וירא תשנ"ח (גליון מספר 4)


Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vayeraאריו תשרפ

ח"נשת 4 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


ןיא ,שקבמ התא םלוע םא .טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה

זוחאל הצור התא .םלוע ןיא ,שקבמ התא ןיד םאו .ןיד

.ןיד שקבמ התאו םלוע שקבמ התא ,ויתוצק ינשב לבחב

תישארב).םייקתהל לוכי םלועה ןיא,טעמ רתוומ ךניא םא

(ט"מ ,הבר


."תענומ" השינע ןיא


אוה ו י ש כ ע השוע אוהש םישעמ יפל :"םש אוה רשאב"

ויהש יפל .תושעל ד י ת ע אוהש המ יפל אלו, ןודנ

ימ ,םלוע לש ונוביר": םירמואו םיגרטקמ תרשה יכאלמ

ול הלעמ התא ,אמצב ךינב תימהל וערז דיתעש

ר וא ק י ד צ ,אוה המ ו י ש כ ע":םבישמ אוהו,"?ראב

לש וישעמ יפל":םהל רמא ." ק י ד צ":ול ורמא "? ע ש

י"שר) ."ם ש א ו ה ר ש א ב הזו ונד ינא ו י ש כ ע

(זי,אכ,תישארב לע


.'ה תדובעל םילילא תדובע ןיב קדה לובגה


םדאה הב הארש ,הרז הדובע לש הקומעה תורכמתהה התוא

םישתו ,םירוה ימחר תא םג החצינש דע ,לכה תוזח ארפה

תדובעב העובק הדימל תונבו םינב לע תוירזכאה תא

בבל קמועבש הזונגה הרכההמ תיליפרע האצות איה,ךלומה

דמחנה לכו ,לכמ אוה רקי יהולאה ןיינעהש ,םדאה

ברל "היאר תורגא" ךותמ).ו ד ג נ ן י א כ ,בוהאה

(.גמ 'מע ,ב ךרכ ,קוק


.תינוויכ -ודו תידדה איה תירבה


,ירתס-וד וא ,ינוויכ-וד ןיינע איה תירבהש חוכשל ןיא

םידדצה ינשמ דחא לכ לש םתונמאנב הנתומ המויקו

ונחנא .הרומאה תירבה יבגל ותחטבהל וא ותובייחתהל

ינב -ונחנא לבא ,תירבה רכוז אוה דחאה דצהש םיעדוי

, ו נ ב הנתומ תירבה לש המויקו ,ינשה דצה – םהרבא

רכוז לש ותונמיהמ םא םג ,התוא רפהל םייושע ונאו

הלאל דאמ הבושח הארוה ןאכמ .רוערע רדגב הניא תירבה

ונל תמייקש "תובא תוכז" לע רבדלמ םיקסופ םניאש

שרדמ ישנאו םיארומאה ילודגש הזמ םימעתמ םה .דעל

םינד – ן"במרהו םת ונבר ףא םירחא בר ןמזו – הדגאו

םבור ."המת יתמיאמ" וא "תובא תוכז יתמ דע" הלאשב

רשא ,תירבה אלא ונל ןיאו ,המת איהש העדב םלוככ

תא םייקל – הבוח אלא תוכז אל ונל תעבונ הנממ

םירבד השולש":ועבקש םיאנת םהל ומדק רבכו .תירבה

תיב תוכלמו שדקמה תיב ,לארשי ץרא- יאנת לע ונתינ

ךותמ) ? יאנתה תא – םייקי ימ וא – םייקמ ימ ."דוד

(18-19'מע ,ץיבוביל והיעשיל "עובשה תוישרפל תורעה"


?םיכאלמ האור ימו םישנא האור ימ


ש י א אוהש ולאכ םיכאלמה תא םיאור םיאיבנ אצומ התא

אוה ולאכ והוארש ימ םהמו ,םישנא השולש הנהו,ם ד א

םהרבא ; שא והאורש ימ םהמו : ליהבמו תיעבמ םדא

וחכ היהש טול,םישנא תומדכ ול המדנ,הפי וחכ היהש

"םיכובנה הרומ" ךותמ) .םיכאלמ תומדכ ול ומדנ ,ער

('ו קרפ ,ב קלח ,ם"במרל


לאעמשי תדיקע


ןומיס לאירוא

ןיבש םיינושלהו םייניינעה םירשקה םיטלובו םיבר

הווטצנ וניבא םהרבא .קחצי תדיקעו לאעמשי שוריג

תוומ הב שיש הדירפ ,וינב ינשמ חצנל דרפיהל

.ינשה הרקמב חוטב תוומו ןושארה הרקמב ילאיצנטופ:שרדנה ןברוקה לדוג לש השגדהב םיוולמ םיווצה ינש

לאעמשי יבגל "ךתמא לעו רענה לע ךיניעב ערי לא"

יבגל "תבהא רשא ,ךדיחי תא ,ךנב תא חק"ו ,ומאו

המלש איה םהרבא לש תונעיהה םימעפה יתשב .קחצי

םימ תמחו םחל חקיו ,רקובב םהרבא םכשיו" :הזירזו

ךלתו היחלשיו דליה תאו ,המכש לע םש ,רגה לא ןתיו

,רקובב םהרבא םכשיו" :דאמ דע המוד ןושלבו "…עתתו

,"…ךליו םקיו ונב קחצי תאו וירענ ינש תא חקיו

לע םשיו הלועה יצע תא םהרבא חקיו" :ישילשה םויבו

."ונב קחצי

:ץרחנ רבכ דליה לש ותומש ארוקה ענכושמ תוישרפה יתשב

תא ךלשתו" – ומא לש רומגה שואייה ללגב לאעמשי יבגל

קחרה ,דגנמ הל בשתו ךלתו ,םיחישה דחא תחת דליה

בשתו .דליה תומב הארא לא :הרמא יכ ,תשק יוחטמכ

ללגב קחצי יבגלו ,"ךבתו הלוק תא אשתו דגנמ

,ודי תא םהרבא חלשיו" – ויבא לש הרומגה תויטלחהה

."ונב תא טוחשל תלכאמה תא חקיו

ךאלמ ארקיו" :ןיע ףרהכ 'ה תעושי האב םירקמה ינשב

לא ?רגה ךל המ :הל רמאיו םימשה ןמ רגה לא םיהול-א

ןמ 'ה ךאלמ וילא ארקיו" :תינשב ךכ שממו ,"…יארת

."…רענה לא ךדי חלשת לא :רמאיו…םימשהינש לש הייארה-הדש בחרתמ העושיה תרושב לש החוכמ

תוארל םילגוסמ ויה אלש המ עתפל םיאור םהו ,םירוהה

תא םיהול-א חקפיו" :ךכל םאתהב םילעופו ,ןכל םדוק

,םימ תמחה תא אלמתו ךלתו ,םימ ראב ארתו ,היניע

םהרבא אשיו" :םהרבא לצא הזב אצויכו ;"רענה תא קשתו

,וינרקב ךבסב זחאנ רחא ליא הנהו אריו ויניע תא

."ונב תחת הלועל והלעיו ,ליאה תא חקיו םהרבא ךליו

הכרבה הלודג ךכ ,ןבה ייח לע החפרש הנכסה לדוגכ

תוברתהב תפלחתמ הרומגה הדחכהה תמיא – ול תחטבומה

יכ" לאעמשי לע חטבומ רגהל .תימואל הלודגבו תגלפומ

חטבומ ,תאש רתיבו ,הזב אצויכו ,"ונמישא לודג יוגל

הברהו ,ךכרבא ךרב יכ" :(קחצי תועצמאב) ומצע םהרבאל

, םיה תפש לע רשא לוחכו םימשה יבכוככ ךערז תא הברא

ייוג לכ ךערזב וכרבתהו ,ויביוא רעש תא ךערז שרייו

."ץראהלש וינב ינש יבגל יידמל המוד ךורא חווטל האצותה םג

םימש תכרבל הכז אוהש רפוסמ לאעמשי לע .םהרבא

הייחמ רוקמל ,("לדגיו רענה תא םיהול-א יהיו")

,"תשק הבור יהיו") עקרקה לע תולעב ךירצמ וניאש

רבדמב בשיו") בחרנ הייחמ םוחתל , (דייצ רמולכ

םע םיאושינ ידי-לע ימואלה ודוחיי תחטבהלו ("ןראפ

ץראמ השא ומא ול חקתו") ומא לש אצומה ץראמ השיא

:ןרחב רפסל םהרבא דבע דיתע קחצי לעו .("םירצמ

ןתיו ,התנקז ירחא ינודאל ןב ינודא תשא הרש דלתו"

תא ךרב 'הו" :םדוקה קוספב טרופמכ) ול רשא לכ תא ול

ףסכו רקבו ןאצ ול ןתיו ,לדגיו דאמ ינודא

ינבל השא חקת אל :רמאל ינודא ינעיבשיו .("…בהזו

תיב לא אל םא .וצראב בשוי יכנא רשא ,ינענכה תונבמ

לש רשפה המ ."ינבל השא תחקלו ,יתחפשמ לאו ךלת יבא

,לכל שארו לכ םדוק ?תאזה תטלובהו תיבקעה הלבקהה

תיביטקיבוא הניחבמ ,היה לאעמשי לש חולישהש

המדק קחצי תדיקעל .הדיקע רדגב ,דחאכ תיביטקיבוסו

ינושארה ווצה םדק וזלש יפכ ,לאעמשי תדיקע אופא

ךל ךל" :וירשק לכמ קתנתהלו ויחאו וירוה לעמ דרפיהל

ךא ."ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ,ךצראמ

אוה הנורחאה ןיבל תונושארה תודירפה ןיב לדבהה

ךשעאו" :הרורב תילכת שי תונושארלש דועב – עירכמ

,ןאכמ "ערז ךל ארקי קחציב יכ"ו ןאכמ "לודג יוגל

תאז תילכתש ךכב אוה קחצי תדיקע לש התוארונ ירה

.ןברוקכ התע תשרדנ המצעבאכלש ,אוה לאעמשי תדיקעבו לאעמשי תדיקעב הווש דצ

ינופצמה ישוקה הוולתה ןבמ תיפוס הדירפ לש ארונה

קחצי תאלעהב .ודוסיב ירסומ-יתלב השעמ תיישעבש

יבגלו ,םימד תוכיפש רוסיא לע רובעל עבתנ אוה הלועל

תשרודה ,הרש לש הרבדל לכב עמשיהל הווצמ אוה לאעמשי

ומא תאו ותוא שרגלו ,השוריה ןמ ונב תא לשנל ונממ

ץראו ןענכ ץרא ןיב דירפמה לודגה רבדמל לכ רסוחב

המאה שרג" – םיעותל וב היופצ תוומ תנכס רשא ,םירצמ

םע ינב םע תאזה המאה ןב שריי אל יכ ,הנב תאו תאזה

םיברו" :ארזע ןבא םהרבא יבר ריהבמש יפכ ."קחצי

ומא םע ןב חלש םג ,ונב שרג ךיא :םהרבאמ והמתי

יכ ,והמתיש הלאמ המיתהו ?ובל תבדנ היאו ,םקיר

ןוממ ןתונ היה וליאו ,'ה והוצ רשא לככ השע םהרבא

הנהו .םשה תווצמ רמש אל ,הרש ןוצרב ולש רגהל

האר) לאעמשי ינבל תונתמ ןתנ הרש תומ ירחא ,הנורחאב

לש רדגב התיה קחצי תדיקעש דועב םלוא ."(6 ,ה"כ 'רב

שארמ תולגל היה רשפא -יא ןכ לעו , שמומי אלש ןויסנ

תירחאש ןהו ונב םד תכיפש ונממ ךסחתש ןה םהרבאל

שארמ ול חטבומ לאעמשיל סחיב ירה ,הבוט היהת דליה

םידועיה תמשגהל ץוחנ אוה רשאב ,קדצומ שוריגהש ןה

ןהו ,וינב ינשל דיעוה 'הש םידרפנה םיימואלה

לע ךיניעב ערי לא" :הבוט היהת ןכא רענה לש ותירחאש

,הלוקב עמש הרש ךילא רמאת רשא לכ ,ךתמא לעו רענה

יוגל המאה ןב תא םגו .ערז ךל ארקי קחציב יכ

."אוה ךערז יכ ,ונמישאתודיקעה יתש לש ירסומה ןפל הרותה השיגר המכ דע

קחצי .םינבה ינש לש םהיתומש ןתמב הלבקהה םג הדיעמ

ינש רשא ,תייסנה ותדלוה תא חיצנהל ידכ ומשב ארקנ

:רתסומ קוחצ ידי-לע הנממ םשואי תא ואטב וירוה

האמ ןבלה :ובלב רמאיו ,קחציו וינפ לע םהרבא לפיו"

והומכו , "!?דלת הנש םיעשת תב הרש םאו ,דלווי הנש

יל התיה יתולב ירחא :רמאל הברקב הרש קחצתו" :ותשא

ןכא דליהו החטבהה המיוק רשאכו ."!?ןקז ינודאו הנדע

רבסה ומשל הנתנש ידי-לע התדות תא ומא העיבה , דלונ

עמושה לכ / םיהול -א יל השע קוחצ" :תואתשה לש ףסונ

החרב רשאכ .לאעמשי לש ומש םע ןידה אוה ."יל קחצי

תדלויו הרה ךנה" :'ה ךאלמ הל חיטבה הרש ינפמ רגה

התעו ."ךינוע לא 'ה עמש יכ ,לאעמשי ומש תארקו ,ןב

רשבמ אוה אמצב תווממ דליה תא עישוהל ךאלמה אב רשאכ

לש ףסונ רבסה ומשל ןתונ אוהש ידי-לע ומאל תאז

רענה לוק לא םיהול-א עמש יכ ,יארת לא" :תונעיה

."םש אוה רשאבתטיסרבינוא ך"נתל הקלחמה , ןומיס לאירוא 'פורפ

ןליא-רב