ואתחנן תשנ"ט (גליון מספר 90)


Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vaetchananןנחתאו תשרפ

ט"נשת 90 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


אתליכמ) .השקב ןושל אלא אנ ןיאו 'האראו אנ הרבעא'

(ב השרפ קלמעד תכסמ חלשב

לע םתלצהו לארשי לש םתרפכ תא ףידעמ ונבר השמ

.ץראל ותסינכ


רב לאומש בר רמא 'תעדל בל םכל 'ה ןתנ אלו '

?דציכ .הזה רבדה תא השמ ול רמא ומצע ליבשב :ינמחנ

.השמ לע דחאו לארשי לע דחא ה"בקה רזג םירבד ינש

רמאנש ?ןינמ ,השעמ ותוא ושעש העשב לארשי לע דחא

העשב השמ לע דחאו 'םדימשאו ינממ ףרה' (ט םירבד)

אל' ה"בקה ול רמא לארשי ץראל סנכיל השמ שקיבש

תא לטבל ה"בקה ןמ שקיב השמו 'הזה ןדריה תא רובעת

הזה םעה ןועל אנ חלס' ע"שבר :וינפל רמא ןהיתש

השמ לש המייקתנו ה"בקה לש הלטבו 'ךדסח לדוגכ

אבש ןויכ 'ךרבדכ יתחלס' (די רבדמב) רמאנש ?ןיינמ

אנ הרבעא' (ג םירבד) רמוא ליחתה ,לארשי ץראל סנכיל

רבכ ,השמ :ה"בקה ול רמא .'הבוטה ץראה תא האראו

'םדימשאו' יתרמא ינא ;ךלש תא יתמייקו ילש תא תלטב

שקבמ וישכע ףאו ךלש םייקתנו ' אנ חלס' תרמא תאו

:ה"בקה ול רמא .ךלש תא לטבלו ילש תא םייקל ינא

תא זוחאל הצור התא ?תושעל המ עדוי התא ןיא ,השמ

,םייקל שקבמ התא אנ הרבעא םא ל"א ?ןישאר ינשב לבחה

הרבעא לטב ,םייקל שקבמ התא אנ חלס םאו אנ חלס לטב

וניבר השמ עמשש ןויכ :יול ןב עשוהי יבר רמא .אנ

האמו השמ תומי ,םלוע לש ונובר :וינפל רמא ,ךכ

.םהמ דחא לש ונרופצ קזנת אלו וב אצויכ(ז השרפ הבר םירבד).?!תווצמ םויקב ףא ,"םילספ ישוע"ו "םיתיחשמ"

ןשוש ןב לשימ


אציבזיאמ רנייל ףסוי יבר ,"חולישה ימ" ושוריפב

םהש םיקוספ לע וניניע ריאהל ליגר ,(-18ה האמב)

םידבר םהב תולגלו ,תינשמ תובישח ילעב הרואכל

תא ןייפאמש שוריפ ןאכ עיצהל יתיצר .רתויב םיקומע

ןאכ יתכמתסה.(תוחפל יתוא) הביהלמהו תירוקמה ותבשחמ

תיב"ה לעו ,"חולישה ימ" לעב לש וירמאמ ראש לע

(דיק ,ביק תוא ,ורתי ,תומש)(ונב)"בקעיםתיאר אל יכ םכיתושפנל דאמ םתרמשנו" :םיקוספה תא

ןפ .שאה ךותמ ברחב םכילא 'ה רבד םויב הנומת לכ

וא רכז תינבת למס לכ תנומת לספ םכל םתישעו ןותיחשת

"חולישה ימ" לעב שרפמ (זט-וט ,ד םירבד) ".:הבקנ

:ונושל וזורשא תווצממ ףא ןווג הזיאב םדאה קיזחי אלש ,ונייה"

תווצממ ןווג ונייה:רכז תינבת שוריפ הזו ' ה הוצ

"השעת אל תווצממ ןווג ונייה:הבקנ תינבת ,השעקר אל, לספ תיישע רוסיא,"חולישה ימ" לעב רובע

ןווכמ וליפא אוה , ןמצע תווצמה םויקב תעגל לוכי

.תווצימה ימייקמל הרומח הרהזאכרה דמעמל קוספב רושק לספ תיישע רוסיאש הדבועה

תא תקזחמ (לספ ושעת לא זא הנומת םתיאר אל) יניס

,איהשלכ "תד"ל הסינכ וא הרותה תלבק .הזה ןווכה

תא ליצמש המ !לספ תיישע לש תיעבט הנכסב הכורכ

ותילכתב הנוש ערואמ "הרותה תלבק"מ השועו ,בצמה

לכ םתיאר אל"ה הז ,םירחא םימע לצא ומכ"תדל הסינכ"מ

וא "לספ תיישע" םיחנומה תא םגרתנ םא ?ךיא ."הנומת

הז ןווגה :"ןווגב קיזחהל" חולישה ימ לעב רמואש ומכ

הז .שובל ,תויהל בייחו ,שי רבד לכל .רבדה לש שובלה

,הזה םלועב ,רשפא ודי לעש ןפואה, ינוציחה הארמה

והשזיא שי רבד לכל וליאכ .רבד לכ לש ומויקב שיגרהל

יפל קר ,ןיבהל םילוכי ונניאש ימינפ ןכות

ןוכנ הז .ולש םינווגה תא םישגופ ונאשכ,תורעשה

הז) ויתודימ יפלכ וא ,תלוזה לש תובשחמה ,לשמל,יפלכ

הדבועה ,בידנ אוהש רעשל ונל רשפאמ הקדצ ןתונ אוהש

.(..!בהוא אוהש רעשל ונל רשפאמ ,םיחרפ חלוש אוהש

החכוה םוש ןיא .דבלב תורעשהכ תוראשנ תורעשההו

הדימה לש יתימאה ןכותה ,"ומצע רבד"ה יפלכ תטלחומ

"רעשמ"ה םדאל שיש המ לכ .ןוצרה לש וא הבשחמה לש וא

.ולש שובלה וא רבדה ינווג קר םהונניאש הלגנ ,םדאה ןוצרל םג לשמל סחייתנ םא

ןוצר ,תאזמ הרתי .דבלב וינווג תא אלא םיספות

ןוצר לש וינווג םהמ סופתל ונא םילוכי ךיא :ארובה

לעב לש תויזכרמה תולאשה תחא איה וז הלאש ?ארובה

"חולישה ימ"יולימ אוה ךרבתי ארובה ונתדובע לש םירקיעה רקע"

?ונוצר והמ לבא ."ונוצרדוע הטושפו הריהמ הבושת ,הרואכל הטושפה ,וז הלאשל

.תווצמה :איה רתויאל םתא" ירה .תקייודמ אל לבא ,הבוט וז הבושת

ןכות תא סופתל םילוכי אל םתא " !הנומת לכ םתיאר

"קר" םכל ונתינ .הרותה ןתונ לש יתימאה ןוצרה

.ארובה ןוצר לש םינווגה לוכיבכ םהש תווצמה

םעטה לבא,םינווג הווצמל שי ,תורחא םילימב,וא

רוסא ,ארובה ןוצר,ארובה תנווכ ,הנכות ,הלש יתימאה

לא,תאזה הביסה ללגבו !וב הזיחא םכל שיש בושחל םכל

תאזכ הרוצב ,הלש םינווגב וא הווצימב וקיזחת

אוהש רחא והשמב אלא, ןווגב אל אוה, רקיעהש וחכשתש,

הרומב ןומראה לשמל הוושהו :ךרועה תרעה ] .'ה ןוצר

[ .אנ ,ג ם"במרל םיכובנתא הטילבמש "ךתרות ורפה 'הל תושעל תע" תייגוס לכ

'ה ןוצר ןיבל תמיוסמ הווצמ ןיב םימעפל תושגנתהה

דימת אוה רקיעה ."חולישה ימ" לעב תא הקיסעמ דואמ

םהש הלאה םירקיה םינווגל קוקז םדאה ,לבא .'ה ןוצר

יפל דובעל ונדיבש םיירקיעה םירבדה םה יכ תווצמה

תא םיספות ונאש בושחנ אלש יאנתב,לבא ה"בקה ןוצר

אוה וליאכ (תווצמה) ןווגב קיזחחהל ונל לא : רקיעה

םדאה ןיב ,םייוסמ קחרמ ךירצ (ה ןוצר)ומצע רבדה אוה

.םייקמ אוהש הווצמהולכב ויתוחוכ לכב הווצמה תא םייקמ םדאה םא וליפא

רקיעה .קחרמ רומשל אוה בייח, היוארה החמשבו ודואמ

תתל רחב ,הרותה ןתונ ,הלהו . 'ה ןוצר םויק אוה

ירחא קר האב הווצמה םויקש תאזכ הרוצב התוא

לש הווהתמהו רישעה םלועה לכו ,תושרד,תוקפס,םילופלפ

תריציל תחא תירשפא ךרד עיצהל ןתינ .הפ לעבש הרותה

תיינבל רשקב ארמגב תקולחמ לש המוציעב ;שורדה קחרמה

לש םינושה םינווגה תועמשמ תא תווחל ןתינ,לשמל הכוס

קחרמה תא רתוי שיגרהלו , ןודינב ארובה ןוצר םויק

םירבדה ןיא ילוא". הווצמה ןיבל יניב הזה

ןוכנ…"תקדוצ ינשה ברה לש העדה ילוא,"?םייעמשמ-דח

יאנתה הז לבא החונ הנניא וז ןיעמ תבכרומ הדמעש

איה הנכסה .הווצמה ןיבל יניב קחרמה תרימשל יחרכהה

, תושקעתהה ,הרגישה ,לגרהה :םצמטצהל לולע קחרמהש

הבושחל תכפוה הליפתה לש הניגנמה ,תללוכ היאר ןדבוא

בוריק עונמל הלולע תמייוסמ הרמוח ,התנווכמ רתוי

תרוצ .הנוש העיד יפלכ בלהו םיינזואה םוטאלו תובבל

תירקש תימדת רוציל םילולע שארה יוסיכ יפואו ,שובל

.הסוכמה שארה לעב לשהרהזאב תאז ראית ,םילשורי לש הבר ,שאשמ םולש ברה

תילטב תובהלתהב םיפטעתמ םתאשכ" :תירויצו הבושח

םע (תיזיפ) עוגפל אל םג ורהזית ,תסנכה תיבב הלודג

קחרמה תרימש "!םכדי לע םיבשויה םיללפתמב ,תויציצה

םויק ןיב קחרמ תרימש םג לבא הווצימה ןיבל יניב

.יתלוז ןיבל, היתואצותו הווצמה.השודקה םצעב איה וז קחרמ תרימשאל' :רהזיהל שי,הרובגה יפמ הרותה תלבק תורמל

ארובה תא ונל שיש בושחל העטנ לא ,'הנומת לכ םתיאר

ונא ירה .ונל רורב ונוצרש וא , לוכיבכ, "סיכב"

ןוכנ הז ןיא ןכלו ,תווצמה לש םינווגב םיקיזחמ

.תווצמהמ "הרז הדובע" תושעל יוארוקוידב הווצמ םויק לע םימעפל תנבומ יתלבה תושקעתהה

תנווכל ןיטולחל םירז םימעפל םימעט ללגב, הזה ןווגב

הנכס איה הרותה תנווכמ םיכופה םג םימעפלו ,הווצמה

."לספ תיישע" הל ארוק קוספהש המוצעאלו) ,"ויהת םישודק" יוויצה תא ןיבהל שי ילואו

םינכומ ויהת , קחרמ ורמשת לש ןבומב("ויהת םייתד"

הוונעב תע לכב, ארובה ןוצר תא םייקל םינמוזמו

דוגינב רבדה ינווג תא דומלל קר לוכיש ימל השורדה

ושורפ "יתד" תויהל םלצא רשא,םייוגה יגהנמ לכל רומג

,ומצע"רבדב"ב םיקיזחמש ומכ םהלש תווצמב קיזחהל

.תטלחומ תמאב םיחוטב תויהל ,םינווגל םיקודה תויהלונתוא תבייחמ איהש הזב השודק הרותהש ,ןאכ הארנ

שופיחב ונארוב תא דובעל רמולכ ,תושעלו רומשל,דומלל

םייתסמ ונניא הז שופיח . ונוצר תנבה לש דימתמ

.םלועלהרות דמלמו דמול ,וקורמ דילי ,ןשוש ןב לשימ

םילשוריב תונוש תורגסמב(אי ,מ היעשיב הרטפההה ךותמ) "…הערי ורדע העורכ


בלב האריו המיא ול ןימישמו ךלמב ןיגהונ לודג דובכ

ךרדכ…ךילע ותמיא אהתש ,'םישת םוש' רמאנש םדא לכ

ךכ ,ודובכב לכה בייחו לודגה דובכה בותכה ול קלחש

ללח יבלו' רמאנש ללחו לפש וברקב ובל תויהל והוצ

רמאנש יאדמ רתי לארשיב בל תוסג גהני אלו 'יברקב

םינטקל םחרמו ןנוח היהיו ויחאמ ובבל םור יתלבל

דובכ לע סוחיו םתבוטבו םהיצפחב אביו אציו םילודגו

רבדי םיבר ןושלב להקה לכ לא רבדמשכו םינטקבש ןטק

היהת םויה םא רמואו ימעו יחא ינועמש רמאנש תוכר

ונל ןיא הריתי הונעב גהנתי םלועל 'וגו הזה םעל דבע

ונילע אל המ ונחנו רמוא אוהו וניבר השממ לודג

רשאכ םפצקו םתונולתו םאשמו םחרט לובסיו םכיתונולת

בקעיב תוערל בותכה וארק העור קנויה תא ןמואה אשי

הערי ורדע העורכ' הלבקב שרופמ העור לש וכרדו ומע

הרות הנשמ)."וגו אשי וקיחבו םיאלט ץבקי ועורזב

(ו ,א – ב םיכלמ תוכלה ;ם"במרל"בוטהו רשיה תישעו"


שרפמו…"רשיה רפס" םיאיבנה יפב ארקנ תישארב רפס

,םירשי וארקנש בקעיו קחצי ,םהרבא רפס הז ןנחוי יבר

ויה ינש תיב ישנא…"םירשי תומ ישפנ תומת" רמאנש

םירשי ויה אל ךא ,הרות ילמעו םידיסחו םיקידצ

ימ תא ודשח םבלבש םניח תאנש ינפמ .םימלוע תוכילהב

סרוקיפאו יקודצ אוהש 'ה תאריב םתעדכ אלש גהונ וארש

דע םלועב תוערה לכלו םימד תוכיפשל הז ידי לע ואבו

םיקידצ לבוס וניאו אוה רשי ה"בקהש ,תיבה ברחש

אלו םלוע תוכילהב םג רשיה ךרדב םיכלוהש אלא ,ולאכ

ןברוח םרוג הזד ,םימש םשל אוהש בג לע ףא תומימקעב

קמעה" שוריפ ךותמ ) .ץראה בושי תוסירהו האירבה

רפסל החיתפ ,ןיזולוומ ב"יצנרל הרותה לע "רבד

(תישארבולאה תוצמה יקלח השלש רומשיש ריכזהש רחאו

,םהמ דחאב ה"בקהל הסני אלשו (םיקוחו תודע ,םיטפשמ)

,הרותה התוצ אלש המב ףא שרדמה יפכ הרשפה לע ריהזה

םולשה תבס איהש ינפמו ,בוטהו רשיה תישעו רמאש אוה

.'ה יניעב בוטהו רשיה התוא ארק(זי קוספ ו קרפ םירבד ייחב וניבר)םיביגמ םיארוק


(קלב .ש.ש) רברפ לאינח לש ורמאמל הבוגת)לבקתמ ",ןוכשי דדבל םע ןה" ,קוספה לע ובתוכב

ילואו היוצר היצאטיסב רבודמ בתוכה יבגלש םשורה

הלא םירבדב האור ינא .תרחא יתשיפת .תכרובמ וליפא

לש תורטמה תחאש ימותל יתבשח .ילילש בצמ רואת

םעה לש םויקה בצמ תא תונשל אקווד התייה תונויצה

ךות ,תומואה ראש םע ןויווש לש דמעמל םלועב ידוהיה

ונניא ונחנא .תימואל-ןיבה הריזב תוברועמ ידכ

םלועה ןמ קלח תויהל אלא ,ונדבל ןוכשל דוע םישקבמ

,תוברת ,עדמ ,הלכלכ :םימוחתה לכב ,וב השענהו בחרה

ילוא ןתינ ,םצעב .הלאב אצויכו ,תרושקת ,טרופס

אוה .רברפ לש וירבד ךותב תמיוסמ הריתס לע עיבצהל

הרואכל ךא ,"םייוגל רוא ץיפמ" היהי לארשי םעש ףאוש

תומוא םע ברעתהל םילוכי םניא לארשי"ש הזב לגוד

לש דמעמב םלועה לע עיפשהל בתוכה עיצמ דציכ ".םלועה

?קותינו תודידב.םילשורי – ןמסייו הרובד ר"ד