ואתחנן תש"ס (גליון מספר 147)


Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshatןנחתאו תשרפ

ומחנ תבש

ס"שת 147 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


(גכ ,ג םירבד) .רמאל אוהה תעב ' ה לא ןנחתאו

"םילעננ םניא םימחר ירעש"


חמש ,דג ינבו ןבואר ינב תלחנל השמ סנכנש העשב

ךפוש ליחתה – ירדנ יל רתוהש ינא המוד :רמאו

ךלמל ?המוד רבדה המל לשמ . ךלמה ינפל םימוחנת

ןירטלפ חתפל סנכי אלש ונב לע רזגש םדו רשב

.וירחא אוה ןילקרטל ,וירחא אוהו רעשל סנכנ ,ולש

ךליאו ןאכמ ,ינב :ול רמא ,ןוטיקל סנכיל אבש ןויכ

ינבו דג ינב תלחנל השמ סנכנש העשב ךכ .רוסא התא

,ירדנ יל רתוהש ינא המוד :רמאו חמש ןבואר

םירבד אלהו .םוקמה ינפל םינונחת ךפוש ליחתה

םימכחה בא לודג םכח השמ םא המו :רמוחו לק

אל ,הריזג וילע הרזגנש עדויש פ"עא ,םיאיבנה באו

, םדא ינב ראשל רמוחו לק םימחרה ןמ ומצע ענמ

ינימב – ('ג םירבד) "ה לא ןנחתאו' :רמאנש

. םינונחת

(דלק אקסיפ קלב ירפיס)םימעה יניעל

זואהטר לאירא


,לארשיל ותכרבב רועב ןב םעלב לש וירבדמ לידבהל

,גכ רבדמב) "בשחתי אל םיוגבו ןכשי דדבל םע ןה"

המינב ומע-ינבל ונבר השמ הנופ "ןנחתאו" תשרפב ,(ט

םכתמכח אוה יכ ,םתישעו םתרמשו" :ירמגל תרחא

םיקוחה לכ תא ןועמשי רשא ,םימעה יניעל םכתניבו

"הזה לודגה יוגה ןובנו םכח םע קר :ורמאו הלאה

.(ו ,ד םירבד)לא םייוגה לש םסחיב קסועה – הז קוספש אלפ אל

תרכזומש השרפ ,"ןנחתאו" תשרפב אקווד עיפומ – הרותה

בוש העימשמהו ,ברוחב לארשי םע 'ה תרכש תירבה הב

ףא ,וזה תירבה ןכש :תורבידה תרשע חסונ תא ונינזואב

ךותמ תרכיהל הלכי אל יאדו ,לארשי םע תירב התיהש

םע גישו-חיש והשזיא םייקתיש ילבו םלועה ןמ תומלעתה

איה הרותה .דבלב זמרנו יומס םג ולו ,םימעה ראש

.הב העיגנ ול שי ולוכ םלועה ןכלו ,םלועה דוסיאקווד-ואלו ,ילסרבינואה רשקהה תא ושיגדה ל"זח

ךורב שודקהש "ירפס"ב רמאנ .הרות-ןתמ לש ,"ירבעה"

,תירבע) "תונושל עבראב אלא דחא ןושלב אל" הלגנ אוה

םוקמה הלגנשכ"ש םש רמאנ ןכו ,(תימראו תיברע ,תימור

אלא הלגנ אוה דבלב לארשי לע אל ,לארשיל הרות ןתיל

המוא התיה אל"ש יפ-לע-ףא ,רוכזכ ךא :"תומואה לכ לע

לכ ופידעה ,"החתפ לע קפדו רבידו ךלה אלש תומואב

תשרפ) הלש הילוקישמ תחא לכ ,הרותה תא תוחדל תומואה

.(ב ,"הכרבה תאזו"תרדסב רתויב עדונה ילוא אוה הז ןורחא שרדמ

ותנקסמו ,הרות-ןתמ לע הלאה "םיישונא-ללכה" םישרדמה

םיחוד םייוגה לכ רבד לש ופוסב) ןשרדה לש תימיספה

הדמעהש בושחל ונתוא הליגרה (הרותה תא

וא םולח קר איה ,ל"זח יניעב ,תיטסילסרבינואה

תלבק רבד לש ותימאלו ,(יוצר אל רבד םצעבו) היפוטוא

תעצה" רידגהל םילוכי ונאש הממ לידבהל) הרותה

אל השעמל םלוא .דבלב לארשי םעל ןיינע איה ("הרותה

ילסרבינואה טביהה תא םיגיצמה םיישרדמ תורוקמ םירסח

תימיטפוא ,טלחהב הנוש הייאר-תיווזמ הרות-ןתמ לש

חיש-וד לש תורשפאל החותפ רתוי הברהו ,רתוי הברה

דומלתב אבומה רמאמ לשמל הנה .םלועה תומוא םע ישממ

:אלוע ארומאה םשב ילבבההיהי אל'ו 'יכונא' אוה ךורב שודקה רמאש העשב"

ןויכ .שרוד אוה ומצע דובכל :םלועה תומוא ורמא ,'ךל

תורמאמל ודוהו ורזח ,'ךמא תאו ךיבא תא דבכ' רמאש

.(ב"ע ,אל ןישודיק) "תונושארה


לידבהל ,תישאר :הז רמאמ לע ריעהל שי תורעה המכ

םייוגה ןאכ ,ליעל רכזומה ,"הרותה תעצה" לע רופיסהמ

םהל שיש םישיגרמו הרות-ןתמל םתמזוימ םיסחייתמ םמצע

רופיסהמ לידבהל ,תינש ;ןודינב המ-רבד רמול תוכז

תורבידה תא םג רבד לש ופוסב תולבקמ תומואה ,אוהה

,תישילש .(ללכב תורבידה תרשע תא הארנכו) םינושארה

תומואה תא איבמה אוה "ךמא תאו ךיבא תא דבכ" רבידה

ךרד שי :רמוא יווה ,'הב הרכהו האדוה התוא ידיל

סוסיה ילב ורמאש לארשי ינב לש םכרדמ ץוח ,תפסונ

וכרד איה וז ךרד .הרותה לא רבחתהל ,"עמשנו השענ"

תווצמ ירה :םדאה-ינב לכל ףתושמה יעבטה רסומה לש

,תמיוקמה ,תילסרבינוא הווצמ איה "םאו-בא-דוביכ"

,היצזיליוויצה תישאר זאמ תישונא תוברת לכב ,המודמכ

לבקל גהונ ולוכ ישונאה ןימהש תוביוחמל קהבומ למס

לש יעבטה רסומה תא לטבל אופא האב אל הרותה .וילע

םייוגהו ,וילע תונביהלו ומילשהל אלא ,םדאה-ינב

.לארשי תנומאלו 'ה תרותל םיברקתמ וז ךרדב םיכלוההרופיס זמור הרותה תלבק לש הלא םיכרד יתשלש הארנ

,התע הז ונחתינש רמאמה רחאל דימ האיבמ ארמגהש

ידיב "םאו-בא-דוביכ" תווצמ םויק לע עדונה רופיסה

:שרדמה ןושל וזו .הניתנ ןב אמד ,דחא ינולקשא יוג

רמא ?םאו-בא-דוביכ ןכיה דע :רזעילא יבר תא ולאש"

,ןולקשאב ויבאל דחא ירכנ השע המ וארו ואצ :םהל

םינבא םימכח ונממ ושקב תחא םעפ .ומש הניתנ ןב אמדו

ויתושארמ תחת חנומ חתפמ היהו רכש אובר םיששב דופאל

,ורכש ה"בקה ול ןתנ תרחאה הנשל .ורעיצ אלו ויבא לש

לארשי ימכח וסנכנו ,ורדעב המודא הרפ ול הדלונש

םכמ שקבמ ינא םאש ,םכב ינא עדוי :םהל רמא .ולצא

שקבמ ינא ןיא אלא ,יל םינתונ םתא םלועבש ןוממ לכמ

"אבא דובכ ליבשב יתדספהש ןוממ ותוא אלא םכמ

.(םש ,ןישודיק)תניינעמו הפירח ךרדב ריבסה קצוקמ לדנמ םחנמ 'ר

ןיינעה תא – הז שרדמבש ירקיעה ינשרפה ישוקה תא

.המודא הרפ תועצמאב רכשה תניתנ לש ,הרואכל ,םותסה

ה"בקה ןתנ המ ינפמ" :הלא תורעה רופיסה לע ריעמ אוה

הרפ ,םייקש םאו-בא דוביכל הרומתב ,ם"וכע ותואל

הברה דיספה הז ם"וכעש העשב ,אלא ?אקווד המודא

גורטק השענ ,בא-דוביכ תוצמ םייקל ונוצר ללגב ,תועמ

רתוי תווצמה תא בבחמ הז יוג רשא ,םימשב לודג

המודא הרפ דלוותש םימשה ןמ ובביס ןכל .לארשימ

המודא הרפ גישהל היה רשפא-יאש ןוויכמו ,ורדעב

םוכס ול םלשל םיצלאנ ויה לארשי ינבו ,רחא םוקממ

הווצמה םויקמ האצותכ ,דיספהש המ םג ללכש ,דאמ םוצע

וארה יכ ,לארשי לעמ גורטקה רס ,הזב .בא-דוביכ לש

ירכנמ רתוי הברה תווצמה תא ןיבבחמ לארשי ינבש תאזב

תילכש הווצמ רובע ףסכ דיספה הז ירכנש יפל .הז

ומליש לארשי וליאו .הנישהמ ויבא ררועל אלש ,םייקש

אלא ,ילכש רבסה םוש הל ןיאש הווצמ רובע םוצע םוכס

"לכשו םעט ילב הקוח,"ס"של תודיסחה ירואיב" ,הדיסח י"שי פ"ע אבומ )

. (אית 'מע ,ה"לשת םילשוריתא ושרפב ,רוריבב אופא ןיחבמ לדנמ םחנמ 'ר

תווצמל למסכ "בא-דוביכ" ןיב ,תידומלתה הדגאה

םדאה לש ילנויצרה ויפואב ןדוסיש ,תוילסרבינוא

היפוסוליפה ןמ לואש חנומב ,"תוילכש תווצמ")

למסכ "המודא הרפ" ןיבל ,(םייניבה-ימי לש תידוהיה

ןלבקל לארשי לעו דבלב יהולאה וצה ןמ ןרוקמש תווצמל

רדגוהש המ) "לכשו םעט ילב הקוח"כ ,ךלמה תורזגכ

שיגדמ אוהו .("תויעמש תווצמ" תימייניבה היפוסוליפב

תווצמה ינפ לע "תויעמש"ה תווצמה לש ןתונוילע תא

תא םדאה לבקמ תונושארבש םושמ אקווד ,"תוילכש"ה

,םדאה :תילנויצרה ותנבה לש עויס לכ אלל לאה ןוצר

השעמב ,ולכשל לעמ ןכרד הלעתמ ,ךכ אטבתהל רשפא םא

.טלחומ שפנ-תוריסמ לשםוחתבש ןאכ רמוא םג קצוקמ לדנמ םחנמ 'ר ,תאז םאו

(תוישונא-ללכהו תוירסומה :ירק) "תוילכש"ה תווצמה

םימעפלשו ,םייוגה ןיב שממ לש םירחתמ םידוהיל שי

םרוג רבדהו ,"לארשימ רתוי תווצמה תא םיבבחמ" וללה

דוע דדחנ םא .לארשי יפלכ (תונעטל ,רמולכ) "גורטק"ל

ירבדבו ידומלתה רופיסב ןמתסמה הבשחמה-וק תא

תווצמה אקוודש רמול לכונ ,דחי-םג תונשרפה

ךמס לע םהילע ולביק םייוגה ףאש ,הלאה "תוילכש"ה

ינושארה ןחובה-ןבא תא תווהמ ,יעבטה ילנויצרה רסומה

איה "המודא הרפ" ,ירהש .הרותב לארשי לש םתוקבדל

אוהש ונל חיכויש ימ ןיאו ונל קר הדעונש הווצמ

תווצמל עגונה לכב ךא ;ונממ רתוי הב רדהל לגוסמ

םילוכיש הרז הדובע ידבוע םירסח אל ,"בא-דוביכ"

.ונמצע תא חיכוהל ונילעו ,היתוכלהב קרפ ונתוא דמללרצוי יעבטה ישונאה רסומה לש ףתושמה הנכמה

תא ריסהל רתי-תוביוחמו תודדומתה ,הברק ןכ-םא

םישגהל לגוסמ לארשי םע ןכאש חיכוהל ,"גורטקה"

דובכו קדצ לע םיססובמ שונא יסחי לש לאידיא וברקב

שיגרהל לכונ הזה רגתאב דומעל עדנ םא קר .תלוזל

ךופהל ונחלצהשו ,השמ לש וירבדכ הרותה תא ונמייקש

."םימעה יניעל" הניבו המכחל ונתרות תאםגרתמו תורפס רקוח אוה זואהטר לאירא ר"דםימכח ידימלת לצא רתוי הלודג 'הרז הדובע' תנכס


םיטפשמבו םיקוחב םיקסועה םימכח ידימלתל ריהזמש…

הזמ ראובמו ,"דאמ ךשפנ רומשו ךל רמשה קר" ,דוחייב

הרז הדובע תתחשהל םג אובל לולע היה םכח דימלתהש

ישארד ,היה ןכ תמאב רשאכו ,םישנא יראשמ רתוי

םעברי ויה לארשי לכל םיאיטחמו הרז הדובע םיאיבמה

רמאנש יפכ םילודג םימכח ידימלת ויהש השנמו באחא

יכ יינע תא 'ה האר" ןנוקמה רמא תוניקבו .קלח קרפב

(טנ ,חכ) ןלהל ונראיבו ,(ט ,א הכיא) "ביוא לידגה

ערה רציה טלש םימכח ידימלתב הנווכהש שרדמה םשב

ותמכחב םכח דימלתש רשאב ךכ לע תנתונ תעדהו ,רתויב

םייח םיהלא ירבד ךפהלו רתיה תורוהל םיכרד אצומ

.הוצמ אוה דוע רשא תעדה תא העטמו ,ותעדל

(די ,ד םירבד ב"יצנל "רבד קמעה")הל םייואר היהנש יאנתב ונל הנתינ ץראה


רמאנ רבכ ורמאת אלש :'םתשריו םתאבו'

ןיב ןיאכז ןיב ,ץראה הנתנ ונל – 'ץראה קלחת הלאל'

ץראב םכתסינכ ןיא ירהש ,ךכ ורמאת לא ,ןיבייח

לאו םיקחה לא ועמשתש תוכזב אלא היולת

(א ,ד םירבד ינוקזח) .ךלוהו שרפמש ומכ ,םיטפשמה,'ךל בטיי ןעמל' ,דימת השמ םהל רמא רשאו …

ויחת ןעמלו' (מ ד ליעל) 'םימי ךיראת ןעמלו'

האריב םריהזי ,(א ד ליעל) 'ץראה תא םתשריו םתאבו

תא ושריי אל ,ואטחי םאש רמול ,תוחכותה ךרד לע

(ה , ו םירבד ן"במר)…הילע םימי וכיראי אל וא ץראה,'ץראה תא םתשריו םתאבו ויחת ןעמל' רמוא רמגו…

רבוע ינניאש ,יל הרק רשאכ םכל הרקי אלו

אלש םריהזהל ,ופיסות אל רמוא רמגו ,ןדריה תא

ורמאש המ ךרד לע ,ול עריאש ךרדכ םהל עראי

זט ארקיו י"שר 'יע ,ירחא םינהכ תרות) אתיירבב

הלוח לצא סנכנש אפורל ולשומ רזעלא יבר היה (א

בכשת לאו ןנוצ לכאת לא ול רמא דחאו ,'וכו

ןמ רתוי וזרז הז ינולפ תמש ךרדכ תומת אלש 'וכו

(א ,ד םירבד םייחה רוא ) .ןאכ דע ,ןושארהלבקל תנמ לע ברה תא םישמשמה םידבעכ ויהת לאו"

"סרפ


רשאכ שוריפ :'םכיהלא 'ה תא וסנת אל'

ונברקב 'ה שי םא ,רמאת אלש ,הסמב םתיסנ

םידבוע ונתויהב חילצנש וא ,םיסנ ונל תושעל

יכ ,ותרות רומשנ ,םיבוט היהנו םחל עבשנו וינפל

םהל ןתי םשהש וארי םאש ,התיה ךכ םש הנווכה

אל םאו ,רבדמב וירחא וכלי ותאמ סנב םימ

ירחא יכ ,לודג ןועל םהל בשחנו ,והובזעי

איבנ השמ יכ םיתפומבו תותואב םלצא תמאתנש

דוע תושעל יואר ןיא ,תמא והיפב 'ה רבדו םשה

איבנה הסנמ ונניא ןכ השועהו ,ןויסנל רבד םוש

'ה דיה תעדל הסנמ אוה ךרבתי םשה קר

,םיאיבנה וא הרותה תוסנל תורודל רסא ךכלו ,רצקת

תלאש וא קפתסה ךרד לע םשה דובעל יואר ןיא יכ

םיסנ תושעל םשה ןוצר ןיא יכ ,ןויסנו תפומ

תנמ לע ודבעל יואר ןיאו ,תע לכבו םדא לכל

יכרדב ותכלו ותדובעב אצמי ילוא אלא ,סרפ לבקל

,קדצ טפשמב לכה לבקיש יוארו ןוסאו רעצ הרותה

(די ג יכאלמ) ונמע יליוא ורמא רשאכ אלו

,ו םירבד ן"במר) ."ה ינפמ תינרודק ונכלה יכו'

(זט