,םהרבא לש וכרד


?וב ועבקיש דע ולא תועדב ומצע םדא ליגרי דציכו

תועדה יפ לע השועש םישעמב שלשיו הנשיו השעי

םהישעמ ויהיש דע ,דימת םהב רוזחיו ,תויעצמאה

תועדה ועבקיו וילע חרוט םהב היהי אלו וילע םילק

ךרדה םהו רצויה ןהב ארקנ ולאה תומשהש יפלו ,ושפנב

'ה ךרד וז ךרד תארקנ הב תכלל ןיבייח ונאש תינוניבה

ויתעדי יכ' :רמאנש ,וינבל וניבא םהרבא דמלש איהו

הבוט איבמ וז ךרדב ךלוההו "וגו הוצי רשא ןעמל

תא םהרבא לע 'ה איבה ןעמל' :רמאנש ,ומצעל הכרבו

.'וילע רבד רשא

(ז , א תועד תוכלה ;ם"במרל הרות הנשמ)